Prevod sa turskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na ruski jezik

Za online prevod sa turskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa turskog na ruski jezik

Sve zainteresovane klijente u poslovnicama Akademije Oxford u bilo kom gradu Srbije očekuje i direktno prevođenje sa turskog jezika na ruski. Ovom prilikom naglašavamo da su naši stručnjaci osposobljeni i za obradu različitih materijala u pisanoj formi, ali isto tako i za usmeni prevod u ovoj kombinaciji. A što se tiče ove usluge, možemo da navedemo i to da su oni spremni da pruže kako simultano i šapatno prevođenje sa turskog jezika na ruski, tako isto mogu da izvrše i konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinacija. Kako su sve navedene usluge vezane za tačno određeni tip događaja, od zainteresovanih klijenata se očekuje da prilikom zahteva za izradu ponude za ovu uslugu dostave i sve informacije koje se odnose na događaj, a kako bismo na osnovu njih mogli da odlučimo koji tip usluge će biti najbolje primeniti u tom slučaju. Te informacije treba da uključuju ne samo podatke o broju učesnika i informacije o prostoru u kome on treba da bude održan, nego i o konceptu po kome bi trebalo da se organizuje. U sklopu ponude za usmeni prevod sa turskog jezika na ruski, klijente za čiji događaj se bude preporučila upravo ta vrsta prevoda očekuje i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored toga, možemo da izvršimo i ne samo prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za audio i video materijale (reklamne poruke, serije, emisije, filmovi i drugo), nego i njihovu završnu obradu, a koja uključuje kako sinhronizovanje, isto tako i titlovanje obrađenih sadržaja. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa turskog jezika na ruski kako za romane i dela poezije, odnosno proze, tako i za beletristiku i ostala književna dela, ali i za stručne i popularne tekstove. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste časopisa, ali i udž benike, te novinske članke, kao i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta (plakati, reklamni flajeri, brošure, vizit karte, PR tekstovi, katalozi, internet sajtovi, programi, online katalozi, aplikacije, web prodavnice i ostalo).

Spremni smo da na zahtev klijenata izvršimo i kompletnu obradu bilo kog dokumenta, a što uključuje prvo prevod sa turskog jezika na ruski, a potom i overu tako prevedenog dokumenta. Naglašavamo da u ovom slučaju overu vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, a da to svakako ne uključuje stavljanje haškog, to jest pečata čiji naziv je još i Apostille, uzevši u obzir da naši stručnjaci nisu za tu vrstu overe zaduženi. Samo iz tog razloga svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na ruski za dokumenta i preporučujemo da se najpre raspitaju da li je potrebno staviti i haški pečat na njih, uzevši u obzir da ovu vrstu overe vrše državne institucije, a ne naši stručnjaci. Zato i treba klijenti prvo da saznaju da li je taj tip overe obavezan i za njihova dokumenta, ali i u kom trenutku se taj pečat stavlja, uzevši u obzir da se u praksi najčešće mogu sresti dva načina overe njime, a koje podrazumevaju stavljanje haškog pečata pre nego što naši stručnjaci počnu sa svojim delom posla na konkretnom dokumentu ili tek pošto oni završe, odnosno tek nakon što urade njegov prevod sa turskog jezika na ruski, a potom i overu sudskog tumača. Svi oni klijenti koji budu dobili potrebne informacije vezano za Apostille pečat će sebi maksimalno olakšati čitav proces obrade konkretnog dokumenta, ali isto tako i uštedeti svoje vreme, jer će biti informisani gde treba prvo da nose dokumenti, to jest da li se uopšte vrši overa tim pečatom.Prevođenje sa turskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na turski

Da bi se proces overe od strane sudskog tumača izvršio u skladu sa zakonom određenim pravilima, od klijenata se očekuje da dostave na uvid i originalna dokumenta, zato što on pre nego što stavi svoj pečat na prevod i izvrši njegovu overu vrši upoređivanje sadržine originala i prevoda, a ako se dogodi da prilikom upoređivanja primeti da ima određenih odstupanja koje treba ispraviti, sudski tumač će klijentu preporučiti da se izvrši lektura, odnosno korektura takvog prevoda, a što je isto usluga koju pružaju stručnjaci u svakoj našoj poslovnici (lektori i korektori).

Budući da klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog jezika na ruski za ma koji dokument moraju da dostave originalne, to znači da se proces slanja sadržaja na obradu razlikuje u odnosu na ona za koja se ne vrši overa, te njih mogu vrlo jednostavno da pošalju elektronskim putem, to jest skenirane na mejl. A isto tako i mi njima možemo da isporučimo prevedene sadržaje, naravno ako im tako odgovara. Sa druge strane, dokumenta po završetku prevoda i overe dobijaju ili isporukom na kućnu adresu ili mogu da ih lično preuzmu u jednoj od naših poslovnica. Slanje sadržaja na obradu se vrši ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, ali mogu i da ih donesu lično u onu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu, tačnije u onu koja im je najbliža. Naglašavamo i to da se isporuka prevedenih i overenih dokumenata na adresu naplaćuje potpuno odvojeno od njihove obrade, a da su klijenti u obavezi da je plate kada budu preuzimali pošiljku i to direktno kuriru.

Osim obrade svih vrsta dokumentacija i to kako lične, tako i poslovne, odnosno građevinske, medicinske, tehničke i tenderske, to jest svih dokumenata koja ih čine, prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A to se odnosi na prevođenje sa turskog jezika na ruski kako za različite tipove saglasnosti, odnosno izjava, tako i za sve vrste potvrda i uverenja. Naši stručnjaci, takođe prevode i diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente, a zatim i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, te sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast ili obrazovanja ili nauke.

Bilo koju vrstu pravnih akata će takođe da obrade ako to zahtevaju klijenti, a osim tekovina Evropske Unije i različitih tipova ugovora, sudski tumač i prevodilac takođe obrađuju i punomoćja za zastupanje, odnosno sudske žalbe, rešenja i odluke, a zatim i licence, sudske tužbe i presude, kao i sve tipove sertifikata.Prevod tenderske dokumentacije sa turskog jezika na ruski

Svako kome je potrebno prevođenje dokumentacije za tendere sa turskog na ruski jezik treba da zna da ga u Prevodilačkom centru Akademije Oxford uz ovu uslugu očekuje i finalna obrada tenderske dokumentacije, a koja uključuje i stavljanje pečata sudskog tumača. Kada on bude izvršio overu, prevedena dokumentacija se automatski tretira kao zakonski, to jest pravno važeća i kao takva može da bude predata gde god je to potrebno.

A da bi naši stručnjaci mogli da ispoštuju pravilo o overi, klijenti moraju da ispoštuju pravilo o dostavljanju sadržaja na obradu, te da prilikom slanja ili donošenja materijala za koje su im potrebni prevodi sa turskog na ruski jezik, svakako dostave i na uvid originalne sadržaje. Ne zaboravite da postoje i dokumenta za koja je potrebna dodatna overa, to jest na njih treba staviti specijalni pečat koji se naziva haški ili Apostille, a budući da sudski tumač i prevodilac nisu nadležni za ovu vrstu overe, klijentima se zato i preporučuje da se raspitaju o svemu što podrazumeva overa Apostille pečatom za njihova dokumenta.

Naši stručnjaci u pomenutoj kombinaciji jezika prevode i sva dokumenta koja čine građevinsku, ali i medicinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, a što znači da na zahtev klijenata obrađuju ne samo građevinske projekte i uputstva za rukovanje, već i deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i još mnogo nepomenutih dokumenata koja čine sve ove vrste dokumentacija.

Sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama će isto tako prevodioci i sudski tumači, kada vam je to potrebno da obrade u ovoj kombinaciji, a to znači da vam oni nude prevod sa turskog na ruski jezik kako za tekovine Evropske Unije i različite tipove licenci, ali i sertifikata, te presude o razvodu braka, tako i za punomoćje za zastupanje, ali i sudske žalbe i rešenja, odnosno odluke, presude i tužbe. A pored svih pomenutih dokumenata, naši stručnjaci mogu da obrade i različite vrste ne samo potvrda, već i izjava, te saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama).

Izvod iz matične knjige kako venčanih, tako i rođenih, ali i umrlih, te pasoš, zatim vozačku i dozvolu za boravak, kao i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, odnosno uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu će takođe, kada postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade, to jest da najpre izvrše prevođenje sa turskog na ruski jezik, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača.

Prevodi političkih tekstova sa turskog na ruski jezik

Bez obzira da li klijenti zahtevaju prevođenje stručnih ili popularnih političkih tekstova sa turskog jezika na ruski, moraju biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci da maksimalno ispune njihova očekivanja, te da ovaj tip materijala obrade, kao i sve ostale uostalom, maksimalno korektno i profesionalno. A oni obrađuju i sve one tekstualne sadržaje čija tema je vezana kako za oblast menadžmenta, turizma, farmacije, ekonomije i marketinga, odnosno komunikologije, bankarstva, finansija i prava, tako i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, ali i turizma, a zatim i psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i sociologije, građevinske industrije, filozofije i svi ostalih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo naveli.

Na zahtev klijenata, isto tako obrađujemo i novinske članke, ali i stručne, te popularne časopise, kao i sve sadržaje vezane za oblast reklamiranja i to kako usluga, odnosno proizvoda, tako i poslovanja neke kompanije. Klijente kod nas očekuju direktni prevodi sa turskog jezika na ruski za kataloge, odnosno plakate i PR tekstove, a mogu da dobiju i kompletnu obradu reklamnih brošura, ali i letaka, te flajera, a po zahtevu možemo da obradimo čak i vizit karte.

Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i usmeni prevod sa turskog jezika na ruski, tako da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa relevantnim podacima o događaju, a koje su klijenti dužni da nam dostave, odlučiti da li će da primene konsekutivni ili možda šapatni prevod u toj kombinaciji jezika, a možda se odluče i za simultano prevođenje, kada će u ponudu da unesu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje web sadržaja sa turskog na ruski jezik

Sve vrste web sadržaja i to kako online kataloge, odnosno web sajtove i softvere, tako i internet prodavnice, ali i ostale sadržaje koji se odnose na globalnu mrežu, će sudski tumači i prevodioci da obrade, ako je to zahtev naših klijenata. Oni će, tom prilikom ne samo da prevedu ove materijale u klasičnom smislu, već će i da primene pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), a koja su namenjena optimizovanju obrađenih web materijala za internet pretragu. Jednostavnije rečeno, vlasnici recimo internet sajtova će vrlo brzo da otkriju pozitivan efekat implementacije ovih pravila tokom obrade konkretnih web sadržaja, jer će se konkretno njihovi sajtovi, recimo za koje je urađen prevod sa turskog jezika na ruski na ovaj način vrlo brzo naći izmeeđu prvih rezultata globalne pretrage.

U skladu sa zahtevima klijenata vršimo i obradu udžbenika, ali i bilo koje vrste književnih dela i to kako poetskih, tako i proznih dela, odnosno romana, a zatim i beletristike i mnogih drugih. A zainteresovanim klijentima možemo da omogućimo i kompletnu obradu kako različitih audio, tako i video sadržaja, što uključuje pored obrade filmova različitih vrsta (igrani, animirani, dokumentarni, crtani i drugi) i prevod serija i reklamnih poruka, ali i zabavnih, te dečijih, a zatim i obrazovnih, informativnih i svih ostalih vrsta emisija, nevezano za to da li bi pomenuti sadržaji trebalo da budu emitovani na radiju, internetu ili televiziji, odnosno u bioskopu. A uz sve pomenute usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija na teritoriji naše zemlje koje onim klijentima kojima su potrebni prevodi za turskog jezika na ruski za sve pomenute video i audio sadržaje nudi i njihovo titlovanje na jednom mestu, to jest uslugu njihovog sinhronizovanja, te na taj način naši klijenti maksimalno mogu da uštede svoje vreme, a obrađene sadržaje već po samom završetku prevođenja, odnosno titlovanja ili sinhronizovanja mogu da puštaju gde god je to potrebno.

Svim onim klijentima koji poseduju urađene prevode različite vrste materijala u ovoj kombinaciji jezika, ali su u pitanju krajnje neprofesionalno prevedeni sadržaji, možemo da ponudimo uslugu za čije izvršenje su zaduženi profesionalni lektori i korektori, a koja uključuje kompletnu redakturu svih tako prevedenih materijala, te bez obzira koji tip sadržaja da je u pitanju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje