Prevod sa finskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa finskog na grčki jezik

Za online prevod sa finskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje svakome kome je to potrebno da dobije direktan prevod za finskog jezika na grčki, i to kako za dokumenta, odnosno, knjige ili reklamne materijale, te mnoge druge sadržaje koji su u pisanoj formi, tako isto i u usmenom obliku. Najpre da naglasimo da su profesionalni prevodioci i sudski tumači na prvom mestu osposobljeni da izvrše stručnu obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, i to kompletno, a ona, uz njihovo prevođenje, podrazumeva i uslugu koja je vezana za overu pečatom sudskog tumača. Budući da je to ujedno i zvanično propisan način obrade dokumenata, to znači da klijent, po preuzimanju, ima pravo da svaki dokument koji je po tom principu obrađen koristi u apsolutnom svakoj prilici.

Neophodno je da svi zainteresovani za pomenutu uslugu budu informisani da je njihova osnovna obaveza vezana za dostavljanje originalnih dokumenata koje koristi isključivo ovlašćeni sudski tumač kada pristupa postupku overe, a uz to je izneta zvanična preporuka naše institucije svakom zainteresovanom klijentu da, u okviru nadležnih institucija naše zemlje, dobije sve informacije koje se odnose na overu specijalnom vrstom pečata, poznatog kao Apostille, to jest, Haški. Da bismo malo pojasni, navešćemo informaciju da je isključivo aktuelnim zakonom regulisano na koji dokument se taj pečat stavlja, a na koji ne, te da profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su članovi tima svake naše poslovnice, tu uslugu ne mogu da pruže klijentima. Osnovni razlog zbog čega oni nisu u mogućnosti da to učine leži u činjenici da ne poseduju adekvatna ovlašćenja, pa je zato dobro da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne institucije koje taj tip overe vrše, kako bi saznao prvo da li je Haški pečat obavezan za dokumenta za koja je njemu potrebna obrada u ovoj varijanti jezika. Ako tom prilikom bude dobio potvrdan odgovor od strane ovlašćenih lica, svakako mora da sazna i kada se ta vrsta overe vrši. Tačnije, Apostille pečat se u pojedinim slučajevima stavlja kada prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford završe sa kompletnom obradom dokumenata, dok postoje i ona na koja se Haški pečat mora staviti prvo, pa se onda pristupa obradi konkretnog dokumenta, ali na nešto drugačiji način. Naime prevodilac u tom slučaju ima obavezu da prevede kako celokupan dokument, tako isto i ovaj pečat, a nakon toga će ga dati svojim kolegama, kako bi izvršili overu pečatom sudskog tumača. Sasvim je jasno da se razlikuju ova dva postupka obrade dokumenata, pa je zato i vrlo važno da klijent dobije sve potrebne informacije i to pre nego što izvrši njihovo dostavljanje na obradu našem stručnjaci.

Već smo pomenuli da je svaki pojedinačni klijent obavezan da dostavi na uvid originalna dokumenta, tako da se podrazumeva sad će ih doneti u jednu od naših poslovnica, odnosno, da ima pravo i da ih na obradu dostavi preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Napominjemo da je otvorena i mogućnost dostavljanja skeniranih dokumenata preko mejla, ali isključivo onda kada se zahteva njihovo hitno prevođenje sa finskog jezika na grčki, no moramo napomenuti da je obaveza svakako da se naknadno dostave i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, te se preporučuje da klijent izabere najbrži od svih načina koji su dostupni.Prevođenje sa finskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na finski

Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata može, naravno, da bude izvršeno lično u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije, a kome god taj princip preuzimanja ne odgovara, ima pravo da od nadležnog lica zahteva dostavljanje na adresu. S obzirom na to da konkretna usluga nije uračunata u obradu dokumenata, to je važno da svaki klijent bude upoznat sa informacijom da je njegova obaveza da izvrši plaćanje kuriru kada bude pošiljku i preuzimao.

Trebalo bi da svaki zainteresovani klijent ima na umu da ga u našim poslovnicama očekuju direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa finskog jezika na grčki, to jest, različitih vrsta kako saglasnosti i izjava, odnosno, uverenja, tako i potvrda (potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i druga), a da sudski tumači i prevodioci, po zahtevu, kompletno obrađuju i lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu i druga).

Isto tako je potrebno naglasiti i da pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu za medicinsku dokumentaciju, to jest, da u navedenoj jezičkoj varijanti prevedu kako uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno, lekarske nalaze, tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ona dokumenta koja čine ovaj tip dokumentacije. Naravno da će biti ispunjeni zahtevi svakog klijenta kome je potrebno prevođenje prepisa ocena sa finskog jezika na grčki, a sudski tumači i prevodioci će obraditi i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali i ona koja se odnose na nauku, kao što su, na primer, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i rezultati naučnih istraživanja, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim naučne patente, kao i seminarske radove, ali i potvrde o redovnom školovanju, diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne radove i ostala dokumenta koja se svrstavaju u te oblasti.
Sve vrste pravnih akata, i to kako ugovore i sudske odluke, odnosno, presude o razvodu braka, te ostale vrste sudskih presuda, tako i sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, odnosno, punomoćje za zastupanje, licence, sertifikate sudske žalbe, sudske tužbe i ostala dokumenta iz oblasti sudstva ili prava će, isto tako, ako je to potrebno klijentima, navedeni stručnjaci da prevedu, a posle toga i overe u skladu sa datim ovlašćenjima. Važno je da istaknemo i to da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađen svaki dokument koji je vezan kako za poslovnu dokumentaciju (finansijski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća i druga), tako i ona koja se primarno odnose bilo na građevinsku, bilo na tehničku ili dokumentaciju za tendere (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i druga).

Iako je akcenat stavljen na kompletnu obradu dokumenata, činjenica je da stručnjaci koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, ali i da zainteresovanima omoguće usmeno prevođenje sa finskog jezika na grčki. U pitanju je usluga koje uključuje primenu pravila konsekutivnog, šapatnog ili simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, a uz to je zainteresovanim klijentima omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, naglašeno je da je apsolutno svaka od tri vrste usmenog prevoda primenljiva u tačno definisanim situacijama, to jest, na događaj sa jasno utvrđenim karakteristikama. Samo iz tog razloga klijenti koji žele da sudski tumači i prevodioci izvrše usmeni prevod u navedenoj jezičkoj varijanti i moraju da dostave sve informacije koje se tiču organizacije datog događaja. Da budemo jasniji, neophodno je da klijent informiše ovlašćeno lice konkretne poslovnice u kom prostoru, to jest, na kom tačnom mestu će događaj da se održi, zatim koliko sati ili dana će on trajati i, generalno, koliko je okvirno predviđeno ljudi da uzme učešće. Sve to se zatim sa puno pažnje analizira i utvrđuje koji tip usmenog prevoda treba da bude primenjen u okviru tražene usluge.

Profesionalna redaktura, koju vrše lektori i korektori, je isto tako uvršćena u ponudu ove institucije, a ona se radi ako neki klijent ima izvršene prevode za različite sadržaje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a potrebno je da u njima budu ispravljene različite vrste grešaka, kako bi bio prilagođen pravilima ciljanog jezika. Sem toga, klijenti mogu da dobiju i profesionalno prevedene sve materijale vezane kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga, a izuzev web sajtova i online prodavnica, odnosno, internet kataloga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i vizit kartice, brošure i reklamne letke, odnosno, aplikacije, PR tekstove, programe i mnoge druge sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti. Ističemo da se obrada internet materijala vrši uz implementaciju SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da oni bivaju maksimalno kvalitetno prilagođeni globalnoj pretrazi na internetu.

Kako popularne tekstualne sadržaje različite kompleksnosti, tematike i dužine, tako i one koji se smatraju stručnim, će takođe ovi stručnjaci, po zahtevu, pojedinačnog klijenta da maksimalno kvalitetno prevedu u ovoj varijanti, a isto tako će odgovoriti na zahtev koji je vezan za prevod članka iz novina sa finskog jezika na grčki. Naravno da se podrazumeva da, po potrebi, mogu da prevedu i udžbenike, kao i bilo koju vrstu časopisa ili književnog dela (beletristika, romani i ostala prozna, kao i poetska dela).

Kompletna usluga obrade ne samo serija i različitih vrsta filmova (crtani, igrani, dokumentarni i animirani), već i svih tipova emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge), ali i reklamnih poruka je isto tako dostupna svakome ko za tim ima potrebu. Ističemo da ona uključuje kako njihov prevod sa finskog jezika na grčki, tako i one usluge koje podrazumevaju finalizaciju obrade, a odnose se na profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje svih materijala te vrste.

Predviđeno je da se dostavljanje svih pomenutih materijala vrši preko mejla, a naravno, ukoliko pojedinačnom klijentu taj princip dostavljanja bude najviše odgovarao, otvorena je mogućnost isto tako i da prevedene sadržaje ove vrste oni preuzmu na isti takav način.

Prevodi uverenja o položenim ispitima sa finskog na grčki jezik

U onoj situaciji, kada klijent zahteva direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa finskog jezika na grčki, najvažnija je informacija vezana za obaveze koje korisnici imaju kada od prevodilaca i sudskih tumača zahtevaju ovu vrstu usluge. Radi se o tome da oni, prilikom prevoda ovog, kao i bilo kog drugog dokumenta, rade i overu, to jest, da na prevod konkretnog dokumenta ovlašćeni sudski tumač tada stavlja svoj pečat, tačnije rečeno, iznosi potvrdu da je njegova sadržina u potpunosti verna originalu. Jedini zahtev koji klijent apsolutno mora da ispoštuje, ukoliko želi da dobije preveden kako ovaj, tako i bilo koji drugi dokument, u toj jezičkoj varijanti, jeste da na uvid priloži originalan dokument, a to se zahteva zato što postupak overe sudskog tumača iziskuje upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, ne bi li se utvrdilo da li su ti sadržaji istovetni.

Važno je da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađen dokument zna i to da se u određenoj situaciji zahteva stavljanje takozvanog Haškog pečata, to jest, Apostille-a, što je njegov drugačiji naziv. S obzirom na to da navedeni tip overe ne rade naši stručnjaci, jer nemaju za to ovlašćenja, trebalo bi da pojedinačni klijent zna sve što se na konkretnu vrstu pečata odnosi, odnosno, da u nadležnim institucijama pita da li je on obavezan za njegova dokumenta i kada se stavlja (pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka Akademije Oxford).

Podrazumeva se da, na zahtev klijenata, vršimo i direktan prevod diplomskih i naučnih radova sa finskog jezika na grčki, ali da prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se mogu vezati za oblast obrazovanja. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i različite vrste pravnih akata (licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i ostala dokumenta iz oblasti prava), a svakako mogu kompletno da obrade ne samo rezultate naučnih istraživanja, već i naučne patente, kao i naučne radove različite kompleksnosti i dužine, te bilo koji drugi dokument ili sadržaj koji se odnosi na nauku.

Uz uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i potvrdu o prebivalištu, zatim venčani list i izvod iz knjige umrlih, ali i sve tipove dozvola, počev od vozačke, preko radne i saobraćajne dozvole, pa do dozvole za boravak, odnosno, bilo koji drugi lični dokument. Isto tako su specijalizovani i za prevod poslovne dokumentacije sa finskog jezika na grčki, tako da će, osim osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, oni kompletno da obrade i različite vrste poslovnih izveštaja, poput, na primer, finansijskih, godišnjih ili revizorskih, ali i fakture i svaki drugi dokument koji čini ovaj tip dokumentacije. Hteli bismo da istaknemo i da su direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa finskog jezika na grčki isto tako u domenu rada pomenutih stručnjaka, tako da oni, izuzev građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, mogu da prevedu, a potom i overe laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstva za rukovanje i druga nepomenuta dokumenta koja čine jednu od tih vrsta dokumentacija. Posebno je važno naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači, u skladu sa zahtevima pojedinačnih klijenata, obrađuju i apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što se odnosi ne samo na različite vrste uverenja, odnosno, potvrda, već i na bilo koji tip saglasnosti ili izjava (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), s tim da će, naravno, odgovoriti na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog jezika na grčki, kao što će prevesti i overiti i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga).

Prevođenje crtanih filmova sa finskog jezika na grčki

Bez obzira da li klijent kome su potrebni prevodi crtanih filmova sa finskog na grčki jezik želi da ih dobije sinhronizovane ili titlovane, može biti sasvim siguran da će mu stručnjaci zaposleni u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućiti i te usluge. Zapravo, mi zainteresovanima nudimo kompletnu obradu crtanih filmova, a ona uključuje kako njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika, tako isto i završnu obradu, to jest, usluge njihovog profesionalnog titlovanja ili, pak, sinhronizovanja. Stručni prevodioci i sudski tumači mogu, po vašem zahtevu, takođe da, u pomenutoj varijanti, prevedu i animirane, odnosno, dokumentarne i igrane filmove različitih žanrova, ali i informativne emisije, reklamne poruke, te zabavne, televizijske i radijske emisije, odnosno, serije i sve ostale tipove video i audio sadržaja.

Podrazumeva se da će ovi stručnjaci da ispune i zahtev svakome ko želi da ih angažuje kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa finskog na grčki, a pomenuta institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to one koja je, sasvim sigurno, vrhunskog kvaliteta. Ističemo da sudski tumači i prevodioci, uz simultani prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, takođe mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, pa je zato naročito bitno da, pre izrade ponude, dobijemo sve relevantne podatke, a vezano za sprovođenje konkretnog događaja. Naime, ponuda se formira na osnovu broja osoba koje će prisustvovati nekom događaju, to jeste, u skladu sa informacijama koje se odnose na mesto njegovog održavanja, a podrazumeva se da klijenti treba da nas informišu i o tome koliko bi taj događaj trebalo da traje.

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači rade i profesionalan prevod romana sa finskog na grčki jezik, ali mogu da prevedu i bilo koje drugo prozno književno delo, kao i različita dela poezije. Osim toga, zainteresovani klijenti mogu, u pomenutoj jezičkoj varijanti, da dobiju prevedene stručne, odnosno, ilustrovane časopise, kao i novinske članke i udžbenike, bez obzira za koju oblast da su vezani.

Prevod online prodavnica sa finskog na grčki jezik

Uz primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), se svakako vrši i direktno prevođenje web prodavnica sa finskog jezika na grčki, budući da prevodioci i sudski tumači odlično poznaju i sve smernice koje se odnose na njihovu optimizaciju. Samim tim što se pomenutih pravila pridržavaju, oni i vlasnicima konkretnih online prodavnica, ali i mnogih drugih internet sadržaja, poput, na primer, web sajtova ili kataloga, omogućuju da prilično brzo pošto se oni budu postavili na internet shvate koliko je optimizovanje bitna stvar. Reč je o tome da web pregledači pomenute materijale, koji su po tom principu obrađeni, prepoznaju kao originalne i vrlo poželjne, tako da ih pozicioniraju mnogo više nego ranije. Naravno da će pomenuti stručnjaci, a ako to neki klijent bude zahtevao, da u navedenoj kombinaciji jezika profesionalno obrade i softvere, to jest, bilo koju aplikaciju ili program. Prevodi tekstova sa finskog jezika na grčki isto spadaju u usluge koje sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše, ako to neki klijent bude zahtevao, budući da oni poseduju i visok nivo znanja iz opšte kulture, te se podrazumeva da oni mogu, u pomenutoj jezičkoj varijanti, da prevedu tekst bilo koje tematike. Ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, turizam i menadžment, odnosno, farmacija, nauka, marketing, obrazovanje, te medicina predstavljaju samo pojedine oblasti na koje se može odnositi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju prevod. Uz to, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i tekstove iz domena filozofije, ali i ekonomske, odnosno, političke tematike, te one koji se bave oblašću psihologije ili sociologije, zatim bankarstva, prava ili neke druge naučne discipline, a nevezano za to da li se ona tiče primarno prirodnih ili društvenih nauka.

Naši stručnjaci ispunjavaju zahteve apsolutno svakog klijenta kome je potreban direktan prevod marketinških materijala sa finskog jezika na grčki, te, kao i svemu ostalom, i njihovoj obradi pristupaju maksimalno profesionalno. Preciznije govoreći, kada prevode kataloge, reklamne letke, brošure ili plakate, odnosno, PR tekstove ili reklamne flajere, te ostale sadržaje ovog tipa, oni se rukovode pravilima koja su vezana za takozvani dobri marketing, a u konkretnoj situaciji to znači da pravilno vrše prilagođavanje poruke koja se u materijalima koji su pomenuti nalazi, te je na taj način približavaju svim onim potencijalnim klijentima kojima je grčki jezik maternji. Napomenućemo i to da klijenti mogu, po odličnim cenama i u prilično kratkim rokovima, da u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiju i obrađene vizit-karte.

Svakako će sudski tumači i prevodioci da izvrše uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje udžbenika sa finskog jezika na grčki, ali će ispuniti zahtev i onog klijenta koji želi da dobije prevedene romane ili dela beletristike, odnosno, bilo koji je prozno, kao i poetsko književno delo. Sem toga, pobrinuće se da prevedu, a ako to želi neki klijent, i stručne časopise, kao i ilustrovane, te članke iz novina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje