Prevodi sa turskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na švedski jezik

Za online prevod sa turskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na švedski jezik

U redovne usluge koje svakome mogu da pruže prevodioci i sudski tumači u sklopu Akademije Oxford spadaju i prevodi sa turskog jezika na švedski. A ne samo da će naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, nego će i na zahtev klijenata da izvrše uslugu usmenog prevoda, tako da mogu osim simultanog, odnosno konsekutivnog, da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na švedski. Upravo na taj način će oni biti u prilici da odgovore na bilo koju vrstu događaja, jer se svaka od pomenutih usluga primenjuje za jasno definisan tip događaja. Ovde je vrlo važno i da naglasimo da su klijenti kojima je potrebna ova usluga dužni da nas informišu o detaljima vezanim za konkretan događaj, a što osim podataka o broju učesnika i trajanju, podrazumeva i detalje vezane za organizaciju, kao i za prostor u kome bi on trebalo da bude organizovan. Svim zainteresovanim klijentima ćemo, po povoljnim cenama omogućiti i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo u onim situacijama kada se za događaj koji organizuju preporučuje upravo ta usluga.

U sklopu svake naše poslovnice vas očekuje i direktno prevođenje sa turskog jezika na švedski za audio i video sadržaje, poput na primer reklamnih poruka, serija i emisija, te filmova ma kog žanra i vrste (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi) i sličnih materijala, kao i usluga njihovog titlovanja, ali isto tako i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Uz to vam omogućujemo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za udžbenike i književna dela svih žanrova (beletristika, proza, poezija, romani i druga), odnosno novinske članke, te za stručne i popularne tekstove, kao i za različite tipove časopisa.

Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji prevode i web materijale i to kako sajtove, tako i online prodavnice i kataloge, ali i softvere. Oni mogu na vaš zahtev da izvrše i prevođenje sa turskog jezika na švedski za bilo koju vrstu marketinških materijala, a takođe možemo da vam ponudimo i redakturu ukoliko posedujete prevedene sadržaje bilo koje vrste koji nisu profesionalno obrađeni, pa je potrebno da stručni korektor i lektor pristupe njihovoj obradi, te da izvrše sve ispravke koje su neophodne kako bi tako obrađeni sadržaji bili kvalitetni.Prevođenje sa turskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na turski

Uz sve pomenuto, klijente kod nas očekuje i kompletna obrada bilo kog dokumenta, a što znači da će kod nas prvo dobiti prevod sa turskog jezika na švedski, a posle toga i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste, a za koju su zadužena ovlašćena lica koji su članovi našeg tima (sudski tumači). Na taj način će naši klijenti da dobiju u optimalnom roku dokument koji će moći da predaju u svakoj situaciji kada se to od njih zahteva, jer je u pitanju pravno i zakonski potpuno važeći dokument.

A kako je proces overe sasvim jasno definisan zakonom, to klijenti treba da nam na uvid dostave originalna dokumenta, budući da sudski tumač pre stavljanja svog pečata na prevod ima obavezu da ih uporedi i ustanovi da se radi o potpuno istim sadržajima.

Ne samo da će naši stručnjaci da prevedu u ovoj kombinaciji jezika ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na obradu svih tipova saglasnosti i uverenja, odosno izjava i potvrda, već će isto tako da prevedu i ona dokumenta koja čine ličnu i poslovnu dokumentaciju. Oni, naravno prevode i pravna akta, ali i ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, kao i medicinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja su usko vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Sve što smo ovom prilikom pomenuli je manji deo dokumenata koje će prevodioci i sudski tumači da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji.Kako se od klijenata kojima su potrebni prevodi dokumenata sa turskog jezika na švedski zahteva da na uvid dostave originalne, oni imaju nekoliko mogućnosti da to i učine. A osim što mogu da nam ih donesu lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, isto tako mogu i da ih pošalju preko “Pošte Srbije”, stim da mora biti preporučena pošiljka ili putem kurirske službe na adresu odabrane poslovnice.

One materijale koji ne iziskuju overu od strane sudskog tumača, klijenti mogu ne samo da dostave na prevod sa turskog jezika na švedski preko mejla, nego i da ih isto tako dobiju nakon što prevodioci i sudski tumač budu završili sa njihovim prevođenjem.

Inače, dokumenta možete da preuzmete lično po završetku obrade, a imate i mogućnost da zahtevate slanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, što spada u red dodatnih usluga, budući da nije uračunata u njihovo prevođenje i overu. Dostavljanje sadržaja na vašu adresu će da izvrši kurirska služba, a ovu uslugu će i da naplati prema svom važećem cenovniku, tako da ste vi ste dužni da platite kuriru kada budete vršili preuzimanje pošiljke.

Naglašavamo i to da prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i hitan prevod sa turskog jezika na švedski, pa je tada jedino i dozvoljeno da dostave sadržaje na prevod putem mejla, ali smo u obavezi da naglasimo i to da se i u takvim situacijama mora ispoštovati uobičajena procedura, što znači da moraju svakako dostaviti originale na uvid. Podrazumeva se da se od njih zahteva u ovom slučaju da odaberu način koji je ujedno i najbrži, a kako bi prevodioci i sudski tumači bili u prilici da ispoštuju njihov zahtev za brzom izradom prevoda.

Moramo da naglasimo i to da svaki klijent koji ima potrebu za obradom dokumenata u ovoj kombinaciji jezika treba da se raspita o overi haškim pečatom, jer stavljanje takozvanog Apostille pečata na dokumenta nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u okviru Akademije Oxford. Kada klijent bude otišao ili kontaktirao na drugi način nadležne službe koje su zadužene za ovu vrstu overe, on treba da pita prvo da li je haški pečat obavezujući za dokumenta za koja zahteva prevod sa turskog jezika na švedski. U slučaju da sazna da jeste, on neizostavno mora da pita i da li se ovaj pečat stavlja tek pošto prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom ili se prvo stavlja ovaj pečat, te se dokument donosi na obradu našim stručnjacima. Imajte na umu da će vam sve ove informacije itekako koristiti, a u smislu ne samo da ćete znati gde treba prvo da odnesete određeni dokument, nego ćete steći uvid i u to koliko će otprilike trajati njegova obrada. Inače, ovo navodimo zato što se kod overe haškim pečatom na početku procesa obrade, podrazumeva da se posle dokument prevodi, ali se isto tako prevodi i sadržina Apostille pečata, pa se tek na kraju radi overa sudskog tumača, što znači da ovaj način obrade traje ipak malo duže od onoga koji podrazumeva da se prvo dokument prevodi sa turskog jezika na švedski, a posle toga i overava od strane sudskog tumača, pa se na kraju vrši i overava Apostille pečatom.

Prevod reklamnih flajera sa turskog jezika na švedski

Ukoliko su i vama potrebni direktni prevodi reklamnih flajera sa turskog na švedski jezik, trebalo bi da znate da tokom njihove obrade prevodilac i sudski tumač posebno vode računa o pravilima dobrog marketinga. Zapravo, pod tim se misli na činjenicu da će oni poruku koja se nalazi u sadržajima napisanim na turskom jeziku da prilagode ciljanom jeziku, to jest njegovom duhu, a što je u pomenutoh kombinaciji švedski, čime će svim potencijalnim klijentima koji se njime služe, te onima kojima je to maternji jezik, da omoguće da se sa poslovanjem određene kompanije koja se reklamira, to jest nekim proizvodom ili uslugom upoznaju i to tako kao da je sadržaj napisan na njihovom maternjem jeziku. A upravo na taj način će prevodilac i sudski tumač da ispune osnovni cilj koji obrađivanje ovakvih materijala ima, jer će omogućiti klijentima da nakon što se upoznaju da onim što se reklamira počnu i da koriste određeni proizvodi ili uslugu. Uz reklamne flajere, oni obrađuju i kataloge, a zatim i brošure i plakate, ali i PR tekstove, a po potrebi vrše i direktno prevođenje sa turskog na švedski jezik i za vizit kartice i to u vrlo kratkom roku, a po cenama koje su naročito pristupačne.

Kako u našem timu ima i stručnjaka koji su isključivo zaduženi da pruže uslugu redakture, to znači da svakom klijentu koji je prevod sa turskog na švedski jezik za apsolutno bilo koji tip materijala prepustio bilo kome, a nije dobio profesionalno urađen prevod, nudimo mogućnost da lektori i korektori izvrše sve potrebne ispravke, te da ga tako u potpunosti prilagode pravilima prevodilačke struke, to jest pravilima koja navodi švedski jezik.

A pored svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata vrše i usmeno prevođenje sa turskog na švedski jezik, to jest primenjuju simultani, konsekutivni i prevod uz pomoć šapata. Najvažnije je da klijenti, kojima je potrebna ova usluga znaju da se sve pomenute vrste usmenog prevoda primenjuju za različite tipove događaja, a da od informacija koje nam daju zavisi koji tip usluge će prevodilac i sudski tumač primeniti za događaj koji oni organizuju. Tako da se očekuje da nam dostavite podatke o tome koliko učesnika će biti prisutno na određenom događaju, a zatim i gde će on biti održan, te koliko će trajati, kao i da nas informišete o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. Ukoliko stručnjaci u našem timu budu procenili da je najbolje primeniti simultani prevod sa turskog na švedski jezik, jer to odgovara zahtevima događaja, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Prevođenje romana sa turskog na švedski jezik

Kada su u pitanju prevodi romana sa turskog jezika na švedski, naglašavamo da je čitav postupak njihove obrade značajno olakšan, jer im se pruža mogućnost da skenirane sadržaje pošalju mejlom na obradu, ali i da ih isto tako dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla.

Stručnjaci Akademije Oxford, osim romana prevode i dela beletristike, a zatim poetska i prozna dela, ali i mnoga druga književna dela. Takođe, na zahtev možemo da obradimo i udžbenike, a klijentima omogućujemo i obradu članaka iz novina, kao i stručnih časopisa, te ilustrovanih i dečijih, kao i mnogih drugih vrsta časopisa.

Prevodimo i tekstove svih vrsta, a što se tiče njihove obrade slobodno možemo reći da sudski tumači i prevodioci u pomenutoj kombinaciji jezika prevode tekstualne sadržaje zaista bilo koje tematike i kompleksnosti. Građevinska industrija, informacione tehnologije, menadžment, marketing, komunikologija, farmacija, obrazovanje, nauka, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, psihologija, turizam, sociologija, politika, pravo, filozofija, bankarstvo i finansije, su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na švedski.

Svim zainteresovanim klijentima, prevodilac i sudski tumač omogućuju i maksimalno profesionalnu obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, a što uključuje prevod kako internet sajtova, tako i online prodavnica, a zatim i softvera, ali i web kataloga i drugih sličnih materijala. A kada kažemo profesionalnu obradu, mislimo da naši stručnjaci implementiraju pravila vezana za optimizovanje sadržaja za internet pretraživače, čime utiču na poboljšanje njihove pozicije na internetu.

Isto tako, naši stručnjaci klijentima omogućuju i kompletno obrađivanje apsolutno svih vrsta audio i video sadržaja. A pod tim se misli najpre na prevod sa turskog jezika na švedski za igrane, odnosno crtane filmove, ali i za serije, te informativne, dečije i obrazovne, kao i emisije čiji karakter je zabavan, a zatim i za reklamne poruke, dokumentarne filmove i sve ostale video i audio sadržaje. Nakon završetka njihovog prevođenje, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.

Prevodi svih vrsta dokumentacija sa turskog jezika na švedski

Svaki klijent koji zahteva prevođenje bilo kog tipa dokumentacije sa turskog na švedski jezik mora biti upoznat sa činjenicom da u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxsford i to u bilo kojoj poslovnici u celoj zemlji, dobija kompletnu obradu različitih tipova dokumentacija, a to u stvari podrazumeva prvo prevod dokumenata, a zatim i overu uređenog prevoda koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, članovi našeg tima.

Sve navedeno se odnosi kako na poslovnu, tako i na ličnu dokumentaciju, odnosno na građevinsku i medicinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju. Zapravo se radi o tome da prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a šta podrazumeva najpre prevođenje sa turskog na švedski jezik za pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i za ličnu kartu, odnosno za izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, kao i za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i za dozvolu za boravak, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Oni obrađuju i rešenje o osnivanju pravnih lica i statute preduzeća, kao i osnivački akt preduzeća, a zatim i poslovne odluke i fakture, ali i godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje kako preduzetnika, tako isto i bilo kog pravnog lica.

Uz to, na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa turskog na švedski jezik za građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za rukovanje, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda, lekarske nalaze i ostala dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija. A po potrebi prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada god je to potrebno, a što uključuje obradu kako bilo koje vrste uverenja i saglasnosti, tako i potvrda, ali i izjava (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga dokumenta ovog tipa).

Pravna akta, to jest dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da obrade, odnosno da urade njihov prevod sa turskog na švedski jezik, a zatim i da ih overe pečatom sudskog tumača. A uz obradu tekovina Evropske Unije, licenci i sertifikata svih vrsta, klijentima omogućujemo i prevod punomoćja za zastupanje, a zatim i presuda o razvodu braka, kao i svih vrsta ugovora, odnosno sudskih rešenja i odluka, te sudskih žalbi, presuda i tužbi.

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke, isto tako obrađujemo, a uz naučne radove i patente, klijentima nudimo i prevod sa turskog na švedski jezik za rezultate naučnih istraživanja, a naši stručnjaci po zahtevu klijenata mogu da obrade i diplome i dodatke diplomi, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i diplomske, odnosno seminarske radove i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli, a tiču se oblasti obrazovanja.

Najvažnije da klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji dostave originalna dokumenta na uvid, kao i da izvrše sve potrebne provere vezano za stavljanje haškog (Apostille) pečata na ta dokumenta, jer to nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u našim poslovnicama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje