Prevod sa turskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na poljski jezik

Za online prevod sa turskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na poljski jezik

Kada je u pitanju direktno prevođenje sa turskog jezika na poljski, klijenti koji zahtevaju ovu uslugu mogu da je dobiju po najpovoljnijim cenama u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj zemlji.

Sudski tumači koji su u našem timu im omogućuju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika kako za sve sadržaje u pisanoj formi, tako su u prilici i da pruže uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa turskog jezika na poljski. A kod ove usluge je važno naglasiti da naši stručnjaci vrše kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje, pa isključivo od vrste događaja koji klijent organizuje će i zavisiti koja vrsta usmenog prevoda će tom prilikom biti primenjena. U skladu sa potrebama klijentima kojima odgovara simultano prevođenje, omogućujemo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima.

Takođe, želimo da naglasimo i to da su u našem timu i stručnjaci koji su zaduženi za poslove sinhronizovanja, odnosno titlovanja audio i video materijala, a koje će oni obraditi nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše njihov prevod sa turskog jezika na poljski. Upravo zahvaljujući tome, će klijenti da dobiju kompletno obrađene različite vrste reklamnih poruka, serija, filmova, emisija i drugih video i audio sadržaja, tako da se praktično odmah po preuzimanju moći da ih prikazuju u bioskopu i na televiziji, a zatim i da ih puštaju na radiju, internetu i gde god je to potrebno.Prevođenje sa turskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na turski

Osim njih, u našem timu su i profesionalni lektori, to jest korektori koji na zahtev klijenata mogu da izvrše redakturu loše prevedenih materijala, kako bi ih maksimalno prilagodili svim važećim pravilima ciljanog, to jest poljskog jezika, kao i pravilima prevodilačke struke.

Budući da su tu i prevodilac i sudski tumač, klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa turskog jezika na poljski kako za lična, tako i za dokumenta iz oblasti prava, obrazovanja, nauke i sudstva, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu. A sem pomenutih, naši stručnjaci mogu da prevedu i medicinsku dokumentaciju, te sve vrste poslovnih dokumenata, a zatim i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (različite vrste izjava i saglasnosti, odnosno potvrda i uverenja), kao i dokumentaciju za tendere i sva dokumenta koja čine tehničku i građevinsku dokumentaciju.

Posebno moramo da naglasimo da su deo našeg tima i sudski tumači, jer će oni da izvrše overu prevedenih dokumenata svojim pečatom i tako potvrde da su ona potpuno ista kao i originalna, a što znači da mogu da se koriste u praksi, jer time postaju pravno validna. A kada bi naši stručnjaci mogli da ispune zakonske odredbe koje se odnose na overu prevoda, zahteva se da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na poljski da nam dostave i originalna dokumenta na uvid. Tako da oni imaju mogućnost ili da nam ih lično donesu u jednu od poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe, a nudi im se i mogućnost slanja originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom.Isključivo u onim situacijama kada zahtevaju hitan prevod bilo kog dokumenta, to jest njegovu obradu u naročito kratkom roku, klijentima je dozvoljeno da prvo izvrše njihovo dostavljanje preko mejla, a kako bi naši stručnjaci mogli da pristupe njihovoj obradi u što kraćem roku, a da zatim na najbrži od svih pomenutih načina dostave na uvid i originalna dokumenta.

Nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla, odnosno pošto prevedu, pa overe dostavljena dokumenta, klijenti mogu da ih dobiju na određenu adresu i to isporukom preko kurirske službe, ali je to usluga koja se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom kurirske službe, dok im se nudi i mogućnost da izvrše njihovo lično preuzimanje u našoj najbližoj poslovnici.

A da bismo našim klijentima maksimalno uštedeli vreme i olakšali čitav postupak obrade bilo kog dokumenta, moramo da naglasimo i to da im preporučujemo da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije provere sve što se odnosi na overu Apostille pečatom za ta dokumenta. A tu zapravo mislimo na proveru da li je pečat koji je poznat još i kao kao haški obavezan za dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa turskog jezika na poljski, a zatim i ako saznaju da jeste, onda treba da pitaju da li se on stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe svoj posao, to jest prevedu i overe konkretan dokument ili pre toga, a kako bi znali gde prvo treba da ga odnesu na obradu. Trebalo bi i da imate na umu da se ova vrsta overe ne vrši za sva dokumenta, nego samo za ona koja propisuje zakon, a da naši stručnjaci nisu za to nadležni.

Uz sva pomenuta dokumenta, u prilici smo i da klijentima ponudimo obradu tekstova bilo koje sadržine u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i obradu udžbenika, a zatim i dela književnosti i svih sadržaja iz oblasti interneta (softveri, web katalozi, internet prodavnice, sajtovi i drugo). Pored toga, prevodimo i sve vrste časopisa, a zatim i članke iz novina, kao i materijale koji su vezani za oblast marketinga. Ne zaboravite da se kod svih pomenutih sadržaja ne zahteva overavanje pečatom sudskog tumača, pa se iz tog razloga ne moraju dostavljati originali na uvid, a to znači da klijenti kojima su potrebni njihovi prevodi sa turskog jezika na poljski imaju mogućnost da izvrše dostavljanje preko mejla, a isto tako mogu i da preuzmu obrađene sadržaje.

Prevodi punomoćja za zastupanje sa turskog jezika na poljski

Uz prevođenje punomoćja za zastupanje sa turskog na poljski jezik, sve zainteresovane klijente u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford koje se nalaze u skoro svim većim gradovima širom Srbije, očekuje i usluga overavanja prevedenog dokumenta i to pečatom lica koje zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Tako klijenti dobijaju vrlo brzo punomoćje za zastupanje koje je u navedenoj kombinaciji jezika prevedene i obrađeno onako kako nalaže zakon, a što znači da takav dokument mogu koristiti kad god je to potrebno, jer je reč o dokumentu koji je sa zakonske tačke gledišta u potpunosti validan.

U slučaju da su i vama potrebni prevodi sa turskog na poljski jezik ne samo za punomoćje za zastupanje, već i za mnoga druga dokumenta iz oblasti prava ili bilo koje druge oblasti, neophodno je da se pridržavate pravila o dostavljanju sadržaja za koje su vam potrebni ovi prevodi. A to znači da bi trebalo da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, te vam uz to preporučujemo i da maksimalno uštedite tvoj trud, odnosno da se prvo raspitate u osnovnom sudu u svom gradu da li se za ta dokumenta mora uraditi i nadovera, a što znači da se na njih mora staviti takozvani Apostille pečat, jer ćete upravo zahvaljujući tome da znatno sebi olakšate čitav postupak obrade određenog dokumenta.

Uzevši u obzir da su deo našeg tima i prevodioci i sudski tumači, to dobijate kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, ali i za tekovine Evropske Unije, a zatim i za sve tipove licenci i sertifikata, te za presude o razvodu braka, ali i za sve ostale sudske presude, odnosno sudske odluke, tužbe, rešenja i žalbe, kao i za različite tipove ugovora, te za mnoga druga dokumenata koja se tiču oblasti prava i sudstva.

Naši stručnjaci obrađuju i ličnu dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola i ostala lična dokumenta), kao i dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i mnoga druga dokumenta koja ulaze u njen sastav).

Podrazumeva se da će oni na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa turskog na poljski jezik za sva dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica, a što osim obrade faktura, rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačkih akata preduzeća, uključuje i prevođenje sa turskog na poljski jezik za finansijske poslovne izveštaje, kao i za godišnje, a zatim i za poslovne odluke i statute preduzeća, ali i za revizorske izveštaje i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica.

Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i prepise ocena i potvrde i redovnom školovanju, kao i diplome i dodatke diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i uverenja o položenim ispitima, a zatim i nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostala dokumenta koja su vezana za obrazovanje. Isto tako oni obrađuju i naučne patente, ali i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja se tiču nauke.

Građevinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ih čine će takođe prevodilac i sudski tumač, kada je to potrebno u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade, tako da vas očekuju prevodi sa turskog na poljski jezik ne samo za građevinske projekte, već i i za deklaracije proizvoda, odnosno za uputstva za rukovanje, a zatim i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Prevođenje igranih filmova sa turskog jezika na poljski

Ne samo da će klijenti kojima su potrebni prevodi igranih filmova sa turskog na poljski jezik u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford da dobiju ovu uslugu, nego ih očekuje i titlovanje prevedenih filmova. Isto tako smo u mogućnosti da klijentima ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja.

Sem toga, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i animirane, ali isto tako i dokumentarne i crtane filmove, kao i serije, a zatim i zabavne i informativne, kao i obrazovne, te dečije emisije, reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. Zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju i direktan prevod sa turskog na poljski jezik kako za udžbenike, tako i za književna dela (proza, romani, beletristika, poezija i ostala), prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da u ovoj kombinaciji obrade i sve vrste časopisa, odnosno novinske članke.

Profesionalno prevođenje web sajtova sa turskog na poljski jezik, takođe je usluga koju zainteresovanim klijentima mogu da pruže prevodioci i sudski tumači zaposleni u našem timu. Ovde moramo da naglasimo da su naši stručnjaci u potpunosti upoznati sa korišćenjem SEO pravila (Search Engine Optimisation), a što podrazumeva da će ih oni primeniti tokom obrade ne samo web sajtova, već i on online prodavnica i kataloga, a u skladu sa vašim zahtevima mogu da obrade i bilo koju vrstu programa ili aplikacija. Nakon što oni budu izvršili optimizovanje prevedenih web materijala, možete biti sigurni da će se vaš web sajt naći u samom vrhu pretrage, tako da će se i vaše poslovanje sasvim sigurno maksimalno poboljšati.

Prevod marketinških materijala sa turskog na poljski jezik

Ma koju vrstu materijala iz oblasti marketinga će prevodilac i sudski tumač da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika, ali i da obrađene sadržaje u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika, a kako bi potencijalnim klijentima koji se njime služe pružili mogućnost da se što bolje upoznaju sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način reklamira. Prevodioci sudski tumači će osim reklamnih letaka, odnosno brošura i kataloga, da vam ponude i direktno prevođenje sa turskog jezika na poljski za reklamne flajere, PR tekstove i plakate, a mogu na vaš zahtev da prevedu i vizit kartice.

Osim toga, u prilici smo i da klijentima koji imaju urađen prevod sa turskog jezika na poljski i to za bilo koji tip sadržaja, ponudimo uslugu lekture i korekture, a ako je potrebno ispraviti greške, a koju će vam pružiti profesionalni lektor i korektor, koji su u našem timu.

Na zahtev klijenata koji organizuju bilo koju vrstu događaja ćemo izvršiti i usmeno prevođenje sa turskog jezika na poljski, a bitno je da znate da sudski tumači i prevodioci primenjuju kako simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, tako su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata. Imajte na umu da se svaka od ovih usluga koristi u jasno definisanim situacijama, tako da će isključivo od informacija koje nam date o samom događaju i zavisiti koja vrsta usluge je potrebno da bude tada primenjena. Tako bi, na primer trebalo da nam date podatke o prostoru u kome konkretan događaj treba da bude održan, odnosno o tome koliko bi on trebalo da traje, a zatim i kako je zamišljena njegova organizacija, ali isto tako i koliko se učesnika očekuje. Naši stručnjaci će na osnovu svih podataka da pripreme ponudu, a ukoliko se bude predložilo da bude primenjena ta vrsta usluge, klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored svega što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa turskog jezika na poljski kako za popularne tekstualne sadržaje, tako i za stručne tekstove i to iz najrazličitijih oblasti. Osim onih koji se tiču oblasti marketinga, odnosno turizma, komunikologije i menadžmenta, naši stručnjaci obrađuju i medicinske, ali i ekonomske, filozofske i psihološke tekstove, ali isto tako i one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, zatim farmacije, ekonomije i prava, kao i iz sociologije, kao i ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka koje sada nismo naveli.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje