Prevod sa finskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na srpski jezik

Za online prevod sa finskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa finskog na srpski jezik

Sa obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja na finskom jeziku, deo tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, sasvim je jasno i da ova institucija zainteresovanim klijentima omogućuje prevođenje sa finskog jezika na srpski.

Trebalo bi da naglasimo da ovi stručnjaci, izuzev obrade različitih tipova sadržaja u pisanom obliku, svakako, na zahtev klijenta, mogu da izvrše i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika. Izuzev mogućnosti da za određeni događaj primene konsekutivni ili simultani prevod, svakako, oni mogu da izvrše i onu uslugu koja je vezana za šapatni prevod sa finskog jezika na srpski. Odabir odgovarajuće usluge se vrši isključivo na osnovu informacija koje je klijent dostavio o konkretnoj vrsti događaja, a koje, izuzev podataka o broju učesnika i trajanju tog događaja, moraju da uključuju i podatke koji se odnose na prostor u okviru koga će on da bude održan. Nakon što pojedinačni klijent bude informisao nadležne u konkretnoj poslovnici pomenute institucije o tome, biće doneta i zvanična odluka koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena, to jest, koja će ispuniti zahteve samog događaja. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, te će svakako i ta usluga, po potrebi, da bude zvanično uneta u ponudu.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će, u navedenoj jezičkoj varijanti, da prevedu i filmove, odnosno emisije bilo koje vrste, zatim serije, ali i reklamne poruke, te sve ostale video i audio sadržaje. Uzevši u obzir da su i oni profesionalci, koji su zaduženi za sinhronizaciju ili titlovanje svih materijala ove vrste, takođe zaposleni u svim poslovnicama ove institucije, to zainteresovani mogu i pomenute usluge da dobiju po povoljnim cenama.Prevođenje sa srpskog na finski
Prevođenje sa finskog na srpski

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu, na zahtev klijenta, da prevedu i novinske članke, ali i tekstove bilo koje tematike, dužine, namene i složenosti, te su u ponudi i prevodi časopisa sa finskog jezika na srpski. Uz to, postoji mogućnost da klijenti u svakoj našoj poslovnici dobiju i profesionalno obrađene romane, ali i bilo koje drugo prozno, odnosno, poetsko književno delo, te će ovi stručnjaci svakako, na zahtev, da obrade i udzbenike. Ističemo da nudimo i uslugu redakture, to jest, da će lektori i korektori obraditi sve već prevedene sadržaje u navedenoj jezičkoj varijanti, tako da će ispraviti sve one greške koje je neko pre njih načinio, a kako bi u potpunosti prilagodio tekst pravilima ciljanog, odnosno, u ovom slučaju, srpskog jezika.

Naravno da će prevodioci i sudski tumači da u ovoj varijanti obrade i PR tekstove, odnosno, reklamne letke, flajere i plakata, ali i kataloge, vizit kartice i brošure, to jest, sve sadržaje kroz koje se različite kompanije, usluge ili proizvodi reklamiraju. Pored toga, oni vrše i profesionalno prevođenje web materijala sa finskog jezika na srpski, te izuzev programa i aplikacija različite vrste, na zahtev klijenata, mogu da obrade kako online prodavnice, tako isto i web kataloge, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za globalnu mrežu. Podrazumeva se da se oni rukovode pravilima koja su vezana za optimizovanje konkretnih sadržaja, što u stvari znači da primenjuju SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi ostvarili pozitivan učinak i na pozicioniranje konkretnih sadržaja na internetu.

Predviđeno je da svaki pojedinačni klijent, koji u navedeno jezičkoj kombinaciji želi da dobije obrađenu bilo koju vrstu sadržaja od do sada pomenutih, treba da nam ih dostavi na obradu elektronskim putem, to jest, da ih pošalje preko mejla pomenute institucije. Podrazumeva se, takođe, da po završetku njihove obrade, klijent ima pravo da ih preuzme na potpuno isti način, naravno, ukoliko mu to najviše bude i odgovaralo.Budući da prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument u navedenoj kombinaciji jezika, svaki klijent kome je ta usluga potrebna mora da zna da će u toj situaciji, uz prevođenje dokumenata sa finskog jezika na srpski, u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, takođe dobiti i uslugu koju pružaju ovlašćeni sudski tumači, a koja je vezana za overavanje prevoda zvaničnim pečatom. Preciznije govoreći, kada ovlašćeni sudski tumač bude stavio svoj pečat na bilo koji prevedeni document u navedenoj jezičkoj varijanti, on potvrđuje da je sadržina prevedenog i originalnog dokumenta potpuno ista, čime će vlasniku omogućiti da ga primenjuju u praksi bez ikakvih pretraga.

Međutim, svaki klijent koji u konkretnoj jezičkoj varijanti zahteva obradu dokumenata ima i dužnost da na uvid priloži originale, pošto se postupak obrade sprovodi tako što, nakon prevođenja konkretnog dokumenta, sudski tumač mora da ga uporedi sa originalnom. Upravo iz tog razloga je klijentima omogućeno da dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa finskog jezika na srpski dostave lično u izabranoj poslovnici pomenute institucije, ali svakako imaju mogućnost i da ih pošalju ili preporučenom pošiljkom, a preko „Pošte Srbije“, odnosno da njihovo dostavljanje prepuste nekoj kurirskoj službi.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, da izvrše i hitan prevod u toj jezičkoj varijanti, ali je tada neophodno da zainteresovani klijent prvo pošalje skenirane sadržaje na mail pomenute institucije, te da ubrzo nakon toga izvrši dostavljanje originala na uvid konkretnom sudskom tumaču.

Pošto pomenuti stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom dostavljenih dokumenata, klijent će ih preuzeti lično u prostorijama navedene institucije, a u slučaju da to nije moguće, može se opredeliti za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu. Ističemo da će kurirska služba sa kojom imamo dugogodišnju saradnju da izvrši dostavu na adresu klijenta, ali se radi o dodatnoj usluzi koja mora, po njenom cenovniku, da bude i naplaćena direktno od osobe koja bude preuzimala pošiljku.

Izuzev uverenja o državljanstvu, pasoša i saobraćajne dozvole, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak i pasoš, kao i radnu dozvolu, zatim saobraćajnu, te potvrdu o prebivalištu i sva ostala lična dokumenta. U ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi potvrda i izjava sa finskog jezika na srpski, s tim da prevodioci i sudski tumači obrađuju, naravno, i bilo koju vrstu uverenja ili saglasnosti, to jest, sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Osim saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, ali potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te sva ostala nenavedena dokumenta koja državne institucije mogu da zahtevaju od klijenta.

Podrazumeva se, takođe, da, na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), a takođe će kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata (tekovine Evropske Unije, licence, sudska rešenja, ugovori, sudske presude, sertifikati, sudske žalbe, sudske odluke i tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta vezana za sudstvo ili pravo).

Napominjemo da sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da izrade profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa finskog jezika na srpski, tako da, izuzev faktura, poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja, oni kompletno obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i godišnje poslovne izveštaje, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica.

Trebalo bi da naši klijenti znaju da pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju i naučne patente, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno, sva dokumenta i ostale sadržaje koji se odnose kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja. Trebalo bi da naglasimo i to da se u ponudi usluga za koje su prevodioci i sudski tumač svakako specijalizovani nalaze i direktni prevodi deklaracija proizvoda sa finskog jezika na srpski, odnosno, svih onih dokumenata koja se svrstavaju u tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, što, pored navedenog, uključuje svakako i građevinske projekte, odnosno, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta.

Istakli bismo vrlo važno činjenicu koja je vezana za obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, a koje će svakom klijentu u velikoj meri olakšati celokupan postupak obrade određenih dokumenta. Radi se o takozvanoj nadoveri, to jest, o procesu koji je vezan za stavljanje specijalne vrste pečata na dokumenta, a čiji je naziv Haški ili Apostille. U pitanju je pečat koji ne može da bude stavljen od strane stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer nije u njihovoj nadležnosti, a svakako zainteresovani moraju znati da nije obavezan za svaki dokument koji se u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodi. Ujedno je to i osnovni razlog zbog čega bi svaki klijent trebalo, pre dostavljanja sadržaja pomenutim stručnjacima na obradu, da se o tom tipu overe raspita u okviru nadležnih institucija, pošto će mu te informacije biti od velike pomoći. Naime, klijent bi prvo trebalo nadležna lica da pita da li je haški pečat obavezno staviti na ona dokumenta za koja on zahteva prevođenje sa finskog jezika na srpski. U slučaju da na to pitanje od njih dobije potvrdan odgovor, svakako je važno da sazna da li se ovaj pečat stavlja na samom početku obrade konkretnog dokumenta, to jest, pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu da ga obrađuju ili se prvo mora sačekati da oni izvrše njegov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da ga overe, pa da se tek onda dokument odnese na dalju obradu.

Prevod lične karte sa finskog jezika na srpski

Kada neki klijent zahteva prevođenje lične karte za finskog na srpski jezik, on mora da bude informisan o tome navedena usluga nije dovoljna kako bi se prevedena lična karta, odnosno, bilo koji drugi dokument mogao tretirati kao validan sa pravnog stanovišta. Tačnije, neophodno je i da dokument koji u navedenoj varijanti jezika bude bio profesionalno preveden, odmah nakon toga bude i overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, što je usluga koju nude stručnjaci zaposleni u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Baš zato što klijenti dobijaju kompletnu uslugu, oni moraju da se u potpunosti pridržavaju pravila koja su vezana za dostavljanje materijala na obradu, a podrazumevaju da obavezno moraju priložiti na uvid i originalna dokumenta.

Svima njima, takođe, preporučujemo i da, pre svega toga, u onim državnim institucijama čija je to nadležnost, provere da li se na dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti mora staviti i pečat koji je poznat kao haški, to jest, Apostille.

Podrazumeva se, naravno, da će prevodioci i sudski tumači, izuzev lične karte, da izrade i prevod potvrde o prebivalištu sa finskog na srpski jezik, ali i pasoša, kao i vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno, uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak i izvoda iz knjige venčanih, izvoda iz knjige umrlih i rođenih, radne dozvole i ostalih ličnih dokumenata.

Na zahtev klijenata, ovi stručnjaci obrađuju i sva pravna akta (sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske presude i žalbe, licence, sudske odluke, sertifikate, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta koja su, zapravo, za sudstvo vezana), ali će, naravno, da izvrše i prevod medicinske dokumentacije sa finskog na srpski jezik, što, izuzev kompletne obrade specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, uključuje svakako i prevod, odnosno, overu dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te svih ostalih dokumenata koje čine pomenute vrste dokumentacija.

Svakako će sudski tumači i prevodioci, na zahtev zainteresovanog klijenta, da obrade i bilo koju vrstu potvrde i saglasnosti, odnosno, izjave ili uverenja, to jest, svaki dokument koji se podnosi nadležnim službama. Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno, uverenja o nekažnjavanju, oni kompletno obrađuju i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koja određene nadležne službe mogu zahtevati od klijenata.

Isto tako će pomenuti stručnjaci da prevedu rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut preduzeća, poslovne odluke, kao i osnivački akt preduzeća, s tim da su u ponudi i prevodi poslovnih izveštaja sa finskog na srpski jezik, kao i ostalih dokumenata koja se odnose na poslovanje, to jest, koja čine poslovnu dokumentaciju. Uz to, tumači i prevodioci obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine kako građevinsku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku.

Trebalo bi da pomenemo i to da stručnjaci koje naša institucija zapošljava mogu, na zahtev klijenta, da izvrše i prevođenje uverenja o položenim ispitima sa finskog na srpski jezik, ali da će, takođe, obraditi kompletno i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno, diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne radove i mnoga druga dokumenta koja se odnose i na oblast obrazovanja i na oblast nauke.

Prevođenje softvera sa finskog na srpski jezik

Različite aplikacije i programi će, na zahtev klijenata, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford da prevedu za finskog jezika na naš, ali će isto tako da obrade profesionalno i ostale internet sadržaje. Zapravo, kada oni rade prevod online prodavnice sa finskog jezika na srpski, odnosno, web sajtova ili internet kataloga, te ostalih sadržaja koji su dostupni online, podrazumeva se da oni primenjuju i ona pravila koja se tiču optimizovanja tih sadržaja. Princip optimizovanja podrazumeva primenu SEO (Search Engine Optimisation), čime se konkretnim materijalima pruža šansa da, u relativno kratkom roku po postavljanju na web, budu mnogo bolje pozicionirani. Radi se o tome da web pregledači tako obrađene internet materijale bilo koje vrste, relativno brzo prepoznaju kao potpuno originalne, te tako budu bolje kotirani u polju pretrage za određenu ključnu reč.

Prevodioci i sudski tumači će da izvrše i prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na srpski za zainteresovane klijente, kada će, između ostalog, da ponude stručnu obradu kako plakata, reklamnih brošura i PR tekstova, tako i kataloga različite vrste, zatim vizit kartica, reklamnih flajera i, generalno, svih sadržaja čija je prvobitna namena vezana za reklamiranje neke kompanije, to jest, različitih usluga ili proizvoda.

Takođe su u našoj ponudi i prevodi knjiga sa finskog jezika na srpski, a to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci prevesti bilo koje književno delo ili udžbenike. Naravno da oni mogu profesionalno da obrade i članke iz novina, kao i stručne, ali i ilustrovane, te mnoge druge vrste časopisa.

Svaki klijent koji ima izvršen prevod sa finskog jezika na srpski za određeni dokument ili drugu vrstu sadržaja, ali on nije profesionalan, to jest, nije obrađen prema pravilima struke, svakako ima mogućnost da u svakoj poslanici pomenute institucije angažuje profesionalne korektore i lektore, a kako bi oni izvršili redakturu takvih sadržaja.

Usmeni prevod sa finskog jezika na srpski

Za bilo koju vrstu događaja profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da primene kako konsekutivno, tako i simultano prevođenje sa finskog na srpski jezik, s tim da su oni takođe specijalizovani i za pružanje usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, to jest, šapatni prevod. Moramo napomenuti da se svaka od tih usluga koristi u situaciji koja je potpuno jasno određena, to jest, za događaji sa tačno definisanim karakteristikama. Upravo iz tog razloga mi od svakog klijenta koji želi da naši stručnjaci izvrše pomenutu uslugu zahtevamo da nam prosledi sve informacije koje se na konkretni događaj odnose, preciznije govoreći, oni moraju da nas informišu o tome koliko bi on trebalo da traje, ali i gde će da bude održan, te da nam svakako dostave i podatke o broju osoba koje će tom prilikom uzeti učešća. Tek onog trenutka kada stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford budu imali na raspolaganju te informacije, može da se izradi ponuda za ovu uslugu, a u skladu sa karakteristikama događaja i izborom određene vrste usmenog prevoda. U konkretnu ponudu se unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pomenuti stručnjaci takođe, po potrebi, mogu da izvrše i prevod tekstova sa finskog na srpski jezik i to kako popularnih, tako isto i onih koji bi trebalo da budu najpre dostupni stručnjacima za pojedine oblasti. Što se tiče tema tekstova za koje klijent zahteva obradu, ističemo da sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti profesionalno obrađuju i tekstove čija tema se bavi društvenim naukama, ali i one koji su najpre vezani za bilo koju granu prirodnih. Izuzev popularnih stručnih tekstova vezanih za oblast turizma, ekonomije, komunikologije i bankarstva, naši stručnjaci obrađuju i sadržaje koji se odnose na oblast prava, finansija i politike, odnosno, filozofije i menadžmenta, te nauke, marketinga i farmacije, ali i one koji se tiču sociologije, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, te obrazovanja, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Trebalo bi da istaknemo i to da svi klijenti kojima su potrebni prevodi audio i video materijala sa finskog na srpski jezik u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored te usluge, dobijaju i onu koja je vezana za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Da budemo precizniji, prevodioci i sudski tumači će prvo, u pomenutoj varijanti jezika, da prevedu kako igrane i dokumentarne filmove, odnosno, serije i reklamne poruke, tako i zabavne, kao i dečije emisije, te animirane i crtane filmove, odnosno, bilo koju vrstu video i audio materijala, a posle toga ih prepuštaju onim stručnjacima koji su, takođe, zaposleni u ovoj instituciji, a koji će, na zahtev klijenata, da izvrše sinhronizaciju pomenutih materijala ili, pak, njihovo titlovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i finskog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj finskog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

finski učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje finskog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio finski jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila finski jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi finski I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online finski jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online finski sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje