Prevod sa turskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na portugalski jezik

Za online prevod sa turskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na portugalski jezik

Ako su klijentima potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na portugalski, naši stručnjaci će da im moguće i ovu, ali i niz usluga koje se smatraju dodatnim, u ovom slučaju. Tako će, recimo uz prevodu ovoj kombinaciji jezika za dokumenta, oni da izvrše i uslugu overe urađenog prevoda, budući da su u timu svake od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevodioci i sudski tumači, pa klijenti na taj način dobijaju prevedena dokumenta koja su spremna za korišćenje, jer se jedino takav način obrade priznaje kao pravno validan.

Ipak, za neka dokumenta je potrebno uraditi i dodatnu overu, a što zapravo znači da na njih treba staviti haški pečat, čiji naziv je još i Apostille. Ovaj pečat isključivo mogu da stave oni stručnjaci, koji su i zaposleni u nadležnim državnim službama zaduženim za pomenutu overu, a te službe se nalaze u sklopu osnovnih sudova naše zemlje. A kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da rade ovu vrstu overe, pošto nije u njihovoj nadležnosti, to mi preporučujemo svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na portugalski za dokumenta da provere sve podatke koji su vezani za stavljanje tog pečata na njih. Upravo zahvaljujući tim informacijama, oni će u velikoj meri da čitav postupak njihove obrade učine znatno jednostavnijim, a time će da uštede i vreme, budući da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja nakon što naši stručnjaci završe njihovu obradu, a na neka pre toga, pa će i biti informisani gde se prvo konkretan dokument mora odneti na obradu.

Uzevši u obzir da sudski tumač kada overava preveden dokument mora da uporedi prevod sa originalom, od svih klijenata kojima je potrebna ova usluga se zato i zahteva da prilože originalne na uvid prilikom slanja sadržaja za koje zahtevaju obradu. Tako da, osim što mogu da ih pošalju preko kurirske službe i da ih lično donesu u jednu od poslovnica, oni takođe mogu i da ih pošalju preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“.Prevođenje sa turskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na turski

A osim onih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga), odnosno građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev obrađuju i sva ona dokumenta koja su vezana za nauku i obrazovanje (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, seminarski i diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, naučni radovi i mnoga druga).

Lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, lična karta, krštenica, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venačnih, radna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka i saobraćajna dozvola i sruga), isto tako prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overavamo prevod pečatom sudskog tumača, dok naši stručnjaci obrađuju kompletno i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava, a što podrazumeva prevod sa turskog jezika na portugalski kako za sudske odluke i žalbe, te presude i tužbe, tako i za sudska rešenja, ugovore, punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i za sve vrste licenci i sertifikata, te mnoga druga pravna akta.

Prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što podrazumeva različite vrste izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i ostala).Nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dokumenata za koje ste zahtevali prevod sa turskog jezika na portugalski, možete da ih preuzmete lično ili da vam obrađeni sadržaji budu poslati na konkretnu adresu. Ova usluga se naplaćuje odvojeno od prevoda i overe tog dokumenta i to prema cenovniku kurirske službe koja će i da vam ih dostavi, a vi ste u obavezi da plaćanje izvršite direktno kuriru kada budete vršili preuzimanje pošiljke.

Prevodioci i sudski tumači uz dokumenta obrađuju i ostale vrste sadržaja, tako da možemo da vam ponudimo i prevođenje sa turskog jezika na portugalski za sve vrste internet materijala (aplikacije, online prodavnice, sajtovi, web katalozi, programi i drugo), odnosno za udžbenike i književna dela (proza, romani, poezija, beletristika i ostalo). A naši stručnjaci prevode i članke iz novina, kao i različite vrste tekstualnih sadržaja i to kako popularne, tako isto i one stručne, ali i ilustrovane i dečije, te sve druge vrste časopisa.

Takođe, radimo i prevod sa turskog jezika na portugalski za filmska ostvarenja svih žanrova, ali i za reklamne poruke, odnosno televizijske i radijske emisije, serije i druge audio i video materijale. A u sklopu ove usluge, na zahtev klijenata naši stručnjaci vrše i profesionalno sinhronizovanje prevedenog materijala, kao i uslugu njihovog titlovanja, a sve u zavisnosti koji tip sadržaja je u pitanju, to jest šta zahtevaju klijenti.

Pored svega pomenutog možemo da klijentima omogućimo i direktno usmeno prevođenje sa turskog jezika na portugalski. A kako su prevodioci i sudski tumači osposobljeni i za simultani, kao i za konsekutivni, odnosno za šapatni, to znači da ste u obavezi da nas informišete o svim detaljima u vezi sa konkretnim događajem, jer jedino od toga i zavisi koja vrste usmenog prevoda će tada biti primenjena. Ti detalji podrazumevaju ne samo informacije o njegovoj organizaciji i o prostoru u kome će biti održan, već i podatke o predviđenom trajanju tog događaja, kao i o broju učesnika. Kada stručni tim u konkretnoj poslovnici bude izrađivao ponudu za usmeni prevod sa turskog jezika na portugalski, a ako se predlaže baš ta vrsta usluge, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naglašavamo i to da nam sadržaje na prevod za koje se ne zahteva overa možete poslati preko mejla, ukoliko vam taj način dostavljanja najviše odgovara. A njihovo preuzimanje može biti izvršeno na isti način, dok nam dokumenta na mejl ne možete možete poslati (budući da se zahteva slanje originala na uvid), osim onda kada su vam njihovi prevodi za turskog jezika na portugalski potrebni u posebno kratkom roku, budući da će tako prevodilac i sudski tumač početi njihovu obradu odmah po primanju mejla i na taj način vam i omogućiti da dobijete obrađena dokumenta u tako kratkom roku. Naravno i tada je neophodno da se ispoštuje zvanično propisana procedura koja podrazumeva dostavljanje originala na uvid, ali se zahteva da klijent to učini u najkraćem mogućem roku.

Prevod potvrde o prebivalištu sa turskog jezika na portugalski

Prevođenje potvrde o prebivalištu sa turskog na portugalski jezik spada tek u jednu uslugu koju svim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumači i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih sada ima Prevodilački centar Akademije Oxford. Međutim, morate znati i da je to tek početak obrade ove vrste potvrde, uzevši u obzir da sve klijente kod nas očekuje i usluga koju pružaju sudski tumači, a koja se odnosi na overu urađenog prevoda njihovim pečatom. Naime, jedan dokument koji je u ovoj kombinaciji jezika preveden, a posle toga i overen od strane zvaničnog lica, to jest sudskog tumača, klijent može da koristi u svakoj situaciji i da ga preda bilo kojoj državnoj instituciji, pošto je jedino tako obrađen dokument važeći sa zakonske tačke gledišta, to jest sa stanovišta prava.

Svaki klijent kome je potrebna obrada ne samo ovog, nego i bilo kog drugog dokumenta, treba da dostavi originalna dokumenta (na uvid), a što je ujedno i prvi uslov za njihovu obradu. Zatim bi trebalo i da se dobro raspita u okviru nadležnih državnih institucija da li je potrebno izvršiti i dodatnu overu za ta dokumenta, to jest da li je neophodno na njih staviti takozvani Apostille, odnosno pečat poznat i kao haški. A u skladu sa svim tim informacijama, klijentu će biti mnogo lakše, jer će biti upoznat donekle sa procesom obrade tog dokumenta, tako da će i tačno znati gde bi trebalo prvo da ga odnese na obradu. Da ne bude zabune, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne mogu da izvrše ovu overu, ali samo zato što za nju nisu nadležni.

Oni će da prevedu i uverenje o državljanstvu, kao i pasoš, odnosno umrlicu, krštenicu i venčani list, te ličnu kartu, a zatim i dozvolu za boravak, kao i vozačku, saobraćajno, radnu dozvolu i druga lična dokumenta. Uz to, klijentima možemo da ponudimo i direktni prevod sa turskog na portugalski za bilo koju vrstu potvrde, odnosno izjave i saglasnosti, kao i uverenja, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji obrađuju bilo koji dokument koji se predaje nadležnim službama. A osim potvrde o stanju računa u banci, te one o stalnom zaposlenju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, a zatim i o visini primanja, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, ali i uverenje o nekažnjavanju, kao i saglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta ovog tipa.

Pored toga, klijentima omogućujemo i prevođenje sa turskog jezika na portugalski za tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i tužbe, odnosno za različite vrste ugovora, a pored toga naši stručnjaci obrađuju i punomoćje za zastupanje, zatim sudske presude i licence, kao i sudska rešenja, sertifikate i ostala pravna akta koja ovom prilikom nismo pomenuli. Možemo da obradimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno naučne patente, kao i diplome i dodatke diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i uverenja o položenim ispitima, te rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke ili obrazovanja. Naravno, sudski tumač i prevodilac obrađuju i naučne radove, ali i diplomske i seminarske, te sve ostale sadržaje koji su vezani za navedene oblasti.

Isto tako, klijentima nudimo i mogućnost da dobiju kvalitetno i profesionalno obrađene različite vrste dokumentacija, to jest sva dokumenta koja ih čine. A osim obrade poslovne i tenderske, kao i građevinske dokumentacije, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i medicinsku, ali i tehničku dokumentaciju. Tako da sem osnivačkih akata preduzeća, revizorskih izveštaja i faktura, odnosno poslovnih odluka, oni obrađuju i statute preduzeća, ali i godišnje, odnosno finansijske poslovne izveštaje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, te isto tako i građevinske projekte, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, odnosnoe uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koje čine bilo koju vrstu svih navedenih dokumentacije.

Usmeno prevođenje sa turskog na portugalski jezik

Kada je u pitanju usmeni prevod sa turskog jezika na portugalski, svi zainteresovani klijenti za ovu uslugu bi trebalo da znaju da sudski tumač i prevodilac mogu da odgovore zahtevima bilo koje vrste događaja, uzevši u obzir da su upoznati sa primenom kako šapatnog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, tako i konsekutivnog, odnosno simultanog. A uz samu uslugu, onim našim klijentima kojima odgovara ta vrsta prevoda, nudimo i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to one čiji kvalitet je vrhunski, a cene više nego povoljne. Naglašavamo i da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu treba da nam dostave sve važne informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja, a što znači da bi trebalo da nam naglase u kom prostoru će on biti održan, odnosno koliko će da traje, ali i koliko osoba bi trebalo da učestvuje, budući da upravo od tih informacija i zavisi koju vrstu usmenog prevoda će naši stručnjaci predložiti za taj tip događaja.

Našim klijentima možemo da ponudimo i obradu svih sadržaja vezanih za web i to kako programa, odnosno različitih aplikacija, tako i online kataloga, a zatim i sajtova, ali i web prodavnica. Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta, a kako oni imaju bogato radno iskustvo u obradi ovakvih sadržaja, to će i onda kada je neophodno da implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime će zapravo da ostvare osnovni cilj obrade konkretnih internet materijala. Zahvaljujući primeni ovih pravila će se, na primer prevedeni sajtovi naći u samom vrhu web pretrage, tako da će i njihovi vlasnici sasvim sigurno osetiti pozitivan efekat koji primena optimizovanja ima u ovom slučaju.

Ako je potrebno, možemo da uradimo i prevod kako popularnih, tako i oni tekstova koji su stručni sa turskog jezika na portugalski. Oni klijenti kojima je neophodna ova usluga mogu materijale na obradu da dostave preko mejla, ukoliko želite, pa će tako da uštede i svoje, ali i naše vreme. Upravo na isti način mogu da dobiju i sadržaje po završetku obrade, a osim onih tekstova koji se odnose na neke uobičajene teme poput, na primer politike, ekonomije, prava, turizma i obrazovanja, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstualne sadržaje čija tema se odnosi kako na oblast građevinske industrije, marketinga, komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, tako i one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i farmacije, te filozofije i sociologije, odnosno bilo koje nenavedene naučne discipline, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka.

Prevodi informativnih emisija sa turskog jezika na portugalski

Bilo da je u pitanju prevođenje radijskih ili televizijskih informativnih emisija sa turskog na portugalski jezik, mi našim klijentima obezbeđujemo i dodatnu uslugu, to jest njihovu kompletnu obradu, a koja uključuje kako sinhronizovanje ovih materijala, isto tako i njihovo titlovanje. Svim onim klijentima koji zahtevaju ovu uslugu, upravo na taj način omogućujemo i da dobiju sadržaje koje će moći odmah da prikazuju gde god to žele. A ukoliko postoji potreba za tim, sudski tumač i prevodilac mogu, takođe da obrade i zabavne, ali i emisije namenjene najmlađima gledaocima i slušaocima, odnosno one obrazovnog karaktera, te isto tako i da klijentima omoguće prevođenje sa turskog na portugalski jezik za reklamne poruke, ali i crtane i animirane, kao i igrane, dokumentarne i druge vrste filmova, te za serije i ostale audio i video materijale.

Možemo da izvršimo, kada postoji potreba i redakturu za sve sadržaje koji su loše prevedeni u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da će korektor i lektor da izvrše sve potrebne ispravke i da taj prevod u potpunosti usklade sa duhom ciljanog jezika, to jest sa pravilima portugalskog jezika.

Zainteresovanim klijentima, sudski tumači i prevodioci omogućuju i da dobiju direktno prevođenje sa turskog na portugalski jezik kako za udžbenike, tako i za književna dela (romani, poezija, proza, beletristika i drugo), ali i za sve vrste časopisa, odnosno novinske članke, te mogu i da prevedu sadržaje vezane za segment marketinga. A to znači da će stručnjaci Akademije Oxford da obrade ne samo brošure, reklamne letke i flajere, već i PR tekstove, odnosno vizit kartice, kataloge, plakate i sve ostale materijale i to uz maksimalnu primenu marketinških pravila, koja odlično poznaju. Upravo zahvaljujući tome možemo reći da oni vrše profesionalno prevođenje sa turskog na portugalski jezik za sve pomenute sadržaje, jer će ih približiti potencijalnim klijentima, koji se koriste portugalskim jezikom i to sasvim sigurno na najbolji način, tako da će vlasnici konkretnih marketinških materijala vrlo brzo da osete pozitivne efekte njihovog rada.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje