Prevod sa finskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa finskog na slovenački jezik

Za online prevod sa finskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Osnovni uslov da se direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na slovenački smatra pravno validnim, to jest da obrađen dokument može klijent da koristi kada mu je potrebno, jeste da on poseduje i pečat zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Baš takav način obrade primenjuju i stručnjaci koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford i praktično rečeno, svakom klijentu omogućuju da uštedi i vreme, ali i novac.

Zarad overe pečatom sudskog tumača se iziskuje dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, te je omogućeno da ih klijent lično donese u prostorije bilo kojeg predstavništva ove institucije, odnosno da ih pošalje preporučeno, a preko “Pošte Srbije” ili da ih dostavi preko bilo koje kurirske službe.

Hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na slovenački je takođe dostupno zainteresovanim klijentima, a tada se prvo skenirana dokumenta šalju elektronskim putem, pa naknadno dostavljaju na uvid.Prevođenje sa finskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na finski

Po završetku obrade, klijenti dolaze lično i preuzimaju obrađena dokumenta ili im kurirska služba sadržaje isporučuje na adresu, a ta usluga se naplaćuje dodatno i to isključivo po cenovniku koji pomenuta služba bude primenjivala u datom trenutku.

Izuzev onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih vrsta uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala), sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), tako i sva ona koja čine poslovnu, tendersku, građevinsku ili tehničku dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala).

Različita dokumenta iz domena prava, ali i ona koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, isto tako oni mogu kompletno da obrade. Uz prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na slovenački, odnosno svedočanstva o završenim razred ima osnovnih i srednjih škola, kao i tekovina Evropske Unije, te nastavnih planova i programa fakulteta, presuda o razvodu braka i rezultata naučnih istraživanja, na zahtev klijenata se obrađuju i punomoćje za zastupanje, naučni patenti i sertifikati, ali i sva ostala dokumenta koja se vezuju za pomenute oblasti.Preostalo još da pomenemo i to da je obavezan svaki pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj varijanti, da se raspita i to samostalno da li je overa Apostille ili takozvanim haškim pečatom za ta dokumenta obavezna. Navedenu informaciju ne mogu da mu daju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, jer nisu obavezni da sa time budu upoznati, pošto se pomenuta overa ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Uz informaciju o tome da li je ovaj pečat obavezno staviti na ta dokumenta, klijent treba da pribavi i podatak po kom principu se ona vrši, to jest da li se haški pečat stavlja na kraju obrade konkretnog dokumenta ili na njenom početku.

Sve sadržaje koji su vezani kako za oblast interneta (online prodavnice, aplikacije, web katalozi, različite vrste programa, internet sajtovi i druga), tako i one koji se odnose na oblast marketinga, kao što su na primer PR tekstovi, reklamni flajeri i plakati, odnosno vizit kartice, katalozi i brošure, ali i mnogi drugi, isto tako će po zahtevu klijenta pomenuti stručnjaci da prevedu maksimalno profesionalno.

Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa finskog jezika na slovenački, a izuzev prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima samog događaja vrše i konsekutivno, kao i simultano prevođenje u toj varijanti i jezika. Isto tako se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na listi usluga koje su omogućene zainteresovanima.

Različite vrste televizijskih i radijskih emisija, zatim igrane filmove, reklamne poruke i crtane filmove, ali i serije, dokumentarne i animirane filmove, to jest sve vrste video i audio sadržaja, ne samo da prevodimo u navedenoj varijanti jezika, već ih možemo i profesionalno sinhronizovati ili titlovati.

Dostupna je i usluga redakture sadržaja različite vrste, a lektori i korektori su za njeno izvršenje zaduženi. Svakako će prevodioci i sudski tumači profesionalno da obrade kako časopise različitih vrsta i novinske članke, tako i bilo koje književno delo i udžbenike, a po potrebi vrše i direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na slovenački i to sadržaja različite dužine, namene, tematike i kompleksnosti.

Budući da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid, kao što je to kod obrade dokumenata, klijenti kojima su potrebni direktni prevodi u pomenutoj varijanti jezika za bilo koju vrstu ovih sadržaja, treba ne samo da nam ih pošalju na obradu elektronskim putem, nego i da ih na isti takav način preuzmu.

Prevodi dokumentarnih filmova sa finskog jezika na slovenački

Dodatna usluga koja je vezana za direktno prevođenje dokumentarnih filmova sa finskog na slovenački jezik uključuje mogućnost kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako i sinhronizacije. Klijenti koji zahtevaju ovu uslugu, zapravo u optimalnom roku dobijaju kompletno obrađene kako dokumentarne filmove, tako i bilo koju drugu vrstu što video, što audio sadržaja, te mogu brzo nakon preuzimanja da ih puštaju i na radiju i na televiziji, ali i u bioskopu, to jest gde god žele. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač, izuzev dokumentarnih da prevedu, a zatim svojim kolegama prepuste izvršenje dodatne usluge i za igrane filmove, serije i zabavne, ali i informativne emisije, kao i za animirane i crtane filmove, reklamne poruke, dečije i obrazovne emisije i mnoge druge vrste audio ili video materijala.

Direktni prevodi internet sajtova sa finskog na slovenački jezik takođe mogu da budu izvršeni po zahtevu zainteresovanog klijenata, a uz implementaciju pravila koja su vezana za optimizovanje tih sadržaja, to jest uz korišćenje SEO (Search Engine Optimisation). Glavni cilj ovakvog načina obrade ne samo sajtova, nego i svih ostalih online sadržaja, jeste dostizanje boljeg mesta u polju pretrage. A sudski tumač i prevodilac će da obrade i aplikacije bilo koje vrste, kao i internet prodavnice, zatim programe, online kataloge i mnoge druge sadržaje koji su na mreži dostupni.

Takođe, zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju i profesionalan prevod tekstova sa finskog na slovenački jezik, a izuzev popularnih tekstova različite tematike, dužine i složenosti, prevodilac i sudski tumač maksimalno kvalitetno prevode i stručne tekstualne materijale. Pored onih koji se bave temom iz domena sociologije, filozofijr ili psihologije, odnosno građevinske industrije, marketinga i komunikologije, te informacionih tehnologija, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, ovi stručnjaci pristupaju obradi i svih onih tekstualnih sadržaja koji su vezani kako za oblast menadžmenta, bankarstva, nauke i medicine, tako i onih čija tema se primarno odnosi na oblast politike, finansija i obrazovanja, ali i farmacije, ekonomije i još mnogo drugih oblasti, iz domena društvenih ili prirodnih nauka.

Prevođenje PR tekstova sa finskog na slovenački jezik

Pretpostavljamo da klijenti znaju koje su osobenosti reklamiranja putem PR tekstova, tako da bi trebalo da im bude jasno zbog čega prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford njihovoj obradi u navedenoj varijanti jezika pristupaju vrlo pažljivo i profesionalno. Naime, poruka koja se u sadržajima ovog tipa nalazi mora da bude pravilno oblikovana u duhu ciljanog jezika, a kako bi bio ostvaren uspeh prilikom prevođenja. Podrazumeva se, takođe da će naši stručnjaci na zahtev klijenata, izvršiti i prevođenje plakata sa finskog jezika na slovenački, odnosno reklamnih letaka i flajera, te da će svakako prevesti i vizit kartice, brošure, kataloge i ostale materijale koji su vezani za marketing.

Sem toga, klijentima je na raspolaganju i mogućnost izvršenja profesionalne korekture i lekture, to jest sva dokumenta ili drugi sadržaji koji su prevedeni u ovoj varijanti jezika, ali ne uz poštovanje pravila struke i slovenačkog jezika, mogu da budu podvrgnuti profesionalnoj redakturi. A nakon što korektori i lektori budu stručno obradili takve sadržaje, potpuno smo sigurni da će pojedinačni klijent pruženom uslugom biti zadovoljan.

Direktni prevodi knjiga sa finskog jezika na slovenački uključuju obradu kako udžbenika, tako i romana, dela beletristike i ostalih književnih dela. Sudski tumač i prevodilac mogu, isto tako ako je potrebno da obrade i sadržinu najpre ilustrovanih i dečijih, a zatim i stručnih časopisa, ali i članaka iz novina.

Među brojnim uslugama koje su dostupne zainteresovanima, posebno treba izdvojiti usmeno prevođenje sa finskog jezika na slovenački, a prvenstveno zato što naši stručnjaci vrše sve tri vrste te usluge, to jest specijalizovani su i za prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i za konsekutivni, odnosno simultani prevod. A uz osnovnu uslugu, našim klijentima je omogućeno i da po vrlo povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Pre nego što budemo zvanično oformili ponudu, zahtevamo da nam klijent koji je za tu uslugu zainteresovan, dostavi sve informacije o događaju i njegovoj organizaciji, a prvenstveno da nas informiše o broju učesnika i o njegovom trajanju, kao i o mestu na kome će on da bude organizovan.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog jezika na slovenački

Budući da je u pitanju dokument, to jest direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na slovenački jezik svakako uključuje i njegovu veru, pa klijent treba na uvid da dostavi i originalna dokumenta. Njemu se, takođe preporučuje i da izvrši sve potrebne provere koje se odnose na overu haškim, odnosno takozvanim Apostille pečatom.

Sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, a primarno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, prevodioci i sudski tumači takođe kompletno obrađuju u navedeno jezičkoj varijanti.

Dostupni su i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa finskog na slovenački jezik, ali i svih ostalih ličnih dokumenata, počev od pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i potvrde o prebivalištu, preko izvoda iz knjige umrlih i venčanih, pa do različitih tipova dozvola i to kako vozačke, tako i radne, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak.

Svakako će naši stručnjaci odgovoriti na zahtev bilo kog klijenta koji želi da u navedenoj jezičkoj varijanti dobije obrađenu poslovnu dokumentaciju, a bez obzira da li zahteva prevod rešenja o osnivanju pravnog lica ili poslovnih odluka, odnosno osnivačkog akta ili statuta preduzeća, te revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, ali i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije.

Direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa finskog na slovenački jezik je takođe omogućeno klijentima, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrda o redovnim primanjima, a sudski tumač i prevodilac takođe kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i još mnogo nepomenutih dokumenata koja se predaju nadležnim službama.

Pored građevinskih projekata, naši stručnjaci obrađuju i ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno sva ostala dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku.

Uz direktan prevod pravnih akata sa finskog na slovenački jezik (punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske žalbe i rešenja, licence, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, sertifikati, presude o razvodu braka, sudske odluke i ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva), profesionalni sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu i za različita dokumenta iz domena kako nauke, tako i obrazovanja. Na zahtev klijenata oni će da prevedu ne samo diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i patente, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, već i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske, odnosno seminarske radove, te potvrdu o redovnom školovanju i uopšteno, bilo koji dokument koji sa pomenutim oblastima ima veze.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje