Prevod sa finskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa finskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kako su stručni prevodioci i sudski tumači sposobni za obradu sadržaja i na finskom i na ukrajinskom jeziku, te imaju dodatne kvalifikacije koje im omogućuju da klijentima ponude direktan prevod sa finskog jezika na ukrajinski, to je ova usluga dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji Republike Srbije.

Ono što klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna, moraju da znaju jeste da pomenuti stručnjaci uz obradu sadržaja u pisanoj formi, svakako na njihov zahtev mogu da u toj varijanti jezika izvrše i usmeni prevod. A što se tiče te usluge, osim prevoda uz pomoć šapata, u ponudi je i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na ukrajinski, ali i usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama kojima će svaki klijent biti u potpunosti zadovoljan.

Dobro je da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci mogu odgovoriti profesionalno na zahtev klijenata koji žele da u konkretnoj kombinaciji jezika dobiju profesionalno obrađene novinske članke, odnosno različite vrste časopisa ili, pak tekstualne materijale i to kako stručne, tako i popularne. Takođe, ovi stručnjaci mogu da prevedu i književno delo bilo koje vrste, a nevezano za to da li je u pitanju poetsko ili prozno delo, ali i da omoguće klijentima profesionalan prevod online sadržaja sa finskog jezika na ukrajinski. Tom prilikom, oni mogu izuzev web sajtova, da prevedu i online kataloge, a zatim i internet prodavnice, ali i različite programe i aplikacije, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja je u nekoj vezi sa internetom.Prevođenje sa finskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na finski

Svakako su u ponudi i direktni prevodi filmova sa finskog jezika na ukrajinski, s tim da prevodioci i sudski tumači osim igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, mogu da obrade i reklamne poruke, ali i informativne i zabavne emisije, kao i serije, odnosno dečije i obrazovne emisije, te sve ostale vrste video i audio materijala. A u okviru te usluge klijente očekuje i sinhronizacija svih tih materijala, ali i njihovo profesionalno titlovanje.

Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da obrade i to, naravno profesionalno, brošure, PR tekstove i reklamne letke, ali i flajere, plakate, vizit karte i kataloge, te sve ostale vrste sadržaja kroz koje se reklamira neka usluga, kompanija ili proizvod,

Bez obzira za koju vrstu sadržaja od pomenutih da klijenti zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, obaveza nam je da napomenemo da klijenti treba da ih skenirane pošalju preko mejla, to jest da izaberu najjednostavniji način za njihovo vdostavljanje. Isto tako je omogućeno zainteresovanima da, po završetku obrade od strane naših stručnjaka, izvrše preuzimanje na potpuno isti način.S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da kompletno obrade i bilo koji dokument, obaveza nam je da naglasimo da se način njihovog dostavljanja na obradu, ali i preuzimanja razlikuje od navedenog. Uz mogućnost da ih donesu lično i to u bilo koju poslovnicu ove institucije, dozvoljeno im je i da dokumenta pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A ovo se zahteva zato što svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na ukrajinski ima obavezu da na uvid priloži i originale.

Važno je napomenuti da se preuzimanje dokumenata vrši ili ličnim preuzimanjem ili klijent bira opciju koja podrazumeva da mu nadležna kurirska služba isporučuje kompletno obrađena dokumenta na adresu. Ipak, u pitanju je dodatna usluga i ona se mora naplatiti upravo prema cenovniku konkretne službe.

Kada je u pitanju hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na ukrajinski, dozvoljeno je prvo slanje skeniranih sadržaja preko mejla, a zatim i dostavljanje na uvid originala i to na najbrži od svih prethodno navedenih načina.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac uz sva lična dokumenta (pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i ostala), na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na ukrajinski (tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske presude, punomoćja za zastupanje, sudske odluke i tužbe, licence, sudske žalbe i rešenja i druga dokumenta iz oblasti sudstva i prava).

Klijentima je omogućeno da dobiju kompletnu obradu kako lekarskih nalaza, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svih onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju. Isto tako će sudski tumači i prevodioci, a ako to bude klijent zahtevao, da izvrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke u konkretnoj jezičkoj varijanti. A tom prilikom će, osim diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, da prevedu, a posle toga i overe svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diplomske radove, kao i seminarske i ostala dokumenta koja se odnose na ove oblasti.

Naravno da će odgovoriti adekvatno i na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi poslovne dokumentacije sa finskog jezika na ukrajinski (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i mnoga druga), ali će po potrebi kompletno da obrade i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te svaki drugi dokument koji ulazi u sastav bilo tehničke ili građevinske, bilo tenderske dokumentacije.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja će isto tako ovi stručnjaci da prevedu u toj kombinaciji jezika i overe, a u skladu sa ovlašćenjima koja su im data. Pored saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sva ostala dokumenta iz te grupe.

Najvažnije je da klijentima kojima je u konkretnoj kombinaciji jezika potrebna obrada dokumenata bude napomenuto da je njihova obaveza, na vreme da dobiju sve potrebne informacije koje se odnose na nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje posebne vrste pečata, koji je poznat kao Haški ili Apostille. Ističemo da tu vrstu pečata, sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu zaposleni ne mogu da stave, a ako je potrebno na neki dokument, već se isključivo ta overa vrši u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Samo iz tog razloga je napomenuto da svaki klijent treba prvo da zatraži ove informacije, to jest da sazna da li se za određena dokumenta ta vrsta overe zahteva, pa u slučaju da tada dobijem pozitivan odgovor, neophodno je da se raspita i da li se haški pečat stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da obrađuju konkretni dokument ili tek nakon što oni svoj posao budu završili. Inače, sve ovo smo napomenuli zato što su ta dva tipa overe takozvanim Apostille pečatom najzastupljenija u praksi, a zaposleni u nadležnim državnim institucijama imaju sve potrebne informacije koje su vezane za način overe tim pečatom.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na ukrajinski

Ne samo da su stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani za direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog na ukrajinski jezik, već oni isto tako po zahtevu klijenta u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja. A prvenstveno se misli na uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrdu o redovnom školovanju, s tim da ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i prepis ocena, zatim diplomske i seminarske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta i uopšteno, mnoga druga dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja.

Kako su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije u Srbiji, to oni omogućuju zainteresovanim klijentima da dobiju maksimalno profesionalnu i kompletnu obradu bilo kog dokumenta, što zapravo znači da se prvo vrši njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a da se posle toga pristupa i overi, koju u konkretnoj situaciji vrše ovlašćeni sudski tumači. Od svakog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata sa finskog na ukrajinski jezik se očekuje da u potpunosti ispoštuje pravilo koje se tiče dostavljanja sadržaja na obradu, to jest da tom prilikom priloži i originalna dokumenta. Takođe je poželjno i da potraži informacije koje se odnose na Haški ili Apostille pečat i overu njime za konkretna dokumenta, budući da stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše.

U zvaničnoj ponudi su i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog na ukrajinski jezik, a tom prilikom će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata izuzev lekarskih nalaza, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno rečeno, sva ostala dokumenta koja u sastav ovog tipa dokumentacije ulaze. A potrudiće se da odgovore svakom klijentu koji želi da dobije u navedenoj varijanti jezika preveden bilo koji dokument koji se predaje nadležnim institucijama, a prvenstveno se misli na različite tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i druga), te će svakako, ako to klijent bude zahtevao da kompletno obrade i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, ali i sva ostala lična dokumenta, poput na primer pasoša i izvoda iz knjige umrlih, zatim saobraćajne i radne dozvole, kao i izvoda iz knjige venčanih (venčani list), dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, te vozačke dozvole i drugih.

Pobrinuće se i sudski tumači i prevodioci da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa finkog na ukrajinski jezik (ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske presude, licence, sudske žalbe i odluke, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe, licence i sva ostala dokumenta koje su vezana za pravo ili sudstvo), a podrazumeva se da će klijenti dobiti i onu uslugu koja podrazumeva kompletnu obradu naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih radova bilo koje tematike, te će ovi stručnjaci da obrade i svaki drugi dokument i sadržaj koji je vezan za oblast nauke.

Poslovnu dokumentaciju će takođe prevodilac i sudski tumač da obrade u skladu sa pravilima struke, tako da će klijenti dobiti direktan prevod poslovnih izveštaja sa finskog na ukrajinski jezik, a što se odnosi kako na godišnje i finansijske, tako i na revizorske izveštaje. Uz to, stručnjaci koje ova institucija zapošljava će se pobrinuti da prevedu i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i fakture, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a vezana su za poslovanje različitih pravnih subjekata.

Svakako klijenti u okviru ove institucije mogu da dobiji u uslugu koja se odnosi na kompletnu obradu građevinskih projekata, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, s tim da će navedeni stručnjaci, kada god je potrebno da prevedeu i ona dokumenta koja se smatraju delom tehničke ili dokumentacije za tendere, kao što su na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje ili, pak deklaracije proizvoda i mnoga druga.

Prevodi reklamnih materijala sa finskog na ukrajinski jezik

Nevezano za to u koju vrstu marketinških materijala klijent želi da dobije prevedene u ovoj varijanti jezika, on može da bude potpuno uveren da će profesionalni sudski tumači i prevodioci pristupiti njihovoj obradi u skladu sa pravilima ukrajinskog jezika, a uz primenu svih onih smernica koje navodi prevodilačka struka. Uz obradu specijalne vrste marketinških materijala, poznate kao PR tekstovi, oni će na zahtev klijenata da izvrše i direktni prevod reklamnih flajera i plakata sa finskog jezika na ukrajinski, a po potrebi će da obrade i vizit karte, zatim brošure i reklamne letke, kao i kataloge i, uopšteno govoreći bilo koju vrstu sadržaja koja je primarno namenjena reklamiranju, a nevezano za to da li se prezentuju različite usluge, firme ili proizvodi.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, a u zvaničnoj ponudi ove institucije je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored toga što prevodilac i sudski tumač mogu da primene pravila koja su vezana za simultano prevođenje sa finskog jezika na ukrajinski, u zavisnosti od vrste i osobenosti nekog događaja oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali i konsekutivni prevod. A kako se od klijenta koji želi da angažuje naše stručnjake da bi izvršili navedenu uslugu zahteva da nas informiše o načinu na koji će konkretni događaj da bude organizovan, to je i vrlo važno da nam on doostavi podatke o tome koliko bi trebalo da traje, zatim na kom mestu će biti održan i koliko će ljudi uzeti učešće. Kada tim stručnjaka jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford bude dobio sve navedene informacije, on će ih pažljivo analizirati i utvrditi koja od pomenutih usluga može na najbolji način tim zahtevima da odgovori.

A u ponudi usluga za koje su sudski tumač i prevodilac isto tako specijalizovani se nalaze i direktni prevodi web materijala za finskog jezika na ukrajinski. Pored mogućnosti da klijent dobije profesionalno prevedene internet kataloge, web sajtove ili programe, isto tako se nudi prilika da ovi stručnjaci prevedu online prodavnice, kao i različite vrste aplikacija, te sve ostale sadržaje koji su dostupni na internetu ili su sa njim u vezi. Uz korišćenje onih pravila koja se odnose na optimizaciju konkretnih materijala (SEO - Search Engine Optimisation), ovi stručnjaci omogućuju njihovim vlasnicima da uvide koliko je optimizacija važna, budući da će konkretni materijali biti na mnogo boljoj poziciju nedugo nakon što budu bili postavljeni na web.

Direktan prevod udžbenika sa finskog jezika na ukrajinski

Svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje udžbenika za finskog na ukrajinski jezik nema razloga za brigu ukoliko je njihova sadržina nešto kompleksnija, odnosno ako se bave oblašću koja nije naročito često obrađivana u praksi, pošto profesionalni prevodilac i sudski tumač koji čine tim svakog od preko 20 predstavništava Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi ovakvih materijala. Naravno da klijent može u ovoj varijanti jezika da dobije prevedeno i bilo koje delo književnosti, budući da su naši stručnjaci specijalizovani i za obradu različitih poetskih i proznih književnih dela. Pored toga, oni će se pobrinuti da ispune zahteve svakom klijentu koji želi da dobije prevedene članke iz novine, ali i različite vrste časopisa (dečiji, ilustrovani, stručni i drugi).

U aktuelnoj ponudi usluga ove institucije se nalazi i direktno prevođenje filmova sa finskog na ukrajinski jezik, a sudski tumači i prevodioci uz igrane filmove različitih žanrova, na zahtev klijenata mogu takođe da prevedu i animirane i dokumentarne, ali i crtane filmove. Svakako će po potrebi prevesti i reklamne poruke, zatim dečije i informativne emisije, a bez obzira da li one treba da budu emitovane na radiju ili televiziji, ali i zabavne emisije, serije i ostale audio i video sadržaje. Predviđeno je da svi klijenti u okviru ove usluge odaberu jednu od ponuđenih dodatnih opcija, to jest da se opredele za titlovanje ili sinhronizaciju ovih materijala.

Takođe su stručnjaci pomenute institucije specijalizovani i za izvršenje usluge lekture i korekture, a obaveza nam je da naglasimo da profesionalnu redakturu različitih loše prevedenih sadržaja isključivo vrše korektori i lektori.

Direktno prevođenje popularnih i stručnih tekstova sa finskog na ukrajinski jezik je takođe dostupno na zahtev klijenata, a sudski tumač i prevodilac u tom slučaju mogu profesionalno da obrade tekstualne materijale različite tematike, dužine i kompleksnosti. Uz sadržaje koji se bave temama iz domena menadžmenta, turizma i komunikologije, zatim farmacije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, oni će se pobrinuti da prevedu i sve one materijale čija tema je vezana za oblast medicine, psihologije i nauke, ali i politike. Svakako će ispuniti očekivanja svakom klijentu koji u pomenutoj jezičkoj varijanti želi da dobije prevedene stručne ili popularne tekstove iz domena građevinske industrije, zatim sociologije i informacionih tehnologija, a po zahtevu će prevesti i tekstualne materijale vezane za oblast ekonomije, filozofije i bankarstva, odnosno bilo koje naučne discipline koja spada u prirodne ili društvene nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje