Prevod sa finskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa finskog na češki jezik

Za online prevod sa finskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Osim što će da omoguće svim zainteresovanim klijentima da dobiju direktan prevod sa finskog jezika na češki za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su sastavni deo tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, će se pobrinuti i da, na njihov zahtev, tu istu uslugu izvrše u usmenom obliku. No, da bi maksimalno profesionalno i kvalitetno odgovorili na zahtev klijenata kojima je navedena usluga potrebna u usmenom obliku, moraju prvo da budu informisani o detaljima koji se tiču samog događaja. Da budemo precizniji, pomenuti stručnjaci, osim simultanog i konsekutivnog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, mogu da pružaju uslugu koja se odnosi na prevod uz pomoć šapata sa finskog na češki jezik, a tačno je određeno u kom slučaju se koja vrsta usluge mora primeniti, pa je iz tog razloga i važno da klijenti dostave detalje vezane za broj učesnika, odnosno, za trajanje konkretnog događaja, kao i one koji se tiču mesta njegovog održavanja, to jest, prostora u kome će da bude sproveden. Vrlo brzo nakon što budu dobili sve potrebne informacije, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford formiraju ponudu za ovu uslugu, a u skladu sa potrebama, navode i onu koja je vezana za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pomenuti stručnjaci, u navedenoj varijanti jezika, mogu profesionalno da obrade i bilo koju vrstu sadržaja koji je vezan kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga, a to zapravo znači da su specijalizovani za prevođenje reklamnih letaka i brošura sa finskog na češki jezik, te da obrađuju, na zahtev, i plakate, vizit kartice i kataloge, odnosno, reklamne flajere, PR tekstove i ostale marketinške materijale, te da su spremni u svakom trenutku klijentima da omoguće i profesionalan prevod ne samo web sajtova, već i online kataloga, kao i internet prodavnica, te softvera (aplikacija i programa bilo koje vrste). Kako je osnovni cilj usmeren na pružanje kvalitetnog prevoda ovih materijala, to moramo napomenuti da prevodioci i sudski tumači tada primenjuju sva aktualna pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje u okviru globalne web pretrage. Jednostavnije rečeno, primenjuju se SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja se vrlo pažljivo implementiraju tom prilikom, a kako bi se konkretnim internet materijalima omogućilo postizanje što bolje pozicije. Zapravo, web pregledači tako obrađene materijale u relativno kratkom roku nakon postavljanja prepoznaju kao originalne, pa ih, samim tim, i pozicioniraju u sam vrh pretrage za zahtevanu ključnu reč.

Svakako su u ponudi i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa finskog na češki jezik i to bilo koje dužine, tematike i složenosti, a sudski tumači i prevodioci takođe, na zahtev klijenata, mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i bilo koje književno delo (poezija, beletristika, romani ili neko drugo prozno delo), kao i udžbenike. Podrazumeva se da će, naravno, prevesti i članke iz novina, a, ako to budu zahtevali klijenti, i sadržinu stručnih, odnosno, ilustrovanih časopisa. Pored toga, u našoj instituciji su zaposleni i stručnjaci koji su specijalno edukovani za pružanje usluge redakture, to jest, profesionalni korektori i lektori. Navedena usluga se primenjuje u situaciji kada su prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti već urađeni, ali moraju u njima biti ispravljene određene greške, kako bi mogli da budu korišćeni u praksi. Isto tako, klijentima omogućujemo da dobiju i kompletnu obradu kako za serije i različite vrste filmova (crtani, dokumentarni, animirani i igrani), tako i za reklamne poruke, odnosno, za emisije bilo obrazovnog ili informativnog, odnosno, zabavnog karaktera, te za svaki ostali video ili audio sadržaj. Ističemo da je u ponudi njihova kompletna obrada, tako da, osim prevoda u navedenoj varijanti jezika, naši klijenti mogu da dobiju i dodatnu obradu, to jest, uslugu sinhronizovanja svih pomenutih materijala, ali i njihovog profesionalnog titlovanja.Prevođenje sa finskog na češki
Prevođenje sa češkog na finski

Neophodno je da napomenemo i to da se dostavljanje svih sadržaja do sada pomenutih može izvršiti putem mejla naše institucije, a pod uslovom, svakako, da to pojedinačnom klijentu najviše i odgovara.

Nasuprot tome, obrada dokumenata uključuje i prevod i njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa se razlikuje i način kako dostavljanja, tako i preuzimanja. Dakle, osobe kojima su potrebni prevodi dokumenata sa finskog jezika na češki bi trebalo da ih pošalju preko kurirske službe ili dostave lično u našu poslovnicu, a takođe mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu. Sve ovo je navedeno zato što je klijent obavezan u tom slučaju da dostavi na uvid i originalna dokumenta, a kako bi proces overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača bio u potpunosti ispoštovan.

Podrazumeva se, naravno, i da je postupak preuzimanja drugačiji u odnosu na prethodno pomenute materijale, pošto njih klijenti mogu, po završetku obrade, da preuzmu isto tako preko mejla, a kod dokumenata je navedeno da ih preuzimaju lično ili da im bivaju isporučena na adresu koju budu naveli. Budući da će isporuku na adresu klijenta da izvrši profesionalna kurirska služba sa kojom navedena institucija već ostvaruje saradnju, to znači da će ona biti naplaćena i to direktno od klijenta, a cenu isključivo ima pravo konkretna služba i da odredi.Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci, onda kada to zahteva neki klijent, mogu da izvrše i takozvani hitan prevod sa finskog jezika na češki, što zapravo podrazumeva obradu dostavljenih dokumenata u posebno kratkom roku, pa je samo tada dopušteno zainteresovanim klijentima da prvo konkretna dokumenta skeniraju i pošalju ih na mail pomenute institucije, ali je naglašeno da oni svakako moraju da se pridržavaju već pomenutog pravila, tako da imaju obavezu da izvrše i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid ovlašćenom sudskom tumaču.

Takođe je neophodno da kažemo i to da naši stručnjaci nemaju dozvolu da izvrše overu takozvanim Haškim ili Apostille pečatom, ali klijenti moraju da budu upoznati sa činjenicom da se ona zahteva za tačno određena dokumenta. Budući da ne poseduju adekvatna ovlašćenja, prevodioci i sudski tumači nisu dužni ni da daju informacije o ovom tipu overe klijentima, pa je stoga važno da oni samostalno saznaju da li je pomenuti pečat potrebno staviti na dokumenta za koja su im potrebni direktni prevodi sa finskog jezika na češki ili ne. Zapravo, klijenti moraju da znaju da je najbolje potrebne informacije o ovom tipu overe da dobiju pre nego što uopšte nama dostave dokumenta, pošto će tako sebe rasteretiti bespotrebnog gubljenja vremena i novca. Radi se o tome da se pomenuti pečat stavlja ili pre nego što naši stručnjaci počnu konkretni dokument da obrađuju ili nakon što oni završe sa njegovom kompletnom obradom, a razlikuje se način prevođenja u ova dva slučaja. Zapravo, ako se Haški pečat stavlja prvo, onda klijent konkretni dokument donosi nama na obradu, a pomenuti stručnjaci vrše prvo prevod dokumenta, a zatim i prevod Haškog pečata, pa tek onda može da bude izvršena overa od strane sudskog tumača. Drugi način overe je znatno jednostavniji i podrazumeva da pojedinačni klijent treba prvo određeni dokument da dostavi našim stručnjacima, a kako bi oni izvršili njegov prevod u navedenoj jezičkoj varijanti i potom ga overili, pa će ga tek onda i odneti u nadležnu državnu instituciju, kako bi na njega bio stavljen pomenuti pečat. Jasno je da će svaki klijent imati velike koristi od pribavljanja ovih informacija, pa je upravo to i osnovni razlog zbog čega mu se i savetuje da ih zatraži pre dostavljanja materijala našim stručnjacima.

Potrebno je da naglasimo i to da će sudski tumači i prevodioci, izuzev svih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih i druga), na zahtev klijenata, da izvrše i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa finskog jezika na češki. Tačnije, oni će tom prilikom da obrade bilo koju vrstu izjave, uverenja ili saglasnosti, kao što su, na primer, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje i, uopšteno, svaki dokument koji bi neka nadležna državna institucija mogla da zahteva.

Podrazumeva se, isto tako, da ovi stručnjaci, na zahtev klijenata, vrše profesionalnu obradu i za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te da će, svakako, kompletno obraditi i sva dokumenta koja čine kako građevinsku i tendersku, tako i tehničku i poslovnu dokumentaciju (građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, uputstvo za rukovanje, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, fakture, laboratorijske analize tehničkih uzoraka) i sva ostala nenavedena dokumenta koja čine bilo koju od svih prethodno pomenutih tipova dokumentacija.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu, takođe, da izvrše i prevod u navedenoj varijanti jezika za sva pravna akta, a izuzev tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi, odluka i presuda, oni su specijalizovani i za prevođenje punomoćja za zastupanje sa finskog jezika na češki, odnosno, za kompletnu obradu sertifikata, sudskih tužbi i ostalih dokumenata vezanih za oblast kako prava, tako i sudstva. Podrazumeva se, takođe, da klijenti mogu u navedenoj jezičkoj varijanti da dobiju kompletno obrađenu i diplomu i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske i diplomske radove, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim potvrdu o redovnom školovanju, te naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno, naučne radove i, uopšteno, bilo koja dokumenta koja se tiču i nauke i obrazovanja.

Prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa finskog na češki jezik

Osnovni zahtev koji mora da bude ispoštovan da bi se izvod iz matične knjige rođenih, koji je preveden u navedenoj jezičkoj varijanti, mogao koristiti nesmetano jeste da bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Takav tip usluge očekuje svakoga kome je potreban ne samo direktan prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa finskog jezika na češki već i bilo kog drugog dokumenta u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, institucije koja svoje poslovnice ima u skoro svakom većem gradu, ali i u mnogobrojnim manjim širom zemlje. Podrazumeva se da je navedena usluga vrlo lako dostupna svakome. Ističemo da nju vrše prevodioci i sudski tumači u skladu sa ovlašćenjima koja su izdata, te se od apsolutno svakog klijenta u ovoj situaciji zahteva da na uvid obavezno dostavi i originalna dokumenta. Pored toga se mora naglasiti i da se za neka dokumenta za koje se rade prevodi u ovoj varijanti jezika zahteva izvršenje i nadovere, a to podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata na njih, koji je poznat pod nazivom Haški ili, drugačije, Apostille pečat. Stoga se predlaže svakom pojedinačnom klijentu da informacije u vezi sa tom vrstom overe za određena dokumenta dobije pre nego što izvrši njihovo dostavljanje na obradu našim stručnjacima.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci da obrade i mnoga druga lična dokumenta, a u ponudi su kako prevodi izvoda iz knjige umrlih i venčanih sa finskog jezika na češki, tako i kompletna obrada vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu i dozvole za boravak, te pasoša, saobraćajne dozvole i potvrde o prebivalištu, odnosno, radne dozvole, lične karte i mnogih drugih ličnih dokumenata. Osim toga, ovi stručnjaci prevode i sva dokumenta koja su najpre vezana za oblast obrazovanja i nauke (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepisi ocena, diplomski i seminarski radovi i druga), a zatim i sva ona dokumenta koja su svrstana u domen prava ili sudstva, kao što je punomoćje za zastupanje, raznovrsne sudske odluke, presude i tužbe, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, licence, sertifikati i mnoga druga dokumenta.

Takođe će sudski tumači i prevodioci, po potrebi, da izvrše kompletnu obradu kako za građevinske projekte, tako i za bilo koji drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali će obraditi i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, ali i ostala dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju. Svakako klijenti mogu da dobiju i profesionalno urađen prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa finskog jezika na češki, tako da će pomenuti stručnjaci, na njihov zahtev, da obrade ne samo sve vrste potvrda i saglasnosti, već i bilo koji tip izjave ili uverenja. Izuzev potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, oni obrađuju i saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i ostala nepomenuta dokumenta koja se u različitim prilikama predaju službama u okviru državnih institucija.

Svakako bi trebalo da naglasimo i to da vršimo direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog jezika na češki, to jest, da sudski tumači i prevodioci, izuzev lekarskih nalaza, u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja se smatraju delom pomenutog tipa dokumentacije. Uz to, pomenuti stručnjaci koje zapošljavamo specijalizovani su i da klijentima pruže uslugu vezanu za kompletnu obradu poslovne dokumentacije, što znači da oni vrše prvo prevod za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, fakture i različite vrste poslovnih izveštaja, za godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, kao i za osnivački akt i statut preduzeća, te za poslovne odluke, a zatim ih obrađuju ovlašćeni sudski tumači, te ih overavaju svojim pečatom kako bi pružili validnost sa stanovišta zakona.

Prevođenje turističkih tekstova sa finskog na češki jezik

Pored toga što će prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenata, da urade prevod popularnih turističkih tekstova sa finskog jezika na češki, oni će isto tako, po potrebi, prevesti i stručne tekstove koji obrađuju temu iz navedene oblasti. Naravno, turizam je samo jedna od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijent zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uz to, oni će profesionalno da prevedu i tekstove čija sadržina se odnosi na oblast komunikologije, nauke, marketinga i farmacije, ali i one koji su vezani za psihologiju, menadžment i informacione tehnologije, te medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i filozofiju, politiku, psihologiju, pravo i ostale grane, što prirodnih, što društvenih nauka. Svi klijenti kojima je ta usluga potrebna upravo za tekstualne sadržaje imaju mogućnost da ih na obradu našim stručnjacima pošalju mejlom i da ih na potpuno istovetan način preuzmu kada bude bio izvršen prevod, tako da će u velikoj meri i uštedeti vreme, podrazumeva se.

Naravno da naši zaposleni mogu, u skladu sa zahtevima klijenata, da izvrše i direktno prevođenje video i audio sadržaja sa finskog jezika na češki, ali da bi naši klijenti bili u potpunosti zadovoljni, u prilici su da dobiju i uslugu vezanu za titlovanje, kao i sinhronizaciju ovakvih materijala, što zapravo znači da će oni u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene sve vrste filmova (animiranih, igranih, dokumentarnih i crtanih) ali i emisija različite tematike (informativnih, dečijih, zabavnih, obrazovnih i drugih), kao i serije, odnosno, reklamne poruke, te će moći da ih prikazuju tamo gde žele.

Prevodioci i sudski tumači su takođe specijalizovani da, u navedenoj jezičkoj varijanti, izvrše i usmeni prevod, a ako klijent organizuje neki događaj u kome će učešće uzeti izvorni govornici finskog ili češkog jezika, uz konsekutivni ili simultani prevod. Pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa finskog jezika na češki, a zainteresovanima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako je precizno određeno da se svaki tip usmenog prevoda, za koji su naši stručnjaci specijalizovani, primenjuje u tačno određenoj situaciji, to je i vrlo važno da klijenti imaju na umu da je njihova obaveza da na vreme dostave sve informacije koje se tiču samog događaja, a to zapravo podrazumeva da bi trebalo da nam daju podatke o mestu njegovog održavanja, odnosno, o trajanju i o broju učesnika. Bez ikakve dileme bi bilo poželjno da imamo što više informacija koje su vezane za određeni događaj kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu.

Prevodi reklamnih flajera sa finskog jezika na češki

Profesionalan prevod reklamnih flajera sa finskog na češki jezik podrazumeva da prevodioci i sudski tumači na prvom mestu poruku, koja se u njima nalazi izražena na finskom jeziku, oblikuju prema pravilima koje navodi češki jezik, kako bi njegovim govornicima omogućili adekvatno upoznavanje sa konkretnom sadržinom. Isto tako će ovi stručnjaci, na zahtev zainteresovanog klijenta, da obrade i tekstove, kao i brošure i reklamne letke, odnosno, vizit kartice, plakate, kataloge i ostale marketinške materijale.

U ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi internet sadržaja sa finskog na češki jezik koji se vrše uz korišćenje pravila SEO (Search Engine Optimisation), tačnije, vrši se implementacija ovih pravila u sam prevod, a kako bi on bio prilagođen internet pretrazi, to jest, kako bi ga internet pregledači u što kraćem roku prepoznali kao originalnog i, samim tim, pozicionirali među prvim rezultatima web pretrage za neku ključnu reč. Uz web sajtove, sudski tumači i prevodioci takođe, po potrebi, prevode i aplikacije različitih vrsta, zatim online prodavnice, kao i programe, te kataloge i sve ostale sadržaje koji su dostupni online. Svakako mogu, ako je to potrebno, da izvrše i direktno prevođenje knjiga sa finskog na češki jezik, to jest, da odgovore na zahtev klijenta koji želi da, u toj jezičkoj kombinaciji, dobije prevedene udžbenike vezane za bilo koju oblast, ali i književna dela. Izuzev proznih dela književnosti, kao što su, na primer, romani ili dela beletristike, ovi stručnjaci mogu, svakako, da profesionalno obrade i bilo koje delo vezano za oblik poezije, te da klijentima ponude i kvalitetnu obradu ilustrovanih časopisa, odnosno članaka iz novina, ali i stručnih časopisa.

Takođe možemo klijentima da ponudimo i uslugu lekture, odnosno profesionalne korekture, a napominjemo da će kompletnu redakturu različitih vrsta sadržaja za koje su urađeni nekvalitetnih prevodi sa finskog na češki jezik da izvrše visoko stručni korektori i lektori, koji su stalni članovi tima svake poslovnice ove institucije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje