Prevodi sa turskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa turskog na norveški jezik

Za online prevod sa turskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na norveški jezik

Prevodilac i sudski tumači Akademije Oxford su u mogućnosti da zainteresovanim klijentima ponude i direktno prevođenje sa turskog jezika na norveški. A ova usluga se odnosi ne samo na obradu bilo kog sadržaja pisanim putem, već i na usmeni prevod. Naime, u slučaju da klijent organizuje događaj koji zahteva ovu uslugu, od njega se očekuje da dostavi podatke o tom događaju (broj učesnika koji se očekuje, koliko je predviđeno da traje, informacije o prostoru u kome treba da se održi, detalje o organizaciji i ostalo), jer se samo na osnovu tih podataka može da se pripremi ponuda za ovu uslugu. Zatim, stručni tim u konkretnoj poslovnici donosi odluku da li će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na norveški, a zapravo se radi o tome da se svaka od pomenutih usluga primenjuje na jasno definisan tip događaja, tako da su svi ovi podaci vrlo bitni za izradu ponude. Svi oni klijenti za čiji događajje preporučena baš ta vrsta ove usluge, kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cene su u ovom slučaju naročito povoljne, a kvalitet opreme je na zavidnom nivou.

U našem timu su i mnogi drugi stručnjaci, tako da klijenti kojima su potrebni direktni prevod sa turskog jezika norveški za filmove, serije i reklamne poruke, odnosno emisije bilo koje vrste i ostale audio i video sadržaje, možemo da pružimo i uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje, te da im pružimo i uslugu njihovog sinhronizovanja. A tu su, takođe i stručni korektor i lektor, koji mogu da ponude uslugu redakture svih sadržaja koji su već prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a kako bi ih na maksimalno profesionalan način prilagodili važećim pravilima norveškog jezika i klijentima omogućili da dobiju kvalitetno obrađene materijale.

Stručnjaci Akademije Oxford mogu, takođe da u ovoj kombinaciji jezika urade i obradu reklamnih materijala, odnosno časopisa i članaka iz novina, ali isto tako i da prevedu književna dela, a zatim i udžbenike svih vrsta i one sadržaje koji imaju veze sa oblašću interneta.Prevođenje sa turskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na turski

Svim našim klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada svih vrsta dokumenata, tako da ih uz prevođenje sa turskog jezika na norveški za poslovna i lična, te ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, očekuje i obrada bilo koje vrste dokumentacija (tenderska, građevinska, medicinska, tehnička i ostale). Obrađujemo i sva ona dokumenta koja su usko vezana za segment prava, obrazovanja i nauke, a uz to možemo da prevedemo i mnoga druga dokumenta koja zahtevaju naši klijenti, ali isto tako i da pristupimo procesu njihove overe, koju vrše ovlašćeni sudski tumači.

Pod pojmom overe se podrazumeva stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta, a čime se daje potvrda da su u pitanju potpuno isti sadržaji. Kako sudski tumač mora da uporedi prevedena i originalna dokumenta, da bi bio siguran da nema nikakve razlike između njih, to znači da vi imate obavezu da prilikom slanja sadržaja na obradu dostavite i na uvid originale. A to zapravo znači da možete da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno preko “Pošte Srbije”, ali i da nam ih na obradu donesete lično.

Sa druge strane, sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta i samim tim ne podrazumevaju overu od strane sudskog tumača, niti bilo koji drugi tip overe, možete da pošaljete preko mejla, ukoliko vam to odgovara, ali i da ih po završetku procesa obrade na isti način primite.Dokumenta koja su prevedena i overena možemo da vam pošaljemo na određenu adresu ili da vam omogućimo da ih lično preuzmete u jednoj od naših poslovnica. Ovom prilikom moramo da naglasimo i to da se dostavljanje na adresu naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, a da ćete plaćanje ove usluge izvršiti direktno prilikom preuzimanja i to direktno kuriru.

Isključivo u onim situacijama kada se zahtevaju hitnu prevodi sa turskog jezika na norveški za dokumenta, a da bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da ispune taj zahtev klijenta, dozvoljeno je da on prvo skenirana dokumenta pošalje na obradu preko mejla, a da zatim dostavi i na uvid originale, ali je neophodno da odabere onaj način od svih koje smo opisali koji je najbrži.

U obavezi smo i da naglasimo da se od klijenata koji zahtevaju obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji traži da poseduju informacije o overi Apostille pečatom. Ovo se zahteva zato što prevodioci i sudski tumači ne mogu da stave ovaj pečat na vaša dokumenta, a zato što nisu za to ovlašćeni. Inače, dobijanjem ovih informacija ćete značajno uštedeti ne samo svoj novac, nego i vreme, uzevši u obzir da će vam biti mnogo jasnije po kom principu se radi overa i gde treba prvo da odnesete dokumenta na obradu. Imajte na umu i to da ovu vrstu overe rade državne službe u okviru osnovnih sudova naše zemlje, te da se Apostille pečat ne mora staviti na sva dokumenta, nego samo na određena, a koja jasno definiše zakon. Vrlo je važno i da tom prilikom pitate i ne samo da li se haški pečat mora staviti na vaša dokumenta, već i u kom trenutku se radi ova vrsta overe. Stvar je u tome da se dokumenta ovim pečatom overavaju najčešće na dva načina, to jest da se ili stavlja prvo ovaj pečat, pa taj dokument obrađuju naši prevodioci i sudski tumači ili se prvo dokument prevodi sa turskog jezika na norveški, overava pečatom sudskog tumača i na kraju se na njega stavlja haški pečat.

Prevodi stručnih turističkih tekstova sa turskog na norveški jezik

Uz to što će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da izvrše direktno prevođenje stručnih tekstova iz oblasti turizma sa turskog jezika na norveški, oni takođe mogu da obrade i tekstualne sadržaje iz mnogih drugih oblasti. A pod tim se prvenstveno mislim na one koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, komunikologije, nauke i obrazovanja, odnosno na one koji su vezani za oblast farmacije, sociologije i medicine, te za finansije, bankarstvo i ekonomiju, odnosno za oblast građevinske industrije, komunikologije, marketinga i ostalih naučnih disciplina koje sada nismo pomenuli. Jednostavnije rečeno, naši stručnjaci su u mogućnosti da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade zaista bilo koju vrstu tekstova i to u optimalnom roku, budući da ih možete poslati na prevod preko mejla, te da i mi vama možemo isto tako poslati obrađene tekstove.

U prilici smo, pored toga i da vam ponudimo usmeno prevođenje sa turskog jezika na norveški, ali isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada se taj tip usluge primenjuje za konkretan događaj. Važno je da naglasimo da sudski tumač i prevodilac uz simultani, mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, to jest konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, pa je iz tog razloga bitno da nam date sve važne podatke o konkretnom događaju. U principu, od vas se očekuje da stručnom timu poslovnice Akademije Oxford kojoj ste se obratili, dostavite podatke vezane za organizaciju samog događaja, odnosno za broj učesnika, kao i za prostor u kome on treba da se održi, ali i za njegovo trajanje, a na osnovu čega se i odlučuje koji tip usluge treba da bude primenjen, to jest bira se upravo onaj tip usmenog prevoda koji će u potpunosti da odgovori na zahteve događaja koji organizujete.

Zainteresovanim klijentima su na raspolaganju i prevodi sa turskog jezika na norveški za sve vrste web sadržaja. Uz obradu internet sajtova i online kataloga, nudimo vam i prevod web prodavnica, kao i različitih tipova programa i aplikacija, te mnogih drugih sadržaja vezanih za ovu oblast. Ovde je izuzetno važno da naglasimo i da sudski tumač i prevodilac imaju ne samo dovoljno iskustva u obradi ovakvih materijala i profesionalnih znanja, već i da su upoznati sa pravilima vezanim za optimizovanje prevedenih sadržaja za internet, a što će primeniti i prilikom obrade materijala koje nam budete dostavili. Na taj način će im pružiti mogućnost da svoju poziciju u okviru globalne pretrage u velikoj meri poboljšaju, a kako bi posredno uticali i na poboljšanje poslovanja vlasnika.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa turskog jezika na norveški

Uz uslugu koja podrazumeva prevod dokumentarnih filmova sa turskog na norveški jezik, klijente u našim poslovnicama očekuje i usluga njihovog titlovanja. A u slučaju da im iz bilo kog razloga ne odgovara da dobiju titlovane dokumentarne filmove, možemo da im ponudimo i njihovo sinhronizovanje.

Prevodilac i sudski tumač isto tako vrše prevod i finalnu obradu i igranih, crtanih i animiranih filmova, a pored toga oni mogu da obrade i informativne emisije, zatim one zabavnog i obrazovnog karaktera, odnosno serije i dečije emisije, te reklamne poruke i sve ostale tipove video i audio sadržaja.

Naši stručnjaci su takođe u mogućnosti da klijentima ponude i direktno prevođenje sa turskog na norveški jezik za udžbenike i književna dela, kao i za različite vrste časopisa, ali i za novinske članke.

Uz to, lektori i korektori koji su deo našeg tima nude im i uslugu redakture, a koja se primenjuje za sve one sadržaje koji nisu dobro prevedeni, kada je neophodno da se isprave sve greške koje se u njima nalaze, kako bi taj prevod bio kvalitetan.

Prevod dozvole za boravak sa turskog na norveški jezik

Klijenti kojima je neophodno prevođenje dozvole za boravak sa turskog jezika na norveški su u obavezi da prilikom slanja materijala na obradu ili njihovog ličnog dostavljanja prilože i originalne dozvole za boravak na uvid, a koje će koristiti sudski tumači kada budu vršili overu prevoda. Pošto oni budu završili svoj deo posla, klijenti dobijaju dokumenta koja su u ovoj kombinaciji jezika prevedena i kao takva overena pečatom sudskog tumača, a što znači da su sa zakonske tačke gledišta apsolutno važeća i da imaju mogućnost da ih koristite kada god je to potrebno.

Opšta je preporuka za klijente koji zahtevaju ne samo prevod dozvole za boravak, nego i bilo kog drugog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da se samostalno raspitaju da li se za ta dokumenta mora izvršiti i dodatna overa, to jest da li je potrebno na njih staviti Apostille ili haški pečat, uzevši u obzir da za ovu vrstu overe naši stručnjaci nisu nadležni.

Prevodioci i sudski tumači mogu da, na vaš zahtev prevedu i dozvolu za boravak, kao i saobraćajnu, odnosno vozačku dozvolu, ali i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim, poput recimo krštenice, venčanog lista ili umrlice, kao i pasoša, odnosno lične karte, a zatim i potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, te ostalih dokumenata iz ove grupe. Takođe, oni prevode dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala), kao i ona koja se tiču nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi patenti i druga), ali isto tako i pravna akta (presude o razvodu braka, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske žalbe i odluke, licence, sudske tužbe, rešenja i presude, tekovine Evropske Unije, ugovori i druga pravna akta).

U skladu sa potrebama klijenata, nudimo im i prevođenje sa turskog jezika na norveški za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), ali i za dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (osnivački akti preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, revizorski izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke i druga).

A pored svega pomenutog, prevodioci i sudski tumači vrše prevod sa turskog jezika na norveški i za građevinske projekte, ali i za uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za mnoga druga dokumenta koja nisu pomenuta, a koja čine najpre građevinsku, odnosno tehničku, te dokumentaciju za tendere.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje