Prevod sa turskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na japanski jezik

Za online prevod sa turskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na japanski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima može da ponudi i direktan prevod sa turskog jezika na japanski, budući da su u njegovom timu i prevodioci za oba jezika, ali i sudski tumači, tako da će klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji biti u velikoj prednosti, budući da će dobiti njihovu kompletnu obradu u najkraćem mogućem roku. Radi se zapravo o tome da samo dokument koji je prvo preveden, a zatim i overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača može da bude korišćen, to jest predat svakoj nadležnoj instituciji kada se to zahteva.

Od klijenata koji zahtevaju prevod sa turskog jezika za bilo koji dokument se, na prvom mestu zahteva da izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, ali im se isto tako i preporučuje da se na vreme raspitaju o overi Apostille pečatom za ta dokumenta. Stvar je u tome da haški pečat, kako je njegov drugi naziv, ne mora da bude stavljen na sva dokumenta, nego isključivo na ona koja određuje zakon, ali klijenti moraju da znaju da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford ne mogu da im obezbede ove informacije, budući da to ne spada u njihovu nadležnost. Zato im se i preporučuje da u osnovnom sudu u mestu stanovanja pitaju sve što se odnosi na stavljanje Apostille pečata za njihova dokumenta. A to podrazumeva prvo pitanje da li je ova vrsta overe obavezna, a zatim i da li se haški pečat stavlja na dokumenta za koja im je potreban prevod sa turskog jezika na japanski posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka. Na taj način će klijenti sebi maksimalno da olakšaju čitav proces obrade određenih dokumenata, uzevši u obzir da će tačno znati gde bi trebalo najpre da odnesu dokumenta na obradu, to jest koliko će njihova obrada da traje, budući da ako se haški pečat stavlja pre obrade naših stručnjaka, onda se radi prevod i samog dokumenta i pečatata, pa iz tog razloga ovaj način obrade može da traje nešto duže nego onaj koji podrazumeva prevod sa turskog jezika na japanski, overu sudskog tumača i na kraju overu haškim pečatom.

Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade ne samo lična dokumenta, to jest ona koja se podnose nadležnim službama (potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave bilo koje vrste), već i različite tipove dokumentacija (građevinska, medicinska, tenderska, tehnička, poslovna i druge). Oni takođe obrađuju i pravna akta, ali i bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja. A sve pomenuto je tek manji deo ponude dokumenata za koja možete da dobijete prevod sa turskog jezika na japanski i overu sudskog tumača.Prevođenje sa turskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na turski

Budući da se očekuje da nam dostavite i originale na uvid, to podrazumeva da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, donesete lično ili da angažujete bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica. Takođe, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu da urade i hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika za dokumenta, tako da u tim situacijama možete da nam pošaljete sadržaje prvo na mejl, a kako bi oni započeli njihovu obradu što pre, te da nakon toga ispoštujete i dostavljanje originala na uvid, ali se u ovim situacijama zahteva da odaberete način koji je najbrži.

Sem obrade dokumenata, možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa turskog jezika na japanski, to jest možemo da primenimo konsekutivno, šapatno i konsekutivno prevođenje. A budući da je svaka od pomenutih vrsta usluge namenjena tačno određenom tipu događaja, od vas se zahteva da nam date sve relevantne informacije o tom događaju (trajanje događaja, broj učesnika, podaci o prostoru u kome se održava i slično). U ponudu za ovu uslugu ćemo, po potrebi da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U našem timu su i lektor i korektor, koji mogu da pruže svoje usluge svim onim klijentima koji imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji i to za bilo koju vrstu sadržaja, a tu su i profesionalci zaduženi za titlovanje i sinhronizovanje audio i video materijala. Nakon što prevodilac i sudski tumač obrade bilo koju vrstu video i audio sadržaja (reklamne poruke, emisije, serije, filmovi i drugo), oni će u skladu sa željama klijenata da izvrše ili njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, a kako bi klijenti vrlo brzo dobili sadržaje koje mogu da prikazuju gde god je to potrebno.Sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i novinske članke, različite vrste tekstova, udžbenike i književna dela, ali isto tako i reklamne materijale i časopise, odnosno web sajtove, kao i mnoge druge sadržaje koji se tiču oblasti interneta.

Sve materijale za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na japanski, a ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača, možete ne samo da nam pošaljete na obradu preko mejla, nego i isto tako da ih dobijete kada naši stručnjaci budu završili njihovo prevođenje sa tuskog na japanski jezik.

Prevođenje online prodavnica sa turskog na japanski jezik

Kada su u pitanju prevodi web prodavnica sa turskog jezika na japanski, klijenti koji su zainteresovani za ovu vrstu usluge bi trebalo da znaju da su prevodioci i sudski tumači u našem timu u potpunosti upoznati sa SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a koja će po potrebi da primene prilikom obrade ovih sadržaja. Sama činjenica da će oni i optimizovati online prodavnice prilikom prevoda, znači da će se one u relativno kratkom roku naći na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage, a to dalje znači i da će njihovi vlasnici mnogo bolje da posluju. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinacij da obrade i web sajtove, ali i online kataloge, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju klijenti budu zahtevali.

Oni, takođe prevode i članke iz novina, odnosno stručne, ilustrovane, dečije i sve ostale vrste časopisa. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu kako svih vrsta video materijala, tako i različitih tipova audio sadržaja. Zapravo, to znači da će sudski tumač i prevodilac da u ovoj jezičkoj kombinaciji obrade filmove bilo kog žanra, zatim serije, reklamne poruke i različite tipove radijskih i televizijskih emisija, a zatim će njihovu obradu da preuzmu profesionalni titleri, odnosno oni stručnjaci koji mogu, po potrebi da izvrše sinhronizovanje prevedenih materijala.

U našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, veći profesionalni korektor, to jest lektor koji na zahtev onih klijenata koji već imaju urađen prevod sa turskog jezika na japanski i to za bilo koji sadržaj, mogu da izvrše redakturu takvih prevoda, a ukoliko u njima postoje greške koje je neophodno ispraviti.

Prevodi romana sa turskog jezika na japanski

U domen rada stručnjaka Akademije Oxford spada i prevođenje romana sa turskog na japanski jezik, mada oni obrađuju i ostala književna dela, poput na primer poezije, proze, beletristike i drugih. Na zahtev klijenata naši stručnjaci prevode i udžbenike, bez obzira koliko su oni kompleksni, a takođe možemo da izvršimo i prevod sa turskog na japanski jezik za sve sadržaje vezane za segment marketinga. A to znači da prevodimo kako reklamne letke i flajere, odnosno PR tekstove i brošure, tako i vizit kartice i kataloge, ali i plakate i ostale materijale, a čija primarna namena jeste reklamiranje neke kompanije, to jest usluga ili proizvoda.

Prevodioci i sudski tumači koji su deo našeg tima će, kada je to potrebno da izvrše i usmeno prevođenje sa turskog na japanski jezik, te da shodno zahtevima određenog događaja primene šapatni, simultani ili konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji jezika. Uz to, svim onim klijentima za čiji događaj bi trebalo primeniti tu vrstu usluge, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Sve vrste tekstova isto tako možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da će sudski tumač i prevodilac sa podjednakim kvalitetom da prevedu i stručne i popularne tekstualne sadržaje. A sem onih koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, medicine, marketinga, komunikologije i građevinske industrije, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove iz oblasti sociologije, farmacije i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno filozofije, turizma i psihologije, ali i prava, finansija i ekonomije, a zatim i one koji su vezani za oblast politike, bankarstva i mnogih drugih oblasti i to bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene nauke.

Prevod dokumentacije za tendere sa turskog na japanski jezik

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav tenderske dokumentacije će prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika da obrade, to jest prvo da izvrše njihov prevod sa turskog jezika na japanski, a odmah nakon toga će i sudski tumač da uradi svoj deo posla, to jest da overi urađen prevod. Upravo zahvaljujući činjenici da kod nas klijenti dobijaju i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, oni mogu tako obrađena dokumenta da koriste u bilo kojoj prilici, jer su ona sa stanovišta zakona u potpunosti validna. Zato je i važno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, jer sudski tumač prevod mora da uporedi sa originalnim dokumentima. Uz to vam i preporučujemo da se raspitate o stavljanju posebne vrste pečata, poznate kao haški ili Apostille, uzevši u obzir da to nije naša nadležnost.

Pored tenderske, naši stručnjaci obrađuju i medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga), ali i građevinsku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u njihov sastav). Naravno, skladu sa vašim potrebama vršimo i direktno prevođenje sa turskog jezika na japanski za poslovna dokumenta (rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća, fakture, osnivački akti preduzeća, finansijski, godišnji i revizorski izveštaji i druga), ali i za sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske presude i odluke, licence, sudske žalbe, rešenja i tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava).

Kada postoji potreba za tim, sudski tumači i prevodioci obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji i ličnu kartu, odnosno radnu i dozvolu za boravak, a zatim i pasoš, saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih i mnoga druga lična dokumenta. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na japanski za bilo koji tip potvrde i izjave, odnosno za različite vrste uverenja, to jest saglasnosti, možete očekivati da će naši stručnjaci da ih obrade u najkraćem mogućem roku. Od mnogih dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, prevodilac i sudski tumač najčešće obrađuju i: potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta iz ove grupe.

A uz sve što smo do sada pomenuli, klijentima nudimo i u ovoj jezičkoj kombinaciji obradu diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena i uverenja o redovnom školovanju, odnosno obrađujemo mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, poput na primer svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i nastavnih planova i programa fakulteta, ali i diplomske i seminarske radove. Takođe, sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje sa turskog jezika na japanski za naučne radove, odnosno patente, kao i za rezultate naučnih istraživanja, ali i za još mnogo drugih dokumenata koja su u vezi sa oblašću nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje