Prevod sa turskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa turskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na hebrejski jezik

Mada ne spada u naročito često tražene usluge, neosporna je činjenica da postoje i klijenti kojima je itekako potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na hebrejski. A samim tim što su deo našeg tima stručnjaci za oba ova jezika, to klijenti mogu kod nas da je dobiju igu i to po izuzetno povoljnim uslovima.

Osim što će prevodilac i sudski tumači da izvrše kompletnu obradu dokumenata, to jest njihovo prevođenje sa turskog jezika na hebrejski, a posle toga i overu urađenog prevoda od strane sudskog tumača, klijentima nudimo i obradu tekstova različite sadržine, a zatim i književnih dela, odnosno udžbenika, ali i časopisa različite sadržine, kao i internet materijala, te reklamnih sadržaja i novinskih članaka.

Pored toga im nudimo mogućnost i da dobiju prevod sa turskog jezika na hebrejski za reklamne poruke i različite vrste serija, odnosno za filmove bilo kog žanra, kao i za informativne i zabavne, ali i za obrazovne i druge vrste emisija, te za sve ostale audio i video sadržaje koje ovom prilikom nismo pomenuli. A uz ovu uslugu, klijente kod nas očekuje i njihovo titlovanje, a ako im više odgovara, možemo da ponudimo i sinhronizovanje obrađenih video i audio sadržaja.Prevođenje sa turskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na turski

Naši stručnjaci će u ovoj kombinaciji jezika da izvrše, kada je to potrebno i usmeni prevod, tako da osim simultanog, koje se najčešće zahteva, postoji mogućnost da primene i prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na hebrejski, ali i simultani prevod. A pored toga ćemo im, i to po naročito pristupačnim cenama, ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kada se baš ta usluga preporučuje za određeni događaj. Redakturu onih sadržaja za koje su urađeni prevodi sa turskog na jevrejski, a oni nisu kvalitetni, isto tako nudimo našim klijentima.

Ne zaboravite da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da dobijate i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overu sudskog tumača i to za bilo koji tip dokumenata. A ova usluga se odnosi ne samo na lična, već i na ona dokumenta koja su vezana za poslovanje preduzetnika ili pravnog lica, odnosno pravna akta, kao i na sve vrste dokumentacija (građevinska, tenderska, poslovna, tehnička, medicinska i druge). A naši stručnjaci obrađuju i dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a to zapravo podrazumeva obradu kako svih tipova izjava i uverenja, tako i saglasnosti i potvrda.

Postupak overe sudskog tumača je sasvim jasno definisan zakonom, tako da se od klijenata očekuje da izvrše dostavljanje originala na uvid, jer sudski tumač pre stavljanja pečata na preveden dokument treba da ga uporedi sa originalom, pa je to jedini razlog zbog čega se od klijenata u ovom slučaju zahteva njihovo dostavljanje na uvid. Inače, sve to ne važi kod ostalih sadržaja koji ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača, tako da njih možete dostaviti na obradu i preko mejla, a dokumenta donosite ili lično u jednu od naših poslovnica ili ih šaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, to jest angažujete neku kurirsku službu da izvrši njihovo dostavljanje u našu poslovnicu. A kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa obrađivanjem konkretnih sadržaja koje ste dostavili na prevod sa turskog jezika na hebrejski, možete da ih dobijete na mejl, ali samo ako su u pitanju oni materijali koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, a za sve ostale sadržaje važi preuzimanje lično ili ih dobijate na određenu adresu. Usluga dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu se naplaćuje nezavisno od osnovne usluge, dok njena cena zavisi isključivo od službe koja vrši dostavu.Kada je u pitanju hitno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument, klijenti mogu da dostave prvo skenirana dokumenta preko mejla, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli u najkraćem mogućem roku da počnu sa njihovom obradom i time im omoguće da njihov prevod zaista i dobiju u navedenom roku. Naglašavamo i to da klijenti čak i u ovim situacijama moraju da dostave originale na uvid, ali treba da znaju da se od njih zahteva i to samo u ovom slučaju, da odaberu onaj način koji je ujedno i najbrži, kako bi bio ispunjen zahtev za hitnim prevodom.

Da biste mogli da zaista maksimalno uštedite vreme, ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na hebrejski za bilo koji dokument, savetujemo vam da se prethodno raspitate u okviru nadležnih službi Republike Srbije, da li se za njih zahteva nadovera, to jest da li je na njih neophodno staviti haški pečat. Imajte na umu da je ovaj pečat poznati još i pod nazivom Apostille, kao i da za njega nisu odgovorni prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu, nego isključivo službenici koji su zaposleni u specijalnim, ovlašćenim službama pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. A kada se budete raspitivali o overi Apostille pečatom, ne samo da treba da saznate da li je on neophodan za dokumenta za koja su vam potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na hebrejski, nego treba i da saznate da li se on stavlja kada prevodilac i sudski tumač budu završili obradu tog dokumenta ili pre toga, jer samo od tih informacija zavisi kojim tokom će da ide obrada tog dokumenta i gde ga najpre nosite ( u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u sud).

Prevod poslovne dokumentacije sa turskog na hebrejski jezik

Uz to što klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford mogu da dobiju i direktno prevođenje svih dokumenata vezanih za poslovanje pravnih lica sa turskog jezika na hebrejski, oni dobijaju i njihovu overu. Naglašavamo da će overu u ovom slučaju da izvrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, a da to nema veze sa stavljanjem haškog pečata na dokumenta, što mnogi klijenti često mešaju. Naime, naši stručnjaci jednostavno nisu nadležni za stavljanje Apostille pečata, kako je drugačiji naziv za ovu vrstu overe, pa je samo iz tog razloga i neophodno da se klijenti sami raspitaju u nadležnim institucijama da li je ona obavezujuća i za ona dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa turskog jezika na hebrejski i kako se vrši.

A da bismo mogli da vam ponudimo profesionalan prevod poslovne dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji, potrebno je i da nam prilikom dostavljanja materijala priložite i njihove originale, jer će upravo njih i koristiti sudski tumači prilikom overavanja prevoda.

Ne samo da ćemo da prevedemo fakture i poslovne izveštaje (revizorski, finansijski i godišnji), odnosno poslovne odluke, možemo da vam ponudimo i obradu osnivačkih akata preduzeća, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statuta preduzeća i svih ostalih dokumenata koja su na bilo koji način vezana za poslovanje kako preduzetnika, tako i bilo kog pravnog lica.

Pored toga, našim klijentima omogućujemo i prevod sa turskog jezika na hebrejski za bilo koji lični dokument (uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, vozačka dozvola, lična karta, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, venčani list i druga), kao i za ona dokumenta koja su vezana za oblast prava, obrazovanja i nauke (tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe, presude i rešenja, licence, ugovori, sudske tužbe, punomoćja za zastupanje, sudske odluke i tužbe, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi, naučni radovi i ostala).

Prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u ovoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te da na zahtev klijenata prevedu ne samo različite tipove saglasnosti i uverenja, te potvrda, već i sve vrste izjava (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druge). Sem toga, prevodimo i overavamo pečatom sudskog tumača i sva dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno medicinsku, ali isto tako i ona koja ulaze u sastav tehničke i građevinske dokumentacije. A to se odnosi najpre na prevođenje sa turskog jezika na hebrejski za lekarske nalaze, kao i građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za deklaracije proizvoda, zatim uputstva za rukovanje i još mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a isključivo čine navedene tipove dokumentacija.

Prevođenje serija sa turskog na hebrejski jezik

Prevodi serija sa turskog jezika na hebrejski predstavljaju samo jednu od brojnih usluga koje svakom zainteresovanom klijentu mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u mnogobrojnim poslovnicama Akademije Oxford u našoj zemlji. Međutim, tu nije kraj uslugama koje naši stručnjaci pružaju, budući da uz prevod serija u navedenoj jezičkoj kombinaciji klijentima možemo da omogućimo i njihovo titlovanje, ali isto tako i da im pružimo uslugu sinhronizovanja prevedenih serija.

Podrazumeva se da naši stručnjaci obrađuju i sve vrste filmova i to kako dokumentarne i igrane, tako i animirane i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, a po potrebi i informativne emisije, ali isto tako i one koje su obrazovnog karaktera, zatim dečije ili zabavne, te mnoge druge vrste video i audio materijala.

Isto tako, postoji potreba možemo da im pružimo i uslugu koja podrazumeva redakturu, a primenjuje se za one sadržaje za koje je urađen prevod sa turskog jezika na hebrejski, ali on nije dovoljno kvalitetan. U tom slučaju će lektori i korektori da izvrše sve potrebne izmene kako bi tako urađen prevod u potpunosti prilagodili ne samo pravilima koja navodi prevodilačka struka, već i pravilima koja su prisutna u hebrejskom jeziku.

Stručne tekstualne sadržaje različite tematike, ali i one koji se smatraju popularnim, takođe prevodilac i sudski tumač obrađuju u pomenutoj kombinaciji jezika. A uz tekstove koji su vezani za oblast ekonomije, finansija i bankarstva, odnosno psihologije, sociologije i filozofije, te politike i prava, naši stručnjaci obrađuju i one tekstuačne sadržaje koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, farmacije i nauke, odnosno one koji su vezani za oblast građevinske industrije i komunikologije, a zatim i obrazovanja i marketinga, ali i svih ostalih grana nauka koje nismo pomenuli i to bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne. U ovom slučaju, vaša jedina obaveza je da nam tekstualne materijale za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na hebrejski dostavite na najjednostavniji mogući način, to jest da ih skenirate i pošaljete na nas mejl, dok je sve ostalo briga naših stručnjaka.

Onda kada organizujete događaj za koji vam je potreban usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, važno je da nas informišete o njegovoj organizaciji na prvom mestu, a zatim i da nam date sve podatke o prostoru u kome on treba da bude održan, zatim o tome koliko je predviđeno da traje, kao i o broju ljudi koji bi trebalo da učestvuju. Svi ovi podaci su potrebni našim stručnjacima kako bi pripremili ponudu, jer prevodilac i sudski tumač mogu sa podjednakim kvalitetom da primene kako prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na hebrejski, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod, pa je neophodno da na osnovu dobijenih podataka odlučimo koja od svih ovih usluga može da odgovori na zahteve tog događaja. Pored toga vam omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa na taj način dobijate opremu vrhunskog kvaliteta, a po vrlo pristupačnim uslovima.

Prevodi internet materijala sa turskog jezika na hebrejski

Sve vrste web materijala i to kako online prodavnice, softvere i web kataloge, tako i internet sajtove, mogu prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A budući da naši stručnjaci odlično poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), to znači da ćete vi dobiti ne samo njihov prevod sa turskog na hebrejski jezik, već i sadržaje koji su maksimalno kvalitetno optimizovani za internet pregledače, a što podrazumeva da će njihova pozicija u globalnoj pretrazi da bude mnogo bolja nakon nekog vremena.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da vam ponude i obradu svih onih materijala koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju, kao što su na primer vizit kartice, brošure, reklamni plakati i flajeri, zatim PR tekstovi, katalozi i drugi. Ovde je važno da naglasimo da naši stručnjaci poznaju sva bitna pravila marketinga, koja će naravno sa puno pažnje da implementiraju i tokom obrade bilo kog marketinškog sadržaja, a samim tim će ostvariti cilj koji ima prevođenje sa turskog na hebrejski jezik za ove sadržaje. Zapravo se pod tim misli na činjenicu da će svim onim potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima usluga koje se reklamiraju putem pomenutih sadržaja, a kojima je upravo hebrejski jezik ili maternji ili se njime služe, pružiti mogućnost da se na takav način upoznaju sa predmetom reklamiranja tako da će imati utisak da je i sadržina konkretnog reklamnog materijala prvenstveno i bila napisana upravo na njihovom maternjem jeziku.

Prevodilac i sudski tumač, pored svega navedenog u ovoj kombinaciji jezika mogu da prevedu i udžbenike i to bez obzira koliko su oni kompleksni i koja im je tema. Naravno, oni prevode i književna dela različitih vrsta, ali isto tako i sadržinu bilo kog časopisa, te novinske članke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje