Prevodi sa turskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa turskog na slovački jezik

Za online prevod sa turskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na slovački jezik

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na slovenački i to za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, odnosno ako žele da angažuju stručnjake za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, trebalo bi da znaju da su u Prevodilačkom centru Akademije Oxford ne samo prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi stručnjaci koji su specijalizovani za rad sa oba pomenuta jezika.

Upravo iz tog razloga smo u mogućnosti, na prvom mesto da klijentima ponudimo kompletno obrađivanje svih dokumenata, a koja uključuje prvo njihovo prevođenje sa turskog jezika na slovački, a posle toga i overu koju u ovim situacijama vrše zvanično ovlašćena lica (sudski tumači). Moramo da naglasimo da overa sudskog tumača nije isto što i stavljanje haškog ili Apostille pečata na dokumenta, jer je to tip overe za koji naši stručnjaci nemaju nadležnost, već se haški pečat stavlja na dokumenta isključivo u okviru nadležnih državnih institucija, a koje funkcionišu pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Baš iz tog razloga i iznosimo opštu preporuku klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na slovački za ma koji dokument, da se prethodno samostalno raspitaju o ovoj vrsti overe, to jest da prvo saznaju da li je ona obavezujuća i za njihova dokumenta, a ukoliko jeste da pitaju u kom trenutku se ovaj pečat na njih stavlja. U principu, najčešće su prisutne dve vrste overe Apostille pečatom, gde se ili prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda prevode i on i sadržina dokumenta, a na kraju se tako obrađen dokument overava od strane sudskog tumača, ali postoji i onaj tip overe ovim pečato koji podrazumeva prvo njegove prevođenje, a zatim i overu sudskog tumača, te se na kraju stavlja i Apostille pečat na taj dokument. Osnovni razlog zbog čega preporučujemo klijentima da dobiju sve ove informacije informacije, leži u činjenici da će im to znatno olakšati postupak obrade dokumenta, kao i da će biti upoznati sa tokom njegove obrade, a samim tim i sa trajanjem ovog procesa.

Naši stručnjaci obrađuju apsolutno svaki dokument koji zahtevate, a što uključuje pored ostalog prevođenje sa turskog jezika na slovački za lična, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, ali i za pravna akta. Takođe, prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i sva dokumenta koje ulaze u sastav tenderske, građevinske i poslovne dokumentacije, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke.Prevođenje sa turskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na turski

A kako proces overe sudskog tumača podrazumeva da on pre stavljanja pečata ima obavezu da fizički uporedi originalan sa prevedenim dokumentom, to znači da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu moraju na uvid da dostave originalna dokumenta, a što mogu da učine na nekoliko načina. Osim što imaju mogućnost da ih lično donesu u odabranu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni mogu i da pošalju originalna dokumenta preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali uvek preporučenom pošiljkom.

Obrađena dokumenta, takođe mogu da preuzmu na dva načina i to ili da zahtevaju dostavu na adresu ili da izvrše lično preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata u prostorijama naše poslovnice. Ovde je vrlo važno da klijenti koji budu doneli odluku da preuzmu dokumenta na prvi način, to jest da im budu isporučena na određenu adresu, znaju da je to dodatna usluga i da se kao takva naplaćuje od klijenata direktno, a njena cena isključivo zavisi od kurirske službe koja će dokumenta i dostaviti klijentu. Što se plaćanja ove usluge tiče, klijenti će direktno kuriru, a kada budu preuzimali obrađena dokumenta da plate ovu uslugu prema ceni koja je navedena u važećem cenovniku te kurirske službe.

U slučaju da su vam prevodi sa turskog jezika na slovački potrebni po hitnom postupku, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da izađu u susret vašem zahtevu, neophodno je da nam prvo pošaljete skenirane sadržaje na mejl, ali i da vrlo brzo posle toga dostavite originalna dokumenta na uvid.U prilici smo i da klijentima ponudimo usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, što uključuje primenu kako simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog. A to koja vrsta ove usluge se primenjuje u konkretnoj situaciji, zavisi samo od tipa događaja. Svim onim klijentima za čiji događaj je predviđeno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji, ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade filmove, emisije i reklamne poruke, te serije i ostale audio i video sadržaje. A klijentima ćemo ponuditi i uslugu njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje bilo kog prevedenog materijala. Takođe obrađujemo i sve vrste tekstualnih sadržaja, odnosno udžbenike i književna dela, a po potrebi prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, to jest one koji su vezani za oblast interneta. Uz sve što smo prethodno pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i novinske članke, odnosno ilustrovane i stručne, ali i mnoge druge vrste časopisa. Budući da su tu i lektor i korektor, klijentima omogućujemo i njihove usluge, to jest redakturu prevedenih materijala.

Prevod tekovina Evropske Unije sa turskog jezika na slovački

Prevodioci i sudski tumači koji čine stalne članove tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford su osposobljeni i za direktno prevođenje kako tekovina Evropske Unije sa turskog na slovački jezik, a uz to će izvršiti i overu urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način će naši klijenti koji zahtevaju obradu ovih dokumenata, dobiti apsolutno pravno i zakonski važeće sadržaje, a koje će moći da predaju svakoj nadležnoj službi. Najbitnije je da oni prilikom dostavljanja materijala za koje su im potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, svakako prilože i originalna dokumenta na uvid. Osim toga im se preporučuje i da provere da li postoji potreba za overom haškim, odnosno pečatom poznatim kao Apostille kako za tekovine Evropske Unije, tako i za bilo koja druga dokumenta za koja im je potreban prevod sa turskog na slovački jezik.

Naši stručnjaci, pored toga određuju i sva ostala pravna akta, a što uključuje ne samo prevod punomoćja za zastupanje, sudskih odluka i tužbe, ali i žalbi, presude i sudskih rešenja, već i različitih tipova ugovora, odnosno licenci i sertifikata. Lično dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka i druga), kao i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi i druga) će takođe sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata da kompletno obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji.

A zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa turskog na slovački jezik za građevinske projekte, ali i za sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, kao i za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Pored toga prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja čine ne samo tehničku, već i dokumentaciju za tendere. Kada je to potrebno, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što uključuje prevođenje sa turskog na slovački jezik za apsolutno bilo koji tip izjave, potvrde i saglasnosti, odnosno uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta ove vrste).

Prevođenje književnih dela sa turskog na slovački jezik

Posebna je prednost za sve klijente kojima su potrebni prevodi književnih dela sa turskog jezika na slovački što mogu sadržaje na obradu da pošalju mejlom, ali i da ih dobiju obrađene na potpuno isti način.

Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju kako dela beletristike, odnosno poezije, tako i prozna dela, kao i romane i mnoga druga, a po potrebi klijenata mogu da prevedu u udžbenike. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu reklamnih sadržaja, kao i članaka iz novina i svih vrsta časopisa.

Kada je u pitanju prevođenje sa turskog jezika na slovački za marketinške materijale, naši stručnjaci će da primene sva pravila marketinga koja odlično poznaju, tako da će reklamnu poruku iz flajera, kataloga, plakata i brošura, odnosno PR tekstova ili letaka da obrade u skladu sa pravilima koja nalaže slovački jezik, ali isto tako i prevodilačka struka, čime će klijentima da omoguće da dobiju maksimalno kvalitetno prevedene materijale. Uz to, ako postoji potreba za tim u prilici smo i da im ponudimo prevod za vizit kartice u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Takođe, klijenti kojima je potrebno prevođenje sa turskog jezika na slovački za bilo koju vrstu audio i video sadržaja u našim poslovnicama dobijaju i njihovo titlovanje, kao i uslugu sinhronizovanja. Sem serija i filmova, prevodimo i reklamne poruke, ali isto tako i bilo koju vrstu emisija i ostale sadržaje iz ove grupe.

A pored svih pomenutih usluga i to najpre zahvaljujući činjenici da su deo našeg tima i profesionalni korektori, odnosno lektori, klijentima omogućujemo i njihove usluge, koje se primenjuju na neprofesionalno prevedene materijale, to jest onda kada je potrebno ispraviti greške, a da bi se tako urađeni prevodi sa turskog jezika na slovački mogli smatrati kvalitetnim.

Konsekutivni prevod sa turskog jezika na slovački

Da bismo bili sigurni da je za konkretan događaj najbolje primeniti konsekutivno prevođenje sa turskog na slovački jezik, važno je da nam dostavite sve relevantne podatke o njegovoj organizaciji. A pod tim se misli najpre na trajanje određenog događaja, odnosno na broj učesnika koji se očekuje, ali isto tako bi trebalo da nam date informacije o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan. Sve ovo naglašavamo zato što prevodioci i sudski tumači uz konsekutivni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, mogu da primene isto tako i prevod uz pomoć šapata (šapatni prevod), ali i simultani prevod sa turskog na slovački jezik, a svaka od navedenih usluga se primenjuje za tačno određenu vrstu događaja. Upravo za one klijente za čiji događaj je predviđeno simultano prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, imamo mogućnost i da im ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama.

Pored toga, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj kombinaciji prevode i sve vrste web sadržaja i to ne samo sajtove, već i softvere, odnosno online kataloge, ali i web prodavnice i druge slične materijale. Upravo zahvaljujući činjenici da stručnjaci Akademije Oxford poznaju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja primenjuju prilikom obrade pomenutih materijala, to oni bivaju mnogo kvalitetniji, to jest pozicionirani mnogo bolje u okviru globalne pretrage, jer su optimizovani za web pregledače.

Popularne, kao i stručne tekstualne sadržaje će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade kada je to potrebno klijentima, odnosno da izvrše njihovo direktno prevođenje sa turskog na slovački jezik. Pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast komunikologije, nauke i farmacije, te bankarstva i finansija, oni obrađuju i tekstove vezane za oblast građevinske industrije i turizma, odnosno medicine, psihologije, menadžmenta i filozofije, ali i one sadržaje koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i obrazovanja, politike i još mnogo drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje