Prevod sa turskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na italijanski jezik

Za online prevod sa turskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog jezika na italijanski

Ako organizujete bilo koju vrstu događaja gde će biti prisutni učesnici čiji maternji jezik je turski, odnosno italijanski biće vam, najverovatnije potrebno i direktno usmeno prevođenje sa turskog jezika na italijanski, a tu uslugu maksimalno profesionalno pružaju prevodioci i sudski tumači koji čine deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Oni tom prilikom mogu da primene sve tri vrste usmenog prevoda, to jest ili šapatno ili simultano ili konsekutivno, tako da će adekvatnim odabirom usluge sasvim sigurno da ispune očekivanja ne samo učesnika tog događaja, već i vas kao njegovog organizatora. Naglašavamo i to da bi trebalo da nas informišete o svemu što se tiče tog događaja, to jest da nam date informacije o tome koliko se učesnika očekuje, a zatim i detalje o prostoru u kome on treba da bude održan, odnosno koliko bi trebalo da traje i uopšteno kako je zamišljeno da bude organizovan, a kako bi naši stručnjaci mogli da odrede koja od navedenih vrsta usmenog prevoda će da odgovori tim zahtevima u potpunosti. Ukoliko se na osnovu dobijenih informacije budemo odlučili za simultano prevođenje, kao najbolju varijantu za taj događaj, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama.

Uz usmeno, klijentima omogućujemo i prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji za sve vrste sadržaja u pisanoj formi, te redakturu onih materijala za koje su prevodi sa turskog jezika na italijanski urađeni na nekom drugom mestu, a oni ne odgovaraju kvalitetu koji nalaže prevodilačka struka. Takve sadržaje mogu lektori i korektori, koji su takođe deo našeg tima, da isprave i usklade sa pravilima italijanskog jezika, kako bi klijentima omogućili da dobiju profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste. Naši stručnjaci, takođe mogu da u ovoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve vrste sadržaja vezanih za oblast interneta i to počev od web sajtova, preko online prodavnica, odnosno kataloga, pa do softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije, a prevode i mnoge druge sadržaje vezane za web.

Prevodilac i sudski tumač takođe obrađuju i udžbenike, odnosno popularne i stručne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali i složenosti i dužine, kao i materijale iz oblasti marketinga. Budući da poznaju pravila marketinga, oni će u toku obrade reklamnih letaka, plakata i flajera, odnosno brošura i PR tekstova, ali i kataloga i vizit kartica, kao i mnogih drugih marketinških materijala, da obrate pažnju na sva pravila dobrog marketinga, te da reklamnu poruku usklade sa ciljanim jezikom, tako da potencijalnim klijentima sa italijanskog govornog područja omoguće i da se sa proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira upoznaju na što bolji način.Prevođenje sa turskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na turski

Članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, odnosno svih ostalih vrsta časopisa, isto tako prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima ćemo po potrebi da omogućimo i prevod sa turskog jezika na italijanski kako za serije i reklamne poruke, odnosno emisije različite sadržine, tako i za filmove bilo kog žanra. U okviru ove usluge im, takođe omogućujemo i sinhronizovanje obrađenih sadržaja, kao i uslugu koja se odnosi na titlovanje prevedenih materijala.

Budući da su u našem timu i stručnjaci koji su zaduženi za overu prevedenih dokumenata, to klijentima nudimo ne samo prevođenje sa turskog jezika na italijanski za dokumenta, nego i njihovu kompletnu obradu, a koja uključuje overu sudskog tumača. Ovde bismo morali da naglasimo da prevodioci i sudski tumači ne mogu da urade drugu vrstu overe, ako je potrebno, to jest ne mogu na konkretan dokument da stave Apostille pečat (haški), već je potrebno da klijent samostalno proveri u okviru nadležnih institucija da li se za konkretna dokumenta za koje su mu potrebni prevodi sa turskog jezika na italijanski zahteva i izvršenje ove vrste overe, te da li se pomenuti pečat stavlja pre ili posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka. Sve ovo naglašavamo jer klijenti često misle da overa sudskog tumača uključuje i overu haškim pečatom, pa nepotrebno troše i svoje i naše vreme.

Vrlo je važno naglasiti i to da klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata imaju obavezu da dostave originale na uvid kako bi sudski tumači mogli da izvrše overu prevoda u skladu sa zakonom, pa se iz tog razloga i sam proces dostavljanja materijala na obradu razlikuje u zavisnosti od toga da li je potrebno izvršiti overu sudskog tumača ili ne. Stoga, sve sadržaje za koje se ne radi overa klijenti imaju mogućnost ne samo da dostave na prevod sa turskog jezika na italijanski, nego i da preuzmu obrađene sadržaje elektronskim putem, to jest preko mejla. A kod dokumenata postoji mogućnost slanja preko mejla, ali isključivo onda kada su u pitanju njihovi hitni prevodi, to jest obrada u kratkom roku, stim da odmah posle moraju da izvrše i dostavljanje originala na uvid, te ili da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica.Nakon što naši stručnjaci završe kompletnu obradu dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih dobiju ili na određenu adresu preko kurirske službe i tu uslugu treba da plate u skladu sa cenovnikom koji je važeći u konkretnoj kurirskoj službi, jer ona nije uračunata u cenu obrade dokumenta, a mogu i da prošetaju do naše poslovnice i izvrše lično preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata.

Slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju bilo koju vrstu dokumenata i to najpre ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na prevod sa turskog jezika na italijanski za potvrde svih vrsta, tako i na obradu saglasnosti, ali i uverenja i izjava različitih tipova (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druge).

A na zahtev klijenata možemo da obradimo i sva dokumenta vezana za oblast sudstva i prava, odnosno nauke ili obrazovanja (punomoćje za zastupanje, ugovori, sertifikati, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, licence, sudske žalbe i odluke, sudske tužbe, rešenja i presude, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni radovi, naučni patenti, diplomski radovi i ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti), te vršimo i direktno prevođenje sa turskog jezika na italijanski za poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala).

Naši stručnjaci prevode sva dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala), a klijentima će prevodilac i sudski tumač da omoguće u ovoj jezičkoj kombinaciji i kompleksnu obradu i to ne samo ličnih dokumenata, već i medicinske dokumentacije. Pa tako, osim potvrde o prebivalištu, krštenice i uverenja o državljanstvu, odnosno pasoša i lične karte, oni prevode i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola i to kako vozačku i saobraćajnu, tako i radnu, ali i dozvolu za boravak i druge, kao i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine ličnu i medicinsku dokumentaciju.

Prevođenje lekarskih nalaza sa turskog jezika na italijanski

U slučaju da su vam potrebni prevodi lekarskih nalaza sa turskog na italijanski jezik, trebalo bi da imate na umu da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, tako da će vam uz ovu uslugu omogućiti i overu urađenog prevoda, pa ćete samim tim dobiti kompletno obrađene lekarske nalaze i imaćete mogućnost i da ih odmah primenjujete u praksi. Napominjemo da se jedino dokumenta koja su na ovaj način obrađena mogu smatrati pravno važećim, a vaša jedina obaveza jeste poštovanje procesa dostavljanja sadržaja na obradu, to jest slanje originalnih dokumenata na uvid. Savetuje vam se i da proverite sve što je vezano za stavljanje posebne vrste pečata, poznate kao haški ili Apostille na konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa turskog na italijanski jezik, jer prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost da izvrše ovu overu.

A osim lekarskih nalaza, stručnjaci u naššem timu obrađuju i još mnogo drugih dokumenata, pa će tako, između ostalog da prevedu i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Isto tako obrađuju i poslovnu, ali i tendersku i tehničku, kao i građevinsku i ličnu dokumentaciju, te na zahtev klijenata prevode dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Pored uputstava za rukovanje, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te deklaracija proizvoda, oni klijentima omogućuju i direktan prevod sa turskog na italijanski jezik za revizorske i godišnje, odnosno finansijske poslovne izveštaje, a zatim i za osnivačke akte preduzeća, kao i za poslovne odluke, te statute preduzeća i fakture, odnosno za rešenje o osnivanju pravnih lica, te mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica. Klijentima omogućujemo i obradu potvrde o prebivalištu, zatim pasoša, uverenja o državljanstvu i krštenice, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, lične karte i svih ostalih dokumenata koje se smatraju ličnim. Takođe prevodimo i različite tipove dozvola i to počev od vozačke, preko saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole.

Kada je to potrebno, sudski tumač i prevodilac će u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste izjava, odnosno saglasnosti i uverenja, ali i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, ali i bilo koja pravna akta (sudske odluke i presude, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske žalbe, rešenja i tužbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati i druga).

Klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju i druga), ali i sva ona dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke, kao što su recimo naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, mada će prevodilac i sudski tumač sem pomenutih dokumenata da prevedu i sve vrste radova vezanih za ove oblasti i to kako seminarske i diplomske, tako i naučne radove, a nevezano za to koliko su oni složeni i koliko im je tema specifična.

Simultano prevođenje sa turskog na italijanski jezik

Simultani prevod sa turskog jezika na italijanski uključuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što takođe Akademija Oxford nudi svojim klijentima. Međutim, tu nije kraj kada je u pitanju usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, jer prevodioci i sudski tumači koji su kod nas zaposleni mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na italijanski, tako da će sasvim sigurno moći da odgovore na zahteve bilo koje vrste događaja, jer se sve pomenute usluge primenjuju za tačno određeni tip događaja.

Klijente kod nas očekuje i obrada onih sadržaja koji su prvenstveno usmereni na oblast reklamiranja i to bez obzira da li se kroz njih prezentuje neka usluga ili kompanija, odnosno proizvod, jer će sudski tumač i prevodilac da ih maksimalno profesionalno obrade i usklade sa pravilima italijanskog jezika. Uzevši u obzir da su oni upoznati sa marketinškim pravilima, nastojaće da reklamnu poruku iz originalnih materijala obrade u skladu sa pravilima, ali i sa duhom italijanskog jezika i na taj način svim potencijalnim klijentima koji se njime služe pruže priliku da se na najbolji način upoznaju sa tim što je kroz njih prezentovano. A naši stručnjaci, osim reklamnih flajera i letaka, te plakata, u navedenoj kombinaciji mogu da obrade i brošure, odnosno vizit kartice, a zatim i PR tekstove, te mnoge druge vrste marketinških materijala.

Na zahtev klijenata ćemo da izvršimo i prevod sa turskog jezika na italijanski kako za stručne, isto tako i za popularne tekstove. A njihova tema može da se odnosi na bilo koju od svih oblasti koje ovom prilikom navodimo: informacione tehnologije, nauka, menadžment, obrazovanje, turizam, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, ekonomija, komunikologija, medicina, finansije i sve ostale grane društvenih, ali isto tako i prirodnih nauka koje sada nismo naveli. Ne zaboravite da u slučaju da su vam potrebni upravo prevodi tekstova sa turskog jezika na italijanski imate mogućnost da nam sadržaje na obradu dostavite skenirane elektronskim putem, a isto tako i da ih preuzmete, što zapravo znači da ćete u velikoj meri da uštedite vreme.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje