Prevod sa turskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa turskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na hrvatski jezik

Svi prevodioci i sudski tumači koji su sastavni deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u svakom trenutku kada klijent i imaju potrebu za tim da izvrše i uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa turskog jezika na hrvatski, a oni ovu uslugu mogu da izvrše kako u pisanom obliku, tako i usmeno, a sve u zavisnosti od toga šta zahtevaju klijenti.

Što se tiče usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, morate znati da su naši stručnjaci osposobljeni za sve tri vrste ove usluge, to jest kako za simultano i šapatno, tako i za konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na hrvatski, a u skladu sa zahtevima konkretnog događaja. U ponudu za ovu uslugu možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koje našim klijentima nudimo po vrlo povoljnim uslovima. Pored pomenute usluge, sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste tekstualnih sadržaja, odnosno udžbenike, kao i književna dela.

Ako je potrebno, lektor i korektor će uraditi redakturu materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali sa malim uspehom, jer su u njima prisutne greške. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevod sa turskog jezika na hrvatski za novinske članke, odnosno za sve vrste časopisa, kao i za sadržaje iz oblasti marketinga, ali i interneta (plakati, reklamni flajeri, katalozi, brošure, vizit kartice, PR tekstovi, web sajtovi, online prodavnice, softveri, web katalozi i ostalo).Prevođenje sa turskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na turski

Posebnu pažnju će sudski tumač i prevodilac da obrate i na obradu različitih vrsta dokumenata, jer u ovom slučaju klijente očekuje kompletna usluga, to jest prvo njihovi prevodi sa turskog jezika na hrvatski, a posle i overa tako urađenih prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača. Tako oni vrlo brzo dobijaju dokumenta koja mogu da budu predata u bilo kojoj nadležnoj službi, budući da su sa pravne i zakonske tačke gledišta apsolutno validni.

A uz obradu dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest prevođenje sa turskog jezika na hrvatski za bilo koju vrstu izjave, odnosno potvrde i uverenja, te saglasnosti, prevodilac i sudski tumač vam nude i obradu svih tipova dokumentacija, počev od lične, odnosno poslovne, preko medicinske i tenderske, pa do tehničke i građevinske, tako da će oni obraditi svaki dokument koji ulazi u njihov sastav. Podrazumeva se da ćemo i pravna akta da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i sva ona dokumenta koja su na neki način vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

Neophodno je da nam klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na hrvatski za dokumenta, dostave i originalna dokumenta na uvid, te da se prethodno raspitaju o tome da li se Apostille, to jest haški pečat stavlja na njih i po kom principu, jer on može biti stavljen ili pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu obradu tog dokumenta ili posle toga, a sve zavisi od zakonskih odredbi.Osim što klijenti imaju mogućnost da dokumenta na prevod pošalju preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica, oni mogu i da ih donesu lično, ali i da izvrše njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a za sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu, važi pravilo da mogu ne samo da ih pošalju na naš mejl, već isto tako mogu i da ih prime, pošto prevodioci i sudski tumači završe sa njihovim obrađivanjem. Ipak, kod dokumenata je postupak slanja obrađenih sadržaja nešto drugačiji i podrazumevaju ili lično preuzimanje ili dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta, ali je to dodatna usluga i naplaćuje se od svakog klijenta ponaosob, a prema cene koja je navedena u zvaničnom cenovniku te kurirske službe.

U onim situacijama kada klijent ima potrebu da prevod sa turskog jezika na hrvatski za neki dokument dobije u posebno kratkom roku, on može prvo da pošalje skenirane sadržaje na mejl, a da originale na uvid dostavi vrlo brzo posle toga, kako bi naši stručnjaci mogli da ispune očekivanja klijenata i omoguće im da prevod sa turskog jezika na hrvatski dobiju zaista u roku u kom im je i potreban.

Prevodi aplikacija i programa sa turskog na hrvatski jezik

Stručnjaci zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford na vaš zahtev mogu da urade i prevod različitih programa i aplikacija za turskog jezika na hrvatski, ali isto tako da vam ponude i profesionalnu obradu svih ostalih sadržaja koji su na neki način vezani za oblast interneta. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da prevedu web sajtove, već i online prodavnice, odnosno kataloge, ali i mnoge druge slične sadržaje. Ovde je vrlo važno da naglasimo da naši stručnjaci poznaju sva pravila optimizovanja sadržaja za internet pregledače, odnosno da su upoznati sa smernicama SEO (Search Engine Optimisation), a koja će krajnje profesionalno da implementiraju u svoj rad i tako omoguće klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na hrvatski, na primer za internet sajt da se on u relativno kratkom roku nađe među prvim rezultatima web pretrage.

Na zahtev klijenata, vršimo i obradu kako stručnih, tako i onih tekstualnih sadržaja koji se smatraju popularnim. A pored obrade tekstova vezanih za oblasti psihologije, sociologije i filozofije, odnosno građevinske industrije, informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, sudski tumači i prevodioci obrađuju i one tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblast politike, ekonomije, prava i finansija, te bankarstva, a zatim i menadžmenta, nauke, medicine, obrazovanja, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina. Da budemo precizniji, bilo koja da je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na hrvatski možete bez oklevanja da ih prepustite našim stručnjacima, koji uz visoke stručne kvalifikacije poseduju i dovoljno znanja, ali i iskustva da možemo slobodno reći da će da obrade tekst vezan za zaista bilo koju temu.

U našem timu su i mnogobrojni drugi stručnjaci, a ne samo prevodioci i sudski tumači, te se među članovima našeg tima posebno izdvajaju titleri, koji mogu profesionalno da izvrše titlovanje prevedenih audio i video materijala, to jest oni stručnjaci koji će da vam ponude uslugu njihovog sinhronizovanja. Tako ćete, zapravo na jednom mesto da dobijete prvo prevođenje sa turskog jezika na hrvatski kako za serije i emisije različite vrste, tako i za reklamne poruke, odnosno filmove (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), ali i za bilo koju drugu vrstu video i audio sadržaja, a onda po vašem zahtevu naši stručnjaci vrše ili njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

Prevod članaka iz novina sa turskog jezika na hrvatski

Ukoliko vam je potrebno direktno prevođenje sa turskog na hrvatski jezik za novinske članke, možete ih jednostavno poslati na obradu preko mejla, kako bi prevodioci i sudski tumači što pre pristupili njihovoj obradi. Tako ćete vrlo brzo da dobijete prevedene novinske članke, a sem toga možemo da vam ponudimo i obradu bilo kog tipa časopisa, odnosno udžbenika i književnih dela (beletristika, poezija romani, proza i drugo), a naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za sve one materijale koji su primarno namenjeni reklamiranju i to kako pojedinih kompanija, tako i različitih usluga, to jest proizvoda. Prevodilac i sudski tumač koji su specijalizovani upravo za obradu ovakvih sadržaja su se upoznali i sa pravilima kvalitetnog marketinga, a što dalje podrazumeva da će se potruditi da reklamnu poruku prilagode duhu hrvatskog jezika i to tako kvalitetno da svi oni ljudi kojima je on maternji mogu slobodno da kažu da je sam reklamni materijal i bio napisan na tom jeziku. Upravo na taj način će naši stručnjaci da ispune osnovni cilj obrade kako plakata, kataloga i reklamnih letaka, tako i brošura, reklamnih flajera, odnosno PR tekstova i ostalih reklamnih sadržaja. Onda kada je to potrebno, takođe možemo da vam ponudimo i prevođenje sa turskog na hrvatski jezik za vizit kartice.

A kako su deo našeg tima i profesionalni lektori i korektori, to njihove usluge omogućujemo onim klijentima koji imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni. Tako će oni da dobiju u najkraćem mogućem roku kvalitetno obrađene sadržaj, te će u njima biti ispravljene apsolutno sve greške.

U onim situacijama kada organizujete neku vrstu događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa turskog na hrvatski jezik, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da pruže ili uslugu šapatnog ili konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda, a sve u zavisnosti od toga koja vrsta događaja je u pitanju i kako je zamišljena njegova organizacija. Kada nas bude informisali o svim detaljima u vezi sa tim događajem, mi ćemo da pripremimo ponudu, te na osnovu dobijenih podataka odaberemo koji tip ove usluge će u potpunosti odgovoriti zahtevima, a ponudićemo vam i, onda kada to odgovara iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje tenderske dokumentacije sa turskog na hrvatski jezik

Da bi prevodi dokumentacije za tender za turskog jezika na hrvatski bili urađeni profesionalno i kvalitetno, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford, koji će klijentima da ponude i ovu, ali i uslugu overe prevoda. Naglašavamo da ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumači, a što nije overa Apostille, odnosno haškim pečatom, jer oni za tu uslugu nisu ovlašćeni, pa se zato svakom klijentu ponaosob preporučuje da se prethodno raspita u okviru nadležnih institucija o tome da li se za njegova dokumenta mora izvršiti i ova overa, kako bi izbegao nepotrebno gubljenje vremena.

Takođe je neophodno da klijenti kojima je potreban prevod tenderske dokumentacije za turskog jezika na hrvatski, ali i bilo kog drugog dokumenta, dostavi i originalne sadržaje na uvid, jer je to uslov za izvršenje overe.

Naši stručnjaci obrađuju i građevinsku dokumentaciju, odnosno sva dokumenta koja čine medicinsku, ali i poslovnu dokumentaciju, kao i tehničku. A to znači da će oni na vaš zahtev da izvrše direktan prevod sa turskog jezika na hrvatski kako za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, odnosno za poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, te statute preduzeća i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali isto tako i za osnivačke akte preduzeća i ostala dokumenta koja se svrstavaju u sve pomenute tipove dokumentacija.

Sudski tumači i prevodioci, takođe na vaš zahtev obrađuju i sva lična dokumenta i to kako ličnu kartu, krštenicu i potvrdu o prebivalištu, tako i za uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, kao i izvod iz matične knjige umrlih, a zatim i saobraćajnu dozvolu, radnu i dozvolu za boravak, te vozačku i druga lična dokumenta.

Bilo koju vrstu pravnih akata će takođe da kompletno obrade, odnosno da prvo izvrše prevođenje sa turskog jezika na hrvatski i to kako za punomoćje za zastupanje, sertifikate, ugovore i licence, tako i za tekovine Evropske Unije, ali i za presude o razvodu braka, te ostale sudske presude i žalbe, odnosno rešenja, odluke i tužbe, a zatim i da izvrše njihovu overu pečatom sudskog tumača. Pored svega toga možemo da vam ponudimo i obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, što se odnosi kako na obradu različitih vrsta potvrda i uverenja, tako i na prevođenje sa turskog jezika na hrvatski za izjave i saglasnosti svih vrsta (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druge).

Nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i diplome i dodatak diplomi, te potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te sve vrste radova (seminarski, diplomski i naučni), isto tako možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika kada je to potrebno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje