Prevodi sa turskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa turskog na bugarski jezik

Za online prevod sa turskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa turskog na bugarski jezik

Uzevši u obzir da u našem timu postoje i prevodioci i sudski tumači za brojne svetske jezike, pa tako isto i za turski, ali i bugarski jezik, naši klijenti mogu da dobiju i direktan prevod sa turskog jezika na bugarski za sve tipove sadržaja. A ovu uslugu naši stručnjaci pružaju kako u usmenom obliku, tako i obrađuju sve sadržaje pisanim putem. Upravo na taj način klijenti u velikoj meri mogu da uštede svoje vreme, ali i značajna novčana sredstva.

Kada je reč o usmenom prevodu u ovoj jezičkoj kombinaciji, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci pružaju uslugu kako konsekutivnog, tako i šapatnog prevođenja, odnosno simultanog. A uz samu uslugu, svim onim klijentima kojima je to potrebno omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito povoljnim uslovima.

Možemo da obradimo i u pisanoj formi bilo koju vrstu sadržaja, ali i da klijentima pružimo mnogobrojne usluge koje se smatraju dodatnim. Tako, na primer prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj kombinaciji jezika i sve vrste filmova i emisija, odnosno reklamne poruke, serije i druge video i audio sadržaje, a zatim njihovu dalju obradu prepuštaju stručnjacima koji vrše sinhronizaciju i titlovanje.Prevođenje sa turskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na turski

Takođe, zainteresovanim klijentima pružamo i uslugu redakture svih prevedenih materijala koji nisu kvalitetni, a ovu uslugu će izvršiti profesionalni lektori i korektori. Sem toga možemo da im omogućimo i direktno prevođenje sa turskog jezika na bugarski za sve vrste časopisa, odnosno za novinske članke, ali i udžbenike, književna dela i različite tipove tekstova.

U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga (PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri, katalozi, vizit kartice i ostalo), ali i one koji su usko vezani za internet (softveri, online katalozi, sajtovi, internet prodavnice i drugi).

Na zahtev klijenata vršimo i prevod sa turskog jezika na bugarski za različite vrste dokumenata, a zatim sudski tumači overavaju urađene prevode, pa tako klijentima pružamo mogućnost da u bilo kojoj našoj poslovnici dobiju kompletno obrađena dokumenta, a koja mogu da koriste u bilo kojoj prilici. Uz obradu svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest različitih tipova kako izjava, potvrda i saglasnosti, tako i uverenja, klijentima pored ostalog omogućujemo i obradu pravnih akata, ličnih dokumenata i svih vrsta dokumentacija. Osim građevinske i medicinske dokumentacije, naši stručnjaci obrađuju i tendersku i poslovnu, odnosno tehničku dokumentaciju, te bilo koja dokumenta koja spadaju u domen nauke ili obrazovanja.Svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na bugarski za dokumenta treba da znaju da je obavezno dostavljanje originala na uvid, a kako bi overa bila izvršena u skladu sa propisima. Uz to im preporučujemo i da samostalno potraže sve informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom za njihova dokumenta. Ovaj pečat, čiji naziv je još i haški, spada u domen određenih državnih službi koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, a ne mogu ga staviti ni u kom slučaju prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford, jer nisu nadležni za tu vrstu overe. Klijenti treba da znaju i to da se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, nego samo na ona koja propisuje zakon. A naglašavamo i to da se overa Apostille pečatom može izvršiti ili pre nego što naši stručnjaci započnu obradu dokumenta ili tek pošto je oni završe, pa se zato i preporučuje svakom klijentu ponaosob da ove informacije dobije na vreme, jer od njih zavisi na prvom mestu gde treba da odnesu konkretna dokumenta na obradu.

Osim mogućnosti da dokumenta dostave lično, klijenti mogu da odaberu i druge načine dostavljanja, to jest da ih pošalju preporučeno preko “Pošte Srbije” ili da to učini kurirska služba koju angažuju. One materijale za koje nije potrebno izvršiti overu mogu da nam pošalju na prevod sa turskog jezika na bugarski i preko mejla, a dokumenta na ovaj način mogu da pošalju samo ako je u pitanju hitno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali je i tada neophodno da se ispoštuje propisana procedura i da se dostave na uvid originali.

Nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa obrađivanjem dostavljenih materijala, klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, ali je ovaj način dostave rezervisan za sve one sadržaje koji ne podrazumevaju overu, dok u svim ostalim situacijama oni mogu da dođu lično i preuzmu u prostorijama naše poslovnice prevedena i overena dokumenta, a mogu i da traže da im budu dostavljena na određenu adresu. Uzevši u obzir da se usluga dostavljanja na adresu prepušta kurirskoj službi, to se od klijenta zahteva da izvrši njeno plaćanje kada bude preuzimao pošiljku. Cena ove usluge isključivo zavisi od kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

Prevodi građevinskih projekata sa turskog na bugarski jezik

U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, vršimo i prevođenje građevinskih projekata za turskog jezika na bugarski, ali isto tako i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako našim klijentima ne samo da štedimo vreme, nego i značajnu svotu novca, uzevši u obzir da u odabranoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford oni mogu da dobiju kompletno obrađene građevinske projekte koje mogu da koriste u svakoj situaciji, kao i bilo koji drugi zakonski važeći dokument.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju, tako da pored ostalog prevode i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje i ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav ovih tipova dokumentacija. Klijentima omogućujemo i obradu svih ličnih dokumenata, a što podrazumeva ne samo prevođenje sa turskog jezika na bugarski za ličnu kartu i pasoš, odnosno radnu i dozvolu za boravak, već i za potvrdu o prebivalištu, zatim za uverenje o državljanstvu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i za krštenicu, venčani list, umrlicu i druga lična dokumenta.

Naši stručnjaci takođe mogu da obrade i medicinsku dokumentaciju, tako da klijenti mogu da dobiju prevod sa turskog jezika na bugarski za lekarske nalaze, ali i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Pored svega pomenutog, obrađujemo i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se prvenstveno odnosi na prevođenje sa turskog jezika na bugarski za sve tipove uverenja, poput uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, na primer, kao i za različite vrste saglasnosti, izjava i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja i ostala).

Pravna akta i to kako ugovore, licence i sertifikate, odnosno punomoćje za zastupanje, tako i tekovine Evropske Unije, a zatim i sudske žalbe, presude, odluke, tužbe i slična dokumenta iz oblasti prava i sudstva će takođe sudski tumač i prevodilac da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima nudimo i prevod sa turskog jezika na bugarski za potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uvarenje o položenim ispitima, te za prepise ocena, kao i za diplome i dodatke diplomi i za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Isto tako prevodimo i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, a zatim i naučne patente i ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Prevođenje ekonomskih tekstova sa turskog jezika na bugarski

Nevezano za to da li su klijentima potrebni prevodi ekonomskih tekstova sa turskog na bugarski jezik koji su stručni ili su u pitanju oni koji će biti plasirani široj javnosti, mogu biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači da ih obrade u skladu sa važećim pravilima prevodilačke struke i to u najkraćem mogućem roku, a cena obrade ovakvih sadržaja je takođe vrlo povoljna.

Sem toga, možemo da im ponudimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za tekstove iz oblasti politike i prava, odnosno bankarstva i finansija, kao i psihologije, filozofije i sociologije. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstovi iz oblasti građevinske industrije, ali i marketinga, menadžmenta i komunikologije, te informacionih tehnologija, medicine i nauke, ali i obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, turizma i mnogih drugih grana i to kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka.

Klijenti mogu sadržaje na obradu da pošalju preko mejla, jer će tako maksimalno ubrzati čitav proces, a na isti način ćemo i mi njima dostaviti sadržaje po završetku obrade.

Sem toga naši stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod sa turskog na bugarski jezik za sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a što se prvenstveno odnosi na različite vrste brošura i kataloga, odnosno na PR tekstove, a prevodimo po potrebi i vizit kartice, flajere i reklamne letke, te plakate i slične sadržaje.

Sem toga možemo da uradimo i prevod za web sajtove i to tako da ih prilagodimo maksimalno internet pretraživačima, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da će se prevedeni sajtovi vrlo brzo naći među početnim rezultatima web pretrage, a što će imati pozitivan uticaj na poslovanje njihovih vlasnika. Naravno, obrađujemo i sve ostale materijale koji su vezani za oblast interneta,a što podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa turskog na bugarski jezik kako za online prodavnice, odnosno za web kataloge, tako i za bilo koju aplikaciju ili softver.

Naglašavamo i to da sudski tumači i prevodioci klijentima nude i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa turskog na bugarski jezik. A ovde je važno da klijenti budu upoznati sa činjenicom da naši stručnjaci primenjuju kako simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako i konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata, tako da isključivo od podataka koje nam dostave o konkretnom događaju i zavisi koji tip ove usluge će se primenjivati. Jednostavnije rečeno, očekujemo da nam klijenti daju informacije o prostoru u kome konkretan događaj treba da se održi, zatim o tome koliko bi trebalo da traje i koliko se učesnika očekuje, ali isto tako i da nas informiše o njegovoj organizaciji. Moramo da naglasimo i to da oni klijenti za čiji događaj se bude preporučilo simultano prevođenje sa turskog na bugarski jezik, kod nas mogu da izvrše i po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod serija sa turskog na bugarski jezik

Kada je u pitanju direktno prevođenje serija sa turskog jezika na bugarski, svako ko ima potrebu za tim mora da zna da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxfford ne samo prevodioci i sudski tumači, nego i oni stručnjaci koji mogu da pruže uslugu sinhronizovanja prevedenih serija, odnosno oni koji su zaduženi za njihovo titlovanje. Naravno, naši stručnjaci vrše kompletnu obradu i za igrane, ali i dokumentarne, kao i crtane i animirane filmove, ali isto tako i za reklamne poruke, zatim za zabavne i informativne, kao i dečije, obrazovne i druge vrste emisija i to kako one koje treba da budu emitovane na radiju, tako isto i one koje su namenjene televizijskom prikazivanju.

Na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, a možemo da uradimo i direktan prevod sa turskog jezika na bugarski za sve vrste časopisa i udžbenike. Sudski tumač i prevodilac će da izvrše i obradu dela književnosti, pa će osim prevoda romana, da izvrše po zahtevu klijenata i prevod sa turskog jezika na bugarski za dela proze, odnosno poezije, beletristiku i sve ostale književne vrste.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i usluge lekture i korekture onih materijala koji su loše prevedeni u ovoj jezičkoj kombinacija. Naglašavamo da će se neophodne ispravke u njima da izvrše profesionalni lektori i korektori.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na turski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz turskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje