Prevod sa finskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na švedski jezik

Za online prevod sa finskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ukoliko neko želi da angažuje stručnjake koji su specijalizovani za direktan prevod sa finskog jezika na švedski i to bez obzira da li se radi o pisanim sadržajima koje je potrebno obraditi ili je u pitanju usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, može biti potpuno siguran da će stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford na njegov zahteve maksimalno profesionalno da odgovore.

Ističemo da oni mogu u usmenoj formi da pruže uslugu kako simultanog i šapatnog, tako i konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, svi oni klijenti koji su prethodno već dobili direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika za neku vrstu sadržaja u pisanom obliku, ali postoje određene greške u tako prevedenim materijalima, može u svakoj poslovnici ove institucije da dobije uslugu redakture, koja uključuje korekturu i lekturu. Naglašavamo da će nju izvršiti isključivo oni stručnjaci koji imaju višegodišnje iskustvo u praksi, to jest lektori i korektori.Prevođenje sa finskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na finski

Isto tako klijenti mogu da dobiju i direktan prevod tekstova u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno i profesionalno da obrade i stručne, ali i popularne tekstove ma koje tematike. A oni će se pobrinuti i da u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, prevedu udžbenike, odnosno prozna i poetska književna dela, kao i časopise različitih vrsta, ali i članke iz novina.

U našoj zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi audio i video materijala sa finskog jezika na švedski, a u tom slučaju sudski tumač i prevodilac obrađuju kako igrane, tako i crtane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, ali i reklamne poruke, zatim zabavne i dečije, te informativne emisije, kao iz serije i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji bi trebalo da budu prikazivani kako na internetu i u bioskopu, tako i da budu prezentovani na radiju i televiziji. Konkretna usluga uključuje i njihovu završnu obradu, budući da zapošljavamo stručnjake čija je specijalnost sinhronizacija i titlovanje ovih materijala.

Nastojaćemo i da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahteve svih onih klijenata koji zahtevaju direktno prevođenje web sajtova sa finskog jezika na norveški, ali ćemo po potrebi prevesti i različite vrste aplikacija, zatim online prodavnice, kao i kataloge, te programe i, generalno sve ostale materijale koji imaju bilo kakve veze sa oblašću interneta. A u tom slučaju se ne radi klasičan prevod, već se sudski tumači i prevodioci trude da se maksimalno rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi bilo koju vrstu takvih materijala u potpunosti prilagodili pravilima vezanim za polje pretrage.Uz to će pomenuti stručnjaci, a ako to bilo koji klijent bude zahtevao, da profesionalno prevedu i reklamne flajere, odnosno letke, kao i plakate, zatim PR tekstove, brošure i sve ostale materijale putem kojih se nešto reklamira.

Zainteresovani klijenti pomenute materijale mogu da nam na obradu pošalju preko mejla, a napominjemo da je otvorena mogućnost da ih na isti takav način preuzmu, nakon što pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovom obradom.

A budući da su u ponudi ove institucije i direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na norveški, potrebno je da naglasimo da se postupak njihove obrade razlikuje u odnosu na prethodno pomenute materijale. Preciznije govoreći, zainteresovani klijenti u tom slučaju pored prevoda konkretnog dokumenta u navedenoj varijanti jezika, dobija i dodatnu uslugu, a koja se odnosi na njegovu overu. Važno je da naglasimo da tu overu radi zvanično ovlašćeni sudski tumač, te da je neophodno da klijent dostavi originalna dokumenta na uvid, a kako bi ta usluga mogla da bude izvršena u skladu sa važećim pravilima. Tako da svaki klijent ima mogućnost da ih donese u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih dostavi preporučenom pošiljkom putem „Pošte Srbije“, ali i da konkretna dokumenta pošalje preko kurirske službe.

Naravno da se i preuzimanje razlikuje u odnosu na prethodno opisani postupak, a klijent ima izbor između ličnog preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata i onoga koji podrazumeva da mu prevedena i overena dokumenta budu dostavljena na adresu. A u slučaju da je njegova odluka vezana za drugu pomenutu opciju, on će tu uslugu morati da plati direktno kuriru kada bude preuzimao konkretnu pošiljku, a cena dostave će zavisiti isključivo od te kurirske službe.

Moramo naglasiti da je dozvoljeno poslati dokumenta na mail, ali isključivo u jednoj jedinoj situaciji, to jest kada je klijentu potreban njihov hitan prevod sa finskog jezika na švedski. Ali se svakako se tada obavezuje pojedinačni klijent da priloži i originale na uvid, a posebno je važno da to učini na najbrži od svih načina koji su do sada opisani.

Potrebno je istaći i da svaki klijent ima obavezu da ispoštuje kako pravilo koje je vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako je potrebno i da dobije sve potrebne podatke koji se odnose na overu Apostille pečatom. A tu se zapravo radi o takozvanom haškom pečatu, koji se isključivo stavlja na ona dokumenta za koja je to određeno zakonom i to u tačno definisanom trenutku. Da budemo jasniji, Haški pečat, kako se on drugačije naziva se stavlja ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga, pa je zato naročito važno da se svaki pojedinačni klijent prvo raspita da li je ova vrsta overe obavezujuća za njegova dokumenta, a odmah zatim i da dobije formacije u kom trenutku se on na njih mora staviti.

Uz kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, kao što su na primer pasoš, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, odnosno dozvola za boravak, radna dozvola ili vozačka, te lična karta, izvod iz knjige venčanih i umrlih, kao i rođenih i mnoga druga.

Sudski tumači i prevodioci će da obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, a to se odnosi kako na poslovnu dokumentaciju (revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji i druga), tako isto i na ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala), odnosno na ona koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Naravno da će prevodilac i sudski tumač, a ukoliko to klijent bude zahtevao, da izvrše direktno prevođenje pravnih akata u toj kombinaciji jezika, pa izuzev punomoćja za zastupanje, sudskih rešenja i žalbi, oni će kompletno da obrade i tekovine Evropske Unije, licence i sudske tužbe, kao i sertifikate, sudske odluke i uopšteno rečeno, sva ona dokumenta koja se tiču oblasti prava i sudstva.

Pored svega pomenutog, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i naučne patente, te mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se odnose na oblast kako obrazovanja, tako isto i nauke. A svakako će ostvariti zahtev klijentima kojima su u pomenutoj jezičkoj kombinaciji neophodni direktni prevodi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja sa finskog jezika na švedski. Pored uverenja o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te saglasnosti za zastupanje, pomenuti stručnjaci svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja i mnoga druga dokumenta koja se, u različitim prilikama podnose nadležnim državnim institucijama.

Prevod reklamnih poruka sa finskog jezika na švedski

Osnovni uslov da bi direktno prevođenje reklamnih poruka sa finskog na švedski jezik bilo uspešno jeste da ga izvrše profesionalci, odnosno osobe koje imaju dugogodišnje iskustvo u obradi ovakvih sadržaja. A upravo njih i zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, tako da je navedena usluga dostupna u bilo kom gradu u kome ta institucija imam otvorenu poslovnicu. Međutim, tu nije kraj povoljnostima koje imaju klijenti, jer im se uz prevod kako reklamnih poruka, tako i svih ostalih video i audio sadržaja, pruža mogućnost da dobiju i njihovo profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje. A u ponudi je i kompletna obrada serija, zatim dokumentarnih i animiranih filmova, zabavnih emisija, kao i crtanih filmova, te informativnih i dečijih televizijskih i radijskih emisija, odnosno igranih filmova različitih žanrova i svih ostalih video i audio materijala.

Moramo napomenuti da su prevodioci i sudski tumači takođe specijalizovani da po zahtevu klijenta izvrše i direktan prevod knjiga sa finskog na švedski jezik, tako da će oni osim udžbenika, omogućiti zainteresovanima da dobiju prevedeno i bilo koje književno delo, bez obzira da li se radi o poeziji ili o prozi. Uz to će se pobrinuti da prevedu stručne i ilustrovane časopise, ako to klijent zahteva, ali će oni i članke iz novina profesionalno da obrade u ovoj varijanti jezika.

Svi klijenti bi trebalo da znaju da se u ponudi nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa finskog na švedski jezik, a obrada tih materijala se svakako vrši uz primenu svih pravila koja su vezana za njihovu profesionalnu optimizaciju. Da budemo precizniji, kada prevodilac i sudski tumač obrađuju online kataloge ili web prodavnice, odnosno sajtove, oni ih automatski i optimizuju, to jest njihovu sadržinu prilagođavaju web pregledačima, a uz korišćenje svih onih smernica koje su poznate kao SEO (Search Egine Optimisation). Vlasnici sadržaja za koje se radi prevod u konkretno jezičkoj varijanti će u kratkom roku nakon što oni budu bili postavljeni na internet, sigurno bolje razumeti zbog čega je proces optimizacije naročito važan, budući da će se konkretni materijali u relativno kratkom vremenskom periodu naći među prvim rezultatima globalne pretrage za određene ključne reči. Trebalo bi naglasiti i to da naši stručnjaci mogu da urade i profesionalan prevod softvera u toj varijanti jezika, tako da na zahtev klijenata oni obrađuju različite programe i aplikacije.

Prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa finskog na švedski jezik

U onom slučaju kada neki klijentu bude zahtevao direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa finskog jezika na švedski, on svakako ne bi trebalo da brine ako su u pitanju sadržaji nešto zahtevnije tematike, jer prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim imaju višegodišnje iskustvo u obradi najrazličitijih tekstova u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A izuzev ekonomskih, filozofskih i političkih tekstova, oni obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za psihologiju i sociologiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i za finansije, medicinu, bankarstvo i obrazovanje. Pored toga, oni na zahtev klijenata mogu da prevedu i stručne, ali i popularne tekstove iz domena turizma, komunikologije i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, ali i menadžmenta, marketinga i farmacije, te bilo koje naučne discipline koja je vezana ili za društvene ili za prirodne nauke.

Klijent kome je potreban usmeni prevod u ovoj varijanti jezika mora da bude informisan da prevodilac i sudski tumač uz simultano prevođenje sa finskog jezika na švedski, takođe mogu da primene i pravila koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata ili konsekutivni prevod, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je uvršteno usluge koje su dostupne u svim poslovnicama pomenute institucije. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da se izbor između ovih vrsta usmenog prevoda vrši isključivo u skladu sa zahtevima događaja i potrebama konkretnog klijenta, te da je on dužan nama da dostavi podatke o određenom događaju. Zapravo, to znači da je vrlo važno da saznamo gde će on biti organizovan, zatim koliko ljudi će tada biti prisutno i koliko je određeno da događaj traje, jer su upravo to informacije na osnovu čije analize se dolazi do zaključka koja od svih usluga treba tom prilikom da bude primenjena.

U timu svake poslovnice ove institucije su zaposleni i korektori, ali i lektori, a usluga za koju su oni specijalizovani se sprovodi kada postoje urađeni prevodi za neku vrstu materijala. Tačnije, njihova redaktura, to jest kompletna korektura i lektura se vrše kako bi ovi stručnjaci ispravili propuste koje je neko pre njih načinio, a sve sa ciljem da klijentu omoguće kvalitetno obrađene sadržaje.

Svakako bi trebalo da pomenemo i to da sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji mogu da obrade i bilo koju vrstu reklamnih materijala, a izuzev plakata, vizit kartica i PR tekstova, u ponudi su i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera za finskog jezika na švedski, ali i kataloga i brošura. Primenom marketinških pravila, kao i pravila prevodilačke struke, omogućuje se da klijenti dobiju maksimalno kvalitetno prevedene sve vrste reklamnih materijala.

Prevodi sertifikata i licenci sa finskog jezika na švedski

Uz različite vrste licenci i sertifikata, u ponudi usluga za koje su zaposleni u Prevodilačkoj centru Akademije Oxford specijalizovani se nalaze i direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa finskog na švedski jezik, ali i kompletna obrada presuda o razvodu braka i ugovora, odnosno sudskih žalbi i rešenja, kao i sudskih tužbi, zatim tekovina Evropske Unije i sudskih odluka, te svih ostalih vrsta pravnih akata, to jest različitih dokumenata iz domena sudstva i prava.

Ističemo da je u pitanju kompletna obrada i ovih i drugih dokumenata, a da je zapravo u pitanju usluga koja uključuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overu prevedenih dokumenata. Navedenu uslugu će da izvrši lice koje je od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to ovlašćeno, to jest sudski tumač koji je u timu ove institucije zaposlen. Osnovni uslov za pravilno izvršenje overe prevedenih dokumenata je vezan za dostavljanje njihovih originala, što je navedeno kao obaveza svakvog klijenta koji zahteva ovu uslugu. ali bi isto tako bilo dobro i da on neposredno pre toga dobije sve potrebne informacije o posebnim tipu overe, za koji stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji nemaju nadležnost. Preciznije, misli se na takozvani Haški pečat, koji je poznatiji kao Apostille i koji se mora staviti na tačno određena dokumenta, a prema jasno definisanom principu.

Pored sertifikata i licenci, odnosno svih drugih pravnih akata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest vrše direktan prevod potvrda za finskog na švedski jezik, ali i različitih vrsta izjava, saglasnosti i uverenja. Najčešće klijenti zahtevaju u toj jezičkoj kombinaciji obradu za uverenje o neosuđivanosti i za uverenje o nekažnjavanju, ali i za potvrdu o visini primanja, o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te za saglasnost za zastupanje, kao i za potvrdu o stanju računa u banci i još mnogo drugih i izjava i potvrda, ali i saglasnosti i uverenja.

Sve vrste dokumentacija, takođe ovi stručnjaci mogu prvo da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a odmah zatim i da overe i to isključivo u skladu sa datim ovlašćenjima. Izuzev lične dokumentacije (vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, pasoš i ostala), pomenuti stručnjaci će po zahtevu klijenata da obrade i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji i mnoga druga dokumenta koja se odnose na različita pravna lica i preduzetnike, to jest na njihovo poslovanje).

Kompletno obrađujemo i lekarske nalaze, a sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na švedski jezik, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Potrudićemo se da ispunimo očekivanja svakog klijenta koji zahteva obradu građevinskih projekata ili nekog drugog dokumenta koji se svrstava u građevinsku dokumentaciju, a možemo svakako da prevedemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, to jest različita dokumenta koja čine ili tehničku ili dokumentaciju za tendere.

U zavisnosti od potreba i zahteva klijenata, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju i sva dokumenta koja su vezana za oblast ili nauke ili obrazovanja. A pored diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, tu su i direktni prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa finskog na švedski jezik, ali i kompletna obrada uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i seminarskih, kao i diplomskih radova, odnosno prepisa ocena, naučnih patenata i mnogih drugih dokumenata koja su vezana za navedene oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje