Prevod sa finskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na turski jezik

Za online prevod sa finskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Predviđeno je da svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na turski, u sklopu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford uz tu uslugu dobija i onu koju pruža zvanično ovlašćeni sudski tumač, a koja je vezana za overu njegovim pečatom. Ističemo da svaki dokument koji se po tom principu obrađuje može bez ikakvih smetnji da bude korišćen i to u apsolutno bilo kojoj situaciji, jer se on sa pravnog i zakonskog stanovišta on tretira kao potpuno validan.

Pored svih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola i druga), sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, seminarski, naučni i diplomski radovi i druga).

Izuzev toga, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod pravnih akata u pomenutoj kombinaciji jezika, pa osim kompletno obrađenih tekovina Evropske Unije, presuda o razvodu braka i punomoćja za zastupanje, pomenuti stručnjaci prevodi i overavaju i i sudske žalbe, odnosno odluke i rešenja, kao i sudske tužbe i presude, zatim sertifikate i licence bilo koje vrste, ali i sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze kako sa oblašću sudstva, tako i sa oblašću prava. U našoj aktuelnoj ponudi su i direktni prevodi dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa finskog jezika na turski, a sudski tumač i prevodilac izuzev uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja u bilo kojoj situaciji različite nadležne institucije zahtevaju da budu predata.Prevođenje sa finskog na turski
Prevođenje sa turskog na finski

Medicinsku dokumentaciju, to jest svaki dokument koji je čini će, takođe ovi stručnjaci da prevedu, a odmah posle toga i da overe u skladu sa svojim ovlašćenjima. Osim lekarskih nalaza, oni mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije o medicinskim proizvodima i uopšteno, sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja u sastav ovog tipa dokumentacije ulaze.

Ističemo da će sudski tumač i prevodilac, po potrebi takođe izvršiti i direktno prevođenje građevinskih projekata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Takođe, oni mogu klijentima da ponude i kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, to jest svakog dokumenta koji čini dokumentaciju za tendere ili tehničku dokumentaciju.

Nama je preostalo da pomenemo i to da se u ponudi usluga za koje su profesionalni prevodioci i sudski tumači specijalizovani i ovlašćeni, nalaze i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa finskog jezika na turski. A to znači da oni vrše kompletnu obradu kako statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, tako isto i faktura, zatim osnivačkog akta preduzeća i poslovnih odluka, ali i različitih vrsta poslovnih izveštaja, poput na primer finansijskih ili godišnjih, te revizorskih, odnosno svakog drugog dokumenta koji se vezuje za poslovanje preduzetnika ili različitih pravnih lica.


Predviđeno je da svaki klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika ima obavezu da dostavi i originalne sadržaje, a koje će ovlašćeni sudski tumač koristiti prilikom overe, tako da on ima mogućnost da ih pošalje preko kurirske službe, zatim preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donese lično u predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Odluka je svakog pojedinačnog klijenta i kako će prevedena i overena dokumenta da preuzme, a ponuđeno mu je da to učini lično ili da ih dobije isporukom preko kurirske službe na adresu koju bude naveo. U tom slučaju klijent mora tu uslugu da plati, a njenu cenu će definisati konkretna služba, s tim da je njegova obaveza plaćanje da izvrši kada bude preuzimao kompletno obrađena dokumenta.

Ukoliko se bude dogodilo da neko zahteva hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na turski, on mora prvo da dostavi skenirane materijale na mail konkretne poslovnice ove institucije, a zatim i da ispoštuje prethodno navedeno pravilo koje je vezano za dostavljanje originala na uvid.

Svakako bi klijenti koji zahtevaju kompletnu obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika trebalo da imaju na umu vrlo važnu informaciju, a ona je vezana za overu Apostille pečatom. A tu se radi, zapravo o takozvanom Haškom pečatu, s tim da ističemo da sudski tumači i prevodioci koji su deo tima naših poslovnica, u tom slučaju nemaju nadležnost, pa se zato i iznosi opšta preporuka da svaki klijent ponaosob sazna da li je navedena overa obavezna za dokumenta za koja on od naših stručnjaka zahteva obradu i kada se taj pečat stavlja na njih. Preciznije govoreći, Apostille pečat se ponekad stavlja pre, a u nekim slučajevima i posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka, pa budući da je to regulisano zakonskim odredbama, to bi trebalo svaki klijent da se na vreme informiše oko tih detalja.

Trebalo bi da naglasimo i to da naši stručnjaci mogu da obrade i video i audio materijale različite vrste, to jest da na zahtev klijenata zvrše kako direktan prevod serija sa finskog jezika na turski, tako i različitih vrsta filmova (dokumentarni, crtani, igrani, animirani), ali i reklamnih poruka, odnosno emisija, te svih ostalih vrsta audio, odnosno video sadržaja. Određeno je da u sklopu ove usluge, a nakon prevoda konkretnih sadržaja, bude izvršena njihova profesionalna sinhronizacija ili titlovanje, što će isključivo zavisiti od zahteva svakog pojedinačnog klijenta.

Odgovaramo adekvatno i na zahtev koji je vezan za direktan prevod marketinških materijala, budući da prevodilac i sudski tumač obrađuju plakate, vizit kartice i reklame kataloge, odnosno PR tekstove, zatim reklamne brošure, letke, flajere i ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga. Isto tako, oni će po potrebi da izvrše i direktan prevod časopisa sa finskog jezika na turski, ali i udžbenika, zatim književnih dela, članaka iz novina kao i tekstualnih materijala i to bez obzira da li su u pitanju popularni ili sadržaji koji se mogu smatrati stručnim.

Podrazumeva se, takođe da su ovi stručnjaci specijalizovani i za profesionalnu obradu web sajtova, odnosno da mogu na zahtev klijenata da u ovoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu internet sadržaja, kao što su na primer programi ili aplikacije različitih vrsta, zatim online katalozi, prodavnice i ostali materijali koji su vezani za web.

Dostavljanje na obradu za sve ove materijale je predviđeno da bude izvršeno na vrlo jednostavan način, to jest preko mejla, a svakako nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili sa obradom, klijenti će moći na potpuno isti način da ih preuzmu.

Usmeno prevođenje sa finskog jezika na turski je takođe dostupno na zahtev klijenata, s tim da moramo naglasiti vrlo važnu informaciju, a to je da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za sve tri vrste ove usluge, to jest da oni u zavisnosti od potreba i zahteva samog događaja izvršavaju ili šapatni ili simultani ili konsekutivni prevod u toj jezičkoj varijanti. Isto tako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima, a u našem timu su i profesionalni korektori, ali i lektori, koji su specijalizovani za kompletnu redakturu svih onih materijala za koje su izvršeni neprofesionalni prevodi u ovoj jezičkoj varijanti, pa je potrebno da pomenuti stručnjaci sve greške u takvim sadržajima isprave, a kako bi ih u potpunosti prilagodili duhu turskog jezika i pravilima koja su prisutna u okviru prevodilačke struke.

Prevodi ilustrovanih časopisa sa finskog na turski jezik

Pored ilustrovanih časopisa, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da izrade i direktan prevod stručnih časopisa sa finskog jezika na turski, ali i članaka iz novina. Isto tako, oni će se potruditi da profesionalno odgovore na potrebu klijenta da dobije u pomenutoj kombinaciji jezika obrađene članke iz novina, ali i različita književna dela (beletristika, poezija, romani i druga), kao i udžbenike.

Svakako napominjemo i to da naši stručnjaci mogu da budu angažovani za bilo koji događaj, a za koji se zahteva usmeno prevođenje sa finskog jezika na turski, s obzirom na to da oni uz konsekutivni i simultani prevod, takođe mogu da primene i takozvani šapatni ili prevod uz pomoć šapata. Naravno da se svaka od tih usluga ne može primeniti ako određeni događaj ne zadovoljava jasno definisane karakteristike, tako da se mi prvo moramo upoznati sa načinom na koji je osmišljena njegova organizacija, a da bismo mogli adekvatno da odgovorimo na te zahteve. Samo iz tog razloga je vrlo važno da nam klijent, koji želi da sudski tumač i prevodilac pruže ovu uslugu, dostavi informacije o tom događaju, a u smislu da nam navede gde će on biti održan, odnosno koliko će trajati i koliko bi osoba trebalo da mu prisustvuje. S obzirom na to da naša institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, konkretna usluga će biti navedena u ponudi ukoliko stručni tim jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford bude procenio da je to usluga koja može u potpunosti da udovolji volji i prisutnih i organizatora.

Direktni prevodi marketinških materijala sa finskog jezika na turski su isto tako dostupni svakom klijentu. A pored plakata, reklamnih letaka i brošura, odnosno flajera, prevodilac i sudski tumač obrađuju i PR tekstove, zatim vizit kartice, kao i kataloge, reklamne letke i flajere, te uopšteno rečeno, sve one sadržaje koji služe reklamiranju kako usluga i proizvoda, tako i nekog događaja, ali i poslovanja određene firme. Svakako će se oni potruditi da prilikom njihove obrade primene ne samo pravila koja navodi prevodilačka struka, odnosno turski jezik, nego i ona koja su uopšteno vezana za oblast marketinga, a kako bi govornicima ciljanog, to jest turskog jezika omogućili da se sa prezentovanim sadržajima vrlo lako upoznaju.

U slučaju da je direktan prevod sa finskog jezika na turski klijent pribavio u okviru neke druge institucije ili je, pak zadužio određenu osobu da ga izvrši, ali obrađen materijal ipak nije kvalitetan, omogućeno je tom klijentu da angažuje lektore i korektore, koje isto tako zapošljavamo, a kako bi bila izvršena kompletna redaktura takvih materijala. Tačnije, oni će ispraviti sve propuste i greške koje je neko pre njih učinio, a kako bi pružili mogućnost vlasniku određenih materijala da može da ih koristi u praksi.

Prevod presuda o razvodu braka sa finskog jezika na turski

Kada neko zahteva direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa finskog na turski jezik, svakako mora da zna da sam prevod nije dovoljan, da bi konkretan dokument mogao da koristi u praksi. Tačnije, neophodno je da preveden dokument poseduje i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a upravo tu uslugu će dobiti u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji Republike Srbije.

Od klijenta zainteresovanog za pomenutu uslugu se u tom slučaju zahteva da priloži na uvid sudskom tumaču originalna dokumenta, ali je poželjno i da dobije adekvatne informacije koje su vezane za dodatnu vrstu overe, a za koju stručnjaci ove institucije nisu zaduženi. Zapravo se radi o Haškom pečatu ili drugačije nazvanom Apostille, koji se ne mora staviti na svaki dokument koji se u ovoj varijanti jezika prevodi, nego isključivo na onaj za koji je to definisano zakonskim aktima.

Podrazumeva se, naravno da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da obrade i sve ostale vrste presuda, ali i sudske tužbe, odluke i žalbe, odnosno sudska rešenja, kao i punomoćje za zastupanje, zatim različite vrste ugovora, licence i tekovine Evropske Unije, odnosno sertifikate, te sva ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva ili, pak prava.

Direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog na turski jezik je isto tako dostupno u okviru ove institucije, a pomenuti stručnjaci uz godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, na zahtev klijenata mogu da izvrše i kompletnu obradu faktura, kao i statuta preduzeća, te revizorskih izveštaja, s tim da prevode i osnivački akt preduzeća, ali i generalno sva ostala dokumenta koja se smatraju delom poslovne dokumentacije i vezana su za poslovanje različitih pravnih lica.

Sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog na turski jezik, odnosno da obrade bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili, pak naučni radovi. A svakako će prevesti, pa posle toga i overiti nastavne planove i programe fakulteta, zatim diplomu i dodatak diplomi, kao i prepis ocena, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske radove, potvrdu o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se svrstavaju u domen obrazovanja.

Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), ali i da ispune zahtev svakom klijentu kome je potrebno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog na turski jezik. U tom slučaju, uz lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, oni kompletno obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva ostala dokumenta koja sada nisu navedena, ali su vezana su za pomenuti tip dokumentacije.

Trebalo bi isto tako naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj varijanti profesionalno obrađuju i različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, kao što su na primer potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrda o visini primanja, a zatim i uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Na kraju da naglasimo i to da smo specijalizovani za direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog na turski jezik, to jest da sudski tumač i prevodilac, koji su u našem timu, pored uverenja o državljanstvu, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, to jest krštenice, svakako prevode, a posle toga i overavaju potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i izvod iz matične knjige umrlih, a zatim i pasoš i radnu dozvolu, ali i ličnu kartu, izvod iz matične knjige venčanih i sva ostala lična dokumenta.

Stručni prevodi softvera sa finskog na turski jezik

Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše stručni, odnosno profesionalni prevod softvera sa finskog jezika na turski, mi zapravo mislimo na činjenicu da oni prevode bilo koju vrstu programa ili aplikacija, a uskladu sa pravilima koja su vezana za turski jezik. Ipak je važno naglasiti i da će se oni isto tako potruditi da ispune zahtev klijentu koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije profesionalno prevedenu web prodavnicu ili internet sajt, odnosno online katalog, te bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi na internet ili je na njega postavljena. Razlog zbog čega kažemo da ovi stručnjaci rade profesionalan prevod, leži u činjenici da se oni primarno rukovode pravilima koja su vezane za optimizaciju konkretnog materijala, to jest da primenjuju SEO (Search Engine Optimisation). A osnovni cilj ovakvog načina obrade jeste da se bilo kojoj vrsti internet sadržaja omogući dostizanje mnogo boljeg mesta i to u okviru globalne pretrage za tačno definisanu ključnu reč.

Ponudićemo klijentima, takođe profesionalnu obradu tekstova, a prevodilac i sudski tumač mogu maksimalno kvalitetno da obrade kako popularne, tako isto i stručne tekstualne sadržaje, a nevezano za to koje su dužine, složenosti i tematike. Ekonomija, politika, finansije, pravo i bankarstvo, odnosno nauka, farmacija, medicina i obrazovanje, te menadžment, sociologija, komunikologija i informacione tehnologije, ali i građevinska industrija, turizam, marketing, filozofija i ekologija i zaštita životne sredine, kao i psihologija, predstavljaju samo pojedine oblasti na koje bi eventualno mogla da se odnosi tema tekstova za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa finskog jezika na turski.

Kompletna profesionalna obrada igranih filmova je takođe usluga koja je dostupna u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ona podrazumeva ne samo direktan prevod igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nego i uslugu njihovog profesionalnog sinhronizovanja, ali i titlovanja. Takođe ćemo klijentima ponuditi i kompletnu obradu reklamnih poruka, zatim zabavnih i dečijih, kao i informativnih, te obrazovnih emisija, ali i serija i svih ostalih audio i video sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje