Prevod sa turskog na flamanski jezik

Prevođenje sa turskog na flamanski jezik

Mora biti u potpunosti ispoštovano zakonom propisano pravilo o overi, da bi prevod dokumenata sa turskog na flamanski jezik mogao da bude validan. Zato na taj način prevodioci i sudski tumači i obrađuju kako lična, tako isto i dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, odnosno prava i sudstva.

Naravno da će na zahtev klijenata oni obraditi i celokupnu poslovnu, odnosno medicinsku i građevinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere i uopšteno govoreći sva dokumenta, koja klijent bude prethodno na prevod dostavio.

U ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i usluga, koja podrazumeva direktno prevođenje izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti sa turskog na flamanski jezik, a u kom slučaju će stručnjaci te institucije prema pravilima da obrade sva dokumenta, koja se podnose nadležnim institucijama.Prevođenje sa turskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na turski

Na uvid sudskom tumaču moraju biti dostavljeni originali tih dokumenata, šta znači da ih klijenti mogu poslati kako preko kurirske službe i preporučeno preko “Pošte Srbije”, tako ih i lično doneti i to u bilo koju poslovnicu.

Za sve ostale materijale, koji se u datoj jezičkoj kombinaciji prevode je opšteprihvaćeno pravilo da ih klijenti šalju na obradu elektronski i na mejl dobijaju, nakon što bude izvršena konkretna usluga.

Naglašavamo da overu Apostille pečatom prevodilac i sudski tumač ne vrše, jer je nadležnost data osnovnim sudovima naše zemlje. U pitanju je pečat poznat kao Haški, a očekuje se da vlasnik dokumenata podatke o toj vrsti overe dobije u nadležnim institucijama potpuno samostalno.

U skladu sa zahtevima klijenata izvršavaju se i hitni prevodi dokumenata sa turskog na flamanski jezik, a tada klijent prvo konkretne sadržaje šalje na mejl, a originale na uvid dostavlja odmah posle toga i to u najkraćem mogućem roku.

Ističemo i to da sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade sve reklamne materijale, kao i stručne i popularne tekstove ma koje tematike, ali i novinske članke, udžbenike i književna dela, te dečije, ilustrovane i stručne časopise.

Onda kada bude bilo vršeno direktno prevođenje onlajn sadržaja sa turskog na flamanski jezik, ovi stručnjaci će primeniti i alate SEO (Search Engine Optimisation), te će na taj način da izvrše i njihovu profesionalnu optimizaciju.

Takođe će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade kako televizijske i radijske emisije, tako isto i serije, zatim reklamne poruke i filmove, to jest sve vrste video i audio sadržaja. Inače su u svakom predstavništvu ove institucije zaposlena i stručna lica, čija specijalnost su usluge sinhronizacije i titlovanja, što zapravo znači da klijent dobija kompletnu obradu i video materijala i audio.

Uzevši u obzir da stručnjaci ove institucije mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa turskog na flamanski jezik, tako isto i šapatno, a da se svaka od tih usluga primenjuje za događaj sa vrlo precizno definisanim karakteristikama, to iziskuje dostavljanje podataka o njegovoj organizaciji. Naime, od klijenta se u tom slučaju zahteva da dostavi informacije kako u mestu održavanja i njegovim osobenostima, tako isto i o tačnom broju učesnika, odnosno o tome koliko je predviđeno da manifestacija traje. Inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, a podrazumeva se da će ta usluga biti dostupna svakom klijentu za čiji događaj ta vrsta usmenog prevoda bude primenjena.

U sklopu svakog predstavništva ove institucije su dostupne i usluge korekture i lekture, a koje shodno zahtevima klijenata izvršavaju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.

Prevod potvrde o stanju računa u banci sa turskog jezika na flamanski

Sve tipove potvrda, ali i saglasnosti i izjava, odnosno uverenja će sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u skladu sa zahtevima najpre da prevedu u toj varijanti jezika, a onda i da overu, koja je usklađena sa zakonom izvrše.

Pored već pomenute, može biti obrađena i potvrda o visini primanja, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju,a biće urađeni i prevodi uverenja o nekažnjavanju sa turskog na flamanski jezik, odnosno saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i mnogih drugih dokumenata koja će vlasnici određenoj nadležnoj instituciji da podnesu u skladu sa iznetim zahtevima.

Da bi postupak obrade bilo kog dokumenta bio usaglašen sa zakonom, klijent mora pribaviti podatke o stavljanju Haškog pečata na ta dokumenta, a koji je takođe poznat i kao Apostille. Naglašavamo da zaposleni ove institucije nisu zaduženi za izvršenje tog tipa overe, pa je zato i izneta opšta preporuka da svako od vlasnika konkretnih dokumenata sve informacije o njoj pribavi samostalno i to u okviru nadležnih državnih institucija.

Isto tako mora biti posebno naglašeno da vlasnici dokumenata imaju obavezu da na uvid prilože i originale, kako bi postupak overe bio izvršen prema aktuelnim pravilima.

Osim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, vrši se i prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa turskog na flamanski jezik, te uverenja o položenim ispitima, s tim da prevodilac i sudski tumači kompletno mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, ali isto tako i diplomske i seminarske radove, te sva ostala dokumenta i druge materijale iz domena obrazovanja.

Pobrinuće se da prevedu, odnosno overe i sve vrste pravnih akata, počev od sudskih presuda, sudskih odluka i ugovora, odnosno licenci, tekovina Evropske Unije i sertifikata, pa do sudskih tužbi, punomoćja za zastupanje i sudskih žalbi, te sudskih rešenja i ostalih.

Naravno da mogu biti obrađena i dokumenta iz oblasti nauke, kao što su na primer naučni patenti, potom rezultati naučnih istraživanja i naučni radovi.

Svakako da će pomenuti stručnjaci izvršiti i direktan prevod ličnih dokumenata u toj kombinaciji jezika (radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, vozačka dozvola i mnoga druga), a takođe će biti izrađeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa turskog na flamanski jezik (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze).

U skladu sa iznetim zahtevima se pristupa kompletnoj obradi sadržine različitih tipova dokumentacija, kao što su recimo tehnička, tenderska i poslovna, odnosno građevinska. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači osim rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinskih projekata i faktura, te poslovnih odluka i statuta preduzeća, da izrade i direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka u konkretnoj kombinaciji, te će kompletno obraditi i osnivački akt preduzeća, uputstvo za rukovanje i godišnje, odnosno finansijske i revizorske poslovni izveštaje, ali i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument, koji je svrstan u pomenute tipove dokumentacija.

Direktno prevođenje časopisa sa turskog na flamanski jezik

Kako određeni tekst u ilustrovanom, dečijem ili stručnom časopisu, tako i njegovu celokupnu sadržinu će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata u pomenutoj varijanti jezika profesionalno da prevedu. Na raspolaganju su im i direktni prevodi članaka iz novina sa turskog jezika na flamanski, a svakako da mogu biti obrađeni i romani, književna dela beletristike, odnosno ostala prozna, kao i poetska dela, te udžbenici.

U svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su, pored već pomenutih stručnjaka zaposleni i korektori, kao i stručni lektori, što znači da zainteresovani imaju mogućnost njih da angažuju, kako bi bila izvršena redaktura svih vrsta sadržaja. Reč je o specifičnoj usluzi, zato što se primenjuje na već obrađene materijale, a kada u njima postoje greške, koje moraju u skladu sa pravilima da budu ispravljene, da bi konkretni sadržaj bio usklađen sa originalom, te da bi bila ispoštovana pravila flamanskog jezika.

Obrada web materijala uključuje i optimizaciju, to jest implementaciju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation). A osim internet prodavnica i programa svih vrsta, odnosno aplikacija, može da bude izvršen i prevod online kataloga sa turskog jezika na flamanski, odnosno sajtova, te svih ostalih materijala koji se mogu ili videti na internetu ili se direktno odnose na kompjutere.

Kada neko zahteva usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, prvo i osnovno mora znati da prevodilac i sudski tumač mogu primeniti kako simultani, tako isto i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a da je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da ne bude zabune, tačno je definisano za koju vrstu događaja mora biti primenjena koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda, tako da se klijent obavezuje sve podatke o njegovoj organizaciji da dostavi u konkretnu poslovnicu ove institucije. Na prvom mestu se pod tim misli na informacije o mestu održavanja manifestacije, kao i o njenim osnovnim karakteristikama, a zatim i na podatke o trajanju, odnosno o broju učesnika.

Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za direktno prevođenje brošura i kataloga sa turskog jezika na flamanski, ali i mnogih drugih marketinških materijala, poput na primer PR tekstova, reklamnih letaka i vizit kartica, odnosno plakata i flajera, te mnogih drugih.

Bez obzira da li su klijentima prevodi u datoj kombinaciji potrebni za igrane, dokumentarne ili crtane, odnosno animirane filmove ili, pak serije, reklamne poruke i informativne, te emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, to jest bilo koji video ili audio sadržaj, mogu biti sasvim uvereni da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku njihov prevod izvršiti. A da bi svaki klijent kome je obrada takvih sadržaja potrebna mogao da uštedi svoje vreme, te u optimalnom roku dobije kompletno obrađene audio ili video materijale, ova institucija omogućuje zainteresovanima i angažovanje stručnjaka, koji mogu da pruže usluge sinhronizacije i titlovanja svih takvih materijala.

Sem pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove, kako one stručne, tako isto i popularne, a koji su namenjeni širem krugu čitalaca. Ne samo da mogu biti izvršeni direktni prevodi ekonomskih tekstova sa turskog jezika na flamanski, odnosno političkih i pravnih, već će ovi stručnjaci obraditi i filozofske, turističke, ali i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno psihologije i bankarstva, kao i sve ostale koje su vezani bilo za prirodne ili za društvene nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje