Prevodi sa turskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na korejski jezik

Za online prevod sa turskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na korejski jezik

Da bi smo svim klijentima kojima je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na korejski maksimalno olakšali dobijanje ove usluge, preporučujemo im da već danas kontaktiraju našu najbližu poslovnicu kako bi se sa zaposlenima dogovorili oko svih potrebnih detalja. Zapravo se radi o tome da naš tim čine i prevodioci i sudski tumači za oba pomenuta jezika, tako da klijentima omogućujemo u optimalnom roku obradu bilo koje vrste sadržaja, ali isto tako naši stručnjaci će se pobrinuti da svim onim klijentima koji imaju potrebu za tim, omoguće i usmeno prevođenje sa turskog jezika na korejski. Inače, ova usluga podrazumeva primenu sve tri vrste prevoda, to jest kako simultano, tako i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, pa zato i tražimo od naših klijenata da nam daju što više informacija o određenom događaju, uzevši u obzir da se tačno zna za koji tip događaja se primenjuje koja vrsta prevoda. Ne samo da od njih očekujemo detaljne informacije o organizaciji događaja, već bi trebalo i da nam daju podatke o očekivanom broju učesnika, kao i o prostoru u kome bi trebalo da događaj bude održan, ali i o tome koliko bi on trebalo da traje. Zatim, na osnovu svih prikupljenih informacija će stručni tim u određenoj poslovnici Akademije Oxford da odluči koji tip usluge je adekvatan, to jest koji će u potpunosti da odgovori na sve zahteve. Isto tako je neophodno i da klijenti za čiji događaj se preporučuje upravo ta usluga, znaju da ih kod nas očekuje i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored te usluge, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i časopise različitih vrsta, ali i članke iz novina i reklamne sadržaje, te sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta, kao i novinske članke, udžbenike i književna dela. Prevode i popularne, ali i stručne tekstualne sadržaje i to bez obzira za koju oblast da je vezana njihova tema.

Klijentima kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na korejski za filmove bilo koje vrste ili žanra, odnosno za reklamne poruke, emisije, serije i ostale audio i video materijale, naši stručnjaci će omogućiti i njihovo sinhronizovanje, ali isto tako i uslugu koja podrazumeva titlovanje obrađenih materijala.Prevođenje sa turskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na turski

Uz usluge koje se isključivo vezane za prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, svim onim klijentima koji imaju uređene prevode i to za bilo koji tip materijala, a oni nisu kvalitetni ćemo omogućiti i njihove ispravke, to jest pružićemo uslugu redakture, a koju će da izvrše profesionalni lektori i korektori u našem timu.

Naglašavamo i to da zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u našim poslovnicama, klijente očekuje kompletna obrada bilo kog dokumenta. A pod tim mislimo kako na njihovo prevođenje sa turskog jezika na korejski, tako i na uslugu overe prevoda, a koju u ovom slučaju vrše lica koja su ovlašćena za to, odnosno sudski tumači. Od svih klijenata kojima je potrebna obrada dokumenata u ovoj kombinaciji se zahteva na prvom mestu da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala, a koje sudski tumači koriste prilikom overavanja, ali im se isto tako i preporučuje da potpuno samostalno dobiju sve relevantne podatke vezane za overu haškim pečatom. Ovde je izuzetno važno da naglasimo da pečat koji se naziva još i Apostille ne mogu da stave naši stručnjaci, to jest prevodioci i sudski tumači, već isključivo oni državni službenici koji su zaposleni u institucijama koje su za ovu vrstu overe nadležne, a koje se nalaze u okviru osnovnih sudova u zemlji. Samo iz tog razloga klijenti bi trebalo da sami doznaju da li se za konkretna dokumenta uopšte zahteva ova vrsta overe, pa ako to jeste slučaj treba da pitaju i da li se ovaj pečat stavlja kada stručnjaci Akademije Oxford završe svoj posao ili se prvo stavlja haški pečat, a klijent tek nakon toga konkretan dokument donosi nama na dalju obradu. Isključivo zahvaljujući ovim informacijama ćete biti u prilici da jasno sagledate tok određivanja jednog dokumenta, tako da ćete znati i da li ga donosite prvo u na obradu našim stručnjacima ili je, ipak potrebno da ga prvo odnesete u nadležni sud, pa ga tek onda donosite nama.

Naši stručnjaci će podjednako kvalitetno da obrade i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i ona koja spadaju u medicinsku, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju, ali i ona koja čine dokumentaciju za tendere. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i lična dokumenta, kao i sva pravna akta, ali i dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje ma kog preduzetnika ili pravnog lica.Ne zaboravite da dokumenta za koja zahtevate obradu u pomenutoj kombinaciji jezika možete da donesete lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest možete i da se odlučite za dostavu preko kurirske službe, jer je vrlo važno da dostavite i originale. Za sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača se podrazumeva da možete da ih pošaljete na prevod sa turskog jezika na korejski elektronskim putem, a što podrazumeva slanje skeniranih materijala na naš mejl, te da isto tako možete i da zahtevate da vam budu poslata po završetku obrade.

Međutim, dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata je drugačije i podrazumeva ili slanje preko kurirske službe na adresu klijenta ili lično preuzimanje. A ono što svaki klijent koji se odluči za prvu varijantu, to jest za dostavljanje na adresu mora da zna, jeste da ta usluga podrazumeva i dodatnu naplatu. Njena cena zavisi od službe koja će i da izvrši dostavu, a plaćanje se mora izvršiti kuriru direktno kada klijent bude preuzimao pošiljku.

Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi sa turskog jezika na korejski za dokumenta je klijentima dopušteno da prvo izvrše slanje skeniranih sadržaja na mejl. Posle toga bi trebalo i to najbrže, da dostave na uvid originale, jer je to uobičajeno procedura koja je propisana zakonom.

Usmeno prevođenje sa turskog jezika na korejski

Ukoliko klijenti organizuju događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima je maternji jezik turski, to jest korejski, biće im potreban i usmeni prevod sa turskog na korejski jezik, a koji će da izvrše profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Moramo da napomenemo da naši stručnjaci primenjuju kako simultani, odnosno šapatni, tako i konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Samo iz tog razloga je i neophodno da dobijemo sve relevantne podatke o organizaciji konkretnog događaja, a kako bismo mogli da uslugu usmenog prevoda u potpunosti njima prilagodimo. Na osnovu podataka o trajanju događaja i broju učesnika, te informacijama koje se odnose na prostor u kome on treba da bude održan, ali i neophodnim detaljima o njegovoj organizaciji, stručni tim konkretne poslovnice donosi odluku koji tip usluge se primenjuje, to jest koji u potpunosti može da zadovolji zahteve tog događaja. Oni klijenti kojima se preporučuje ta vrsta usluge, mogu kod nas da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa turskog na korejski jezik za sve vrste internet sadržaja. Tako da osim prevoda web sajtova, oni mogu da obrade i online prodavnice, a zatim i programe bilo koje vrste, ali i web kataloge, aplikacije i ostale materijale koji su u domenu interneta. Tokom njihove obrade, oni će i primenjivati sva postojeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), pa će na taj način postići da se prevedeni materijali bolje pozicioniraju na internetu. Upravo zahvaljujući tome će i vlasnici konkretnih sajtova ili online kataloga, prodavnica i sličnih materijala sigurno vrlo brzo osetiti boljitak u poslovanju.

Uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač omogućuju klijentima da dobiju i prevod sa turskog na korejski jezik za popularne tekstove različite tematike i dužine, odnosno za sve vrste stručnih tekstova. Tako će oni, sem tekstova koji su vezani za oblast psihologije i farmacije, te ekonomije finansija, nauke i medicine, da obrade i tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, turizma i komunikologije, ali i menadžmenta i građevinske industrije ili, pak ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, prava i drugih grana, kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka.

Prevodi marketinških materijala sa turskog na korejski jezik

Svim zainteresovanim klijentima prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford nude i prevođenje reklamnih materijala sa turskog jezika na korejski. A ova usluga se prvenstveno odnosi na obradu reklamnih brošura, plakata i kataloga, ali i na prevod PR tekstova, reklamnih letaka i flajera. U onim situacijama kada se to od njih zahteva, klijentima omogućujemo i obradu vizit kartica i to u rokovima koji su naročito povoljni.

Uz to, naši stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, ali i da izvrše prevod sa turskog jezika na korejski za romane, kao i mnoga druga književna dela, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska. A sem toga prevodimo i članke iz novina, kao i ilustrovane i dečije, odnosno stručne i sve ostale vrste časopisa.

Korektori i lektori koji su isto tako deo našeg tima će na vaš zahtev da isprave sve greške u loše obrađenim sadržajima, ukoliko ih posedujete. Tako da će po završetku redakture prevedenih materijala, odnosno svih korekcija, oni da budu apsolutno kvalitetno obrađeni.

Prevodi igranih filmova sa turskog jezika na korejski su, zapravo samo jedan deo usluge koja se odnosi na obradu video i audio sadržaja, jer klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, te uslugu sinhronizovanja prevedenih filmova. Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i crtane, ali i animirane, odnosno dokumentarne i druge vrste filmova, a zatim i reklamne poruke, te dečije i informativne emisije, serije kao i zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, odnosno sve ostale tipove audio i video sadržaja koji sada nisu pomenuti.

Prevod pasoša sa turskog jezika na korejski

Prevodi pasoša sa turskog na korejski jezik, koje na zahtev klijenata vrše sudski tumači i prevodioci u svim našim poslovnicama, uključuju i overu urađenog prevoda pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime naši klijenti u optimalno kratkom roku dobijaju dokumenta koja su u potpunosti spremna za korišćenje, budući da su sa pravne tačke gledišta apsolutno validna.

A sem pasoša, naši stručnjaci mogu da obrade i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, odnosno da na vaš zahtev u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te venčani, ali i sve tipove dozvola (vozačka i saobraćajna, dozvola za boravak, radna dozvola). Možemo da prevedemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi na obradu bilo koje vrste potvrda i saglasnosti, to jest izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge), ali i sva ona dokumenta koja su vezana bilo za oblast prava i sudstva, bilo za oblast obrazovanja ili nauke (punomoćje za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, žalbe i tužbe, sertifikati, sudska rešenja i presude, diplome i dodaci diplomi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, naučni radovi, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz ovih oblasti).

Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata da izvrše i prevod sa turskog na korejski jezik za poslovnu dokumentaciju, tako da će osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, da prevedu i fakture i poslovne odluke, ali i revizorske, te godišnje i finansijske poslovne izveštaje.

Takođe vam nudimo i obradu građevinske dokumentacije, odnosno onih dokumenata koja čine tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, tako da prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju građevinske projekte, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i lekarske nalaze, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nisi pomenuta, a koja čine sve ove vrste dokumentacija.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog na korejski jezik za određeni dokument treba da u potpunosti ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, odnosno da izvrše proveru koja podrazumeva stavljanje Apostille pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje