Prevodi sa turskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na bosanski jezik

Za online prevod sa turskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na bosanski jezik

Bez obzira da li su klijentima potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na bosanski za dokumenta ili bilo koju drugu vrstu sadržaja u pisanom obliku ili, možda žele da angažuju stručnjake koji su zaduženi za usmeno prevođenje u toj kombinaciji jezika, najvažnije je da blagovremeno kontaktiraju bilo koju poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako bi se dodatno informisali o detaljima. Naglašavamo da ih kod nas očekuju prvo prevodi sa turskog jezika na bosanski za najrazličitije sadržaje, odnosno usmeno prevođenje, ali isto tako i niz usluga koje bi mogle da se tretiraju kao dodatne.

Najpre se radi o tome da naš tim čine prvenstveno prevodioci i sudski tumači, a što je jako važno ukoliko zahtevate prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za dokumenta, jer kod nas dobijate i njihovu overu, koju vrše sudski tumači. Tako, zapravo imate prevedena dokumenta koja možete da primenjujete u svakoj situaciji, jer su u potpunosti pravno validna.

Postupak overe podrazumeva da zvanično ovlašćeni sudski tumač vrši prvo upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, a kako bi ustanovio da li među njima postoji neka razlika, jer jedino ima pravo da svoj pečat stavi na prevedena dokumenta čija sadržana je u potpunosti ista kao i u originalnom. Ali, ukoliko se u toku upoređivanja dogodi on primeti da postoje određena odstupanja, to jest razlike predložiće vam uslugu redakture tako prevedenog dokumenta, a koju isto možete da dobijete u našim poslovnicama, jer su tu i profesionalni korektori, to jest lektori koji su specijalizovani upravo za ovu uslugu. Inače, postupak overe koji je jasno definisan zakonom podrazumeva da se od klijenta zahteva da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata, a kako bi sudski tumač mogao da uradi svoj deo posla u skladu sa pravilima. Zato se i postupak slanja dokumenata na prevod bitno razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, poput recimo reklamnih materijala, knjiga, udžbenika ili novinskih članaka, odnosno časopisa, jer njih klijenti imaju pravo da ih pošalju skenirane preko mejla. A kod dokumenata se podrazumeva ili lično dostavljanje originala u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili njihovo slanje preporučeno, preko “Pošte Srbije”, to jest preko kurirske službe.Prevođenje sa turskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na turski

Ukoliko su klijentima potrebni hitno prevodi sa turskog na bosanski jezik za različita dokumenta, samo tada imaju pravo da neznatno odlože dostavljanje originala, to jest da prvo pošalju sadržaje na mejl, a da zatim izvrše i donošenje ili dostavljanje originala na uvid na drugi način.

Naši stručnjaci će, osim onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (različiti tipovi izjava i saglasnosti, te uverenja i potvrda) o ovoj kombinaciji jezika da prevedu i poslovnu dokumentaciju, te ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, sudstva i nauke. Oni uz to prevode i sva dokumenta koja čine građevinsku, odnosno ličnu, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, ali i bilo koja druga dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli.

Bitno je da klijenti ispoštuju pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid. A ono što se iznosi kao opšta preporuka je vezano za overu haškim, odnosno onim pečatom čiji naziv je i Apostille. Svi klijenti moraju da budu informisani da prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu overu, budući da ona nije u njihovoj nadležnosti, te da se samo iz tog razloga od njih i zahteva da u nadležnim službama provere da li se haški pečat stavlja i na konkretna dokumenta i kada (posle ili pre obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka).Imate mogućnost da preuzmete prevedena i overena dokumenta lično u prostorijama poslovnice Akademije Oxford ili da od nas zahtevate da vam budu dostavljeni sadržaj na određenu adresu. Međutim, morate biti upoznati sa činjenicom da je slanje prevedenih dokumenata na vašu adresu dodatna usluga, a što znači da će se ona naplatiti direktno od vas po cenovniku koji je validan u okviru konkretne kurirske službe.

Omogućujemo vam i usmeno prevođenje sa turskog jezika na bosanski, a naši stručnjaci mogu da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji. Isto tako, kod nas možete da izvršite i to po naročito povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevodi. Prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i sve vrste filmskih ostvarenja, odnosno dokumentarne, igrane, animirane, crtane i druge filmove, a zatim i reklamne poruke, emisije, serije i ostale video i audio sadržaje. Pošto oni budu završili svoj deo posla, obradu pomenutih materijala će da preuzmu naši stručnjaci koji će, u skladu sa vašim zahtevima da izvrše kako titlovanje, tako i sinhronizovanje prevedenih sadržaja.

Naglašavamo i to da klijenti sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe od strane sudskog tumača, a za koje zahtevaju prevod sa turskog jezika na bosanski, mogu da pošalju na vrlo jednostavan način, to jest da ih skeniraju i dostave na naš mejl. A što se tiče preuzimanja obrađenih sadržaja ove vrste, ono može da bude izvršeno na isti način.

Prevod web sajtova sa turskog na bosanski jezik

Sve zainteresovane klijente širom Srbije i to u svim poslovnicama Akademije Oxford očekuju i stručnjaci koji su specijalizovani za direktno prevođenje internet sajtova sa turskog jezika na bosanski. Moramo da naglasim da će oni izvršiti profesionalan prevod ovih sadržaja, budući da će u toku njihove obrade da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa kojima su, sasvim jasno odlično upoznati. Kada oni budu implementirali pravila za optimizovanje sadržaja za web pregledače, oni će u relativno kratkom roku da budu pozicionirani u samom vrhu internet pretrage. Baš zahvaljujući takvom načinu obrade će i vlasnici internet sajtova za koje su urađeni prevodi sa turskog jezika na bosanski mnogo bolje da posluju, jer će zahvaljujući činjenici da su oni u prvim rezultatima pretrage mnogi potencijalni klijenti mnogo lakše dolaziti do informacijam o njihovom poslovanju.

Prevodioci i sudski tumači svim zainteresovanim klijentima pružaju mogućnost da u ovoj jezičkoj kombinaciji dobiju usmeni prevod, jer su oni specijalizovani kako za simultano, tako i za konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na bosanski. Isto tako mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, kada je to potrebno. A na zahtev onih klijenata za čiji događaj je poželjno primeniti tu vrstu usmenog prevoda, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svaki klijent kome je potrebna ova usluga bi trebalo da stručnjacima konkretne poslovnice dostavi informacije o događaju za koji je zahteva, jer samo od tih podataka i zavisi koja tačno vrsta usmenog prevoda će biti primenjena.

Stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na bosanski možete nam dostaviti preko mejla, a u slučaju da vam tako odgovara i mi ćemo vama isto tako da pošaljemo tekstove, nakon što sudski tumač i prevodilac završe sa njihovom obradom. A kada je u pitanju tema tekstova za koje zahtevate obradu, slobodno možemo reći da naši stručnjaci poznaju sve oblasti. Neke od najčešće, zbog kojih nam se obraćaju brojni klijenti su: medicina, ekonomija, farmacija, bankarstvo, nauka, finansije, politika, komunikologija, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, psihologija, turizam, sociologija, menadžment, filozofija, marketing i druge.

Prevodi dokumentarnih filmova sa turskog jezika na bosanski

Bilo koji klijent koji zahteva prevod dokumentarnih filmova sa turskog na bosanski jezik bi trebalo da zna da ga u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihova kompletna obrada. Pod tim se misli na činjenicu da klijentima omogućujemo kako sinhronizovanje dokumentarnih filmova, tako isto i njihovo titlovanje, a kako bi dobili sadržaje koji su u potpunosti spremni za prikazivanje.

Prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i igrane filmove bilo kog žanra, ali isto tako i crtane i animirane. Na njihov zahtev možemo da prevedemo i sve vrste emisija, a zatim i reklamne poruke i serije, ali i još mnogo drugih video i audio materijala.

Onim klijentima koji imaju urađene prevode u toj kombinaciji jezika, a njihovim kvalitetom ipak nisu zadovoljni, nudimo usluge lekture i korekture, to jest redakturu tako prevedenih materijala, a za koju su zaduženi profesionalci u našem timu, odnosno korektor i lektor. Takođe prevodimo i književna dela (proza, romani, beletristika, poezija i druga). A klijentima omogućujemo i obradu novinskih članaka, te udžbenika, ali i popularnih, kao i stručnih časopisa svih vrsta.

Pored svega pomenutog, prevodimo i reklamne materijale, a što podrazumeva kako obradu kataloga i plakata, odnosno PR tekstova, tako i reklamnih letaka i vizit kartica, zatim i brošura, ali i reklamnih flajera i mnogih drugih sadržaja čija je primarna namena usmerena na reklamiranje različitih usluga i proizvoda.

Prevođenje ličnih dokumenata sa turskog na bosanski jezik

Kompletna obrada pasoša i lične karte, odnosno radne i dozvole za boravak, kao i vozačke i saobraćajne dozvole, te potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, ali i izvoda iz matičnih knjiga i to kako umrlih i venčanih, tako i rođenih, podrazumeva prevod ličnih dokumenata sa turskog jezika na bosanski, kao i overu koju vrše lica koja su zvanično ovlašćena od strane državnih institucija, odnosno ovlašćeni sudski tumači.

U prilici smo da ovu uslugu ponudimo svim klijentima, budući da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, stim da se od klijenata zahteva prvo da dostave originalna dokumenta na uvid, a onda i da provere da li se za konkretna lična ili bilo koja druga dokumenta za koja im je potrebno prevođenje sa turskog jezika na bosanski zahteva i dodatna vrsta overe, odnosno da li se na njih mora staviti Apostille (haški), pečat koji ne mogu da stave naši stručnjaci (nije njihova nadležnost).

Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno prava, nauke ili sudstva će isto tako stručnjaci u bilo kojoj našoj poslovnici da prevedu u ovoj kombinaciji, a zatim i overe. Inače, to se prvenstveno odnosi na obradu kako svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i diploma i dodataka diplomi, tako i na obradu uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i rezultata naučnih istraživanja, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, punomoćja za zastupanje, te svih vrste licenci. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikate i presude o razvodu braka, kao i ugovore, ali i sudske tužbe, rešenja, odluke i žalbe i ostala dokumenta koja se tiču navedenih oblasti. Uz to možemo da prevedemo i diplomske radove, kao i naučne patente, ali i naučne radove, te isto tako i seminarske radove.

Klijentima omogućujemo i prevod sa turskog jezika na bosanski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tako da će oni osim potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, da prevedu i uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste kako potvrda i saglasnosti, tako isto i uverenja ali izjava.

Različite vrste dokumentacija i to kako medicinsku, tako i tendersku, odnosno građevinsku i tehničku, isto tako ćemo da obradimo kompletno u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas, pored ostalog očekuju i prevodi sa turskog jezika na bosanski kako za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i za uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav ovih vrsta dokumentacija.

Rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i revizorske, ali i godišnje i finansijske poslovne izveštaje, odnosno statute i osnivačke akte preduzeća, poslovne odluke, fakture i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika, prevodioci i sudski tumači isto mogu da odrade u navedenoj jezičkog kombinaciji, a zatim i da pristupe postupku overe prevoda pečatom sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje