Prevođenje sa turskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na persijski jezik

Za online prevod sa turskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa turskog na persijski jezik

Na više od 20 lokacija za sada posluje Prevodilački centar Akademije Oxford, tako da svim stanovnicima gradova u kojima ima poslovnice nudi i direktno prevođenje sa turskog na persijski jezik za različite vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i u usmenom obliku.

U svakom predstavništvu te specijalizovane institucije su zaposleni prevodioci i sudski tumači, koji mogu primeniti sve tri vrste usmenog prevoda (simultano, šapatno i konsekutivno), a u zavisnosti od vrste događaja, dok je klijentima na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zarad kreiranja ponude, odnosno odabira najboljeg tipa usmenog prevoda se zahteva da klijent najvažnije informacije o organizaciji manifestacije dostavi, odnosno da pomenute stručnjake informiše ne samo o broju osoba koje će biti prisutne, nego i o tome koliko je zvanični organizator predvideo da ona traje i o osnovnim karakteristikama lokacije na kojoj će biti održana. Pošto te podatke budu dobili, ovi stručnjaci će ih analizirati i utvrditi koja od svih pomenutih usluga će na njih odgovoriti najbolje, odnosno odlučiće koji tip usmenog prevoda će tada primeniti.

U zavisnosti od zahteva klijenata, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa turskog na persijski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač da obrade i stručne, te popularne tekstove, čija tema se može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka.Prevođenje sa turskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na turski

Mogu da budu profesionalno obrađeni i udžbenici u toj varijanti jezika, ali i časopisi, novinski članci i poetska, kao i prozna književna dela.

Prilikom obrade sadržaja dostupnih na internetu se vrši i njihova optimizacija, odnosno sudski tumač i prevodilac primenjuju SEO alate (Search Engine Optimisation). Na taj način klijenti kojima je potreban prevod online prodavnica i web sajtova sa turskog na persijski jezik, ali i aplikacija različitih vrsta, zatim internet kataloga i bilo kog programa, te mnogih drugih onlajn sadržaja, imaju na raspolaganju i uslugu njihovog stručnog optimizovanja, to jest usklađivanja sa pravilima koja se primenjuju u pretrazi, kako bi bili mnogo bolje vidljivi na internetu.

Dostupne su i dodatne usluge u vidu sinhronizacije i titlovanja, a kada klijenti prevod u datoj varijanti jezika zahtevaju za bilo koji video ili audio materijal (reklamne poruke, serije, emisije, filmovi i ostalo).

Potrebno je na mejl sve pomenute sadržaje klijent da dostavi, a nakon što sudski tumač i prevodilac, odnosno ostali stručnjaci ove institucije budu izvršili zahtevane usluge, da ih na isti takav način i preuzme ukoliko mu tako odgovara najviše. Za one kojima u datom momentu ne odgovara ni slanje ni preuzimanje elektronski su dostupni drugi načini, a informacije o tome će dobiti u samom predstavništvu ove institucije.

A s obzirom na to da je ponudom obuhvaćeno i direktno prevođenje dokumenata sa turskog na persijski jezik, moramo naglasiti da je i tu dostupna dodatna usluga, koja se odnosi na njihovu overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Radi se o kompletnoj obradi svih dokumenata, koja je u potpunosti u skladu sa aktuelnim zakonom, tako da klijent zahvaljujući pečatu sudskog tumača dobija pravno validan dokument. Inače, pečat potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i u originalnom dokumentu.

Zahteva se od svakog klijenta da donese lično originalna dokumenta na uvid ovom stručnjaku ili da ih pošalje preko "Pošte Srbije" preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe.

Ukoliko prilikom upoređivanja originalnog i prevedenog dokumenta, a koji klijent prethodno dostavi, ovaj stručnjak bude primetio da između njih ima razlike, pošto je dostupna i sama usluga overe dokumenata, biće preporučeno da se uradi redaktura. U pitanju je usluga koju vrše lektori i korektori pomenute institucije, kojom prilikom ispravljaju sve propuste, a koje je neko pre njih načinio. Naravno da se lektura i korektura mogu primeniti i na ostale sadržaje kada to bude bilo potrebno.

Izuzev svih dokumenata iz oblasti obrazovanja, sudstva i nauke, odnosno prava, dostupni su i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa turskog na persijski jezik.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržini tehničke, kao i medicinske i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije.

Valjalo bi pomenuti i to da klijenti mogu u okviru svake poslovnice ove institucije da dobiju direktan prevod u toj kombinaciji jezika i za sva ona dokumenta, koja bi nakon toga trebalo da predaju određenoj državnoj instituciji, a pritom se misli na različite tipove potvrda, zatim izjava i uverenja, kao i saglasnosti. Izuzev pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci mogu da obrade i mnoga druga, ali je neophodno da bude ostvaren uslov vezan za njihovo slanje, to jest da originali budu obavezno priloženi na uvid.

Jedini slučaj kada se dozvoljava da kasnije originalna dokumenta klijent dostavi jeste ako mu je prevod u toj varijanti jezika potreban u izuzetno kratkom vremenskom periodu. U tom slučaju će prvo poslati skenirana dokumenta na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije, a posle će i dostaviti originale na uvid.

Postupak preuzimanja dokumenata može biti izvrše na dva načina, tako da svaki klijent bira između mogućnosti da mu ih određena kurirska služba na željenu adresu dostavi ili da ih u samoj poslovnici lično preuzme. Ko god se opredeli za prvu varijantu koja je pomenuta mora tu uslugu dodatno i da plati, a služba za dostavu ima obavezu da definiše cenu i o tome obavesti prethodno klijenta, koji će plaćanje izvršiti u trenutku preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata od kurira.

Potrebno je da se vlasnik dokumenata na vreme u okviru nadležnih institucija Republike Srbije raspita da li je neophodno izvršenje postupka nadovere za njegova dokumenta. Naglašavamo da konkretni postupak uključuje stavljanje posebne vrste pečata na dokumenta, a koji je pod nazivima Haški, odnosno Apostille poznat. Budući da sudski tumači i prevodioci tu vrstu overe ne vrše, jer nemaju dozvolu za to, nisu dužni da informišu klijente o tome. Neophodno je da vlasnik dokumenata pita zaposlene u nadležnim službama pri osnovnim sudovima širom zemlje da li Apostille pečat treba da bude stavljen na njegova dokumenta, a ukoliko na to pitanje bude dobio potvrdan odgovor, važno je da sazna i da li se Haški pečat mora staviti nakon što budu izrađeni direktni prevodi dokumenata sa turskog na persijski jezik i overa od strane sudskog tumača ili se najpre na dokumenta mora staviti taj pečat, a posle toga se pristupa njegovoj obradi u skladu sa važećim pravilima.

Prevođenje PR tekstova sa turskog na persijski jezik

Trebalo bi da svako ko je zainteresovan za direktan prevod reklamnih materijala sa turskog jezika na persijski, a u koje osim PR tekstova spadaju i plakati, zatim flajere i katalozi, kao i vizit kartice, reklamni leci i brošure, ali i mnogi drugi, zna da se radi o specifičnim sadržajima, tako da sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi vrlo pažljivo pristupaju. Osnovni razlog za to jeste što se primarno mora oblikovati reklamna poruka u skladu sa pravilima persijskog jezika, a da bi njegovim izvornim govornicima ona bila što razumljivija.

Podrazumeva se da će članovi tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj kombinaciji jezika da prevedu kako popularne tekstove, tako isto i stručne, s tim da njihova tema može da se tiče bilo koje grane i prirodnih naučnih disciplina i društvenih.

Naglasili bismo i to da ovi stručnjaci mogu da obrade kako udžbenike, tako i različita književna dela, a svejedno da li su u pitanju poetska ili prozna. Isto tako će oni maksimalno profesionalno odgovoriti potrebama i onih klijenata, kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban za članke iz novina ili časopise različite tematike i namene (stručni, ilustrovani, dečiji i drugi).

Filmska ostvarenja bilo kog žanra i vrste, poput na primer crtanih i dokumentarnih, odnosno igranih i animiranih će na osnovu iznetih zahteva sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da profesionalno prevedu. Isto tako su dostupni i prevodi informativnih emisija sa turskog jezika na persijski, ali i zabavnih i dečijih, odnosno obrazovnih, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da prevedu i reklamne poruke, ali i serije, te mnoge druge kako video, tako isto i audio materijale. Biće znatno lakše ovim klijentima kada saznaju da u svakoj poslovnici pomenute institucije mogu angažovati stručnjake, koji će na osnovu njihovih zahteva izvršiti sinhronizaciju konkretnih materijala ili njihovo titlovanje.

Svako ko ima urađene prevode, ali koji nisu profesionalni, jer postoje određeni propusti, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu navedene institucije i zahteva angažovanje lektora i korektora. U tom slučaju će oni izvršiti profesionalnu redakturu bilo kog sadržaja, odnosno prvo će utvrditi koje greške su načinjene, a onda će ih ispraviti i te materijale uskladiti sa originalima, uz maksimalno poštovanje pravila prevođenja i persijskog jezika.

Moramo posebno istaći informaciju da uz konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na persijski, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Posebno je značajna ta informacija, jer prevodioci i sudski tumači primenjuju isključivo onu uslugu koja može sve zahteve učesnika da ispuni u najvećoj mogućoj meri. Samo iz tog razloga se od njih zahteva da zaposlene konkretnog predstavništva informišu kako o karakteristikama mesta na kome bi manifestacija trebalo da bude održana, tako isto i o detaljima vezano za njeno trajanje, odnosno broj učesnika, pošto se na osnovu tih podataka zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda jedino i može formirati. S obzirom na to da se u ponudi ove institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to će i ona biti uneta, a ukoliko prethodno bude bilo odlučeno da pomenuti stručnjaci primene taj tip usmenog prevoda za konkretnu manifestaciju.

Pored svih do sada navedenih sadržaja, članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu u datoj varijanti jezika da prevedu i softvere, odnosno sve vrste aplikacija i programa, ali i internet prodavnice, zatim web kataloge i sajtove, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za kompjutere i internet. U zavisnosti od tipa materijala koji obrađuju, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će klijentima omogućiti da dobiju i optimizovane internet sadržaje. A usluga optimizacije je izuzetno značajna, zato što se sadržina tih materijala na taj način prilagođava pravilima pretrage, pa se samim tim vremenom i njihova pozicioniranost na celokupnom internetu u velikoj meri poboljšava.

Direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa turskog jezika na persijski

Sve vrste uverenja, ali i saglasnosti i izjava, kao i potvrda će članovi tima bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u navedenoj jezičkoj kombinaciji prvo da prevedu, a posle toga i da izvrše overu, pošto je zakonom predviđen takav postupak obrade.

A nakon što prevodioci i sudski tumači budu na taj način izvršili prevod dokumenata sa turskog na persijski jezik, vlasnici će moći da ih predaju bilo kojoj nadležnoj službi i da u praksi kad god je to potrebno koriste.

Svakako da će klijenti moći da dobiju kompletno obrađeno i već pomenuto uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te mnoga druga dokumenta koja će kasnije određenoj državnoj službi biti u obavezi da predaju.

Baš zato što je zakonom predviđeno na koji način postupak overe treba da funkcioniše se i zahteva od svakog klijenta da originalna dokumenta na uvid obavezno dostavi, a svakako mu se preporučuje i da sve dodatne informacije o postupku nadovere on samostalno dobije i to od nadležnih republičkih institucija. Ovo smo posebno morali da napomenemo zato što zaposleni u ovoj instituciji ne poseduju propisana ovlašćenja za stavljanje takozvanog Apostille, to jest Haškog pečata na dokumenta, a to je vrlo važno za celokupan postupak njihove obrade.

Bitna je informacija da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktno prevođenje venčanog lista sa turskog na persijski jezik, ali i mnogih drugih ličnih dokumenata, tako da klijenti pored ostalog mogu da dobiju kompletno obrađenu ličnu kartu i pasoš, zatim radnu dozvolu i vozačku, kao i uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, kao i saobraćajnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Naravno da se podrazumeva da će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije kompletno obraditi i lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije. Naravno da će biti izrađeni i prevodi prepisa ocena sa turskog na persijski jezik, a svakako da će prevodioci i sudski tumači kompletnu obradu izvršiti i za mnoga druga dokumenta, bez obzira da li su primarno vezana za oblast obrazovanja ili za nauku (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, seminarski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga).

A izuzev punomoćja za zastupanje, ali i različitih vrsta sertifikata i licenci, klijentima ove institucije je na raspolaganju i kompletna obrada kako sudskih žalbi i rešenja, odnosno sudskih presuda, tako isto i sudskih tužbi i odluka, ali i tekovina Evropske Unije, zatim ugovora i mnogih drugih pravnih akata.

Kada to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje, te mnoga druga dokumenta koja čine građevinsku i tehničku, kao i dokumentaciju za tendere.

Svakom klijentu ove institucije su na raspolaganju i direktni prevodi poslovnih odluka i faktura sa turskog na persijski jezik, a prevodilac i sudski tumač mogu da kompletno obrade i statut preduzeća, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, kao i finansijske poslovne izveštaje, odnosno godišnje i revizorske, to jest sva ostala nepomenuta dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, odnosno koja su vezana za poslovni proces kako određenog preduzeća, tako isto i preduzetnika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje