Prevod sa turskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na danski jezik

Za online prevod sa turskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na danski jezik

Prevođenje sa turskog jezika na danski za koje su zaduženi ovlašćeni sudski tumači i prevodioci u svim poslovnicama Akademije Oxford uključuje kako obradu svih sadržaja u pisanoj formi, tako i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i brojne usluge koje se mogu okarakterisati kao dodatne.

Osim obrade tekstova različite namene, odnosno svih vrsta reklamnih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod sa turskog jezika na danski i za web sajtove, ali i mnoge druge sadržaje vezane za internet.

U ovoj kombinaciji jezika takođe mogu da prevedu i književna dela i udžbenike, ali isto tako i sve vrste video i audio sadržaja. A kada je u pitanju prevođenje sa turskog jezika na danski za filmove i emisije različitih vrsta, kao i za reklamne poruke i emisije, ali i ostale slične materijale, klijenti treba da znaju da kod nas mogu da dobiju i usluge sinhronizovanja i titlovanja ovako obrađenih materijala i na taj način će im biti pružena mogućnost da u najkraćem roku dobiju sadržaje spremne za dalje plasiranje na bilo kom mediju ili u bioskopu.Prevođenje sa turskog na danski
Prevođenje sa danskog na turski

Sudski tumač i prevodilac, uz uslugu simultanog i konsekutivnog, mogu da izvrše i prevod pomoću šapata sa turskog jezika na danski, tako da će pokriti bilo koju vrstu događaja koji se organizuje. Da bi ponuda za uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika bila pripremljena na odgovarajući način, očekuje se da nam klijenti daju potrebne informacije o događaju, te bi trebalo da imamo informacije o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, te o njegovom trajanju, konceptu organizacije i ostalim detaljima. Upravo na osnovu tih podataka će stručnjaci u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford da pripreme ponudu, te da odaberu pravu vrstu usluge koja će u potpunosti da odgovori na zahteve tog događaja. Naglašavamo i to je onim klijentima za čiji događaj je najbolje primeniti baš tu vstu usmenog prevoda omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama.

Pored svih usluga koje su vezane za prevođenje sa turskog jezika na danski, možemo da vam ponudimo i lekturu i korekturu, a ako imate urađene prevode, ali niste zadovoljni njihovim kvalitetom. Za ovu uslugu u našem timu su zaduženi korektori i lektori, koji će u skladu sa pravilima struke, to jest prema pravilima koja nalaže danski jezik da izvrše potrebne ispravke kako bi vaš prevod sa turskog jezika na danski bio kvalitetan.

Poseban segment u našem poslovanju je i obrada dokumenata, uzevši u obzir da našim klijentima omogućujemo i njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika, kao i overu prevoda od strane sudskog tumača. Baš zahvaljujući tome, oni na jednom mestu dobijaju dokument koji je kompletno obrađen i koji kao takav mogu da koriste u bilo kojoj prilici, budući da mu pečat sudskog tumača daje pravnu validnost. Zato i jeste najvažnije da klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na danski za različite vrste dokumenata izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, jer to iziskuje zakonom određena procedura overe. Sudski tumač, pre nego što stavi pečat na preveden dokument mora da ga uporedi sa originalnim, kako bi bio siguran da među njima nema nikakvih odstupanja. Samo iz tog razloga se način slanja dokumenata na obradu razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer njih možete da nam pošaljete preko mejla, te kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovim obradom, imate mogućnost i da ih na isti način preuzmete. Za dokumenta važi donošenje sadržaja u konkretnu poslovnicu ili slanje originala preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Preuzimanje može biti izvršeno lično ili klijenti mogu da ih dobiju na određenu adresu, a što je usluga koju će da izvrši kurirska služba sa kojom imamo saradnju i da je naplati u skladu sa svojim cenovnikom.Jedina mogućnost da nam dokumenta pošaljite na mejl jeste ukoliko vam je njihov prevod sa turskog jezika na danski potreban u posebno kratkom roku, stim da ste i tada obavezni da na uvid dostavite originalne sadržaje, ali isključivo na onaj način koji je u tom trenutku najbrži.

Uz obradu svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest bilo koje vrste uverenja i saglasnosti, te potvrda ili izjava, sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i lična, ali i dokumenta vezana za oblast prava, obrazovanja i nauke. Oni obrađuju i sva dokumenta koja čine kako medicinsku i poslovnu, tako i građevinsku i tehničku, ali i sve druge vrste dokumentacija.

A da bismo našim klijentima maksimalno olakšali čitav proces obrade dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, navešćemo i to da zakon nalaže da se na pojedina dokumenta mora staviti Apostille ili haški pečat, za koji prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford nemaju nadležnost. Jednostavnije rečeno, od vas se očekuje da pre nego što nam dokumenta dostavite na obradu, izvršite potrebna ispitivanja u okviru nadležnih državnih službi pri osnovnim sudovima naše zemlje o overi Apostille pečatom. Pod tim se misli da treba da pitate prvo da li je on obavezujući za dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa turskog jezika na danski, pa ako jeste trebalo bi i da saznate da li se na njih stavlja pošto sudski tumač i prevodilac završe obradu ili pre toga, budući da će vam ove informacije značajno uštedeti vreme.

Prevođenje reklamnih flajera sa turskog jezika na danski

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi reklamnih flajera sa turskog na danski jezik, jedino što treba da učine jeste da nam ih pošalju na mejl, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli što pre da pristupe njihovoj obradi. Ovde je važno da znate da su naši stručnjaci upoznati u potpunosti sa pravilima marketinga, a koja će primeniti prilikom obrade ne samo reklamnih flajera, već i ostalih marketinških materijala i to kako kataloga i PR tekstova, odnosno brošura, tako i plakata, a zatim i reklamnih letaka, a ako je potrebno izvršiće i prevod sa turskog na danski jezik za vizit karte.

Kada kažemo da se upoznati sa marketinškim pravilima, to znači da će oni nastojati da reklamnu poruku iz originalnih sadržaja u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika, tako da će svim onim potencijalnim klijentima koji se služe danskim jezikom kao svojim maternjim omogućiti i da se na odličan način upoznaju sa onim što se reklamira, čime će zapravo da ispune i cilj obrade ovakvih sadržaja, budući da će oni klijenti koji se služe pomenutim jezikom biti upoznati sa konkretnim proizvodima, uslugama ili poslovanjem određene kompanije i počeće da kupuju proizvode koji se reklamiraju, odnosno da koriste usluge koje su predmet konkretnog reklamnog materijala.

Naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode i sve vrste književnih dela, kao i udžbenike, a ako je potrebno izvršiće i obradu ilustrovanih, odnosno stručnih i svih ostalih vrsta časopisa, te novinskih članaka.

Svim klijentima omogućujemo i usmeno prevođenje sa turskog na danski jezik, a budući da primenjujemo kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, očekujemo da nam klijenti dostave sve važne podatke o konkretnom događaju, jer ćemo na osnovu njih da odlučimo koja tačno vrsta ove usluge će se primenjivati za taj događaj. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po posebno povoljnim uslovima.

Ako je potrebno, sudski tumač i prevodilac će u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste kako stručnih, tako i popularnih tekstualnih sadržaja, a što podrazumeva ne samo obradu tekstova iz nekih uobičajenih oblasti, poput recimo turizma, ekonomije, politike ili prava, odnosno medicine i obrazovanja, već i prevođenje sa turskog na danski jezik za tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, marketinga i farmacije, kao i onih koji spadaju u domen građevinske industrije, a zatim i ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i sociologije, te filozofije i psihologije, kao i drugih naučnih disciplina.

Prevod web kataloga sa turskog na danski jezik

Prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje internet kataloga sa turskog jezika na danski, ali i svih ostalih sadržaja koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta, to jest kako web sajtova i online prodavnica, tako i softvera i ostalih materijala. Podrazumeva se da će oni prilikom njihove obrade da vode računa o SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a sa kojima su u potpunosti upoznati i čija primena ima za cilj da se prevedeni internet sadržaji nađu na što boljoj poziciji u okviru pretraživača.

Klijentima ćemo omogućiti i direktan prevod sa turskog jezika na danski za sve vrste audio i video sadržaja, ali ih kod nas očekuje i njihova finalna obrada, koja uključuje kako uslugu titlovanja, tako i sinhronizovanja prevedenih materijala. Upravo zahvaljujući prisustvu i ovih stručnjaka u našem timu, klijente očekuje ne samo prevođenje sa turskog jezika na danski za sve vrste serija, reklamnih poruka i emisija, odnosno filmova različitih vrsta i žanrova, već i njihova završna obrada, tako da će moći odmah po završetku obrade da ih primenjuju u praksi.

Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i redakturu svih onih materijala za koje imaju urađene prevode u ovoj kombinaciji, ali oni ni u kom slučaju nisu kvalitetni.

Prevod svih ličnih dokumenata sa turskog na danski jezik

U bilo kojoj od preko, za sada 20 poslovnica koliko ih ima Prevodilački centar Akademije Oxford u celoj zemlji, klijente očekuju i direktni prevodi ličnih dokumenata sa turskog jezika na danski, odnosno usluga ovlašćenog sudskog tumača. Kada preveden dokument poseduje i pečat sudskog tumača, on može da bude primenjivan u praksi i to apsolutno isto kao i svaki drugi originalni dokument, jer ovaj pečat mu pruža zakonski značaj.

Osim što će prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika da obrade pasoš i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, oni klijentima omogućuju i obradu kako vozačke i radne dozvole, tako i saobraćajne, te dozvole za boravak, ali i izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, kao i krštenice i ostalih ličnih dokumenata.

Naši stručnjaci, po potrebi obrađuju i sve vrste pravnih akata, odnosno punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, odluke i presude, kao i sudska rešenja i tužbe, a zatim i tekovine Evropske Unije i sve tipove ugovora, kao i različite vrste sertifikata, ali i licenci i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava. Na zahtev klijenata možemo da obradimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno da uradimo prevod sa turskog jezika na danski, a potom i overu pečatom sudskog tumača i za uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, te deklaracije proizvoda, kao i za ostala dokumenta koja ulaze u sastav ne samo građevinske, već i tenderske i tehničke dokumentacije.

Lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju, isto tako prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj kombinaciji jezika. A po zahtevu klijenata ćemo prevesti i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi i druga), ali i sve vrste poslovnih odluka, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, a zatim i fakture, različite tipove poslovnih izveštaja i statute preduzeća, kao i osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika.

Klijente kod nas očekuje i prevod sa turskog jezika na danski za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, tako da prevodimo ne samo sve tipove potvrda (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), nego i sve vrste saglasnosti, uverenja i izjava (uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i ostala).

Svi klijenti koji zahtevaju direktan prevod sa turskog jezika na danski za različita dokumenta treba da ispoštuju postupak slanja, to jest da na uvid dostave i originalna dokumenta, kao i da se prethodno samostalno raspitaju u nadležnim institucijama o svemu što je vezano za stavljanje haškog, odnosno Apostille pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje