Prevod sa turskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa turskog na grčki jezik

Za online prevod sa turskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa turskog na grčki jezik

Prevodi sa turskog jezika na grčki koje zainteresovanim klijentima omogućuju prevodioci i sudski tumači i to u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze u celoj Srbiji, uključuju ne samo obradu sadržaja u pisanoj formi, nego i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji. Moramo da naglasimo i to da našim klijentima možemo da pružimo i usluge lekture, to jest korekture za one sadržaje koji su već prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinjeno profesionalno, tako da je neophodno da korektor i lektor izvrše sve potrebne izmene, a kako bi konkretni sadržaji bili prilagođeni pravilima grčkog jezika. Isto tako se ova usluga primenjuju i prilikom overe dokumenata, a u slučaju da sudski tumač prilikom upoređivanja prevoda i originala primeti da među njima ima razlike, jer se overavaju isključivo dokumenta čiji su urađeni prevodi sa turskog jezika na grčki potpuno isti kao i sadržina originala. Samim tim što zvanično ovlašćeni sudski tumač prilikom overe prevedenih dokumenata mora da izvrši i proveru, to jest mora da uporedi originalna sa prevedenim dokumentima, to je neophodno da klijenti svakako dostave i na uvid originale, to jest ili da ih donesu u jednu od naših poslovnica lično ili da ih pošalju preporučeno putem „Pošte Srbije“ ili preko kurirske službe koju odaberu. Inače, ovakav način slanje isključivo važi za dokumenta, jer je potrebno dostaviti i originale, a za sve ostale sadržaje poput na primer udžbenika ili književnih dela različite vrste, odnosno časopisa, novinskih članaka ili tekstova, klijentima je omogućeno da nam sadržaje na obradu dostave skenirane preko mejla.

Isto tako se razlikuje i način preuzimanja obrađenih materijala, jer dokumenta klijenti mogu da preuzmu lično u našoj poslovnici, ali i da im budu poslata na određenu adresu, dok sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu, oni mogu da dobiju i preko mejla. Ali, ako se budu odlučili za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, uzevši u obzir da se mora angažovati i kurirska služba kako bi ova usluga bila izvršena, to oni moraju i da je plate, a u skladu sa cenom koju će i navesti kurir prilikom dostavljanja pošiljke.

Naglašavamo i to da klijenti kojima su potrebni hitni prevodi sa turskog jezika na grčki za bilo koji dokument imaju mogućnost da ih najpre dostave elektronskim putem, ali su i dalje u obavezi da izvrše dostavljanje na uvid originalnih dokumenata i to moraju odabrati onaj način koji je u tom trenutku najbrži, jer će tako i omogućiti da prevodilac i sudski tumač ispune njihova očekivanja, to jest da urade prevod u navedenom roku.Prevođenje sa turskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na turski

Za obradu dokumenata je važno i da klijenti znaju da overa sudskog tumača koju im nudimo, zapravo ne podrazumeva stavljanje haškog ili Apostille pečata, jer naši stručnjaci nemaju ovlašćenja da izvrše ovaj tip overe. Zato i jeste neophodno da se svaki klijent samostalno raspita da li se ova vrsta overe radi i za njegova dokumenta, a kada budu pitali da li je Apostille pečat obavezan i za ta dokumenta, treba bi da saznaju i u kom trenutku se on na njih stavlja, jer se najčešće u praksi nailazi na situacije koje podrazumevaju prvo stavljanje haškog pečata, a potom donošenje tog dokumenta našim stručnjacima na obradu, a postoji i ona situacija kada se prvo dokument prevodi za turskog jezika na grčki, a zatim overava od strane sudskog tumača i na kraju nosi u nadležne državne institucije, kako bi bio overen haškim pečatom. Upravo iz svega navedenog je sasvim jasno da se proces overe Apostille pečatom razlikuje, pa se iz tog razloga jedino i klijentima reporučuje da potraže ove informacije pre nego što nama dostave dokumenta na obradu.

Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata, osim svih ličnih dokumenata (radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, krštenica, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i druga), da prevedu, a posle toga i overe sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako i sva ona koja se odnose na oblast obrazovanja, te nauke (ugovori, sudske presude, licence, sudske žalbe, odluke i rešenja, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, naučni patenti, naučni radovi i ostala dokumenta koja pripadaju pomenutim oblastima).

Naši stručnjaci, takođe obrađuju i sva dokumenta koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija i to kako ona koja čine građevinsku i poslovnu, odnosno tehničku, tako i ona koja se svrstavaju u tendersku ili medicinsku dokumentaciju. A pored toga, na zahtev klijenata radimo i prevod sa turskog jezika na grčki za različite vrste ne samo potvrda i izjava, već i saglasnosti, ali i uverenja, tako da prevodimo sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala slična dokumenta).Našim klijentima ćemo omogućiti i finalnu obradu bilo koje vrste audio i video sadržaja, tako da kod nas osim njihovo prevođenje sa turskog jezika na grčki, oni dobijaju i uslugu titlovanja ili sinhronizovanja. Upravo zahvaljujući tome, klijenti mogu da obrađene filmove bilo kog žanra, te serije, ali i zabavne i dečije, odnosno informativne i obrazovne radijske i televizijske emisije, a zatim i reklamne poruke i ostale slične sadržaje, vrlo brzo prikažu gde god je to potrebno.

Prevodi građevinskih projekata sa turskog na grčki jezik

Prevodioci i sudski tumači koji se nalaze među članovima tima Akademije Oxford mogu na vaš zahtev da izvrše najpre prevođenje građevinskih projekata sa turskog jezika na grčki, odmah posle toga i da pristupe overi uređenih prevoda. U ovom slučaju, overu rade sudski tumači koji su od strane relevantnih državnih institucija za to i ovlašćeni. A morate znati da to nije isto što i overa Apostille, odnosno haškim pečatom, pošto mnogi klijenti nisu dovoljno informisani i događa se da pomešaju ove dve vrste overe, pa im iz tog razloga i preporučujemo da sami provere u nadležnim službama da li se Apostille pečat mora staviti na građevinske projekte za koje zahtevaju prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da se raspitaju i o dodatnim detaljima vezano za trenutak u kom se taj pečat na njih stavlja.

Možemo da prevedemo i sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (bilo koja vrsta saglasnosti, odnosno uverenja, potvrda i izjava), a to znači da će sudski tumač i prevodilac između ostalog da obrade potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta koja se predaju pomenutim institucijama.

Sem toga, oni prevode i lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a zatim i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i još mnogo dokumenata koja ulaze u sastav najpre medicinske i tehničke, odnosno tenderske dokumentacije. Pravna akta, kao i poslovna dokumenta, isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kada to zahtevaju klijenti, te da osim tekovina Evropske Unije, ugovora i punomoćja za zastupanje, prevedu i licence i sudske odluke, kao i presude i sudske tužbe. Klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa turskog jezika na grčki i za osnivačke akte, ali i statute preduzeća i fakture, kao i za revizorske, te finansijske poslovne izveštaje, odnosno za fakture i ostala pravna akta, odnosno dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i radove, te sva ostala dokumenta koja su vezana za segment nauke, sudski tumač i prevodilac prevode na zahtev klijenata. A isto tako mogu da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika i nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, kao i uverenja o položenim ispitima i diplomske, ali i seminarske radove i mnoga druga dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja.

Prevod političkih stručnih tekstova turskog jezika na grčki

Svaki zainteresovani klijent kome je potrebno prevođenje stručnih tekstova iz oblasti politike sa turskog na grčki jezik će dobiti njihovu profesionalnu obradu u našim poslovnicama. Takođe je važno naglasiti da u ovom slučaju on sadržaje na prevod može da pošalje preko mejla, a čime će u velikoj meri da uštedi svoje vreme, odnosno na isti način može i da ih preuzme kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa obradom. A osim pomenutih tekstova, naši stručnjaci mogu da prevedu i stručne, ali i tekstove koji su namenjeni široj javnosti, to jest popularne i to ne samo iz oblasti politike, već i one koji su vezani za segment ekonomije i prava, ali i bankarstva i finansija, odnosno psihologije, sociologije i filozofije. Prevode i tekstove vezane za segment informacionih tehnologija, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, te one koji se tiču menadžmenta i turizma, a zatim i farmacije, kao i građevinske industrije i obrazovanja, ali i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka koje sada nismo naveli.

Pored toga možemo, na vaš zahtev da uradimo i direktno prevođenje sa turskog na grčki jezik za sadržaje iz oblasti marketinga, a osim što će sudski tumač i prevodilac da obrade različite vrste kataloga, plakata i reklamnih letaka, oni mogu da prevedu takođe i PR tekstove, odnosno reklamne flajere, ali i vizit karte i brošure, te sve ostale sadržaje koji su primarno usmereni na reklamiranje, bez obzira da li se radi o marketingu za proizvod ili uslugu ili se jednostavno tako predstavlja poslovanje određene kompanije.

Svim onim klijentima koji organizuju bilo koju vrstu događaja, a za koji im je potreban usmeni prevod sa turskog na bugarski jezik, možemo da ponudimo kako uslugu simultanog, odnosno šapatnog prevoda, tako i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Upravo tako će naši klijenti da dobiju najbolju vrstu usluge za određeni događaj, a trebalo bi da nam dostave i sve važne informacije koje se tiču tog događaja, budući da će nam oni koristiti prilikom izrađivanja ponude za navedenu uslugu, a u skladu sa potrebama možemo da im ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje serija sa turskog jezika na grčki

Kada su u pitanju prevodi serija sa turskog na grčki jezik, klijenti koji su zainteresovani za ovu uslugu treba da znaju da su u našem timu i oni profesionalci koji su zaduženi za njihovo titlovanje, kao i oni koji pružaju usluge sinhronizovanja prevedenih serija, tako da će dobiti kompletnu obradu, to jest sadržaje koje mogu da prikazuju odmah na televiziji ili internetu. Omogućićemo im i obradu svih ostalih video i audio sadržaja, a na prvom mestu mislimo na animirane, dokumentarne i igrane, ali i crtane filmove, a zatim i reklamne poruke, dok prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i bilo koji tip radijskih ili televizijskih emisija i to kako onih koje imaju zabavni, tako i onih čiji karakter je informativni, te odnosno obrazovni, a prevode i dečije emisije.

Sve zainteresovane klijente u našim poslovnicama očekuje i obrada dela književnosti u ovoj jezičkoj kombinaciji, dok sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i časopise, odnosno udžbenike, kao i članke iz novina, te da izvrše profesionalno prevođenje sa turskog na grčki jezik i za sve vrste web materijala. A pod tim se podrazumeva ne samo obrada web prezentacija, odnosno internet sajtova, već i različitih programa, kao i aplikacija, te online kataloga, prodavnica i ostalih sadržaja koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač vrše profesionalni prevod navedenih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, jer oni prilikom njihove obrade, po potrebi implementiraju i pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za internet pretragu, to jest primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation). U principu, svrha njihove primene jeste da se prevedeni sadržaji što pre nađu među prvim rezultatima web pretrage, čime će njihovi vlasnici biti u velikoj prednosti.

Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo uslugu lekture i korekture, a koju su spremni u svakom trenutku da na njihov zahtev izvrše korektori i lektori našeg tima. Ova usluga se odnosi na kompletnu redakturu svih onih sadržaja za koje su prevodi sa turskog na grčki jezik urađeni potpuno neprofesionalno i nekvalitetno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje