Prevod sa turskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na španski jezik

Za online prevod sa turskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na španski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford zahvaljujući činjenici da u svom timu ima vrhunske stručnjake čija oblast delovanja se odnosi na turski, odnosno španski jezik, svim zainteresovanim klijentima omogućuje i direktno prevođenje sa turskog na španski.Naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji vrše i usmeni i pisani prevod, tako da praktično koju god sadržinu da želite da dobijete prevedenu, moći ćete kod nas i to po najpristupačnijim cenama, a u rokovima koji su isto tako naročito povoljni.

Ne zaboravite da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, a to je izuzetno važno kada su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na španski za dokumenta, jer vi zapravo na jednom mestu dobijate njihovo kompletno obrađivanje, to jest i prevod i overu urađenog prevoda, koju vrši sudski tumač. A kada je neki dokument preveden, odnosno obrađen na ovaj način, on se smatra sa zakonske tačke gledišta u potpunosti važećim i to znači da možete da ga predate svakoj nadležne institucij kada imate potrebu za tim. A kako sudski tumač pre nego što izvrši overu mora da uporedi prevedena i originalna dokumenta, to od vas zahtevamo da kada budete slali sadržaje na obradu u svakom slučaju priložite i originalna dokumenta, koja će on koristiti na uvid u toku procesa overe. Ukoliko se bude dogodilo da prilikom upoređivanja sudski tumač primeti da između prevoda i originala ima određenih odstupanja, on će vam predložiti da lektor i korektor, koji su isto u našem timu izvrše uslugu redakture tako prevedenih sadržaja, a kako bi ih maksimalno prilagodili pravilima španskog jezika i omogućili da se izvrši overa bez ikakvih poteškoća.

Da bismo klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na španski za dokumenta omogućili da uštede svoje vreme, napomenućemo i to da postoje dokumenta za koja se mora izvršiti i dodatna overa, to jest na koja se mora staviti Apostille, odnosno onaj pečat koji je poznat još i kao haški. A morate znati da za ovu vrstu overe nisu zaduženi sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, nego određene državne institucije, te je zato vrlo važno da potražite sve relevantne podatke vezano za stavljanje ovog pečata na vaša dokumenta. A pod podacima se u ovom slučaju podrazumeva informacija da li je ovaj pečat obavezujući i za dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa turskog jezika na španski, te u slučaju da saznate da jeste, trebalo bi da tom prilikom pitate i da li se ova vrsta overe vrši pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu sa svojim delom posla ili posle toga, uzevši u obzir da su upravo ova dva načina overavanja haškim pečatom i najčešće prisutna u praksi. Onog trenutka kada budete saznali sve navedeno, biće vam mnogo jasnije kako bi trebalo da teče obrada tog dokumenta, to jest gde prvo treba da odnesete dokumenta, a čime ćete u velikoj meri da uštedite svoje vreme, ali sigurno i novac.Prevođenje sa turskog na španski
Prevođenje sa španskog na turski

Uzevši u obzir da morate na uvid da nam dostavite i originalna dokumenta, to znači da imate mogućnost da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da ih donesete lično ili da odlučite da dostavljanje dokumenata na prevod poverite nekoj kurirskoj službi.

Ako vas zanima hitno prevođenje sa turskog jezika na španski za bilo koji dokument, onda možete da pošaljete prvo sadržaje preko mejla, kako bi naši stručnjaci mogli da pristupe njihovoj obradi vrlo brzo i tako izađu u susret vašem zahtevu. Ne zaboravite da ste i tada dužni da na uvid dostavite originale, ali u svakom slučaju preporulujemo da to bude najbrži od svih navedenih načina.

Takođe je vrlo važno da naglasimo i da za sve ostale sadržaje za koje se ne radi overa pečatom sudskog tumača važi slanje na mejl ukoliko klijentima tako odgovara, a isto tako i preuzimanje obrađenih materijala. A sa druge strane, slanje prevedenih i overenih dokumenata, odnosno njihovo preuzimanje je nešto drugačije, jer se klijentima nudi mogućnost ličnog preuzimanja ili dostavljanja na adresu. Međutim, moraju da znaju da dostavljanje na adresu vrši kurirska služba sa kojom mi imamo saradnju i naplaćuje ovu uslugu prema sopstvenom važećem cenovniku, a sasvim nezavisno od prevođenja i overe tog dokumenta, tako da klijent ovu uslugu plaća kada preuzima pošiljku.Uz obradu dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na španski za bilo koju vrstu saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala), sudski tumači i prevodioci mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja i nauke, tako i za oblast sudstva i prava (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske odluke i presude, licence, sudske žalbe, rešenja i tužbe, tekovine Evropske Unije i drugo).

Naravno, svim našim klijentima omogućujemo i direktan prevod sa turskog jezika na španski za ličnu kartu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, odnosno za pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, te za izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih i umrlih, tako isto i venčanih, odnosno za sva ostala lična dokumenta. Sudski tumači i prevodioci takođe mogu da obrade i dokumenta koja čine kako građevinsku, tehničku i tendersku, tako i medicinsku dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje nekog pravnog lica. A to pored obrade građevinskih projekata i lekarskih nalaza, odnosno osnivačkih akata, kao i statuta preduzeća, podrazumeva i obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, a prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim sve vrste poslovnih izveštaja, kao i poslovne odluke i još mnogo drugih dokumenata koje spadaju u ove oblasti.

Klijenti će kod nas da dobiju i kompletnu obradu ne samo ovih, već i mnogih drugih dokumenata, a na njima je samo da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala na uvid, kao i da se prethodno raspitaju o svemu što se odnosi na overu Apostille pečatom.

Takođe možemo da vam pružimo i usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a naši stručnjaci mogu da primene ne samo simultani, odnosno konsekutivni prevod sa turskog jezika na španski, nego i specifičnu vrstu ove usluge, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, to jest šapatno prevođenje. Imajte na umu da se svaka od pomenutih vrsta usluga može primeniti samo na određeni tip događaja, tako da je neophodno da nam date sve informacije u vezi sa događajem koji organizuje, to jest za koji zahtevate ovu uslugu, a kako bismo pronašli baš onu vrstu prevoda koja će apsolutno ispuniti vaša očekivanja i zahteve pomenutog događaja. Pored same usluge vezane za usmeno prevođenje sa turskog jezika na španski, a u onim situacijama kada naši stručnjaci procene da je najbolje primeniti upravo simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, svim klijentima omogućujemo i da po vrlo povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Naglašavamo i to da naši stručnjaci mogu, kada to zahtevaju klijenti da izvrše i prevod sa turskog jezika na španski za sve vrste reklamnih materijala, a što znači da će oni da obrade ne samo reklamne, brošure, kataloge i flajere, već i PR tekstove, odnosno plakate, a zatim i reklamni letke, te po potrebi čak i vizit kartice, kao i sve ostale sadržaje koji imaju veze sa oblašću marketinga. Osim njih, obrađujemo i sve vrste književnih dela, odnosno različite tipove udžbenika, a zatim i popularne i stručne tekstove, ali i web materijale (programi, online prodavnice, internet sajtovi, aplikacije, web katalozi i drugo).

Isto tako, na zahtev klijenata ćemo da izvršimo i obradu svih vrsta časopisa, ali i novinskih članaka, kao i video i audio sadržaja, a potom se misli ne samo na prevođenje sa turskog jezika na španski za filmove i serije, nego i za sve vrste kako radijskih, tako i televizijskih emisija, odnosno reklamne poruke i druge slične materijale. Imajte na umu da u našem timu nisu isključivo samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i oni koji mogu da vam ponude titlovanje ili sinhronizovanje ovakvih sadržaja.

Prevod dozvole za boravaka sa turskog na španski jezik

Samim tim što u Prevodilačkom centru Akademije Oxford postoje i prevodioci i sudski tumači, to i prevođenje dozvola za boravak sa turskog jezika na španski uključuje i overu urađenog prevoda, a koji će da izvrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Oni će na taj način konkretnom dokumentu da daju pravnu važnost, pošto je dobro poznato da se samo tako prevedena dozvola za boravak i overena može predati određenim nadležnim službama. Upravo zato i jeste bitno da svaki klijent koji zahteva obradu ne samo ovog, nego i bilo kog drugog dokumenta, dostavi na uvid originalna dokumenta, jer je to vrlo bitan detalj za overu. A isto tako klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na španski za ma koji dokument preporučujemo da provere u državnim institucijama koje su za to nadležne da li se za ta dokumenta zahteva izvršenje dodatne overe, odnosno da li je neophodno na njih staviti Apostille (haški) pečat. Budući da to nije nadležnost stručnjaka zaposlenih u našem timu, oni samim tim ne mogu klijentima da ispune zahtev i za ovom overom, ako zakon nalaže da je to potrebno.

Možemo, takođe da prevedemo i sve ostale vrste dozvola, poput na primer radne, kao i vozačke i saobraćajne, ali i mnoga druga lična dokumenta (izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, odnosno umrlica, lična karta i druga). Sudski tumač i prevodilac mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je potrebno, a to zapravo znači da će oni da izvrše direktno prevođenje sa turskog jezika na španski kako za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i za potvrdu o visini primanja, tako i za saglasnost za zastupanje, odnosno za uverenje o nekažnjavanju, a zatim i za potvrdu o stalnom zaposlenju, te za uverenje o neosuđivanosti, ali i za sve ostale vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, a potom će i da izvrše overu urađenog prevoda.

Klijenti kod nas dobijaju i obradu svih tipova dokumentacija i to počev od građevinske, odnosno tehničke, preko poslovne i tenderske, pa do medicinske dokumentacije. A to zapravo znači da će sudski tumač i prevodilac da obrade sva dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija i to kako građevinske projekte, uputstva za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, tako i sve vrste poslovnih odluka, ali i izveštaja (finansijski, revizorski, godišnji), osnivačke akte, ali i statute preduzeća, kao i fakture i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i lekarske nalaze, kao i mnoga druga dokumenta koja čine sve navedene vrste dokumentacija.

Tekovine evropske Unije, kao i presude o razvodu braka, takođe sudski tumač i prevodilac, obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i mnoga druga pravna akta (ugovori, punomoćje za zastupanje, licence, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudska rešenja, sudske tužbe, presude i druga pravna akta). Sva ona dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koja se tiču nauke će isto tako sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A oni uz prevod sa turskog jezika na španski za diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, te naučne radove i prepise ocena, odnosno potvrde o redovnom školovanju i naučne patente, a po potrebi mogu da obrade i seminarske, ali i diplomske radove.

Prevođenje internet kataloga sa turskog na španski jezik

U svakoj od mnogobrojnih poslovnica Akademije Oxford su zaposleni i oni prevodioci i sudski tumači koji su primarno usmereni na prevod web kataloga sa turskog jezika na španski, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani posebno za segment interneta, kao što su na primer sajtovi i web prodavnice, te softveri (aplikacije i programi svih vrsta). Upravo iz tog razloga sa neskrivenim ponosom naglašavamo da ti naši stručnjaci prilikom obrade ovih sadržaja primenjuju i sva pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju za web pregledače, a sa osnovnim ciljem da ih oni prepoznaju kao originalne, što će se maksimalno pozitivno odraziti prvo na pozicioniranje sajta i ostalih prevedenih online sadržaja na internetu, a uskoro i na poboljšanje poslovanja njegovih vlasnika. Upravo zahvaljujući tome će oni i da imaju višestruku korist, tako da će im se prevođenje sa turskog jezika na španski, a posebno za internet sajtove maksimalno isplatiti.

Svim klijentima možemo da ponudimo, onda kada je to potrebno i usluge korektora, odnosno lektora, uzevši u obzir da su i oni u našem timu. Inače, njihove usluge se primenjuju u onim slučajevima kada klijent poseduje urađen prevod sa turskog jezika na španski, ali je reč o neprofesionalno obrađenim materijalima, te je neophodno pristupiti njihovoj redakturi, pa prevedeni sadržaj u potpunosti prilagoditi kako pravilima, tako i duhu ciljanog, to jest španskog jezika.

Zainteresovanim klijentima možemo da pružimo i simultano, odnosno konsekutivno, ali i takozvano šapatno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A to znači da će oni za bilo koju vrstu događaja koji organizuju da dobiju najkvalitetniju moguću uslugu i na taj način ispune očekivanja svih učesnika tog događaja. Moramo da naglasimo i dasvim onim klijenata za čiji događaji se primenjuje u pravo simultano prevođenje sa turskog jezika na španski, možemo da po odličnim uslovima ponudimo i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi dela književnosti sa turskog jezika na španski

Bilo koje književno delo da želite da dobijete prevedeno u ovoj kombinacije jezika, znajte da prevodioci i sudski tumači koji su deo našeg tima mogu osim romana da prevedu i najkompleksnija poetska dela, odnosno beletristiku, a zatim i različita prozna dela i mnoga druga, tako da smo sigurni da će u potpunosti ispuniti vaše zahteve i očekivanja kada su u pitanju prevodi književnih dela sa turskog na španski jezik.

Isto tako mogu da prevedu i popularne tekstualne sadržaje, ali i one stručne, odnosno sve vrste časopisa, a zatim i udžbenike, kao i članke iz novina. Svi oni klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa turskog na španski jezik za tekstove, bili oni stručni ili popularni, ne moraju uopšte da brinu ukoliko tema tih sadržaja nije naročito često obrađivana, jer sa sigurnošću tvrdimo da prevodioci i sudski tumači mogu da se snađu u obradi tekstova zaista bilo koje tematike. A sem onih koji se odnose na oblast obrazovanja, ekonomije, finansija i bankarstva, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, naši stručnjaci obrađuju i tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, odnosno farmacije i komunikologije, ali i one koji se tiču medicine, marketinga i menadžmenta, te građevinske industrije, ali i oblasti informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti koje spadaju u domen prirodnih i društvenih nauka.

Zainteresovanim klijentima ćemo da omogućimo i direktno prevođenje sa turskog na španski jezik za sve vrste reklamnih sadržaja i to počev od vizit kartica, odnosno reklamnih letaka, ali i plakata i flajera, pa do takozvanih PR tekstova, kataloga i brošura, te mnogih drugih sadržaja koji su prvenstveno usmereni na oblast reklamiranja. A možete biti sigurni da će sudski tumač i prevodilac njihovoj obradi da pristupe maksimalno profesionalno, te da će u optimalnom roku da prevedu ove sadržaje i to uz poštovanje najvažnijih pravila marketinga sa kojima su oni dobro upoznati.

Direktno prevođenje sa turskog na španski jezik svakome kome je potrebno takođe omogućujemo i to kako za serije, tako i za filmove bilo kog žanra, ali i za reklamne poruke, te za bilo koju vrstu emisija i to kako onih koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i onih za koje se očekuje televizijsko emitovanje, a bez obzira da li su u pitanju obrazovne ili možda zabavne, te dečije, informativne ili bilo koje druge emisije. Ovde bi trebalo da naglasimo i da naše klijente uz njihov prevod sa turskog na španski jezik očekuje i usluga sinhronizovanja, to jest da po potrebi možemo da izvršimo i titlovanje prevedenih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje