Prevod sa turskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa turskog na slovenački jezik

Za online prevod sa turskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na slovenački jezik

U onim situacijama kada vam je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na slovenački, nemate više nikakvog razloga za brigu, jer su sudski tumači i prevodioci zaposleni u Akademiji Oxford tu da izvrše ovu uslugu i to po izuzetno povoljnim uslovima.

Osim što će da prevedu sve sadržaje u pisanoj formi oni će, kada je to potrebno klijentima da izvrše u navedenoj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod, a uz to svim zainteresovanim klijentima omogućujemo da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada im je to potrebno. Vrlo je važno da klijenti kojima je potrebno usmeno prevođenje sa turskog jezika na slovenački znaju da prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu vrše ne samo simultano, nego i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje. A budući da se svaka od navedenih usluga treba primeniti za tačno određeni tip događaja, bitno je da dobijemo sve relevantne informacije o onom događaju za koji se zahteva ova usluga. Upravo na osnovu podataka o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan, odnosno o njegovom trajanju i broju učesnika, naši stručnjaci će da donesu odluku koji tip ove usluge će se primeniti, a u skladu sa tim će pripremiti i odgovarajuću ponudu.

Vršimo i kompletnu obradu svih vrsta video, ali i audio sadržaja (serije, reklamne poruke, filmovi, emisije i drugo), a što podrazumeva prvo njihov prevod sa turskog jezika na slovenački, a posle toga i uslugu sinhronizovanja ili titlovanja. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i obrada književnih dela, kao i novinskih članaka, tekstova (stručnih i popularnih), odnosno udžbenika, časopisa i ostalih sličnih materijala.Prevođenje sa turskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na turski

Onda kada je to potrebno, sudski tumač i prevodilac će u ovoj kombinaciji jezika da obrade i sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga (reklamni plakati, flajeri, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugo), tako i za oblast interneta (softveri, online prodavnice, sajtovi, web katalozi i ostalo).

Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa turskog jezika na slovenački za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, tako da će prevodilac i sudski tumač između ostalog da obrade ne samo ličnu, građevinsku, poslovnu i medicinsku, odnosno tehničku, kao i tendersku dokumentaciju, već i pravna akta. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi uverenja, odnosno saglasnosti, potvrda i izjava), kao i dokumenta vezana za segment nauke ili obrazovanja, ali i pravna akta takođe mogu da prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika, a nakon toga sudski tumači će da uporede originale i prevode i kada se budu uverili da ne postoji razlika između njih, oni će da izvrše overu svojim zvaničnim pečatom, čime će da potvrde da je prevod istovetan originalnom dokumentu. Jedino onda kada budu primetili da ima razlike između ovih dokumenata, oni će da predlože da se izvrši lektura, odnosno usluga korekture, a koju isto tako pružaju stručnjaci tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford (lektori i korektori).

Izuzetno je važno naglasiti da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na slovenački za dokumenta treba na uvid da dostave i originale, a kako bi mogla da bude izvršena usluga overe pečatom sudskog tumača. Samo zato se način slanja dokumenata na obradu razlikuje u odnosu na one materijale koji ne zahtevaju overu sudskog tumača, tako da dokumenta na prevod možete dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a možete i da ih donesete lično, dok sve ostale sadržaje koji ne zahtevaju ovu uslugu možete i da pošaljete i da primite obrađene preko mejla. A dokumenta po završetku prevoda i overe sudskog tumača dobijate ili na adresu ili preuzimate lično, ali usluga dostavljanja na adresu podrazumeva i dodatnu naplatu, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata.Slanje dokumenata preko mejla je moguće samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa turskog jezika na slovenački potrebni vrlo brzo, ali je i tada izuzetno bitno dostaviti na uvid originale, stim što se u tim situacijama zahteva da klijent odabere upravo onaj način od svih pomenutih koji je najbrži.

Svi oni klijenti koji zahtevaju prevod dokumenata treba da se, pre nego što ih dostave našim stručnjacima na obradu, raspitaju i o dodatnoj vrsti overe za koju nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford. Ovde je u pitanju stavljanje takozvanog haškog ili Apostille pečata, koji se mora staviti isključivo na dokumenta koja određuje zakon i to na tačno određen način, to jest ili pre ili posle njegove obrade od strane naših stručnjaka. Tako da se od svakog pojedinačnog klijenta očekuje da pribavi ove informacije na vreme, budući da prevodioci i sudski tumači u ovom slučaju nemaju nadležnost za overu.

Prevodi reklamnih materijala sa turskog jezika na slovenački

Samim tim što su prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxsford upoznati sa pravilima dobrog marketinga, to znači i da će oni za prevođenje reklamnih materijala sa turskog na slovenački jezik da primene sva ta pravila i na taj način da ostvare primarni cilj obrade kako reklamnih kataloga, plakata i flajera, tako isto i PR tekstova, reklamnih brošura, letaka i ostalih marketinških materijala. Podrazumeva se da će oni, ako vam je potrebno da urade i prevod u toj jezičkoj kombinaciji za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje čija je namena reklamiranje.

Takođe, prevodimo i popularne, kao i stručne tekstove, a njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju granu društvene ili prirodne nauke. Kako nam se klijenti često obraćaju za prevođenje sa turskog na slovenački jezik za tekstove različitih tematika, to ćemo ovom prilikom pomenuti samo neke od najčešćih oblasti: građevinska industrija, politika, ekonomija, farmacija, pravo, obrazovanje, sociologija, informacione tehnologije, marketing, turizam, komunikologija, medicina, bankarstvo, politika, ekologija i zaštita životne sredine i druge.

Budući da su prevodioci i sudski tumači apsolutno upoznati i sa SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a koja se odnose na optimizovanje prevedenih web materijala za internet pretragu, to će oni kada budu radili prevod sa turskog na slovenački jezik za web sajtove ili online prodavnice i kataloge da primene ova pravila i tako omoguće da se oni, u relativno kratkom roku nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage. Naravno, ako je potrebno oni mogu da vam ponude i obradu softvera, to jest da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu apsolutno bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna.

Svim zainteresovanim klijentima, sudski tumač i prevodilac omogućuju i prevođenje sa turskog na slovenački jezik za filmska ostvarenja ma kog žanra i vrste, odnosno za reklamne poruke i emisije, kao i za serije i sve ostale audio i video materijale. Budući da su u našem timu i oni stručnjaci čija specijalnost je titlovanje prevedenih materijala, kao i njihova sinhronizacija, to i ovu uslugu možete kod nas dobiti po najpovoljnijim cenama, tako da praktično vrlo brzo po završetku obrade konkretnih materijala imate mogućnost da ih prikazujete u bioskopu ili na bilo kom mediju.

Prevođenje romana sa turskog na slovenački jezik

Da bi smo svim klijentima kojima su potrebni prevodi romana sa turskog jezika na slovenački maksimalno olakšali njihovo dobijanje, nudimo im mogućnost da nam sadržaje za koje im je potreban prevod dostave preko mejla, a isto tako imaju mogućnost i da prevedene romane dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili njihovu obradu.

Inače, prevodimo i sva ostala književna dela i to kako beletristiku, tako i poeziju i prozu, ali i mnoga druga, a na zahtev klijenata ćemo prevesti i udžbenike, kao i sve tipove časopisa, zatim članke iz novina i mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika.

U slučaju da organizujete neki događaj gde će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, sudski tumači i prevodioci će izvršiti usmeno prevođenje sa turskog jezika na slovenački. A u obavezi smo da naglasimo da naši stručnjaci primenjuju sve tri vrste ove usluge, to jest kako simultano, tako i konsekutivno, te prevod uz pomoć šapata. Imajte na umu da se svaka od ovih usluga mora primeniti za tačno određenu vrstu događaja, a da bismo bili sigurni da je naša ponuda odlična, moramo da znamo kako je zamišljena organizacija konkretnog događaja, odnosno koliko bi on trebalo da traje, a zatim i gde će se održati, kao i koliko se očekuje učesnika. Nakon što budemo dobili sve ove podatke od klijenata, pripremićemo ponudu u koju ćemo, ako to odgovara vrsti usmenog prevoda da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svim onim klijentima koji imaju urađene prevode u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, onda kada je to potrebno, nudimo usluge koje pružaju profesionalni korektor i lektor, takođe stalni članovi tima Akademije Oxford. Dakle, ukoliko ste prevod sa turskog jezika na slovenački imali prilike da prepustite bilo kome, a on je tom prilikom izneverio vaša očekivanja i pružio vam nekvalitetno obrađene materijale i to apsolutno bilo koje vrste, onda će lektor i korektor da izvrše sve neophodne izmene, a kako bi tako prevedene sadržaje u potpunosti prilagodili pravilima i to kako onima koje nalaže slovenački jezik, tako i onima koja propisuje prevodilačka struka.

Prevod radne dozvole sa turskog jezika na slovenački

Kako bi prevođenje radne dozvole sa turskog na slovenački jezik bilo urađeno u skladu sa pravilima, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxsford, gde klijente uz ovu uslugu očekuje i usluga overe prevoda. Naglašavamo da ovu vrstu overe vrše zvanično ovlašćena lica, odnosno sudski tumači, koji su članovi našeg tima, a da to ni u kom slučaju nije overa haškim ili Apostille pečatom, jer stručnjaci koji su u našem timu nemaju ovlašćenje za ovu vrstu overe. Budući da se haški pečat stavlja samo na tačno određena dokumenta, zato vam se i iznosi opšta preporuka da se raspitate sami u okviru nadležnih institucija, da li ova vrsta overe treba da bude izvršena i za dokumenta za koja su vam po potrebni prevodi sa turskog na slovenački jezik. Isto tako se od vas u ovoj situaciji zahteva i da u potpunosti ispoštujete pravilo koje podrazumeva da nam na uvid dostavite originalnu radnu dozvolu ili bilo koji drugi dokument za koji vam je potreban prevod.

Naši stručnjaci obrađuju i dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu, odnosno vozačku, kao i sva ostala lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, venčani list, potvrda o prebivalištu, lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu i druga). Isto tako, oni mogu da obrade i sve tipove dokumentacija i to kako poslovnu, odnosno građevinsku i tehničku, tako i tendersku, ali i medicinsku (rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, fakture, poslovni izveštaji, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav ovih tipova dokumentacija).

Onda kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa turskog na slovenački jezik i za pravna akta (ugovori, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, odluke i presude, licence i druga), kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A pod tim se vrlo često misli na različite vrste ne samo potvrda, već i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti, tako da sudski tumač i prevodilac najčešće obrađuju uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje, ali i potvrde i to kako o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, tako i potvrdu o stanju računa u banci, a zatim i potvrdu o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog na slovenački jezik za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta ili svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, budite uvereni da će vam prevodilac i sudski tumač u svakoj od poslovnica Akademije Oxford pružiti maksimalno brzu i kvalitetnu uslugu. Naravno, oni prevode i moga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, poput na primer nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi i prepisa ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i naučnih patenata, a ako postoji potreba za tim, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste radova i to kako seminarske, tako i diplomske, ali i naučne radove.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje