Prevodi sa turskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa turskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na ukrajinski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima vrhunske stručnjake čija specijalnost je obrada sadržaja pisanim putem na turskom i ukrajinskom jeziku, ali isto tako i usmeno prevođenje, klijentima omogućuje i posebnu uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski.

Upravo zahvaljujući tome što su deo tima i prevodioci i sudski tumači, svi naši klijenti na jednom mestu dobijaju najpre prevod bilo kog dokumenta, bez obzira da li je u pitanju lična ili poslovna, odnosno medicinska i građevinska dokumentacija ili su, pak u pitanju prevodi sa turskog jezika na ukrajinski za pravna akta, tendersku dokumentaciju i tehničku, odnosno za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te ona koja su vezana za obrazovanje ili nauku, a zatim ih očekuje i usluga overe prevoda. Inače, za overu prevoda su zaduženi sudski tumači, koji će staviti svoj pečat na prevedena dokumenta tek kada budu utvrdili da su njihovi sadržaji u potpunosti isti kao i originalni. A da bi oni to mogli da učine, neophodno je da im klijenti obezbede originalne materijale, što mogu da učine prilikom dostavljanja sadržaja na prevod. Uz mogućnost da ih pošalju preko kurirske pošte i donesu lično, mogu i da originalna dokumenta pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, dok ih na mejl šalju samo onda kada im je potrebno hitno prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski, ali tada isto moraju dostaviti originale na uvid. Važno je naglasiti da se u tim situacijama zahteva od klijenata da originale dostave na najbrži od svih načina koje smo ovom prilikom pomenuli, a kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da im obezbede tako brzo prevođenje dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata klijenti to mogu učiniti lično i to u jednoj od naših poslovnica, ali isto tako mogu da se odluče i za opciju dostavljanja obrađenih dokumenata na kućnu adresu. Uzevši u obzir da se to tretira kao dodatna usluga, ona se naplaćuje direktno od klijenta i to po cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu.Prevođenje sa turskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na turski

Za obradu dokumenata je vrlo važan podatak koji se odnosi na overu Apostille pečatom, čiji naziv je još i haški i koji ne mogu da stave stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Razlog zbog čega oni ne mogu da izvrše overu haškim pečatom jeste što to ne spada u njihovu nadležnost, budući da se ova vrsta overe može dobiti samo u specijalnim državnim službama i to onim koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Baš iz tog razloga se klijentima i preporučuje da se raspitaju upravo u osnovnom sudu o tome, te da osim informacije da li je Apostille pečat obavezan i za njihova dokumenta, dobiju isto tako i podatak u kom trenutku je potrebno izvršiti ovu overu. Naime, radi se o tome da se Apostille pečat stavlja samo na neka dokumenta i to upravo na ona koja određuje zakon, a da se na njih može najčešće staviti na dva načina, to jest ili pre nego što prevodilac i sudski tumač pristupe procesu obrade tog dokumenata ili tek nakon što oni završe prevođenje i overu sudskog tumača. Samim tim što će klijent imati ove informacije, oni će znati ne samo gde prvo nose konkretna dokumenta, već i po kom principu se vrši overa, to jest koliko će trajati otprilike taj proces, budući da kada se Aapostille pečat stavlja pre prevođenja i overe sudskog tumača, tada se prevode i sadržina dokumenta i tog pečata, pa samim tim taj proces i traje duže nego ovaj drugi koji smo pomenuli.

Sve ostale sadržaje poput, na primer tekstova, udžbenika i književnih dela, ali i reklamnih materijala, odnosno web sajtova i drugih sadržaja vezanih za oblast interneta, će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A isto tako, oni mogu da prevedu i članke iz novina, zatim različite vrste časopisa, kao i mnoge druge sadržaje. Važno je naglasiti da se ovde ne zahteva dostavljanje originala na uvid, pa samim tim se podrazumeva da klijenti mogu da sadržaje na obradu dostave preko mejla, a samo u slučaju da im tako najviše odgovara, mogu na potpuno isti način i da ih dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom.

Važno je da naglasimo i to da su u našem timu profesionalni titleri, to jest osobe koje mogu da pruže uslugu sinhronizovanja prevedenih audio i video sadržaja, tako da klijente kod nas očekuju najpre prevodi sa turskog jezika na ukrajinski za serije i reklamne poruke, odnosno filmove različitih žanrova, kao i za sve vrste televizijskih, ali i radijskih emisija, a potom i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.Zainteresovanim klijentima ćemo pružiti i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika. A moramo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači primenjuju kako simultano, odnosno šapatno prevođenje, tako i konsekutivni prevod sa turskog jezika na ukrajinski. Svim onim klijentima kojima to bude odgovaralo ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to možemo da izvršimo i redakturu za sve one materijale koji su loše prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje tenderske dokumentacije sa turskog jezika na ukrajinski

Klijenti koji zahtevaju direktan prevod dokumentacije za tendere sa turskog na ukrajinski jezik, sada nemaju više apsolutno nikakvog razloga za brigu i to ne samo zato što kod nas mogu da dobiju ovu uslugu, već i zato što ih očekuje njihova kompletna obrada. A zapravo je reč o tome da naš tim čine prevodioci i sudski tumači, koji na zahtev klijenata prvo prevode tendersku dokumentaciju, a potom tako uređene prevode overavaju i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je ustvari sudski tumač. Upravo na taj način, naši klijenti dobijaju maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje i mogu da ih predaju svakoj nadležnih službi, kada imaju potrebu.

Samo zbog postupka overe se i zahteva da klijenti dostave originalna dokumenta na uvid. Uz to im i preporučujemo da se raspitaju o Apostille pečatu, to jest o ovoj vrsti overe za tendersku dokumentaciju ili bilo koja druga dokumenta za koja su potrebne direktni prevodi sa turskog na ukrajinski jezik.

Inače, naši stručnjaci u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevode i sve ostale tipove dokumentacija i to kako poslovnu, tako i građevinsku, odnosno ličnu, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. U suštini, to znači da će prevodilac i sudski tumač da obrade bilo koji dokument koji ulazi u sastav svih navedenih dokumentacija, a što podrazumeva kako obradu svih vrsta poslovnih izveštaja, odnosno faktura i statuta preduzeća, tako i rešenja o osnivanju pravnih lica, a zatim i osnivačkih akata preduzeća, poslovnih odluka i svih ostalih dokumenata koja spadaju u ovaj tip dokumentacije. Sem toga, kod nas dobijate i prevod sa turskog na ukrajinski jezik za specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te za deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, odnosno za bilo koja dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, građevinsku i ostale pomenute tipove dokumentacija. Pored toga, možemo da uradimo i prevod za pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i za krštenicu, iličnu kartu odnosno saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a spadaju u lična.

Klijentima ćemo omogućiti i direktan prevod sa turskog na ukrajinski jezik za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a zatim će sudski tumač da izvrši i njihovu overu. Osim potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno potvrde o stanju računa u banci, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i obradu saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti ili uverenja o nekažnjavanju, ali prevode i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Pored toga, prevodimo i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sve vrste sertifikata, odnosno licenci, ali i ugovore, a zatim i punomoćje za zastupanje, kao i sudske tužbe, rešenja i odluke, te sudske žalbe i ostala pravna akta. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa turskog na ukrajinski jezik kako za diplome i dodatke diplomi, tako i za naučne patente i radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, zatim za potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja, ali i za uverenje o položenim ispitima, te za diplomske, kao i za seminarske radove i sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo oblasti nauke.

Prevodi stručnih tekstova iz različitih oblasti sa turskog na ukrajinski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u brojnim poslovnicama Akademije Oxford u celoj našoj zemlji, zapravo i nisu toliko zainteresovani za temu tekstova, a koji su vam potrebni privedeni u navedenoj jezička kombinaciji i to prosto zato što oni mogu da izvrše prevod sa turskog jezika na ukrajinski za stručne tekstove iz bilo koje oblasti. Podrazumeva se da će oni isto tako da prevedu i ona tekstove koji su namenjeni javnim plasiranju, to jest popularne, a njihova tela može da bude vezana za ma koju od navedenih oblasti: psihologija, građevinska industrija, menadžment, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, komunikologija, turizam, marketing, farmacija, bankarstvo, informacione tehnologije, medicina, finansije, nauka, pravo, ekonomija, politika i druge.

Klijentima ćemo, po potrebi da omogućimo i obradu književnih, dela ali isto tako i udžbenika, a možemo da izvršimo i direktan prevod sa turskog jezika na ukrajinski kako za novinske članke, tako i za ilustrovane, ali i mnoge druge vrste časopisa (stručni, dečiji i drugi).

Po potrebi, prevodilac i sudski tumač pružaju i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji. A da bismo ponudu izradili u skladu sa pravilima, to jest da bi usmeni prevodi sa turskog jezika na ukrajinski u potpunosti ispunili očekivanja organizatora i svih učesnika, vrlo je važno da budemo upoznati sa svim relevantnim detaljima u vezi sa organizacijom događaja (podaci o prostoru kome treba da se održi, trajanje događaja, broj učesnika koji se očekuje, princip organizacije i ostalo). Sve ovo se zahteva od klijenata isključivo zato što naši stručnjaci pružaju sve tri vrste ove usluge, odnosno simultano i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Imajte na umu da se svaka od tih usluga primenjuje za određeni tip događaja, te da je vrlo važno da posedujemo informacije o njegovoj organizaciji, a na osnovu kojih i stručnjaci u našem timu odlučuju koja tačno usluga tom prilikom treba da bude primenjena. Trebalo bi da znate i da oni klijenti za čiji događaj je potrebno primeniti simultano prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski, kod nas mogu da izvrše i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U mogućnosti smo i da svakome ko ima uređene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji ponudimo uslugu njihove redakture, a kada je potrebno izmeniti određene detalje, jer ti prevodi sa turskog jezika na ukrajinski nisu visokog kvaliteta. Ovde naglašavamo da uslugu redakture isključivo vrše lektori i korektori, koji su za nju i specijalizovani.

Prevod informativnih emisija sa turskog jezika na ukrajinski

Svaki klijent koji zahteva prevođenje informativnih emisija sa turskog na ukrajinski jezik, bez obzira da li bi one trebalo da budu emitovane na radiju ili televiziji, može kod nas da dobije i dodatnu uslugu koja se odnosi kako na njihovo sinhronizovanje, tako i na njihovo titlovanje. Upravo na taj način naši klijenti imaju mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju televizijske i radijske informativne emisija, koje će moći da prikazuju praktično odmah pošto preuzmu prevedene sadržaje.

Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju emisije zabavnog karaktera, kao i obrazovne, ali i dečije i druge vrste, a na zahtev klijenata vrše i direktan prevod sa turskog na ukrajinski jezik za animirane, odnosno crtane i dokumentarne, kao i za igrane filmove, serije, reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje.

Sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga će, takođe sudski tumač i prevodilac, kada je potrebno da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Zahvaljujući činjenici da oni znaju šta znači dobar marketing, tokom obrade brošura, PR tekstova, reklamnih plakata i letaka, odnosno flajera, kataloga i drugih sličnih materijala, će da prilagode reklamnu poruku pravilima ciljanog jezika. A upravo zahvaljujući tome će, svim onim potencijalnim klijentima kojima je ukrajinski jezik maternji ili se njime služe da omoguće upoznavanje sa konkretnom uslugom ili proizvodom koji se na taj način reklamira, te na taj način i postižu primaran cilj obrade ovih materijala, jer se klijenti prvo upoznaju sa onim što se reklamirati, a zatim i počinju da koriste konkretnu uslugu ili kupuju taj proizvod.

U okviru našeg tima su i oni stručnjaci koji su u potpunosti upoznati sa pravilima optimizovanja web sadržaja za internet pretragu, tako da će oni da izvrše, na vaš zahtev prevođenje sa turskog na ukrajinski jezik za bilo koju vrstu sadržaja koja ima veze sa oblašću interneta. A to znači da će sudski tumači i prevodioci u toku obrade web kataloga, sajtova i online prodavnica, odnosno softvera (bilo koji programi ili aplikacija), a kada se to zahteva, da se rukovode smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način da pruže priliku prevedenim materijalima da poboljšaju svoju poziciju u globalnoj pretrazi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje