Prevod sa turskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa turskog na nemački jezik

Za online prevod sa turskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na nemački jezik

Oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na nemački više ne moraju da gube vreme tražeći stručnjake koji će da izvrše ovu uslugu, jer su svi prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa ova dva jezika i zaposleni su u Prevodilačkom centru Akademije Oxford u potpunosti kvalifikovani da izvrše i ovu uslugu, to jest da izvrše direktno prevođenje sa turskog jezika na nemački. A to podrazumeva obradu kako dokumenata, tako i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, dok će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač u svakoj našoj poslovnici da izvrše i profesionalnu obradu tekstualnih materijala, bez obzira koja je njihova namena, sadržina i složenost, odnosno dužina, ali i književnih dela i udžbenika.

Kada je to potrebno, naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji prevode i članke iz novina, odnosno sve materijale vezane za segment marketinga (katalozi, flajeri, vizit kartice, brošure, plakati, PR tekstovi i ostalo), ali i sadržinu kako stručnih, tako i popularnih, te mnogih drugih vrsta časopisa. A na vaš zahtev mogu da urade i prevod sa turskog jezika na nemački za web sajtove, online prodavnice i aplikacije, ali i za web kataloge, a zatim i za različite vrste programa i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Ovde smo u obavezi da naglasimo da prevodioci i sudski tumači ne samo da poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), već ih i znalački primenjuju u svom radu, tako da ćete uz prevod pomenutih materijala da dobijete i sadržaje koji su kvalitetno optimizovani za web pregledače.

Ppored svega što smo pomenuli, naši stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu kako video materijala različite vrste, tako i audio, a što znači da vas kod nas očekuju prvo prevodi sa turskog jezika na nemački, a zatim i sinhronizovanje ili titlovanje i to kako za serije i reklamne poruke, odnosno filmove, tako i za zabavne, dečije i obrazovne, ali i informativne i za sve ostale vrste emisija. Naši klijenti će na taj način da dobiju sadržaje koje mogu vrlo brzo po završetku obrade da plasiraju na različitim medijima, to jest gde god imaju potrebu za tim.Prevođenje sa turskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na turski

Usmeni prevod sa turskog jezika na nemački takođe je usluga koju pružaju prevodilac i sudski tumač kada to zahtevaju klijenti, a u skladu sa odabirom vrste usluge koja će biti primenjena klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naglašavamo i to da naši stručnjaci uz simultano, vrše i konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i prevod uz pomoć šapata, čime oni, praktično rečeno odgovaraju na bilo koju vrstu događaja, jer se svaka od pomenutih usluga primenjuje za tačno određeni događaj.

Lekturu i korekturu sadržaja koji su loše prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji će u našem timu da izvrše profesionalni lektori i korektori.

Kako bismo klijentima omogućili da dobiju kvalitetno obrađena dokumenta, moramo da napomenemo i to da klijente kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na nemački za bilo koji dokument, u poslovnicama Akademije Oxford očekuje i ta, ali i usluga overe prevoda za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači, koji isto čine deo našeg tima. Ovaj proces podrazumeva da će u sudski tumači pre nego što izvrše overu da uporede prevod i original, pa je zato neophodno da nam dostavite i ta dokumenta na uvid, kako bi overa mogla da protekne bez ikakvih poteškoća. Kada sudski tumač bude siguran da nema razlike između sadržine originalnog i prevedenog dokumenta, on će da stavi svoj pečat na prevod, to jest daj njimepotvrdi da je u potpunosti veran originalu, a što znači da može da se koristi kada god je to potrebno.

Uz obradu svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na nemački kako za različite tipove potvrda i saglasnosti, te uverenja, tako i za sve vrste izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druga), sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sva lična, odnosno poslovna dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, vozačka dozvola, osnivački akt preduzeća, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, statut preduzeća, dozvola za boravak, poslovni izveštaji i ostala slična dokumenta).Naglašavamo i to da ima dokumenata za koja nije dovoljno uraditi samo prevod i zatim ga overiti pečatom sudskog tumača, već je neophodno i na njih staviti posebnu vrstu pečata, koji nosi naziv Apostille ili haški, a za ovu vrstu overe prevodilac i sudski tumač nisu ni u kom slučaju nadležni. Samo iz tog razloga i ne mogu klijentima da izađu u susret ako se za njihova dokumenta zahteva ova vrsta overe, ali mogu da im pomognu u tom smislu što će ih uputiti na one državne institucije koje poseduju sve informacije. Zato se svakom klijentu i savetuje da pre nego što izvrši dostavljanje dokumenata na prevod određenih dokumenata svakako u osnovnom sudu u mestu u kome stanuje provere da li se ova vrsta overe zahteva i za ona dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa turskog jezika na nemački. A onda kada bude saznao da je neophodno izvršiti i ovu overu, klijent treba da pita i šta podrazumeva to, odnosno da li se haški pečat mora staviti tek kada naši stručnjaci budu završili sa obradom tog dokumenta ili se prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda donose nama na obradu, jer od tih informacija puno toga zavisi.

Osim već pomenutih dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva pravna akta (ugovori, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke, žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, licence i druga), ali i dokumenta koja se odnose bilo na oblast nauke ili, pak na oblast obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja i druga).

Napominjemo i to da kod nas možete da dobijete prevod sa turskog jezika na nemački i za dokumenta koja su vezana bilo za medicinsku ili građevinsku, odnosno tehničku ili dokumentaciju za tendere. A to, pored ostalog podrazumeva obradu ne samo lekarskih nalaza, već i specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i obradu dokumentacije o medicinskim sredstvima. Naši prevodioci i sudski tumači, sem toga mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i deklaracije proizvoda, te uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja čine sve pomenute tipove dokumentacija.

Moramo da naglasimo i to da sama činjenica da ste u obavezi da nam na uvid dostavite originalna dokumenta podrazumeva da se dostavljanje sadržaja na prevod razlikuje u odnosu na to da li su u pitanju dokumenta ili svi ostali materijali za koje nije potrebno izvršiti overu, jer njih možete da pošaljete preko mejla, pošto se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. A ako vam bude tako najviše odgovaralo i mi vama možemo prevedene sadržaje da dostavimo na isti nači.

Kada je u pitanju dostavljanje dokumenata na obradu, to može biti izvršeno ili preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili imate mogućnost da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica. A da biste mogli da ih pošaljete na mejl, neophodno je da su vam njihovi prevodi sa turskog jezika na nemački potrebni u kratkom roku, ali imate svakako obavezu da i tada dostavite originale na uvid, ali se u svakom slučaju preporučuje da odaberete najbrži od svih načina koje smo prethodno pomenuli.

Onda kada prevodilac i sudski tumač budu obradili dokumenta koja dostavite, to jest kada urade najpre njihov prevod, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, imate dve mogućnosti za preuzimanje, to jest ili da ih preuzmete lično u prostorijama naše poslovnice ili da vam budu isporučena na određenu adresu. Uzevši u obzir da se dostavljanje prevedenih sadržaja na adresu poverava kurirskoj službi sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju, to se ova usluga naplaćuje direktno od svakog klijenta, a po cenovniku koji je važeći u tom trenutku u konkretnoj kurirskoj službi. Inače, svaki klijent treba da izvrši plaćanje ove usluge direktno kuriru kada bude preuzimao svoju pošiljku.

Prevod sertifikata i licenci sa turskog jezika na nemački

Da bi prevođenje sertifikata i licenci bilo koje vrste sa turskog na nemački jezik bilo izvršeno profesionalno, neophodno je da prevedeni dokumenti bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Iz tog razloga i možemo zainteresovanim klijentima da ponudimo kompletnu obradu ne samo ovih, već i mnogih drugih dokumenata, uzevši u obzir da su stalni članovi tima Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, pa na taj način klijentima omogućujemo da po maksimalno povoljnim cenama i u optimalnim rokovima dobiju prevedene sertifikate i licence u ovoj kombinaciji jezika, a koji mogu praktično odmah pošto naši stručnjaci završe njihovu obradu da počnu da koriste, budući da ih zakon smatra potpuno važećim.

Svi naši klijenti kojima je potrebna ova usluga imaju samo obavezu da ispoštuju ono pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih materijala na uvid, a svakako im preporučujemo i da se raspitaju u osnovnom sudu u gradu u kome stanuju da li se za njihova dokumenta mora izvršiti još jedna vrsta overe, koju ne mogu da urade naši stručnjaci i to samo zato što nisu za nju nadležni. Pod tim se misli na stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta, koji naglašavamo nije obavezan za sva dokumenta, ali tačno se zna na koja se mora staviti i kada (pre ili posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka). Prethodnim raspitivanjem o ovome ćete maksimalno da uštedite svoje vreme i trud, ali i da olakšate čitav postupak obrade nekog dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da vam ponude i obradu tekovina Evropske Unije, ali i različitih vrsta ugovora, odnosno mogu da prevedu i punomoćje za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, te ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i odluka, ali i sudske žalbe, rešenja i tužbe, te mnoga druga pravna akta.

Obrađujemo i sva lična dokumenta i to počev od različitih vrsta dozvola (dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola), preko pasoša, lične karte i krštenice, odnosno uverenja o državljanstvu, pa do umrlice, venčanog lista, potvrde o prebivalištu i drugih dokumenata ove vrste. Klijentima nudimo i direktan prevod sa turskog na nemački jezik za diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim diplomske i seminarske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne patente, a zatim i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sva ostala nenavedena dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja ili ona koja su vezana za nauku.

Klijentima možemo da omogućimo u ovoj jezičkoj kombinaciji i kompletnu obradu poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i druga), ali i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama (bilo koja vrsta saglasnosti, izjave, uverenja ili potvrde). Tako će naši stručnjaci osim saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, da obrade i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta ove vrste.

A možemo da vam ponudimo i obradu građevinskih projekata, kao i prevođenje sa turskog na nemački jezik za lekarske nalaze, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za uputstvo za rukovanje, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koje čine najpre medicinsku, a zatim i građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender.

Prevodi časopisa sa turskog na nemački jezik

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata će da izvrše i direktno prevođenje časopisa svih vrsta sa turskog jezika na nemački. Naravno, osim onih ilustrovanih, ali i dečijih, oni prevode i stručne časopise, kao i novinske članke i tekstualne materijale. Podjednako kvalitetno će da prevedu i stručne, kao i oni tekstove koji važe za popularne, a klijente ne treba da brine njihova tema, jer prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji jezika zaista mogu da obrade tekstove bilo koje tematike. Pored onih koji se odnose na neke, rekli bismo uobičajne teme, kao što su obrazovanje, ekonomija, turizam ili politika, oni obrađuju i tekstualne sadržaje vezane za finansije, bankarstvo, građevinsku industriju i ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno one koji se tiču oblasti psihologije, medicine, filozofije ili farmacije, ali i one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, zatim menadžmenta i još mnogo drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i usmeno prevođenje sa turskog jezika na nemački i to za apsolutno bilo koju vrstu događaja, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, tako i šapatno, ali i konsekutivno. Imajte na umu da je svaka od pomenutih usluga vezana za tačno određenu vrstu događaja i primenjiva samo u tom slučaju, pa je zato vrlo važno da pre izrade ponude dobijemo od klijenata sve informacije o događaju za koji zahtevaju ovu vrstu usluge, a kako bismo mogli da odaberemo najbolju, odnosno onu uslugu koja će maksimalno da zadovolji sve zahteve tog događaja, ali i njih kao organizatora. A tu se od klijenata očekuje da nam dostave kako informacije o broju učesnika, tako i u prostoru u kome bi konkretan događaj trebalo da se održi, odnosno o njegovom trajanju, ali bi isto tako trebalo i da dobijemo podatke vezane za njegovu organizaciju. Svim onim klijentima za čiji događaj je najbolje da bude primenjeno simultano prevođenje sa turskog jezika na nemački, a kako bi njegovim zahtevima bilo maksimalno kvalitetno odgovoreno, ćemo omogućiti i to po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumači i prevodioci mogu da u ovoj kombinaciji izvrše i prevod za sve vrste web sadržaja i to ne samo za internet sajtove, nego i za softvere, ali i za online programe, aplikacije i druge slične materijale. Ovde moramo da naglasimo da naši stručnjaci poznaju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation tako da će ih maksimalno profesionalno implementirati prilikom obrade pomenutih materijala, kako bi poboljšali i njihovu poziciju na globalnoj mreži.

Prevod književnih dela sa turskog jezika na nemački

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi književnih dela sa turskog na nemački jezik, ne treba da oklevaju već da jednostavno kontaktiraju najbližu poslovnicu Akademije Oxsford i sa zaposlenima preciziraju sve detalje, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači u našem timu mogu da obrade ne samo romane, već i dela poezije, odnosno proze, kao i beletristiku i sva ostala književna.

Naravno, prevodimo i udžbenike ako je to potrebno našim klijentima, a takođe možemo da im omogućimo i obradu svih sadržaja vezanih za oblast marketinga. Iako se najčešće zahteva prevod sa turskog na nemački jezik za različite vrste brošura, odnosno kataloga, naši stručnjaci takođe obrađuju i vizit kartice, a zatim i PR tekstove, te reklamne letke i plakate, kao i flajere i sve ostale sadržaje vezane za oblast reklamiranja. A budući da su oni upoznati sa pravilima dobrog marketinga, ne sumnjajte da će ih maksimalno primeniti tokom obrade ovih sadržaja, tako da će i reklamnu poruku da u potpunosti prilagode svim pravilima nemačkog jezika. Upravo zato i kažemo da prevodilac i sudski tumač vrše profesionalno prevođenje sa turskog na nemački jezik za ove sadržaje i time ispunjavaju osnovni cilj njihove obrade, to jest svakom potencijalnom klijentu kome je nemački jezik maternji omogućuju da se sa predmetom reklamiranja upozna na najbolji mogući način i vrlo brzo počne da koristi konkretan proizvod ili uslugu.

Svi oni klijenti koji su na nekom drugom mestu dobili već prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali oni nisu naročito kvalitetni, u okviru svake naše poslovnice mogu da dobiju uslugu profesionalne redakture, koju će da izvrše lektori i korektori.

Takođe imaju mogućnost i d dobiju kompletnu obradu filmskih ostvarenja bilo kog žanra, to jest prevođenje sa turskog na nemački jezik kako za animirane, igrane i crtane, tako i za dokumentarne i sve druge vrste filmova, a posle toga klijenti mogu kod nas da dobiju i njihovo titlovanje, odnosno ukoliko žele možemo da im omogućimo i sinhronizovanje tako obrađenih filmskih ostvarenja. A prevodioci i sudski tumači, osim filmova prevode i sve ostale video i audio sadržaje, poput na primer reklamnih poruka, serija ili emisija različitog karaktera (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje