Prevod sa turskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na finski jezik

Za online prevod sa turskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na finski jezik

Kada postoji potreba za tim, stručnjaci Akademije Oxford mogu klijentima da ponude i direktno prevođenje sa turskog jezika na finski, budući da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu. A ovo se naročito odnosi na obradu dokumenata, gde je uloga sudskog tumača izuzetno bitna, budući da kod nas dobijate prvo njihov prevod, a posle toga i overu pečatom ovog stručnjaka, tako da ćete na taj način dobiti dokument koji može da se koristi u praksi. Stvar je u tome da jedino onaj dokument za koji je urađen prevod sa turskog jezika na finski, a zatim je taj prevod overen pečatom sudskog tumača, može da se smatra validnim sa pravne i zakonske tačke gledišta, čime maksimalno štedite svoj novac i vreme, budući da ne morate pošto dobijete prevod konkretnog dokumenta da tražite ovlašćenog sudskog tumača koji će da izvrši njegovu overu.

Ali ono što morate da učinite tom prilikom, jeste da nam na uvid donesete lično originale ili ih pošaljete preporučeno preko „Pošte Srbij“, odnosno da ih pošaljete preko kurirske službe, jer su originali potrebni sudskom tumaču prilikom overe, pošto mora da ih uporedi pre nego što stavi sopstveni pečat na prevod. Uz to vam se i preporučuje da u osnovnom sudu u mestu u kome stanujete proverite da li se za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi za turskog jezika na finski mora uraditi i dodatna overa, a za koju naši stručnjaci nisu nadležni. A to podrazumeva stavljanje Apostille pečata (haški), stim da morate znati da se ovaj pečat ne stavlja na sva dokumenta, pa se zato i preporučuje da klijenti prvo pitaju da li je on obavezan i za ta dokumenta, a ukoliko jeste onda bi trebalo da pitaju i u kom trenutku u toku procesa obrade se radi ova vrsta overe, uzevši u obzir da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja ovaj pečat, zatim se prevodi i dokument i on, pa se na kraju overava tako obrađen dokument od strane sudskog tumača. Upravo zato i jeste bitno da klijent samostalno sazna sve ove podatke, jer će na taj način da uštedi sasvim sigurno svoje vreme. Imajte na umu da naši stručnjaci nisu u obavezi da vam daju ove podatke, ali da će vas svakako uputiti na zvanične državne institucije u okviru kojih možete da saznate sve što je vezano za stavljanje haškog pečata na vaša dokumenta.

Uz obradu pravnih akata, odnosno ličnih dokumenata, kao i onih koja se podnose nadležnim službama, a što podrazumeva prevođenje sa turskog jezika na finski kako za sve tipove potvrda, odnosno izjava i saglasnosti, tako i za različite vrste uverenja, sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju, te sva dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Naravno, obrađujemo i građevinsku, odnosno tendersku dokumentaciju, ali i dokumenta koja čine poslovnu, tehničku i druge vrste dokumentacija.Prevođenje sa turskog na finski
Prevođenje sa finskog na turski

Imajte na umu da možemo na vaš zahtev da izvršimo i hitan prevod sa turskog jezika na finski za dokumenta, te da vam je samo tada dopušteno da nam originale dostavite kasnije, a da prvo izvršite slanje sadržaja preko mejla, kako bismo vam ispunili zahtev za brzim prevodom.

Kada naši stručnjaci budu obradili dostavljena dokumenta, možete da odaberete da li želite da ih lično preuzmete ili da vam budu poslata na adresu, stim da morate biti informisani da je to usluga koja se dodatno naplaćuje i to direktno od klijenta, a njena cena zavisi u potpunosti od cenovnika određene kurirske službe.

Sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i usmeno prevođenje sa turskog jezika na finski, kada je potrebno, te da mogu primene ne samo simultano, koje je ujedno i jedna od najčešće korišćenih vrsta usmenog prevoda, već i da primene šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A po potrebi, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su apsolutno prihvatljive.Sem toga, obrađujemo i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, odnosno književna dela, a zatim udžbenike i različite vrste kako stručnih, tako i popularnih tekstova. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa turskog jezika na finski za web sajtove, ali i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, te da vam ponude obradu kako časopisa, tako i novinskih članaka, ali i video, odnosno audio sadržaja. Napominjemo, da su u pitanju najpre prevodi sa turskog jezika na finski za filmove bilo koje vrste ili žanra, odnosno za različite tipove emisija, serija i druge audio, odnosno video sadržaja, a zatim i usluga njihovog sinhronizovanja ili titlovanja, kako biste u optimalnom roku dobili kompletno obrađene materijale koje možete da prezentujete na bilo kom mediju.

Uzevši u obzir da deo našeg tima čine i profesionalni korektori, kao i lektori, to možemo na zahtev klijenata koji imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je reč o nekvalitetnim materijalima, da ponudimo i uslugu njihove kompletne redakture, kako bi se prevedeni sadržaj maksimalno prilagodio duhu finskog jezika.

Prevod reklamnih materijala sa turskog na finski jezik

Bilo koju vrstu reklamnih sadržaja će prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj kombinaciji jezika, a što znači da će oni ponuditi klijentima prevođenje sa turskog jezika na finski kako za vizit kartice, odnosno brošure i reklamne letke, tako i za kataloge, zatim reklamne flajere, plakate, PR tekstove i ostale sadržaje koji su primarno namenjeni reklamiranju. Nevezano za to da li se putem pomenutih sadržaja reklamira neka kompanija ili njen proizvoda, odnosno usluga koju neko pruža, klijenti mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumač i prevodilac da pristupe procesu obrade ovih materijala maksimalno profesionalno, uzevši u obzir da su oni upoznati sa svim pravilima marketinga, tako da će na adekvatan način da poruku koja je namenjena krajnjim klijentima prilagode duhu ciljanog jezika, a to zapravo znači da će oni svim onim ljudima kojima je finski jezik maternji da omoguće upoznavanje sa konkretnom kompanijom, proizvoda ili uslugom i to tako da će oni pomisliti da je sadržaj izvorno napisan na finskom jeziku, uzevši u obzir da će u potpunosti biti prilagođeni njegovom duhu. Na taj način se i ostvaruje osnovni cilj obrade ovih sadržaja, tako da ne sumnjamo da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan kvalitetom prevoda.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela, i to kako prozna i poetska, tako i beletristiku, odnosno romane, ali i udžbenike. Takođe, klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa turskog jezika na finski za novinske članke, popularne i stručne tekstove, te sadržaje kako stručnih časopisa, tako i ilustrovanih, dečijih i drugih.

Kada su u pitanju prevodi sa turskog jezika na finski za tekstove, naglašavamo da su naši stručnjaci specijalizovani za obradu sadržaja ma koje tematike, tako da oni mogu na vaš zahtev da obrade podjednako kvalitetno i tekstove čija tema je vezana za ma koju od sledećih oblasti: obrazovanje, medicina, nauka, farmacija, psihologija, finansije, sociologija, ekonomija, bankarstvo, filozofija, politika, turizam, pravo, građevinska industrija, menadžment, informacione tehnologije, marketing, ekologija i zaštita životne sredin,e komunikologija i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka koje sada nismo pomenuli.

A uz sve navedene usluge, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata omogućuju i prevod sa turskog jezika na finski kako za filmove različitih žanrova, tako i za serije, odnosno reklamne poruke, ali i za sve vrste televizijskih i radijskih emisija (dečije, obrazovne, zabavne, informativne i druge). Pored ove usluge, koja se smatra osnovnom klijenata ćemo da ponudimo i dodatne usluge, to jest titlovanje prevedenih materijala, ali isto tako možemo da im pružimo i uslugu sinhronizovanja obrađenih materijala.

Usmeno prevođenje sa turskog jezika na finski

Da bi klijentima kojima je potreban usmeni prevod sa turskog na finski jezik to stručnjaci u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford to i omogućili, neophodno je da dobijemo konkretne informacije o tom događaju, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kako simultano prevođenje, tako i šapatno, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj kombinacija. A kako je svaka od pomenutih usluga namenjena tačno određenoj vrsti događaja, to je vrlo važno da znamo ne samo kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija, već i koliko će da traje, a zatim i u kom prostoru će se održati, kao i koliko se učesnika očekuje. Nakon što budemo dobili sve zahtevane informacije, pripremićemo ponudu u koju ćemo da uvrstimo ne samo onaj tip prevoda, a koji će u potpunosti da odgovori na zahteve događaja, već možemo da u nju uvrstimo i onda kada to odgovara, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Tako će svaki klijent za čiji događaj je predviđena upravo ova usluga, da dobije sve što je potrebno da bi on protekao u najboljem mogućem redu.

Ne zaboravite da u našem timu postoje i oni stručnjaci koji će na vaš zahtev da izvrše redakturu sadržaja, a ova usluga se isključivo primenjuje na one materijale za koje je neko pre naših stručnjaka uradio prevod sa turskog na finski jezik, ali tom prilikom nije naročito vodio računa o kvalitetu, tako da je klijent dobio neprofesionalno obrađene materijale u okviru kojih je potrebno da lektori i korektori izvrše sve potrebne izmene.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog na finski jezik za bilo koju vrstu web materijala (sajtovi, online katalozi, aplikacije, programi online prodavnice i drugo), morate znati da prevodioci i sudski tumači koji vrše u našem timu ovu uslugu, takođe poznaju i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će ih implementirati u toku prevoda onda kada je potrebno, tako da će internet pretraživači vrlo brzo određene sadržaje da prepoznaju kao kvalitetne i originalne, to jest oni će na taj način poboljšati svoju poziciju na internetu.

Prevođenje dozvole za boravak sa turskog jezika na finski

Prevodioci i sudski tumači će klijentima da omoguće ne samo direktan prevod dozvole za boravak sa turskog na finski jezik, nego i overu prevoda koju će da izvrše zvanično ovlašćena lica (sudski tumači). A kada klijent dobije tako obrađen dokument, on će moći da ga koristi kad god je to potrebno, uzevši u obzir da je u pitanju pravno i zakonski potpuno važeći dokument.

Moramo da naglasimo da su klijenti koji zahtevaju prevod ne samo dozvola za boravak, nego i bilo kog drugog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji obavezni da dostave i originalne sadržaje koje sudski tumači koriste za upoređivanje prilikom overe, odnosno preporučuje im se da u nadležnim institucijama provere sve što se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata koji se zove haški, to jest Apostille. Ovde moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač nemaju nikakvu nadležnost za ovu vrstu overe, pa iz tog razloga svakom klijentu i preporučujemo da sasvim samostalno izvrši sve neophodne provere.

Uz pomenuti dokument, naši stručnjaci određuju i ostale tipove dozvola, poput vozačke, odnosno radne ili saobraćajne, ali i mnoga druga lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu venčani list, lična karta i druga dokumenta ove vrste). Nastavne planove i programe fakulteta, zatim diplomu i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, takođe će prevodilac i sudski tumač da obrade na zahtev klijenata, ali isto tako i da izvrše direktno prevođenje sa turskog na finski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i naučne patente, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za različite vrste radova, to jest kako naučne i diplomske, tako i seminarske.

Klijentima možemo da ponudimo i obradu pravnih akata (sertifikati, sudske presude i odluke, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i rešenja i bilo koja druga dokumenta koja su vezana za oblast kako prava tako i sudstva), ali i ona dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga).

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su recimo uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje ili, pak različite vrste izjava i potvrda (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), će takođe sudski tumači i prevodioci, kada je potrebno da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. A prevodimo i građevinske projekte, te deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te mnoga druga dokumenta koja čine građevinsku, tehničku i dokumentaciju za tendere.

Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica, poput poslovnih odluka i faktura, te rešenja o osnivanju pravnih lica i poslovnih izveštaja, ali i statuta i osnivačkih akata preduzeća, isto tako prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje