Prevodi sa turskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa turskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na pakistanski jezik

Ako znate da je Prevodilački centar Akademije Oxford jedina institucija u Srbiji koja u svom timu ima stručnjake specijalizovane za pakistanski jezik, a tu su i prevodioci i sudski tumači za turski jezik, onda vas sigurno neće iznenaditi ni činjenica da kod nas možete da dobijete direktan prevod sa turskog jezika na pakistanski i to u svakom obliku, odnosno kako u pisanom, tako i u usmenom obliku.

Naši stručnjaci su specijalizovani za obradu apsolutno bilo koje vrste sadržaja u pisanom obliku, a što se prvenstveno odnosi na dokumenta različite vrste, kao i na tekstove, časopise i udžbenike, a prevode i književna dela. Oni mogu da obrade i reklamne materijale u toj kombinaciji jezika. Sem toga vrše i profesionalan prevod sa turskog jezika na pakistanski za internet sajtove, odnosno web prodavnice i softvere, kao i za online kataloge i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta.

Svim našim klijentima nudimo mogućnost i da dobiju kompletno obrađene sve vrste video, ali i audio sadržaja, a što uključuje prvo prevod sa turskog jezika na pakistanski za filmove bilo kog žanra i emisije različitih tipova, odnosno serije reklamne poruke i druge slične sadržaje, a posle toga i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Uz to, na zahtev klijenata elektori i korektori, koji su isto u našem timu mogu da izvrše redakturu onih materijala koje je neko već preveo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su u pitanju nekvalitetni prevodi sa turskog jezika na pakistanski.Prevođenje sa turskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na turski

Možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a kako naši stručnjaci mogu podjednako kvalitetno da izvrše i simultano i konsekutivno, ali i prevod uz pomoć šapata, to je vrlo važno da dobijemo od vas informacije o konkretnom događaju, kako bismo ponudu prilagodili njegovim zahtevima. U slučaju da se za neki događaj bude predviđalo baš simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A kada je u pitanju obrada dokumenata, možemo da se pohvalimo činjenicom da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete kod nas dobiti ne samo prevod sa turskog jezika na pakistanski za dokumenta, nego i overu tako urađenog prevoda od strane sudskog tumača, čime će taj dokument postati pravno validan. Uslov za izvršenje overe jeste i dostavljanje originalnih dokumenata, a koje sudski tumač koristi kada upoređuje prevode i originale, kako bi bio siguran da među njima ne postoji nikakva razlika, uzevši u obzir da se overava isključivo prevod koji je istovetan originalnom dokumentu.

Kako morate da nam dostavite originale na uvid, možete da nam sadržaje pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, zatim da to uradite preko kurirske službe ili da nam ih donesete lično u onu poslovnicu koja vam se nalazi u vašoj blizini. Ostale sadržaje za koje zahtevate prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji možete da nam pošaljete preko mejla, uzevši u obzir da se za njih ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, a samim tim ni dostavljanje originala na uvid.A što se tiče mogućnosti slanja dokumenata na mejl, to je dozvoljeno samo onim klijentima kojima su potrebni njihovi hitni prevodi sa turskog jezika na pakistanski, ali su oni ipak u obavezi da posle toga dostave na uvid originale. Inače, od njih u tim situacijama zahteva da odaberu najbrži od svih načina koje smo naveli.

Nakon što naši stručnjaci budu završili obradu sadržaja za koje se ne zahteva overa, klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, a dokumenta imaju opciju ili da preuzmu lično ili da im budu poslata na određenu adresu. Uzevši u obzir da će dostavu na adresu da izvrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ima saradnju, to će klijenti morati ovu uslugu da plate direktno kuriru, a po cini koju navede ta kurirska služba.

Kod obrade dokumenata je važno da naglasimo da najčešće njihov prevod u ovoj kombinaciji jezika i overa sudskog tumača budu dovoljni da bi on mogao biti korišćen u praksi, ali isto tako i da ima onih dokumenata za koja je potrebna dodatna vrsta overe, a koju prevodilac i sudski tumač ne vrše, jednostavno zato što nije u njihovoj nadležnosti. Ovde je reč o stavljanju takozvanog Apostille, odnosno pečata koji je poznat još i kao haški, a koji se može staviti isključivo u okviru nadležnih državnih institucija i to potpuno nezavisno od naših stručnjaka. Zato vam i preporučujemo da prvo odete u osnovni sud u mestu u kome stanuje, te da se raspitate da li je ovaj pečat obavezan za dokumenta za koja zahtevate direktno prevođenje sa turskog jezika na pakistanski. U slučaju da se dogodi da dobijete potvrdan odgovor na ovo pitanje, morate tom prilikom da pitate i u kom trenutku se Apostille pečat na ta dokumenta stavlja, jer se najčešće on stavlja pre nego što naši stručnjaci započnu njegovu obradu, a u nekim slučajevima i posle toga. Od tih informacija i zavisi gde dokument prvo nosite i koliko će njegova obrada trajati.

Naglašavamo da će sudski tumači i prevodioci da obrade zaista bilo koji dokument koji dostavite, a najčešće nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da dobiju direktan prevod sa turskog jezika na pakistanski za različite vrste dozvola, poput na primer dozvola za boravak i rad, mada naši stručnjaci prevode i sva ostala lična dokumenta, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama. A to podrazumeva obradu ne samo uverenja i različitih tipova saglasnosti, odnosno izjava, već i potvrda, te će takođe da obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, počev od poslovne, preko građevinske i tehničke, pa do tenderske, odnosno medicinske. Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac da obrade i ma koju vrstu pravnih akata, odnosno ona dokume menta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

Prevod radne dozvole sa turskog na pakistanski jezik

U slučaju da su klijentima potrebni prevodi radne dozvole za turskog jezika na pakistanski, trebalo bi da znaju da ih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje naravno ova usluga, ali isto tako i usluga overe prevoda. Naglašavamo da ovu vrstu overe radi zvanično ovlašćeni sudski tumač, te da ona nije vezana za overu Apostille, to jest haškim pečatom, a za koju naši stručnjaci nemaju nadležnost, pa se iz tog razloga svim klijentima i preporučuje da potraže podatke o ovoj vrsti overe u okviru nadležnih institucija, kako bi izbegli nepotrebno gubljenje novca i vremena. Pored toga, od klijenata kojima je potrebno prevođenje sa turskog jezika na pakistanski kako za radnu dozvolu, tako i za sva ostala dokumenta se zahteva da dostave originalna dokumenta na uvid, jer je to neophodno sudskom tumaču prilikom overe.

Uz radnu, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dozvolu za boravak, ali i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta, poput na primer uverenja o državljanstvu, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), odnosno potvrde o prebivalištu, lične karte i drugih. Sem toga, u toj kombinaciji jezika obrađujemo i poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnih lica, fakture, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statuti preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica i preduzetnika), kao i dokumenta koja čine medicinsku, odnosno tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod sa turskog jezika na pakistanski kako za diplomu i dodatak diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, tako i za rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, te za naučne patente i radove, a po potrebi i za diplomske i seminarske radove.

Klijentima omogućujemo i obradu pravnih akata svih vrsta i to kako punomoćja za zastupanje, licenci, ugovora i sertifikata, tako i presuda o razvodu braka i tekovina Evropske Unije, ali i sudskih tužbi i žalbi, odnosno rešenja, presuda i odluka. Bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama će, isto tako sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A ova usluga se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na pakistanski kako za različite tipove potvrda, odnosno uverenja, tako i za sve vrste saglasnosti i izjava (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta).

Prevođenje emisija sa turskog jezika na pakistanski

Kako radijske, tako i televizijske emisije različitog karaktera obrađuju prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim njihovo obrađivanje prepuštaju stručnjacima koji mogu da izvrše kako titlovanje, tako isto i sinhronizovanje prevedenih emisija. Osim onih čiji karakter je zabavan, prevodimo i informativne, ali i dečije, obrazovne i druge vrste emisija, kao i animirane, zatim igrane filmove, odnosno dokumentarne i crtane. Isto tako, naši stručnjaci obrađuju i serije, ali i mnoge druge vrste video i audio sadržaja.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će da izvrše i direktan prevod sa turskog na pakistanski jezik kako za dela poezije i proze, odnosno romane, tako i za beletristiku, ali i za ostala književna dela, a po potrebi prevode i udžbenike. Takođe možemo da obradimo i stručne, kao i bilo koju vrstu popularnih časopisa, a zatim i novinske članke.

Ako to klijenti zahtevaju, radimo i prevođenje sa turskog na pakistanski jezik za web sadržaje. A pod tim se misli kako na obradu internet sajtova, tako i na obradu online kataloga, odnosno softvera (programi i aplikacije svih vrsta), ali i internet prodavnica i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Sudski tumači i prevodioci poznaju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da će ih na najbolji mogući način primeniti prilikom obrade navedenih materijala. A to znači da će se oni u optimalnom roku naći sasvim sigurno među prvim rezultatima web pretrage, što će imati i pozitivan učinak na poslovanje njihovih vlasnika.

U slučaju da klijenti organizuju bilo koju vrstu događaja za koji im je potrebna usluga usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, možemo da im pružimo simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa turskog na pakistanski jezik. Kada budemo izrađivali ponudu za ovu uslugu, vrlo je važno da nam klijenti dostave podatke o detaljima vezanim za organizaciju konkretnog događaja, odnosno o da nas informišu o tome koliko se učesnika očekuje, a zatim i o tome koliko on trebalo da traje, ali i da nas informišu o karakteristikama prostora u kome je planirano da konkretan događaj bude održan. Upravo na osnovu toga će stručni tim Akademije Oxford da odluči koja vrsta usmenog prevoda će najbolje odgovoriti zahtevima tog događaja, pa ukoliko bude postojala potreba za tim, u ponudu ćemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi tekstualnih sadržaja sa turskog jezika na pakistanski

Svim klijentima kojima je potrebno direktno prevođenje tekstova sa turskog na pakistanski jezik su na raspolaganju prevodioci i sudski tumači u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze širom naše zemlje. Naši stručnjaci će sa podjednakim kvalitetom da obrade i stručne, ali i popularne tekstove, a njihova tema može da se odnosi na bilo koju od navedenih oblasti: farmacija, obrazovanje, medicina, finansije, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, politika, filozofija, ekonomija, psihologija, pravo, turizam, sociologija, politika, građevinska industrija, menadžment, komunikologija, marketing, informacione tehnologije i druge.

Takođe, na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac da izvrše i obradu bilo koje vrste reklamnih sadržaja, a to podrazumeva da klijenti kod nas dobijaju prevod sa turskog na pakistanski jezik kako za reklamne brošure i kataloge, odnosno flajere i letke, tako i za vizit kartice, PR tekstove, plakate i ostale sadržaje preko kojih se reklamiraju određene kompanije, usluge ili proizvodi. Vrlo je važno da klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog na pakistanski jezik za bilo koju vrstu marketinških materijala znaju da prevodilac i sudski tumač, koji će izvršiti njihovu obradu poznaju marketinška pravila, a koja će pažljivo i implementirati tokom njihove obrade. A to zapravo znači da će oni reklamnu poruku iz materijala na turskom jeziku da prilagode duhu ciljanog jezika i na taj način da svim onim potencijalnim klijentima, a kojima je maternji jezik pakistanski omoguće da se tako upoznaju sa onim što se reklamira i to upravo tako kao da je to i prvobitno bilo napisano na njihovom maternjem jeziku, te se očekuje da oni uskoro počnu i da kupuju konkretan proizvod, te da koriste usluge određene kompanije koje se tako reklamiraju.

Osim svih pomenutih usluga koje se odnose na prevođenje sa turskog na pakistanski jezik i to u pisanom i usmenom obliku, sve klijente u okviru poslovnica Akademije Oxford očekuju i usluge koje pružaju profesionalni lektori i korektori. A zapravo se radi o tome da ukoliko imate prevedene materijale u navedenoj jezičke kombinaciji, ali niste zadovoljni kvalitetom njihove izrade, naši stručnjaci će da izvrše redakturu tako prevedenih sadržaja i da ih u potpunosti prilagode svim pravilima koja podrazumeva prevodilačka struka, to jest duhu pakistanskog jezika, a kako biste dobili maksimalno kvalitetno obrađene materijale bilo koje vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje