Prevod sa finskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa finskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Jedna jedina institucija koja posluje na teritoriji cele Republike Srbije, a koja može zainteresovanima da ponudi direktno prevođenje sa finskog jezika na pakistanski, jeste Prevodilački centar Akademije Oxford.

Pomenuta usluga je dostupna u obe varijante, to jest u pisanoj formi i u usmenom obliku, a budući da ova institucija zapošljava kako profesionalne prevodioce i sudske tumače, tako i mnoge druge stručnjake, klijentima je omogućeno da dobiju i mnogobrojne dodatne usluge.

Primarno se misli na onu uslugu koju vrše profesionalni korektori i lektori, a koja podrazumeva da će kroz redakturu, oni profesionalno da obrade sve one sadržaje za koje su direktni prevodi u konkretnoj kombinaciji jezika izvršeni krajnje neprofesionalno.Prevođenje sa finskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na finski

Trebalo bi pomenuti i stručnjake koji vrše titlovanje i sinhronizaciju različitih video i audio materijala, tako da zainteresovanim klijentima omogućuju da po odličnim uslovima dobiju kompletno obrađene reklamne poruke i obrazovne, informativne i zabavne, ali i mnoge druge vrste emisija, a po potrebi kompletno obrađuju i serije, kao i dokumentarne i crtane, odnosno animirane i igrane filmove, te sve ostale tipove kako video materijala, tako i audio.

Moramo pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu vrlo kvalitetno da prevedu i bilo koju vrstu tekstualnog materijala, a bez obzira da li su stručni ili, možda popularni, te da li se tiču bilo koje naučne discipline iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Direktni prevodi časopisa sa finskog jezika na pakistanski su isto omogućeni na zahtev, stim da ovi stručnjaci mogu da prevedu i novinske članke, ali i književna dela, kao i udžbenike.

Različite vrste reklamnih materijala, počev od vizit kartica, flajera i reklamnih letaka, preko plakata i brošura, pa do kataloga i PR tekstova, takođe na zahtev mogu da budu kompletno i profesionalno odrađeni. Ne možemo da ne pomenemo i vrlo važno informaciju, a koja je vezana za direktno prevođenje online sadržaja sa finskog jezika na pakistanski i to prvenstveno zato što naši stručnjaci tom prilikom primenjuju i pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnih materijala. Dakle, implementacijom pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation) se postiže da prevedeni web sajtovi ili online katalozi, kao i internet prodavnice i ostali online sadržaji, budu relativno brzo na mnogo boljoj poziciji u polju pretrage za određenu ključnu reč. A pored svih pomenutih, sudski tumač i prevodilac na zahtev vrše i maksimalno profesionalnu obradu softvera, to jest prevode bilo koji program ili aplikaciju u toj jezičkoj kombinaciji.Kada su direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na pakistanski u pitanju, slobodno možemo da kažemo da ovi stručnjaci kompletno obrađuju bilo koju dokumentaciju ili dokument, a po zahtevu klijenta. Pored različitih dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, svedočanstvo o završenom razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi i ostala), te svih onih koji su vezani kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i odluke, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, sertifikati, ugovori, sudska rešenja i druga), prevodilac i sudski tumač obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine bilo tehničku i građevinsku, bilo tendersku dokumentaciju.

Bilo koji dokument koji klijent mora da preda nekoj državnoj instituciji, a potreban mu je njegov direktan prevod sa finskog jezika na pakistanski, će svakako pomenuti stručnjaci da privedu, a odmah posle toga i da ga overe i to isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su im data. Pored potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, vršimo i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa finskog jezika na pakistanski, a kompletno obrađujemo i saglasnost za zastupanje, kao i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti.

Lična dokumenta će na zahtev isto, pomenuti stručnjaci da prevedu i overe, a izuzev svih izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, oni kompletno obrađuju i pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, zatim uverenje o državljanstvu, te dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta.

U okviru ponude usluga za koje su prevodilac i sudski tumač posebno specijalizovani se nalazi i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog jezika na pakistanski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), te će svakako oni moći na zahtev klijenta da prevedu i različita dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica, to jest koja čine poslovnu dokumentaciju. A izuzev revizorskih, finansijski i godišnjih poslovnih izveštaja, u nju se svrstavaju i osnivački akt preduzeća, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, kao i fakture i statut preduzeća, ali i još mnogo drugih dokumenata.

Zainteresovani klijenti moraju da znaju da su prethodno pomenuta isključivo ona dokumenta koja se najčešće obrađuju, a da će profesionalni sudski tumači i prevodioci na njihov zahtev sasvim sigurno prevesti u toj kombinaciji jezika i bilo koji drugi dokument, a posle toga ga i overiti. Naša obaveza je da naglasimo da tu overu vrši ono lice koje je zvanično ovlašćeno od strane konkretnih državnih institucija, to jest sudski tumač, a da svakako nju ne bi trebalo pomešati sa overom koja uključuje stavljanje Apostille, to jest haškog pečata. Klijenti overu haškim pečatom ne mogu da dobiju u okviru u naših poslovnica, jer za njeno izvršenje isključivo moraju da se obrate nadležnim institucijama Republike Srbije, što su zapravo službe koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova na teritoriji mesta njihovog stanovanja. A tada bi trebalo da saznaju da li je pomenuta vrsta overe obavezna za dokumenta koja su njima potrebna prevedena u toj kombinaciji jezika, te da bismo još malo pojasnili navešćemo činjenicu da se haški pečat stavlja samo na dokumenta za koja određuje aktuelni zakon. Ali ono što posebno komplikuje celokupan proces obrade, jeste činjenica da se taj pečat na neka dokumenta stavlja pre početka obrade, a za neka se čeka da se izvrši njihov prevod u zahtevanoj varijanti jezika i overi pečatom sudskog tumača, da bi Apostille pečat bio stavljen na kraju obrade. Sve to su dovoljni razlozi da klijent razume zbog čega bi trebalo prvo da dobije informaciju da li je pomenuti pečat obavezno staviti na njegova dokumenta, a odmah zatim (naravno pod uslovom da sazna da jeste) mora da pita i po kom principu se ta vrsta overe vrši, to jest da li prvo donosi dokument nama na obradu ili ga nosi u nadležne državne institucije.

Uz to, napominjemo i da je celokupan postupak obrade dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača takođe precizno određen zakonom i iziskuje da on pre overe izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa sadržinom originalnog, te je iz tog razloga svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na pakistanski, svakako dužan da priloži i originale, a koji se koriste naravno na uvid.

Svaki klijent ima mogućnost kako da ih pošalje preko kurirske službe, tako i da nam ih lično donese, odnosno može i da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, a za bilo koju drugu vrstu materijala za koju mu je potrebna obrada, je otvorena mogućnost ne samo slanja, već i preuzimanja preko mejla.

Naravno, pošto se moraju dostaviti originalna dokumenta i način preuzimanja je drugačiji, tako da svaki pojedinačni klijent treba da se odluči da li će mu kurirska služba isporučiti konkretna dokumenta na adresu ili će, ipak da dođe u našu poslovnicu i preuzme ih. Svakako mora da zna i to da se usluga dostavljanja plaća po cenovniku konkretne kurirske službe, jer je u pitanju usluga koja nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta.

Direktni prevodi dozvole za boravak sa finskog na pakistanski jezik

Ako nam se obrati bilo koji klijent sa zahtevom da dobije prevod dozvole za boravak sa finskog jezika na pakistanski, on mora biti informisan da prevodioci i sudski tumači tu uslugu pružaju uz apsolutno poštovanje zakonskih okvira. A pod tim se misli na činjenicu da uz prevod u toj kombinaciji jezika ovog ili bilo kog drugog dokumenta, svaki pojedinačni klijent istovremeno dobija i njegovu overu, a tu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji su zaposlen u našoj instituciji.

Zahteva se da klijent u tom slučaju ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid i to upravo sudskom tumaču. A izuzev toga, klijenti koji su zainteresovani za obradu dokumenata bi trebalo da se raspitaju i to potpuno samostalno, da li se za ta dokumenta mora izvršiti takozvana nadovera, to jest da li je potrebno Haški ili Apostille pečat na njih staviti i kada, jer pomenuti stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju dozvolu da tu vrstu overe urade.

Takođe možemo na zahtev klijenata da prevedemo i radnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz knjige venčanih, te vozačku dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i saobraćajnu dozvolu, odnosno izvod iz knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Različite tipove dokumentacija, isto tako će sudski tumači i prevodioci na zahtev da prevedu, odnosno overe, a pored medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga), oni vrše i direktno prevođenje tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa finskog jezika na pakistanski (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga), te po potrebi kompletno obrađuju i sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. A izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno statuta i osnivačkog akta preduzeća, u nju spadaju i različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji, finansijski ili revizorski, a zatim i poslovne odluke, fakture i, uopšteno govoreći sva dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa poslovanjem određene kompanije.

Sva ona dokumenta koja vrlo često zahtevaju brojne državne institucije da klijenti predaju, takođe mogu da budu kompletno obrađena, a u ponudi su direktni prevodi potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog jezika na pakistanski (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Trebalo bi da informišemo sve klijente da sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj varijanti jezika, a na njihov zahtev da prevedu i presude o razvodu braka, odnosno punomoćje za zastupanje, kao i različite vrste ugovora, ali i sudske odluke, kao i sudske tužbe, rešenja i žalbe, zatim različite vrste sertifikata ili licenci, to jest sva ona dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva ili prava, pa se svrstavaju u pravna akta.

Direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa finskog jezika na pakistanski je isto na spisku usluga koje pomenuti stručnjaci mogu da izvrše po zahtevu svakog klijenta, a oni će takođe omogućiti onome kome je to potrebno, da dobije i kompletno obrađeno diplomu i dodatak diplomi, zatim naučne patente, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, naučne radove, kao i diplomske i seminarske, odnosno uverenje o položenim ispitima i mnoga druga sada nenavedena dokumenta, a koja su vezana ne samo za oblast obrazovanja, nego i za oblast nauke.

Prevođenje softvera sa finskog jezika na pakistanski

Nevezano za to koja vrsta aplikacije ili programa je u pitanju, a za koju klijent zahteva direktan prevod u pomenutoj varijanti jezika, trebalo bi da bude potpuno uveren da će stručni prevodioci i sudski tumači na njegov zahtev da odgovore u najkraćem mogućem roku i maksimalno profesionalno. Naravno da oni mogu da izvrše i direktno prevođenje internet sajtova sa finskog na pakistanski jezik, ali i da ispune zahtev svakome ko želi da dobije profesionalno prevedene online prodavnice ili internet kataloge, te uopšteno sve ostale materijale koji su dostupni na mreži. Uslov za pravilno prevođenje svih ovih sadržaja se odnosi na adekvatnu implementaciju SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da se i pomenuti stručnjaci prilikom njihove obrade maksimalno tim pravilima i rukovode. Zapravo se radi o tome da bilo koja vrsta internet materijala treba da bude vidljiva u polju pretrage, a što se postiže upravo pravilnom optimizacijom sadržaja, to jest njihovim prilagođavanjem potrebama internet pregledača. Dakle, trebalo bi da bilo koja vrsta sadržaja za koju se urade prevodi u toj varijanti jezika, a onako kako to čine stručni sudski tumači i prevodioci u našoj instituciji, bude vrlo brzo pozicionirana među prvim rezultatima globalne pretrage za te ključne reči, čime se zapravo utiče i na poboljšanje poslovanja same kompanije koja je vlasnik tih sadržaja.

Direktni prevodi književnih dela sa finskog na pakistanski jezik, ali i udžbenika bilo koje tematike su isto dostupni svakome ko ima potrebu za njima. Takođe bi trebalo naglasiti i da naši stručnjaci u toj kombinaciji jezika, mogu maksimalno profesionalno da obrade kako članke iz novina, tako i stručne, ali i ilustrovane, te ostale vrste časopisa.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa finskog na pakistanski jezik, slobodno možemo da kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu da odgovore na zahtev apsolutno bilo kog događaja za koji se pomenuta usluga zahteva, a prvenstveno zato što su osposobljeni ne samo za primenu simultanog prevoda u toj varijanti jezika, već i zato što po potrebi mogu primeniti i pravila koja se odnose kako na prevod uz pomoć šapata, tako i na konsekutivno prevođenje. Uzevši u obzir da oni, praktično rečeno mogu da primene bilo koju od ovih vrsta usmenog prevoda, a da je predviđeno tačno za koju vrstu događaja se koja od njih koristi, to je posebno bitno da klijenti imaju na umu da je potrebno pre izrade ponude dostaviti sve relevantne informacije o samom događaju. A pod njima se podrazumeva ne samo podatak o mestu njegovog održavanja, odnosno o trajanju, već je isto tako neophodno da bude dostavljena informacija i o broju učesnika koji su na konkretni događaj pozvani. S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi među uslugama koje su našim klijentima dostupne, to će tim stručnjaka koji bi trebalo da izrade ponudu za pomenutu uslugu, svakako i nju da navede, a ako bude doneta odluka da se taj tip usluge primeni za neki događaj.

Prevodi popularnih i stručnih tekstova sa finskog jezika na pakistanski

Kako prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju zavidan nivo opštih znanja iz različitih oblasti, te im praktično nije nepoznata nijedna grana i društvenih ni prirodnih nauka, to svaki klijent kome su potrebni prevodi stručnih i popularnih tekstova za finskog na pakistanski jezik nema apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, a ako se radi o nešto neobičnijoj temi, jer će naši stručnjaci sasvim sigurno biti u mogućnosti da takve tekstove prevedu na najbolji mogući način. A pored onih čija tema je vezana za oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i marketinga, odnosno građevinske industrije, turizma i menadžmenta, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i psihologije, filozofije i sociologije, oni na zahtev obrađuju i tekstove koji se bave ma kojom temom iz oblasti obrazovanja, nauke, farmacije i medicine, ali i politike, finansija, prava i bankarstva, odnosno ekonomije, te bilo koje druge naučne discipline, a nevezano za to da li je ona svrstana u oblast društvenih ili prirodnih nauka.

Isto tako, pomenuti stručnjaci vrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na pakistanski jezik, a pored reklamnih flajera, brošura i plakata, oni maksimalno korektno i u kratkom roku obrađuju i vizit kartice, zatim PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje koji su vezani za reklamiranje bilo proizvoda, usluga ili neke kompanije. Potpuno smo uvereni da će apsolutno svaki klijent kome je potrebna profesionalna obrada ovakvih sadržaja, biti i više nego zadovoljan uslugom koju će mu omogućiti naši zaposleni, jer sudski tumači i prevodioci imaju visok nivo znanja vezano za marketinška pravila, a koja će implementirati u skladu sa potrebama samog sadržaja, kako bi na taj način izvornim govornicima ciljanog, to jest pakistanskog jezika omogućili da vrlo lako dođu do potrebnih informacija vezano za ono što se reklamira.

Svaki klijent koji želi da dobije direktan prevod igranih filmova sa finskog na pakistanski jezik će, gotovo sigurno biti oduševljen činjenicom da je u bilo kojoj poslovnici naše institucije dostupna i finalna obrada ne samo igranih filmova, nego i mnogi drugih video i audio sadržaja, poput na primer serija ili informativnih emisija, odnosno obrazovnih emisija, dokumentarnih filmova i reklamnih poruka, kao i crtanih i animiranih filmova, te zabavnih emisija i uopšteno bilo kog audio ili video materijala. Kada kažemo finalna obrada, pod tim mislimo na uslugu kako sinhronizovanja svih tih sadržaja, tako i njihovog profesionalnog titlovanje, a koje su omogućene da bi pojedinačni klijent bio u mogućnosti da pomenute materijale prezentuje, praktično odmah pošto ih bude preuzeo u okviru naše institucije.

Iako je usluga koju omogućuju naši stručnjaci, u principu vrlo retko omogućena u drugim institucijama ovog tipa, činjenica je da ima pojedinaca koji smatraju da mogu da izvrše direktno prevođenje sa finskog na pakistanski jezik za različite vrste sadržaja. Ali, ponekad se dogodi da oni uopšte ne ispoštuju pravila prevodilačke struke, to jest da ne primenjuju ni ona pravila koja su prisutna u ciljanom jeziku, a što rezultira nezadovoljstvom klijenta pruženom uslugom, to jest pojavom većeg broja grešaka u urađenim prevodima i to za bilo koju vrstu sadržaja. Ako i vi spadate u osobe koje su dobile takvu uslugu, možemo vam ponuditi da angažujete profesionalne lektore i korekture koji su u našem timu, a kako bi izvršili lekturu, to jest korekturu za bilo koju vrstu sadržaja za koje su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika urađeni, te je potrebno prilagoditi ih aktuelnim pravilima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje