Prevod sa turskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na rumunski jezik

Za online prevod sa turskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na rumunski jezik

Kako je osnovni cilj koji ima Prevodilački centar Akademije Oxford da ispuni očekivanja svih svojih klijenata, to ne čudi što je njima na raspolaganju usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa turskog jezika na rumunski. Inače, ova usluga je dostupna u svim našim poslovnicama, a klijente očekuju i prevodioci i sudski tumači koji mogu da izvrše u optimalnom roku kompletnu obradu bilo kog dokumenta, što podrazumeva ne samo prevođenje ličnih dokumenata, nego i obradu svih tipova dokumentacija i to kako građevinske, medicinske i tehničke, tako i tenderske, odnosno poslovne, ali i usluga njihove overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Naši stručnjaci će da prevedu i ona dokumenta koja se tiču kako sudstva, tako i obrazovanja, ali i nauke, a oni prevode i dokumenta poput izjava i saglasnosti, odnosno potvrda i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kada je to potrebno. Prevešće, naravno i bilo koji nepomenut dokument koji zahtevate, ali isto tako će da izvrše i njegovu overu pečatom sudskog tumača i tako ćete da dobijete dokumenta koja su sa zakonske tačke gledišta u potpunosti važeća. To samim tim znači i da možete da ih koristite kao i svaki drugi originalni dokumenta, a vrlo je važno da budete informisani i da overa pečatom sudskog tumača podrazumeva da se vrši upoređivanje prevoda i originala od strane ovlašćenog sudskog tumača, koji mora biti siguran da među njima nema nikakvog odstupanja, jer se jedino overavaju dokumenta koje su istovetna. Ipak, ako se bude dogodilo da sudski tumač primeti neku razliku za koju smatra da je potrebno ispraviti je, ne treba da brinete, jer će vam on predložiti usluge lekture i korekture tako obrađenog dokumenta, a koje mogu da izvrše takođe stručnjaci Akademije Oxford, to jest korektor i lektor. A kada oni budu završili obrađivanje vašeg dokumenta, vratiće ga ponovo sudskom tumaču, koji će sada biti u prilici da uradi overu bez ikakvih problema.

Isto tako je vrlo važno da znate i to da zakon nalaže da se za određena dokumenta mora osim prevoda i overe sudskog tumača izvršiti i dodatna overa, to jest takozvana nadovera, a koja podrazumeva stavljanje haškog ili Apostille pečata na ta dokumenta. Samim tim što prevodilac i sudski tumač ne rade ovaj tip overe, to jest nisu za nju nadležni, preporuka je da se vi samostalno raspitate da li je potrebno staviti haški pečat na ona dokumenta za koja su vam potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na rumunski. Ovu informaciju ćete dobiti u nadležnim službama zaduženim za overu Apostille pečatom, a one se nalaze u osnovnim sudovima širom naše zemlje.Prevođenje sa turskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na turski

Ne zaboravite da je vrlo važno, ukoliko saznate da je haški pečat obavezan za vaša dokumenta i da pitate kada se on stavlja. A to zapravo znači da bi trebalo da saznate da li se ovaj tip overe vrši tek kada naši stručnjaci završe sa obradom vašeg dokumenta ili se, ipak prvo stavlja haški pečat na njih, pa se onda dokument prepušta našim stručnjacima. A upravo od ovih informacija će zavisit i tok obrade vašeg dokumenta, ali isto tako i trajanje, jer kada se prvo dokument prevodi sa turskog jezika na rumunski, a zatim overava od strane sudskog tumača i na kraju na njega stavlja haški pečat, taj proces traje kraće, nego kada se prvo dokument overava Apostille pečatom, jer se onda prevodi i on i pečat, pa se tek onda overava od strane sudskog tumača.

Ne zaboravite i da ste dužni da na uvid izvršite i dostavljanje originalnih sadržaja, tako da imate nekoliko mogućnosti da nam ih dostavite. A osim slanja preko kurirske službe i ličnog donošenja u prostorije naše poslovnice, na raspolaganju vam je i slanje preporučenom poštanskom pošiljkom. Preuzimanje obrađenih dokumenata takođe može biti izvršeno na više načina, odnosno ili vam obrađena dokumenta dostavljamo na adresu ili ih lično preuzimate. Ukoliko se budete odlučili za dostavljanje na adresu morate znati i to da se ta usluga potpuno odvojeno naplaćuje od obrade tog dokumenta, te bi trebalo i da imate na umu da plaćanje vršite direktno kada preuzimate pošiljku, kao i da njena cena isključivo zavisi od službe koja će vam doneti obrađena dokumenta.

Svi oni klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa turskog jezika na rumunski, ali naročito brzo, bi trebalo da prvo sadržaje za koje zahtevaju obradu dostave na mejl, jer će upravo na taj način olakšati njihovu obradu, budući da će prevodilac i sudski tumač pristupiti svom poslu u najkraćem roku. Ipak i tada je vrlo važno ispoštovati zadatu proceduru, to jest dostaviti originale na uvid, a uz uslov da to bude na najbrži od svih načina koje smo prethodno naveli.Uz obradu dokumenata, prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i mnoge druge usluge. Za usmeno prevođenje je važno naglasiti da klijentima nudimo ne samo simultano, odnosno konsekutivno, već i prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na rumunski, a čime zapravo možemo da odgovorimo bilo kojoj vrsti događaja. Zato što su naši stručnjaci specijalizovani za sve navedene tipove usmenog prevoda, od klijenata i zahtevamo da nam daju informacije koje se odnose na organizaciju konkretnog događaja, a kako bismo ponudu u potpunosti prilagodili tim zahtevima i omogućili im da dobiju maksimalno kvalitetnu uslugu. Uz usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Takođe na vaš zahtev obrađujemo i sve sadržaje vezane za segment kako marketinga, tako i interneta, odnosno tekstove bilo koje tematike. A sudski tumač i prevodilac, pored ostalog mogu da obrade i udžbenike i književna dela bilo koje vrste. Ako je potrebno, oni će da izvrše i prevod članka iz novina, kao i svih vrsta časopisa, a mogu da prevedu i filmove različitih žanrova, kao i ostale video, ali i audio sadržaje. U sklopu usluge koja se odnosi na njihovo prevođenje sa turskog jezika na rumunski, klijentima koji su zainteresovani omogućujemo i sinhronizovanje, to jest uslugu titlovanje prevedenih audio i video sadržaja.

Zahvaljujući lektorima i korektorima koji su u našem timu, možemo da vam ponudimo i uslugu redakture, a koje se primenjuju isključivo onda kada klijenti imaju urađen prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, ali on nije kvalitetan.

Sve one materijale koji ne podrazumevaju overavanje pečatom sudskog tumača, a za koje zahtevate prevođenje sa turskog jezika na rumunski, možete da nam pošaljete na obradu elektronskim putem, a što znači da ih skenirane pošaljete preko mejla. Što se tiče preuzimanja, nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili njihovu obradu i to u slučaju da se tako dogovorimo, možemo i mi vama na isti način da pošaljemo prevedene sadržaje.

Prevodi programa i aplikacija svih vrsta sa turskog jezika na rumunski

Prevođenje softvera sa turskog na rumunski jezik isto spada u domen rada stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji će na vaš zahtev da prevedu bilo koju aplikaciju ili program. Osim toga, prevodilac i sudski tumač će vam omogućiti i obradu internet sajtova, odnosno web kataloga i prodavnica, ali i mnogih drugih sadržaja koji su vezani za oblast interneta. U toku obrade pomenutih materijala oni će implementirati i pravila koja podrazumeva njihovo optimizovanje za web pretraživače, te će se na taj način prevedeni materijali mnogo bolje kotirati u okviru globalne pretrage.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i usmeni prevod sa turskog na rumunski jezik, a uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač primenjuju konsekutivni, simultani i šapatni prevod u ovoj kombinaciji jezika, to znači da isključivo od podataka koje nam dostavite o događaju, odnosno o njegovoj organizaciji i zavisi koja usluga će tačno biti primenjena. Svi oni klijenti za čiji događaj bude bilo preporučeno baš simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, u našim poslovnicama mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kako su u timu Akademije Oxford i stručnjaci koji su zaduženi za uslugu redakture prevedenih materijala, to jest profesionalni korektor i lektor, to znači da klijenti koji imaju urađen prevod sa turskog na rumunski jezik, a kvalitet tog prevoda nije dobar, mogu da dobiju ovu uslugu po najpovoljnijim cenama.

Ako je potrebno, sudski tumači i prevodioci klijentima će da omoguće i obradu stručnih tekstova bilo koje tematike, a mogu da prevedu i popularne tekstualne sadržaje. Prevodi tekstova sa turskog na rumunski jezik uključuju obradu kako onih čija tema je vezana za oblast turizma, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta, finansija, komunikologije, marketinga i farmacije, tako isto i onih koji se tiču psihologije i politike, ali i ekonomije, finansija, medicine, bankarstva i ostalih naučnih disciplina.

Prevođenje pasoša sa turskog na rumunski jezik

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač klijentima kojima su potrebni prevodi pasoša za turskog jezika na rumunski da omoguće dobijanje ove usluge, već će oni kod nas dobiti i overu urađenog prevoda pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je ustvari sudski tumač koji je jedan od zaposlenih u našem timu. A upravo zahvaljujući tome, klijenti će da dobiju pasoš koji je preveden u toj kombinaciji jezika i overen, tako da je on sa pravnog i zakonskog stanovišta apsolutno važeći i kao takav može da se preda svakoj nadležnoj službi.

Proces overe pečatom sudskog tumača je precizno definisan slovom zakona i podrazumeva da klijenti moraju na uvid da izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata. A pored toga, klijentima kojima su potrebni prevodi pasoša sa turskog jezika na rumunski, ali bilo kog drugog dokumenta se preporučuje da, u okviru osnovnog suda u mestu u kome stanuju provere da li je neophodno izvršiti i nadoveru, a što znači da se na prevedena dokumenta treba staviti haški ili Apostille pečat. Ovu informaciju je potrebno da klijenti dobiju samostalno, jer prevodilac i sudski tumač ne mogu da urade ovu vrstu overe.

Kod nas, klijente očekuje i obrada lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice, ali isto tako i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu i dozvole za boravak, te radne dozvole i svih drugih ličnih dokumenata.

Na vaš zahtev prevodimo i medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), ali isto tako i sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, fakture i druga), kao i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta iz ove grupe).

Svim zainteresovanim klijentima će prevodilac i sudski tumač da omoguće obradu onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na rumunski za bilo koju vrstu potvrde, odnosno izjave i uverenja, kao i saglasnosti (potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga).

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili, pak nauke će takođe naši stručnjaci da obrade, odnosno da ga prvo prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika, a nakon toga i da ga overe pečatom zvaničnog sudskog tumača, što se isto odnosi i na dokumenta koja su vezana za oblast nauke. Tako će oni, osim svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, odnosno diplome i dodatka diplomi, da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i potvrde o redovnom školovanju, zatim nastavne planove i programe fakulteta. A ukoliko zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač rade i prevod sa turskog jezika na rumunski kako za diplomske i naučne, tako isto i za seminarske radove i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.

Prevod filmova različitih žanrova i vrsta sa turskog jezika na rumunski

Svaki klijent koji zahteva prevođenje bilo igranih ili animiranih, odnosno crtanih, dokumentarnih i drugih vrsta filmova sa turskog na rumunski jezik, u poslovnicama Akademije Oxford na zahtev dobija i njihovo titlovanje. Naravno, ukoliko mu više odgovara sinhronizovanje, naši stručnjaci će da izvrše i ovu uslugu. A pored filmova će da obrade i sve vrste emisija, odnosno reklamne poruke, serije i druge audio i video sadržaje.

Sudski tumači i prevodioci koji su deo našeg tima, u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i književna dela različitih vrsta (poezija, proza, beletristika, romani i druga), ali i časopise (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali). Takođe, na zahtev klijenata oni vrše i obradu novinskih članaka, odnosno udžbenika.

A da bi prevođenje sa turskog na rumunski jezik za internet sajtove, odnosno bilo koje druge sadržaje koji se tiču oblasti interneta (programi, web prodavnice, aplikacije, online katalozi i ostalo) bili maksimalno profesionalni i kvalitetni, prevodioci i sudski tumači će u toku njihove obrade da primene i SEO smernice (Search Engine Optimisation). Samim tim što će prevedeni materijali da budu i optimizovani za web pretragu, to znači da će se oni naći gotovo među prvim rezultatima globalne internet pretrage, a sve to će imati vrlo pozitivan učinak i na poslovanje vlasnika tih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje