Prevod sa turskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na mađarski jezik

Za online prevod sa turskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na mađarski jezik

U slučaju da vam je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na mađarski za bilo koje sadržaje u pisanoj formi ili, pak želite da organizujete neki događaj, pa vam je potrebna usluga usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, možete slobodno da kontaktirate najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se dogovorili oko svih detalja.

Naime, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači za oba ova jezika, tako da smo u mogućnosti da vam ponudimo i uslugu kompletne obrade dokumenata, to jest njihov prevod i overu sudskog tumača. Nudimo vam, pored ostalog i obradu kako ličnih, tako i poslovnih dokumenata, ali i medicinske, tehničke i građevinske dokumentacije, a naši stručnjaci prevode i dokumentaciju za tendere, odnosno pravna akta, ali i bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke, kao i sve druge tipove dokumenata i dokumentacija.

A kada kažemo kompletna obrada, pod tim mislimo na činjenicu da klijenti kod nas dobijaju najpre prevod sa turskog jezika na mađarski za bilo koja dokumenta, a zatim se tako urađen prevod overava od strane zvanično ovlašćenog lica, što je ustvari sudski tumač, koji je isto u našem timu. Klijenti na taj način dobijaju dokumenta koja su obrađena u skladu sa slovom zakona i samim tim potpuno validna sa pravne tačke gledišta. Postupak overe prevoda podrazumeva da sudski tumač upoređuje prevod i original, jer je neophodno da se lično uveri da među tim dokumentima ne postoje odstupanja. Naravno, uvek se može dogoditi da se jave razlike između prevedenog i originalnog dokumenta, ali u tim situacijama sudski tumač klijentu preporučuje da se izvrši redaktura takvih materijala. A budući da su u našem timu i lektori i korektori, to znači da možete dobiti i uslugu redakture u svakoj našoj poslovnici, a nakon što oni budu završili obradu tih dokumenata, sudski tumač će da uradi overu i omogući vam da u najkraćem mogućem roku dobijete kvalitetno obrađena dokumenta.Prevođenje sa turskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na turski

Inače, zakon nalaže i da je ovo uobičajena procedura obrade dokumenata, ali isto tako morate znati da postoje i ona dokumenta za koja to nije dovoljno, već se na njih mora staviti posebna vrsta pečata, a koja je poznata kao haški ili Apostille i koju naši stručnjaci ne mogu da izvrše. Samo iz tog razloga vam se preporučuje da u nadležnim državnim institucijama proverite da li je haški pečat obavezan za dokumenta za koja zahtevate direktno prevođenje sa turskog jezika na mađarski. A u slučaju da dobijete potvrdan odgovor, morate da pitate i da li se on stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu obradu tog dokumenta ili pošto je oni završe. Samo od tih podataka zavisi gde ćete prvo odneti dokument na obradu i koliko bi trebalo čitav postupak da traje, uzevši u obzir da kada se prvo stavlja ovaj pečat, onda se on donosi našim stručnjacima na obradu gde se prevode i sadržina dokumenta i sam haški pečat, pa se tek onda tako obrađena dokumenta i overavaju, dok postoji i onaj način koji podrazumeva da se prvo radi prevod određenog dokumenta, pa overa sudskog tumača i na kraju se na njega stavlja i haški pečat, pa taj postupak traje nešto kraće.

Sva dokumenta za koja vam je potreban prevod sa turskog jezika na mađarski možete da donesete lično u prostorije bilo koje naše poslovnice ili da ih pošaljete putem “Pošte Srbije” i to isključivo preporučenom pošiljkom, to jest da zadužite bilo koju kurirsku službu da ih dostavi nama. A jedino kada vam je potreban hitan prevod za bilo koji dokument u ovoj jezičkoj kombinaciji, imate dozvolu da prvo izvršite slanje na mejl, a da odmah posle toga odaberete najbrži od svih ponuđenih načina i dostavite nam na uvid originale.

Uz mogućnost da lično preuzmete prevedena i overena dokumenta, takođe možete i da tražite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje potpuno nezavisno od obrade konkretnog dokumenta.

Inače, naši stručnjaci osim dokumenata mogu da obrade i sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na mađarski, a to uključuje ne samo tekstove, novinske članke i časopise, već i udžbenike, reklamne materijale i književna dela, ali i web sajtove i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta. Oni takođe klijentima omogućuju obradu i različitih tipova video, odnosno audio sadržaja, a što se najpre odnosi na obradu filmova i serija, ali i reklamnih poruka, kao i emisija. A uz ovu uslugu, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, to jest po potrebi možemo da izvršimo sinhronizovanje prevedenih sadržaja.Sudski tumači i prevodioci sa specijalizovani za usmeni prevod sa turskog jezika na mađarski. A od klijenata kojima je potrebna ova usluga se zahteva da nam dostave podatke o konkretnom događaju, budući da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano, tako i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima uz pomenutu uslugu omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim uslovima.

Prevođenje poslovne dokumentacije sa turskog na mađarski jezik

Klijente kod nas očekuju prevodi svih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije sa turskog jezika na mađarski, a uz njihov prevod klijenti dobijaju i overu sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači će da obrade ne samo fakture i poslovne izveštaje, kao i poslovne odluke, već i statuta preduzeća, a zatim i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju.

Pored toga, naši stručnjaci obrađuju i građevinsku, odnosno tendersku i tehničku, kao i medicinsku i ličnu dokumentaciju, te svim zainteresovanim klijentima pružaju mogućnost da u najkraćem mogućem roku dobiju prevod sa turskog jezika na mađarski, a potom i overu prevoda pečatom sudskog tumača kako za građevinske projekte i uputstva za rukovanje, tako i za deklaracije proizvoda, a zatim i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Oni, takođe prevode i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i ličnu kartu, a zatim i potvrdu o prebivalištu, odnosno saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak, te vozačku dozvolu i sva ostala dokumenta koja čine sve tipove dokumentacija koje smo prethodno pomenuli. Kod nas klijente očekuju i direktni prevodi sa turskog jezika na mađarski za pravna akta, a to se odnosi na obradu punomoćja za zastupanje, ugovora i tekovina Evropske Unije, odnosno presuda o razvodu braka, te sudskih žalbi i tužbi, kao i sudskih rešenja, a zatim i odluka, sertifikata i ostalih dokumenata koja su vezana za oblast prava.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta i uverenja o položenim ispitima, odnosno rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, kao i naučne patente i mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako isto i ona koja se tiču oblasti obrazovanja.

Bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama takođe prevodilac i sudski tumač obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinacija. A pod tim se podrazumeva da klijente kod nas očekuje prevođenje sa turskog jezika na mađarski za bilo koju vrstu izjave i potvrde, kao i saglasnosti i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Najbitnije što svaki klijent koji zahteva prevod sa turskog jezika na mađarski za bilo koji od svih pomenutih dokumenata treba da zna jeste da je dužan da dostavi originalna dokumenta na uvid, kao i da se u okviru nadležne službe pri osnovnom sudu raspita o stavljanju haškog pečata na njih.

Prevod ilustrovanih i stručnih časopisa sa turskog jezika na mađarski

U bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i sudski tumači i prevodioci koji klijentima nude prevođenje kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa sa turskog na mađarski jezik, ali isto tako oni obrađuju i članke iz novina u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Budući da se proces obrade ovih sadržaja razlikuje u odnosu na prevod dokumenata, to možete da ih dostavite preko mejla na obradu, a da ih i nakon što naši stručnjaci budu izvršili njihov prevod dobijete na isti način, ukoliko tako želite čime ćete čitav postupak obrade časopisa i novinskih članaka maksimalno olakšati.

Možemo da izvršimo i usmeni prevod sa turskog na mađarski jezik, a klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da taj tip usluge treba primeniti u konkretnom slučaju. A da bismo u potpunosti ispunili očekivanja naših klijenata, kao i zahteve događaja za koji im je potrebna ova usluga, moramo od njih da dobijem podatke o organizaciji samog događaja, to jest o tome koliko bi trebalo ljudi da učestvuje, a zatim i koliko je predviđeno da taj događaj traje, kao i informacije o prostoru u kome treba da bude održan. Zatim, u skladu sa ovim informacijama, odnosno sa zahtevima konkretnog događaja naši stručnjaci će pripremiti ponudu za simultani, odnosno konsekutivni prevod, a možemo da izvršimo i prevođenje pomoću šapata sa turskog na mađarski jezik.

Svaki onaj klijent koji poseduje prevedene materijale u ovoj kombinaciji jezika, ali su ih izvršili nestručni ljudi, tako da je reč o nekvalitetnim prevodima kod nas mogu da dobiju uslugu njihove redakture, to jest korekture i lekture. Naglašavamo da lektori i korektori, inače članovi tima Akademije Oxford pružaju vrše ovu uslugu, tako da oni već obrađene sadržaje u potpunosti prilagođavaju pravilima koja nalaže mađarski jezik, ali i prevodilačka struka.

A osim svih pomenutih usluga, klijentima omogućujemo i prevođenje sa turskog na mađarski jezik za sve sadržaje koji se tiču oblasti interneta, a što se primarno odnosi na obradu sajtova i online prodavnica, te kataloga, dok prevodioci i sudski tumači mogu, po potrebi da obrade i softverske programe, kao i aplikacije svih vrsta. Trebalo bi da znate i to da naši stručnjaci tokom obrade određenih internet sadržaja primenjuju i ona pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje, to jest da se pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da se prevedeni sadržaji vrlo brzo nađu čak među prvim rezultatima web pretrage, a sve to ima izuzetno pozitivan utisak i na poslovanje vlasnika svih prevedenih sadržaja.

Prevodi beletristike sa turskog na mađarski jezik

Samo jedna od brojnih usluga koje će na vaš zahtev da izvrše prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnosi na prevođenje beletristike sa turskog jezika na mađarski. Ukoliko je potrebno, oni će da obrade i ostala književna dela, poput na primer proze, poezije ili romana, a možemo da izvršimo i obradu udžbenika različitih vrsta i složenosti.

Klijentima omogućujemo i direktan prevod sa turskog jezika na mađarski za sve sadržaje vezane za oblast marketinga, a što uključuje obradu kako reklamnih plakata, brošura i letaka, tako i PR tekstova, odnosno reklamnih flajera, a ukoliko postoji potreba klijenata, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i vizit kartice. Oovde moramo da naglasimo da su naši stručnjaci u potpunosti upoznati sa pravilima koja nalaže oblast marketinga, a to zapravo znači da će ih primeniti na najbolji mogući način prilikom obrade pomenutih materijala. Podrazumeva se da će oni reklamnu poruku oblikovati u skladu sa pravilima koja navodi najpre prevodilačka struka, a odmah zatim i ciljani, to jest mađarski jezik i na taj način svim klijentima kojima je on maternji pružiti mogućnost da se sa određenom uslugom, proizvodom ili kompanijom koja se reklamira putem pomenutih sadržaja, upoznaju i to na najbolji mogući način, odnosno da imaju utisak da je konkretan reklamni sadržaj i napisan priamrno na njihovom maternjem jeziku.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji obrađuju i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje. Nemojte da vas brine ukoliko je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na mađarski ne tako često u upotrebi, jer naši stručnjaci mogu da obrade kako tekstove iz oblasti ekonomije, prava, finansija, politike i bankarstva, odnosno filozofije, psihologije i sociologije, tako i sve one koji su vezani za oblast građevinske industrije, turizma i marketinga, ali i one vezane za informacione tehnologije, medicinu, obrazovanje, farmaciju i nauku, a zatim i menadžment i komunikologiju, te ekologiju i zaštitu životne sredine i ostale nepomenute grane društvenih i prirodnih nauka.

A pored svih usluga koje smo do sada pomenuli, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima omogućuje i kompletno obrađivanje različitih audio i video sadržaja. A to podrazumeva da prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa turskog jezika na mađarski za igrane filmove bilo kog žanra, a zatim i za reklamne poruke, emisije različitog karaktera (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge), kao i serije i ostale slične sadržaje, a posle toga njihovu obradu prepuštaju svojim kolegama, koji će da izvrše titlovanje ili sinhronizovanje tako obrađenih video i audio materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje