Prevod sa turskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na francuski jezik

Za online prevod sa turskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na francuski jezik

U svakoj od preko 20 poslovnica koliko ih sada ima Prevodilački centar Akademije Oxford postoje i prevodioci i sudski tumači koji su, pored ostalog usmereni na obradu sadržaja kako na turskom, tako isto i na francuskom jeziku. A kako su njihova profesionalna stremljenja izuzetno visoka, to naši klijenti mogu da dobiju i prevod sa turskog jezika na francuski i to po najpristupačnijim uslovima, te da na taj način maksimalno uštede svoje vreme, ali i veliki deo novčanih sredstava.

Prevodilac i sudski tumač će da obrade dokumenta, odnosno bilo koju vrstu dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Međutim, oni će uz prevod da izvrše i onu uslugu koja će klijentima omogućiti da taj dokument kao pravno važeći koriste u praksi, to jest sudski tumač će staviti svoj pečat na prevod, čime će potvrditi istovetnost njegovog sadržaja originalnom dokumentu. Inače ovaj postupak je jasno određen zakonom, pa se upravo zato od svakog zainteresovanog klijenta očekuje da dostavi i originalna dokumenta na uvid, a to može da učini na nekoliko načina. Osim one mogućnosti koja podrazumeva lično dostavljanje sadržaja za koje su klijentima potrebni prevodi sa turskog jezika na francuski u jednu od poslovnica, postoji i mogućnost slanja i to ili preko „Pošte Srbije“, preporučeno ili preko kurirske službe.

Svim klijentima kojima je potrebno prevođenje dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, takođe preporučujemo i da pokušaju, pre nego što nama dostave sadržaje na obradu da se raspitaju da li se na njihova dokumenta mora staviti posebna vrsta overe, to jest haški pečat, a koji nosi naziv i Apostille i za čije stavljanje prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja, već se ova vrsta overe radi u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. A kada budete pitali da li je taj pečat neophodan za vaša dokumenta, te ako kada saznate da jeste, trebalo bi da pitate kada se on stavlja, budući da najčešće Apostille pečat podrazumeva overu pošto prevodioci i sudski tumači obrade taj dokument, a ima i onih dokumenata na koja se prvo stavlja haški pečat, pa se onda prevodi i sadržina dokumenta i tog pečata, a tek na kraju overava od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Onog trenutka kada budete dobili sve ove podatke biće vam sasvim jasno i gde treba prvo da odnesete dokumenta i kako će, u suštini teći njihova obrada.Prevođenje sa turskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na turski

Uz prevođenje sa turskog jezika na francuski za dokumenta koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda), naši stručnjaci mogu da obrade i ona dokumenta koja čine kako ličnu, tako i građevinsku i poslovnu, odnosno medicinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju. Oni će, pored ostalog da prevedu i izvod iz matične knjige bilo rođenih, bilo umrlih ili venčanih, odnosno pasoš i ličnu kartu, a zatim i sve vrste dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak), ali i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta. Takođe obrađuju i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i osnivački akt, kao i statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnih lica, te sve vrste poslovnih izveštaja, fakture i poslovne odluke. Naravno, mogu da obrade i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, kao i još mnogo drugih dokumenata koja čine sve vrste dokumentacija, a koje smo prethodno pomenuli.

Moramo da naglasimo i to da sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekovine Evropske Unije u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i sve vrste kako sudskih rešenja, odluka i presuda, tako i sudske žalbe, odnosno tužbe, kao i punomoćje za zastupanje, zatim ugovore, licence, sertifikate i ostala pravna akta. Takođe ćemo na zahtev klijenata da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika i sva ona dokumenta koja su na neki način povezana sa oblašću obrazovanja ili nauke (diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučni radovi, diplomski i seminarski radovii druga dokumenta iz pomenutih oblasti).

Naglašavamo i to da klijenti mogu sami da donesu odluku da li žele da im prevedena dokumenta isporučimo na određenu adresu ili će da ih lično preuzmu u prostorijama one poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu, to jest u onoj koja im je fizički najbliža. Dostavljanje na adresu vrši kurirska služba i ova usluga podleže dodatnom naplaćivanju, a potpuno nezavisno od usluge obrade dokumenata.

A sa druge strane, jedini način da ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa turskog jezika na francuski pošalju preko mejla, jeste da zahtevaju njihovu hitnu obradu, budući da je to osnovni uslov da prevodilac i sudski tumač ispune njihov zahtev, ali se i tada od njih očekuje da dostave originale na uvid i to u najbržem roku.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje, te klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa turskog jezika na francuski. Uzevši u obzir da su oni usmereni i na pružanje usluga konsekutivnog, odnosno simultanog, ali i prevoda uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji, to svi klijenti moraju da nam dostave podatke o konkretnom događaju, jer ćemo na osnovu njih i da pripremimo ponudu, te odaberemo adekvatnu vrste usmenog prevoda. Isto tako im nudimo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno u onim situacijama kada je ta usluga najbolja za konkretan događaj.

Sem toga, naši stručnjaci obrađuju i internet sajtove, odnosno web prodavnice i kataloge, kao i softverske programe i aplikacije, te mnoge druge sadržaje koji su povezani sa oblašću interneta. Takođe možemo da vam ponudimo i prevod sa turskog jezika na francuski za književna dela, te za bilo koju vrstu udžbenika ili tekstova (stručni i popularni). Prevodilac i sudski tumač, po zahtevu klijenata obrađuju i sve sadržaje koji su na bilo koji način vezani za oblast reklamiranja, a što najpre podrazumeva prevođenje kako kataloga i reklamnih letaka, odnosno flajera, tako i PR tekstova, vizit kartica, brošura, plakata i ostalih marketinških materijala.

Po potrebi, možemo da prevedemo i novinske članke, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, te klijentima omogućujemo i kompletno obrađivanje različitih vrsta audio i video materijala. A pod tim se podrazumeva najpre prevođenje sa turskog jezika na francuski kako za filmove različitih žanrova, odnosno emisije bilo koje vrste, tako i za reklamne poruke, serije i druge audio i video materijale, a potom i njihovo sinhronizovanje, odnosno pružanje usluge titlovanja tako prevedenih materijala.

Osim klasične obrade sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, onim klijentima koji imaju urađene prevode za bilo koju vrstu sadržaja ćemo omogućiti i njihovu redakturu, a ukoliko se radi o nekvalitetno prevedenim materijalima.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa turskog na francuski jezik

Za uslugu koja se odnosi na direktan prevod za tekovine Evropske Unije sa turskog jezika na francuski sve zainteresovane klijente u mnogobrojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i overa prevoda. A vrlo je važno da klijenti budu informisani da ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumači, koji su inače članovi našeg tima, ali da to nema veze sa stavljanjem Apostille, odnosno pečata znanog i kao haški na tekovine Evropske Unije koje se prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo se i svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na francuski ne samo za ovaj, nego i za mnoga druga dokumenta preporučuje da provere sve što se odnosi na stavljanje pomenutog haškog pečata na ta dokumenta, a kako bi na taj način maksimalno uprostili čitav proces njihove obrade, uzevši u obzir da ta overa nije u nadležnosti naših stručnjaka.

Prevodioci i sudski tumači će, po potrebi da obrade i različite tipove sertifikata, odnosno ugovora, a zatim i licence, kao i presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude, zatim odluke i rešenja, kao i žalbe i sudske tužbe, te punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Takođe možemo da prevedemo i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, krštenica, pasoš, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, saobraćajna i vozačka dozvola i druga), kao i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za nauku (potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i ostala). U ovoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i diplomske radove, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za obrazovanje ili nauku.

Dokumenta koja se odnose na poslovanje nekog pravnog lica, sudski tumač i prevodilac isto obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno vrše prvo njihovo prevođenje sa turskog jezika na francuski, a potom na njih sudski tumač stavlja svoj pečat, to jest overava urađen prevod. A na zahtev klijenata naši stručnjaci obrađuju i dokumenta koja čine različite vrste dokumentacija, te tako osim onih koja ulaze u sastav građevinske, tehničke i medicinske, prevode i dokumenta koja čine tendersku dokumentaciju. Klijenti kod nas, osim obrade građevinskih projekata, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracija proizvoda, očekuju i prevodi sa turskog jezika na francuski i za lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih pomenutih vrsta dokumentacija.

Od klijenata koji zahtevaju prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji za bilo koja dokumenta se očekuje da dostave originalne sadržaje na uvid, jer je to uslov za izvršenje usluge overe pečatom sudskog tumača, te da provere sve što se odnosi na stavljanje haškog pečata za ta dokumenta.

Prevod audio i video materijala sa turskog jezika na francuski

U okviru usluge koja podrazumeva prevođenje različitih audio, odnosno video sadržaja sa turskog na francuski, klijentima omogućujemo da dobiju i njihovo sinhronizovanje, ali možemo i da izvršimo titlovanje tako prevedenih materijala, a kako bismo im omogućili da na jednom mestu dobiju sadržaje koji su kompletno obrađeni i koji kao takvi mogu da se puštaju na različitim medijima. Takođe, prevodilac i sudski tumač će da obrade ne samo filmove bilo kog žanra, odnosno vrste, već i emisije i serije, ali i reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac obrađuju i udžbenike, odnosno dela književnosti, a omogućujemo im i prevod sa turskog na francuski jezik za novinske članke i stručne, ilustrovane, dečije i sve ostale vrste časopisa.

Specijalizovani smo i za profesionalnu obradu svih web sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što podrazumeva da klijente očekuju najpre prevodi sa turskog na francuski jezik kako za internet sajtove, tako i za web kataloge, odnosno online prodavnice, ali i softvere, a zatim i njihovo optimizovanje za internet pretraživače, onda kada je to potrebno, uzevši u obzir da naši stručnjaci poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation).

A u slučaju da ste obradu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji već imali prilike da nekom drugom prepstite, ali on nije zadovoljio određeni nivo kvaliteta, preporučujemo vam da se za takve materijale izvrši kompletna redaktura, a što takođe spada u uslugu koju klijentima pružaju naši stručnjaci, odnosno visokokvalidikovani korektori i lektori.

Prevodi stručnih i popularnih tekstova sa turskog na francuski jezik

Klijenti koji imaju stručni ili popularni tekst za koji im je potreban prevod sa turskog jezika na francuski, sasvim slobodno mogu ovaj zahtev da upute našim stručnjacima, uzevši u obzir da je poznato da se oni snalaze u bilo kojoj oblasti. Tako, osim obrade tekstova vezanih za oblast obrazovanja, farmacije i medicine, te nauke ili turizma, sudski tumač i prevodilac mogu u ovoj kombinaciji da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove koji su vezani za oblast psihologije, menadžmenta, komunikologije i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, sociologije i ekonomije, ali i marketinga, politike, ekologije i zaštite životne sredine, te bankarstva, prava i ostalih naučnih disciplina. Uz to, u velikoj prednosti su klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na francuski za bilo koji tekst, jer mogu materijale za koje im je potrebna obrada da nam dostave i preko mejla.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, tako da klijentima pored simultanog prevoda, omogućuju i uslugu konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata. A samim tim što se svi pomenuti tipovi ove usluge vrše za konkretnu vrstu događaja, to je vrlo važno da klijenti dostave sve bitne podatke o događaju za koji zahtevaju usmeno prevođenje sa turskog jezika na francuski, kako bismo mogli da izradimo najbolju moguću ponudu, to jest da odaberemo najbolju vrstu usmenog prevoda. Svim onim klijentima za čiji događaj bi trebalo izvršiti upravo tu vrstu usluge, omogućavamo i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno pristupaju i obradi marketinških materijala u ovoj kombinaciji jezika, tako da na vaš zahtev mogu da izvrše prevod sa turskog jezika na francuski ne samo za reklamne kataloge, flajere i PR tekstove, odnosno plakate, nego i za reklamne brošure, letke i vizit karte, te mnoge druge sadržaje koji su usmereni na reklamiranje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje