Prevod sa turskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa turskog na češki jezik

Za online prevod sa turskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na češki jezik

Uzevši u obzir da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji u svom timu ima stručnjake i za turski, odnosno za češki jezik, to znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na češki može da dobije ovu uslugu i to po najpovoljnijim uslovima. A budući da su u našem timu ne samo prevodioci, nego i sudski tumači, to svim klijentima pružamo mogućnost i da na jednom mestu dobiju kompletno obrađena dokumenta, to jest uz njihov prevod u ovoj jezičkoj kombinacije, očekuje ih i overa prevoda, a za koji su zaduženi sudski tumači, koji su od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćeni za ovaj posao. Time naši klijenti u kratkom roku dobijaju dokumenta koja mogu da prezentuju gde god je to potrebno, budući da im overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača pruža zakonsku validnost.

Najvažnije je da naglasimo da su svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na češki za dokumenta u obavezi da dostave i originale, a koji se koriste prilikom overe, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima, kako bi bio siguran da među njima nema razlike. U slučaju da prilikom upoređivanja, sudski tumač dođe do zaključka da postoje određene razlike između prevoda i originala, on će klijentima preporučiti da se izvrši usluga redakture, a koju takođe pružaju naši stručnjaci, to jest lektori i korektori.

Svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mora da zna da ima i onih dokumenata za koja se ovaj princip obrade ne smatra dovoljnim, jer je na njih neophodno staviti i takozvani Apostille pečat, a koji je poznat i kao haški. Inače, ovaj pečat ne mogu da stave prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford i to jednostavno zato što nemaju nadležnost u tom slučaju, pa se zato klijentima preporučuje da oni samostalno dobiju sve podatke u vezi sa ovom overom za njihova dokumenta. Te podatke će dobiti u okviru nadležnih državnih institucija, a koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje. Neophodno je da tada pitaju da li je ovaj pečat obavezan za njihova dokumenta, kao i da saznaju da li se on stavlja posle ili pre obrade od strane naših stručnjaka, budući da su upravo ova dva načina overa haškim pečatom i najprisutnija u praksi. A kada klijenti budu dobili ove informacije, oni će na taj način da uštede svoje vreme, jer će tačno znati gde prvo treba dokumenta da odnesu, ali i koliko će otprilike čitava obrada da traje, budući da kada se prvo stavlja haški pečat, a onda dokument prevodi sa turskog jezika na češki i overava pečatom sudskog tumača, neophodno je da se prevede i Apostille pečat, pa samim tim i takav proces obrade traje nešto duže, nego onaj kada se vrši najpre prevođenje dokumenta, a zatim overa sudskog tumača i na kraju se tako obrađen dokument overava haškim pečatom.Prevođenje sa turskog na češki
Prevođenje sa češkog na turski

Sudski tumač i prevodilac će osim onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na češki za različite tipove izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, na zahtev klijenata da obrade i dokumenta koja čine poslovnu i ličnu, ali i medicinsku dokumentaciju. Oni, takođe prevode i pravna akta, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja se svrstavaju u ove tipove dokumentacija.

Neophodno je da naglasimo i to da vršimo i hitno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, te da samo tada dozvoljavamo klijentima da nam dokumenta dostave prvom mejlom, a da zatim izvrše i dostavljanje originala i to ili preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, preporučeno, a mogu i da nam ih lično donesu u jednu od naših brojnih poslovnica. Što se tiče preuzimanja obrađenih dokumenata, klijenti biraju da li žele da im budu isporučena na adresu ili će ih lično preuzeti u našoj poslovnici, ali moraju znati da se dostavljanje na adresu naplaćuje odvojeno od prevoda i overe sudskog tumača i to po ceni koju navede konkretna kurirska služba, a da se plaćanje usluge vrši u trenutku preuzimanja pošiljke.

Uz obradu dokumenata, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i direktan prevod sa turskog jezika na češki za sve vrste serija i filmova, odnosno za emisije, reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje, a možemo i uz to da im ponudimo njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Pored toga prevodimo i književna dela, zatim časopise i udžbenike, odnosno materijale vezane za oblast interneta, kao i članke iz novina, sve vrste reklamnih sadržaja, kao i tekstove bilo koje tematike.Na zahtev klijenata će prevodioci i sudski tumači da izvrše i usmeni prevod sa turskog jezika na češki, te da u skladu sa tipom događaja primene simultani ili konsekutivni prevod, odnosno da ponude uslugu šapatnog prevođenja u navedenoj kombinaciji. A kako su sve ove vrste usmenog prevoda namenjene tačno određenom tipu događaja, to se od svakog klijenta koji zahteva ovu uslugu traži da dostavi podatke o konkretnom događaju. Inače, za sve ove klijente za čiji događaj je preporučljivo izvršiti simultano prevođenje sa turskog jezika na češki, omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

One materijale koji ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da dostave na obradu preko mejla, za slučaj da im tako najviše odgovara. A nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu i mi njima možemo na isti način da dostavimo prevedene sadržaje.

Simultano prevođenje sa turskog na češki jezik

Ukoliko se za događaj koji organizujete zahteva upravo simultani prevod sa turskog jezika na češki, trebalo bi da znate da u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford imate mogućnost i da izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena ove usluge je vrlo povoljna, a uz to je i kvalitet opreme na vrhunskom nivou. Prevodioci i sudski tumači u koji su u našem timu su, pored toga specijalizovani i za primenu konsekutivnog prevoda u ovo jezičkoj kombinaciji, ali i za šapatno prevođenje sa turskog jezika na češki, tako da oni, jednostavnije rečeno mogu da odgovore na zahteve apsolutno bilo kog tipa događaja. Da bismo bili sigurni da je simultani ili bilo koji drugi prevod odgovarajući za događaj koji organizujete, trebalo bi da nam date sve relevantne informacije o njegovoj organizaciji, a što podrazumeva ne samo broj učesnika i trajanje, već i podatke o njegovoj organizaciji, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan.

Osim usluge usmenog prevoda, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste udžbenika, to jest književna dela (poezija, beletristika, proza, romani i drugo). A po potrebi prevodimo i stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje, odnosno novinske članke, te sve vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali).

Kada je u pitanju direktan prevod sa turskog jezika na češki za tekstove, valjalo bi da naglasimo da naši stručnjaci imaju dovoljno iskustva u obradi tekstova najrazličitije tematike, tako da sa sigurnošću tvrdimo da oni obrađuju maksimalno kvalitetno i ona tekstove koji su vezani za oblast turizma, prava, ekonomije, građevinske industrije i nauke, kao i one koji se tiču filozofije, psihologije i farmacije, a zatim i sociologije, informacionih tehnologija i menadžmenta, ali i mnogih drugih nepomenutih grana kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka.

U okviru svake poslovnice Akademije Oxford nisu samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi drugi stručnjaci, a među njima se posebno izdvajaju lektor i korektor, koji će na vaš zahtev da izvrše redakturu prevedenih materijala. Imajte na umu da se ova usluga primenjuje isključivo u onim situacijama kada klijent poseduje urađeni prevod sa turskog jezika na češki, ali taj prevod ni u kom slučaju ne može da se smatra kvalitetnim, jer je neophodno da stručna lica izvrše sve potrebne ispravke, kako bi ga prilagodili najpre pravilima prevodilačke struke, a zatim i pravilima koja nalaže češki jezik.

Prevodi serija sa turskog jezika na češki

Da bi klijenti kojima je potrebno prevođenje serija sa turskog na češki jezik dobili njihovu kompletnu obradu, pobrinuće se profesionalni titleri koji mogu da izvrše titlovanje prevedenih serija. A tu su i oni stručnjaci koji klijentima nude uslugu njihovog sinhronizovanja, ako je to potrebno. Naglašavamo i to da naši stručnjaci obrađuju i sve ostale video i audio sadržaje, a to podrazumeva da ćete kod nas dobiti direktan prevod sa turskog na češki jezik kako za informativne, odnosno obrazovne i dečije, ali i emisije zabavnog karaktera, tako i za igrane filmove bilo kog žanra, a zatim i reklamne poruke, odnosno dokumentarne, crtane i animirane filmove i sve ostale video i audio sadržaje, a na vama je samo da odlučite da li želite da oni budu titlovani ili sinhronizovani.

U svakoj poslovnici Akademije Oxford, sudski tumači i prevodioci vrše i obradu web sajtova u ovoj kombinaciji, ali isto tako klijentima nude i prevođenje sa turskog na češki jezik za online kataloge, odnosno aplikacije, a zatim i za internet prodavnice, programe bilo koje vrste i sve ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta. Ovde je vrlo važno naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač poseduju visoka znanja vezana za optimizovanje prevedenih materijala za internet pretragu, tako da će oni pažljivo primeniti SEO pravila (Search Engine Optimisation) i time prevedenim materijalima pružiti mogućnost da poboljšaju svoju poziciju u okviru globalne pretrage na internetu.

Svim klijentima koji su zainteresovani ćemo ponuditi i obradu reklamnih materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a što uključuje kako prevođenje sa turskog na češki jezik za reklamne plakate, kataloge i flajere, tako i za PR tekstove, vizit kartice i brošure, ali i za reklamne letke i mnoge druge nepomenute materijale, a koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje. Bez obzira šta se putem njih reklamira, sudski tumač i prevodilac će nastojati da poruku koja treba da nađe put do potencijalnih klijenata prilagode u potpunosti pravilima češkog jezika, tako da će oni vrlo verovatno imati utisak kao da je reklamni materijal izvorno i bio napisan na njihovom maternjem jeziku.

Prevod poslovnih dokumenata sa turskog na češki jezika i overa sudskog tumača

Bez obzira da li su klijentima potrebni direktni prevodi revizorskih, godišnjih ili finansijskih poslovnih izveštaja za turskog jezika na češki, odnosno bilo kog drugog dokumenta koji čini poslovnu dokumentaciju, oni u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za sva prevedena dokumenta. A ovo se odnosi, naravno i na prevod faktura, odnosno na obradu osnivačkih akata preduzeća, zatim poslovnih odluka i statuta preduzeća, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica i mnogih drugih dokumenata koja se odnose na poslovanje kako preduzetnika, tako i bilo kog drugog poslovnog subjekta.

Uslugu overe nudimo svim zainteresovanim klijentima kojima je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na češki za dokumenta, pa tako imaju mogućnost da vrlo brzo dobiju pravno važeća dokumenta, koja mogu da koriste u apsolutno bilo kojoj situaciji i to potpuno isto kao i svaki drugi originalan i zakonski važeći dokument.

Naši klijenti mogu da dobiju i obradu svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što uključuje ne samo prevod različitih vrsta uverenja i izjava, već i obradu svih vrsta potvrda, kao i saglasnosti, tako da klijenti mogu da očekuju prevod sa turskog jezika na češki najpre za potvrde o visini primanja i saglasnost za zastupanje, te za uverenja o neosuđivanosti, a zatim i za potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, kao i za uverenja o nekažnjavanju i za mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama.

Uz to, na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva pravna akta i to kako sve tipove sertifikata, odnosno ugovore, tako i sudske žalbe i odluke, kao i tužbe, ali i različite tipove licenci, a zatim i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćja za zastupanje i sudske presude, te sva ostala dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava ili sudstva. Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i kompletnu obradu ličnih dokumenata, a što podrazumeva najpre prevođenje sa turskog jezika na češki za pasoš, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i krštenicu, kao i za uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, ali i za različite tipove dozvola (vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna, radna i ostale).

Naravno, prevodilac i sudski tumač mogu, po zahtevu da obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a zatim i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Svim klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa turskog jezika na češki kako za seminarske radove, tako i za diplomske i naučne.

A uz sva dokumenta koja su ovom prilikom pomenuta, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci obrađuju i različite vrste dokumentacija, a što se prvenstva ne odnosi na građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i medicinsku. Jednostavnije rečeno, oni obrađuju sva dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija, a to pored ostalog uključuje lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, kao i uputstva za rukovanje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala nenavedena dokumenta.

Vrlo je važno da znate ukoliko su i vama potrebni prevodi sa turskog jezika na češki za dokumenta, da ste u obavezi da prilikom slanja materijala na obradu svakako priložite i originale kako bi usluga overe bila izvršena u skladu sa važećim pravilima. Takođe, postoji i opšta preporuka da svaki klijent posebno proveri u okviru nadležnih institucija da li se za konkretna dokumenta mora uraditi i dodatna vrsta overe, a što podrazumeva da se na njih mora staviti Apostille, to jest haški pečat, jer izvršenje ovog tipa overe ne spada u polje delovanja naših stručnjaka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje