Prevod sa turskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na engleski jezik

Za online prevod sa turskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na engleski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima i one stručnjake zadužene za pismeno, odnosno usmeno prevođenje sadržaja na turskom, ali i engleskom jeziku. A svakome kome je potrebno, naši stručnjaci mogu da pruže i uslugu koja podrazumeva direktan prevod sa turskog jezika na engleski, a osim usluga prevoda pisanim putem za bilo koju vrstu sadržaja, prevodioci i sudski tumači pružaju i usluge usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Sem simultanog i konsekutivnog, oni su specijalizovani i za prevod pomoću šapata, a možemo kada je potrebno da klijentima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A da bi stručnjaci iz našeg tima mogli da pripreme ponudu za ovu uslugu, od klijenata se očekuje da dostave podatke o konkretnom događaju, to jest o njegovoj organizaciji, broju učesnika i trajanju, odnosno da nas informišu o karakteristikama prostora u kome on treba da se održi.

A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i filmska ostvarenja različitih žanrova, odnosno vrsta, zatim reklamne poruke, te emisije, kako obrazovnog i informativnog karaktera, tako i zabavne, dečije i druge, ali isto tako i serije, te ostale vrste video i audio sadržaja. Njihovu obradu posle toga preuzimaju kvalifikovani stručnjaci zaduženi za njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje, te tako dobijate u najkraćem mogućem roku kompletno obrađene audio i video materijale koje možete da prikazujete gde god želite.

Svi oni klijenti koji imaju urađen prevod sa turskog jezika na engleski, ali on ne zadovoljava osnovne kriterijume kvaliteta mogu kod naših lektora i korektora da dobiju njihovu redakturu, kako bi prevedeni sadržaji bili u potpunosti prilagođeni pravilima engleskog jezika. Takođe im omogućujemo i prevođenje sa turskog jezika na engleski za internet sadržaje i to kako za sajtove, isto tako i za online kataloge, odnosno web prodavnice i druge slične materijale. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i udžbenike i književna dela, a pored svega toga možemo da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedemo i različite vrste časopisa, a zatim i tekstualne sadržaje, novinske članke, kao i bilo koji tip materijala vezanih za oblast marketinga. A to se prvenstveno odnosi na prevod sa turskog jezika na engleski za brošure, kataloge i flajere, odnosno plakate i reklamne letke, kao i PR tekstove, a obrađujemo po potrebi i vizit karte. Naglašavamo da sve pomenute sadržaje klijenti mogu na obradu da pošalju preko mejla, kako bi maksimalno uštedeli svoje vreme. U slučaju da im tako odgovara, nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše njihov prevod, možemo im i obrađene materijale dostaviti takođe elektronskim putem.Prevođenje sa turskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na turski

Prevodi dokumenata sa turskog jezika na engleski, isto tako spadaju u usluge koje nude stručnjaci zaposleni u Akademiji Oxford. Uzevši u obzir da su tu i prevodioci i sudski tumači, kod nas dobijate ne samo prevod konkretnog dokumenta, nego i overu tog prevoda od strane ovlašćenog lica (sudski tumač). A postupak obrađivanja dokumenata je precizno određen zakonom, pa se zahteva da svaki klijent kome je potrebna ova usluga na uvid dostavi i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao pre nego što izvrši overu da ih uporedi sa prevodima, a to znači da možete da ih pošaljete preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“ ili da ih lično donesete u jednu od naših mnogobrojnih poslovnica, kao i da ih pošaljete preko kurirske službe.

Jedino kada je klijentima dozvoljeno slanje dokumenata preko mejla, jeste ako su im njihovi prevodi sa turskog jezika na engleski potrebni u kratkom roku, ali posle toga oni takođe moraju da dostave na uvid originale i to na onaj od svih pomenutih način koji se smatra ujedno i najbržim.

Naglašavamo da klijenti po završetku obrade konkretnih dokumenata mogu da odluče da li žele da im budu poslata na adresu ili će ih lično preuzeti. A ukoliko se odluče za prvu varijantu, moraju znati i da se ta usluga naplaćuje nezavisno od prevođenja i overe konkretnog dokumenta i to upravo po zvaničnom cenovniku kurirske službe koja će i da izvrši dostavljanje materijala na njihovu adresa.Imajte na umu da se obrada dokumenata najpre vrši na navedeni način, ali isto tako da postoje i neka dokumenta za koja je neophodno izvršiti nadoveru, to jest na koja se mora staviti takozvani Apostille pečat, a čiji je naziv još i haški. Ovaj pečat ne mogu da stave prevodilac i sudski tumač, već isključivo službenici zaposleni u posebnim državnim službama zaduženim za overu haškim pečatom, pa se baš iz tog razloga i preporučuje da svaki klijent pre nego što izvrši dostavljanje dokumenata nama na obradu proveri da li se ova vrsta overe vrši i za ta dokumenta. Ako prilikom proveravanja sazna da je neophodno na njegova dokumenta staviti Apostille pečat, vrlo je važno i da pita da li se on stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe njegovu obradu ili pre toga, jer upravo od tih informacija i zavisi najpre gde se nosi dokumenta prvo na obradu, a zatim i kako teče čitav proces njegove obrade.

Osim svih pravnih akata (punomoćje za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke, žalbe i presude, licence, sudske tužbe i rešenja, punomoćje za zastupanje i ostala), stručnjaci zaposleni u našem timu mogu da vam ponude i prevođenje sa turskog jezika na engleski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest za bilo koju vrstu potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, ali i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druge).

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sva lična dokumenta i to kako pasoš, krštenicu i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, dozvolu za boravak, radnu dozvolu i sva druga dokumenta koja se smatraju ličnim, nudimo vam i prevod sa turskog jezika na engleski za dokumenta poput diplome i dodatka diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepise ocena, kao i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne, diplomske i seminarske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju i naučne patente, ali obrađujemo i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja su vezana za oblast ili obrazovanja ili nauke.

Uz sve što smo ovom prilikom pomenuli, možemo da prevedemo u toj jezičkoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja čine kako tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, tako i dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i medicinske dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća, poslovni izveštaji, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav ovih vrsta dokumentacija).

Prevod poslovnih izveštaja sa turskog na engleski jezik

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi revizorskih ili godišnjih, te finansijskih poslovnih izveštaja sa turskog jezika na engleski, tu su prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford da vam ponude ovu uslugu. A ne samo da će te dobiti njihov prevod, već vam omogućujemo i da na istom mestu dobijete overu prevoda, a za koju su u našem timu zaduženi sudski tumači. Tako ćete u velikoj meri uštedeti svoje vreme, ali i bitna novčana sredstva, a dobićete dokument koji je sa pravne i zakonske tačke gledišta potpuno ispravan i validan, što znači da ćete moći da ga odmah po završetku obrade koristite u praksi.

Naši stručnjaci, naravno prevode i sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog privrednog subjekta, poput na primer rešenja o osnivanju pravnog lica, zatim statuta preduzeća i faktura, odnosno osnivačkog akta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih odluka i drugih sličnih dokumenata. Po vašem zahtevu obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, venčani list, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, vozačka dozvola i ostala lična dokumenta), a možemo da obradimo i sve vrste kako izjava i uverenja, te saglasnosti, tako i bilo koji tip potvrde. Prevodilac i sudski tumač će prema vašim zahtevima da urade, između ostalog i prevod sa turskog jezika na engleski kako za uverenje o neosuđivanosti, odnosno uverenje o nekažnjavanju, tako i za potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i za saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o redovnim primanjima ili potvrdu o stanju računa u banci, odnosno za sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Takođe možemo da vam ponudimo i obradu pravnih akata, a pod tim se podrazumeva prevođenje sa turskog jezika na engleski kako za punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i tužbe, tako i za licence, sudske odluke i presude, ali i za sve tipove sertifikata i ugovora, odnosno za tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako isto i za sudstvo. Sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i drugo), ali i ona dokumenta koja čine najpre građevinsku dokumentaciju, a zatim i tendersku, kao i tehničku (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga dokumenta).

Onda kada to zahtevaju naši klijenti, sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i seminarske, odnosno diplomske radove, ali i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, kao i druga dokumenta koja se tiču obrazovanja. A osim toga obrađujemo i naučne radove, te po potrebi i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja se odnose na oblast nauke.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na engleski za bilo koji dokument, trebalo bi da ispoštujete pravilo koje se odnosi na dostavljanje sadržaja na prevod, a koje podrazumeva da ste obavezni da tom prilikom priložite i originale na uvid, odnosno da se samostalno raspitate da li se za vaša dokumenta zahteva posebna vrsta overe koju ne vrše prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford, uzevši u obzir da za nju nisu zaduženi, a odnosi se na stavljanje Apostille pečata, čiji naziv je i haški.

Prevođenje filmova sa turskog jezika na engleski

Uz prevod filmskih ostvarenja različitih žanrova i vrsta, sa turskog na engleski jezik klijente u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga njihovog titlovanja, to jest sinhronizovanja. A prevodioci i sudski tumači će, takođe u skladu sa zahtevima klijenata da obrade i sve vrste emisija i to kako one obrazovne, odnosno zabavne, tako i informativne, dečije i ostale, a zatim i reklamne poruke, serije i ostale video i audio sadržaje.

Možemo da vam ponudimo i obradu reklamnih materijala, počev od vizit karti, flajera i letaka, preko brošura i PR tekstova, pa do kataloga. Naši stručnjaci se prilikom njihove obrade rukovode pravilima dobrog marketinga, a što znači da reklamnu poruku u potpunosti adekvatno prilagođavaju duhu ciljanog jezika i na taj način onim klijentima koji se služe engleskim jezikom pružaju mogućnost da se što bolje upoznaju sa onim što se tim putem reklamira. Oni upravo na taj način i ostvaruju osnovni cilj obrade ovakvih materijala, budući da će potencijalni klijenti koji se služe engleskim jezikom da imaju utisak kao da je njihova sadržina izvorno i bila napisana na tom jeziku.

A u ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i književna dela različitih vrsta i to kako romane, tako i poetska, odnosno prozna dela, kao i beletristiku. Ako je to potrebno, možemo da prevedemo i sadržinu bilo koje vrste časopisa, te novinske članke, a klijentima omogućujemo i direktan prevod sa turskog na engleski jezik za stručne i popularne tekstove. Tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika može da bude vezana za bilo koju granu kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka. Sem onih koji se odnose na oblast turizma, medicine, ekonomije i nauke, te bankarstva, finansija i psihologije, sudski tumač i prevodilac obrađuju i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i politike, te komunikologije, ali i građevinske industrije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija, farmacije i drugih oblasti.

Prevodi web sajtova sa turskog na engleski jezik

Da bi prevođenje internet sajtova sa turskog jezika na engleski bilo urađeno maksimalno profesionalno, neophodno je da se u te sadržaje implementiraju važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), a za to će da se pobrinu prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford, koji su odlično upoznati ne samo sa pravilima za optimizovanje sadržaja, već i sa mnogim drugim detaljima koji će omogućiti da se prevedeni internet sajt što pre nađe već u prvim rezultatima pretrage. Naravno, ako je to potrebno klijentima, oni u ovoj kombinaciji jezika prevode i sve ostale sadržaje vezane za oblast interneta, odnosno online prodavnice, kao i web kataloge, ali i softvere, to jest ma koji program ili aplikaciju koju zahtevate.

Specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa turskog jezika na engleski, tako da mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno prevođenje, tako i specijalnu vrstu ove usluge, a koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Budući da naši stručnjaci mogu da ponude sve pomenute vrste ove usluge, to ćemo ponudu da pripremimo na osnovu informacija koje nam dostavite o konkretnom događaju. A pod tim se podrazumeva da se očekuje da dobijemo informacije kako o broju učesnika, tako i o organizaciji tog događaja, odnosno o svim detaljima koji su za njega vezani, poput recimo trajanja, a trebalo bi da nam dostavite i podatke koji se odnose na prostor u kome bi on trebalo da bude održan. Kada budemo izrađivali ponudu za usmeni prevod sa turskog jezika na engleski, te ukoliko naši stručnjaci procene da je baš ta vrsta usluge podobna za konkretan događaj, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svaki klijent koji je obradu materijala u pomenutu jezičkoj kombinaciji imao prilike ranije da prepusti nekom drugom, ali tada nije dobio kvalitetno urađen prevod sa turskog jezika na engleski, može od lektora i korektora Akademije Oxford da dobije uslugu njihove kompletne redakture, kako bi konkretan materijal bio obrađen u skladu sa pravilima i samim tim mogao da bude korišćen u praksi bez ikakvih poteškoća.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje