Prevod sa finskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na kineski jezik

Za online prevod sa finskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Vrlo je verovatno da je Prevodilački centar Akademije Oxford jedina institucija na teritoriji cele Srbije koja može da ponudi prevođenje sa finskog jezika na kineski. Naročito smo ponosni na činjenicu da sudski tumači i prevodioci koje zapošljavamo, u toj kombinaciji jezika mogu da izvrše i prevod u usmenom, kao i u pisanom obliku i to za bilo koju vrstu materijala.

Najznačajnije je to što naši stručnjaci klijentima omogućuju kompletnu obradu dokumenata, to jest pored prevoda, rade i njihovu overu. Moramo napomenuti da ovlašćeni sudski tumači stavljanjem pečata na prevedena dokumenta, time iznose zvaničnu potvrdu da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnim, to jest omogućuju klijentima da ih predaju bilo koji nadležnoj instituciji, ali i da ih koriste u različitim situacijama kao i svaki drugi originalan i pravno validan dokument.

Jedini uslov koji mora da bude ispoštovan da bi na zahtev klijenata bili izvršeni prevodi dokumenata sa finskog jezika na kineski je vezan za dostavljanje sadržaja na obradu, uzevši u obzir da svaki zainteresovani klijenti u tom slučaju mora na uvid priložiti i originalna dokumenta. Osim varijante donošenja sadržaja direktno u jednu od naših poslovnica, dopušteno je zainteresovanima za ovu uslugu i da konkretna dokumenta pošalju ili putem „Pošte Srbije“ ili preko neke kurirske službe na adresu bilo koje od preko 20 poslovnica naše institucije u zemlji.Prevođenje sa finskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na finski

Jedini slučaj kada se može prvo dokument poslati preko mejla, a posle toga i dostaviti na predviđene načine, jeste ako klijent zahteva njegov hitan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Kada budemo dobili sadržaje za koje klijenti zahtevaju obradu, mi ćemo prvo izvršiti njihov prevod u skladu sa pravilima u željenoj kombinaciji jezika, a posle toga sledi i postupak overe. A on je, naravno precizno određen slovom zakona i uključuje prvo upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, a radi utvrđivanja njihove istovetnosti.

Ukoliko klijent ima urađen prevod, a želi samo da dobije overu pečatom sudskog tumača za njega, može se dogoditi da postoje neka odstupanja između ova dva dokumenta, ali nema razloga za zabrinutost, jer je u ponudi naše institucije redaktura onih dokumenata za koja su direktni prevodi sa finskog jezika na kineski urađeni. A nakon što profesionalni lektori i korektori budu, u skladu sa pravilima ispravili sve primećene greške, pristupiće se postupku overe u najkraćem mogućem roku.Kada se celokupan postupak bude završen, klijent će doći u jednu od naših poslovnica, a kako bi izvršio preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, stim da mu se nudi i mogućnost da ih dobije isporukom na određenu adresu. Ono što je važno naglasiti u tom slučaju, jeste da se radi o usluzi koja je dodatna i kao takva podrazumeva odvojeno naplaćivanje od usluge prevoda i overe. Cenu dostavljanja isključivo ima pravo da odredi upravo služba koja će i da izvrši uslugu, a klijent će plaćanje da izvrši u trenutku preuzimanja.

Mada postupak obrade dokumenata koji vrše naši stručnjaci važi za kompletan i zakonski validan, činjenica je da postoje brojna dokumenta za koja se iziskuje i dodatna overa, to jest na koja se mora staviti pečat poznat pod nazivom Haški ili Apostille. Međutim, stručnjaci koje mi zapošljavamo ne mogu tu uslugu da pruže klijentima ako je potrebno, jer im nisu data adekvatna ovlašćenja za njeno izvršenje. Upravo iz tog razloga mi i navodimo da bi bilo dobro da svaki zainteresovani klijenti, a pre dostavljanja konkretnih dokumenata našim stručnjacima na obradu, proveri da li se overava haškim pečatom za ta dokumenta mora izvršiti i kada, to jest da li na samom početku ili na kraju postupka njegove obrade. Ovde moramo da objasnimo da se u zavisnosti od informacija vezano za trenutak stavljanja Apostille pečata, saznaje i po kom principu se konkretni dokument obrađuje. A ako klijent bude dobio informaciju da se prvo mora staviti pomenuti pečat, on treba da zna da će se u tom slučaju raditi prevođenje dokumenta sa finskog jezika na kineski, ali da naši stručnjaci moraju da prevedu i konkretni pečat, pa da tek onda obrađen dokument overe. Mnogo je jednostavniji princip koji podrazumeva stavljanje haškog pečata na kraju procesa obrade, jer tada prevodioci i sudski tumači vrše prvo prevod, a posle toga overavaju konkretni dokument i onda ga dostavljaju klijentu koji posle toga treba da ga odnese u nadležne institucije, a kako bi bila izvršena nadovera. Sada bi trebalo da je svakome jasnije zbog čega je pribavljanje ovih informacija naročito važno.

Ostalo je da pomenemo i to da bilo koji klijent u našim poslovnicama može da dobije kompletnu obradu za apsolutno sva dokumenta, počev od ličnih (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i ostala), preko svih dokumenata iz oblasti prava i sudstva (punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, sudska rešenja i tužbe, sudske presude, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, ugovori i druga), pa do različitih vrsta dokumentacija.

Naime, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu ne samo za poslovnu dokumentaciju (fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga), već i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja čine kako tehničku, tako i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju.

Bilo koji dokument koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke, klijenti mogu da dobiju kompletno obrađen u navedenoj varijanti jezika, a što znači da sudski tumač i prevodilac rade direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa finskog jezika na kineski, odnosno rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, te svakako po potrebi obrađuju i diplomske, naučne i seminarske radove, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i naučne patente, te uverenje o položenim ispitima, ali i još mnogo drugih dokumenata koja se mogu svrstati u jednu od tih oblasti.

Različite vrste potvrda, odnosno saglasnosti i uverenja, kao i izjava isto tako možemo, na zahtev klijenata da prevedemo u konkretnoj varijanti jezika, a nakon toga i overimo pečatom sudskog tumača. Izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, profesionalni prevodilac i sudski tumač vrše i direktan prevod uverenja o nekažnjavanju sa finskog jezika na kineski, ali i svih ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama.

Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, ističemo da naši stručnjaci uz simultano i konsekutivno prevođenje, a što su usluge koje se vrlo često i primenjuju u praksi, takođe mogu u zavisnosti od vrste događaja, da primene i onu uslugu usmenog prevoda koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Uz to im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a celokupnu ponudu za ovu uslugu mi možemo da formiramo tek kada budemo imali sve potrebne podatke koji se na konkretni događaj odnose. Primarno je potrebno da znamo koliki će broj učesnika biti prisutan, to jest koje su karakteristike prostora ili mesta na kome će određeni događaj da bude održan, a potrebno je da nas klijenti takođe informišu i o tome koliko je određeno da on traje, pa ćemo morati da analiziramo sve te informacije i na osnovu njih odlučimo da li će biti i primenjeno šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na kineski.

Dostupni su i prevodi tekstova različite namene, odnosno dužine, ali i tematike i složenosti, tako da sudski tumači i prevodioci uz popularne tekstove, a čija tema se odnosi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, takođe na zahtev klijenata obrađuju i stručne sadržaje.

A ukoliko su nekome potrebni direktni prevodi serija sa finskog jezika na kineski, u našim poslovnicama može da angažuje stručnjake koji će izvršiti i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Pored toga možemo kompletno da obradimo i crtane filmove, informativne emisije i reklamne poruke, odnosno animirane i igrane filmove, a zatim i emisije zabavnog karaktera, kao i obrazovne, te dokumentarne filmove, dečije emisije i sve ostale vrste i video i audio materijala.

Pobrinućemo se i da ostvarimo zahtev klijenata kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi za vizit kartice sa finskog jezika na kineski, odnosno za kataloge, brošure ili reklamne letke, te za PR tekstove, plakate i ostale marketinške materijale. Isto tako naši stručnjaci mogu da budu angažovani i ukoliko se vrši direktno prevođenje web sajtova u toj kombinaciji jezika, ali i bilo koje druge vrste internet materijala (online prodavnice, programi, web katalozi, aplikacije i ostalo). Kako prevodilac i sudski tumač odlično vladaju pravilima SEO (Search Engine Optimisation), to znači da svi klijenti koji žele da dobiju prevod za konkretne sadržaje, zapravo dobijaju dvojaku uslugu, jer oni i bivaju optimizovani za web pregledače, pa će i relativno brzo da budu na mnogo boljem mestu u okviru internet pretrage za tačno definisanu ključnu reč.

Predviđeno je i dostavljanje pomenutih sadržaja na obradu preko mejla, te i njihovo preuzimanje može da bude izvršeno na isti takav način.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa finskog na kineski jezik

Da bi direktan prevod uverenja o državljanstvu sa finskog jezika na kineski bio validan, neophodno je da on bude i zvanično overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Shodno tome, naši stručnjaci i vrše obradu kako ovog uverenja, tako i bilo kog drugog dokumenta za koji klijent zahteva prevod u konkretnoj kombinaciji jezika.

Svako kome je ta usluga potrebna, mora izvršiti dostavljanje originala na uvid, a vrlo je važno i da se samostalno raspita i to u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, da li je obavezujuća overa haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom za ta dokumenta.

Svakako će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu i sva ostala lična dokumenta i to kako izvod iz matične knjige rođenih, odnosno izvod iz knjige venčanih i umrlih, tako i saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, kao i pasoš, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument.

Zainteresovane u našim poslovnicama očekuju i direktni prevodi dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na kineski, a to su zapravo različiti tipovi izjava, zatim saglasnosti i uverenja, kao i potvrda. Osim uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta iz ove grupe.

Potrudićemo se da ostvarimo zahtev klijenata koji u ovoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevedene lekarske nalaze, te će takođe naši stručnjaci prvo prevesti, a potom i overiti specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade na zahtev i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke (prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i ostalo), ali će omogućiti zainteresovanim klijentima da dobiju i prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije za finskog jezika na kineski. Zapravo će oni profesionalno obraditi kako građevinske projekte i deklaracije proizvoda, tako i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja čine ove tipove dokumentacija.

Različite vrste pravnih akata i to kako sudske tužbe, presude i rešenja, odnosno tekovine Evropske Unije i ugovore, ali i licence i sudske odluke, odnosno sertifikate i punomoćje za zastupanje, to jest sva dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva i prava, a isto tako će sudski tumač i prevodilac obraditi kompletno u ovoj varijanti jezika.

Klijentima je omogućeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na kineski, a ta usluga se odnosi kako na obradu godišnjih poslovnih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća i faktura, tako i na prevod, odnosno overu revizorskih i finansijskih izveštaja, zatim poslovnih odluka i statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i ostalih nenavedenih dokumenata koja čine ovu vrstu dokumentacije.

Prevođenje programa i aplikacija sa finskog jezika na kineski

Pored softvera, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod internet sajtova sa finskog na kineski jezik ali i mnogih drugih materijala koji su dostupni preko interneta. A prvenstveno se pod tim misli na online kataloge, odnosno na web prodavnice, ali i na mnoge druge online sadržaje, te njihova profesionalna obrada koju na zahtev klijenata vrše sudski tumači i prevodioci, uz prevod uključuje i optimizaciju, to jest primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), a čime se tim materijalima omogućuje da vrlo brzo od strane internet pregledača budu prepoznati kao kvalitetni i originalni, što će se pozitivno odraziti i na mesto koje oni zauzimaju u globalnoj pretrazi.

Sobzirom na to da prevodilac o sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda, naročito je važno da klijenti koji su za nju zainteresovani imaju na umu informaciju da oni vrše kako simultano prevođenje sa finskog na kineski jezik, tako i šapatno, odnosno konsekutivno, a da naša institucija svima koji su zainteresovani i za tim imaju potrebu, omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to vrhunskog kvaliteta, koja može da bude dostupna po vrlo povoljnim uslovima. Za svaku od pomenutih vrsta ove usluge je tačno određeno u kojoj situaciji mora da bude primenjena, to jest za koji tip događaja, pa da ne bismo ponudili neodgovarajuću uslugu usmenog prevoda, mi svakako od zainteresovanih zahtevamo dostavljanje relevantnih informacija. A od njih se, osim podataka o prostoru u kome će događaj da bude organizovan, smatraju i oni koji su vezani za tačan broj učesnika, odnosno oni koji se tiču predviđenog trajanja događaja. Zapravo, mi ponudu ne možemo da formiramo bez njih, jer je potrebno da budemo upoznati sa svim tim detaljima da bismo mogli da izaberemo najbolju moguću uslugu, to jest upravo onu koja će pružiti adekvatan odgovor na zahteve konkretnog događaja.

Naši stručnjaci klijentima omogućuju i profesionalnu obradu marketinških materijala, a u ponudi su kako direktni prevodi PR tekstova sa finskog na kineski jezik, odnosno reklamnih letaka i kataloga, tako i plakata, tako i brošura, te i vizit kartice. Ističemo da pomenuti stručnjaci vladaju oblašću marketinga prilično dobro, tako da sve ove, ali i mnoge druge reklamne materijale oni obrađuju isključivo sa stanovišta dobrog marketinga. A to podrazumeva da se svi oni maksimalno profesionalno prilagođavaju ne samo pravilima ciljanog jezika, nego i pravilima prevodilačke struke, pa čak i marketinga, te izvornim govornicima kineskog na taj način omogućuju da vrlo lako razumeju šta se zapravo reklamira. Takvim načinom obrade se ujedno i postiže glavni cilj koji direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na kineski jezik ima. Zapravo, sudski tumači i prevodioci prilagođavanjem konkretne poruke jasno daju do znanja izvornim govornicima kineskog jezika da bi trebalo uskoro da počnu taj proizvod da kupuju, to jest da postanu stalni korisnici prezentovane usluge ili klijenti konkretne kompanije.

Prevodi serija sa finskog na kineski jezik

U želji da svakom klijentu kome je potrebno direktno prevođenje serija sa finskog jezika na kineski pruži maksimalno korektnu i profesionalnu uslugu, a da ujedno utičemo na uštedu njegovog vremena, ponudićemo mu pored te usluge i sinhronizaciju serija, to jest njihovo profesionalno titlovanje. Isto tako, naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i crtane filmove, a zatim i informativne emisije i reklamne poruke, odnosno igrane filmove bilo kog žanra, kao i dokumentarne i animirane, ali i emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, kao i sve ostale video ili audio materijale koje klijent bude zahtevao.

Prevodilac i sudski tumač će u bilo kom trenutku izvršiti i profesionalan prevod udžbenika sa finskog jezika na kineski, a oni su specijalizovani i za profesionalnu obradu bilo kog književnog dela, tako da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedena i dela beletristike i romane, ali i sva ostala književna dela koja spadaju u domen proze, te će sasvim sigurno ovi stručnjaci profesionalno da obrade i poetska književna dela.

U ponudi ove institucije se, pored ostalog nalaze i direktni prevodi stručnih časopisa sa finskog jezika na kineski, a naši stručnjaci svakako obrađuju i ilustrovane časopise u toj kombinaciji jezika, ali i članke iz novina.

Profesionalna korektura i lektura su isto usluge koje su dostupne svakom zainteresovanom, stim da moramo naglasiti da će njih na zahtev klijenta da izvrše stručnjaci sa višegodišnjim radnim iskustvom, to jest lektori i korektori.

A uz sve što je do ovog trenutka pomenuto, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika vrše profesionalnu obradu kako stručnih, tako i popularnih tekstova. Prevođenje filozofskih tekstova sa finskog jezika na kineski je, zapravo samo jedna od mnogobrojnih usluga koje su omogućene zainteresovanima, stim da naši stručnjaci maksimalno kvalitetno mogu da obrade stručne i popularne tekstove čija tema spada u domen bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. A osim filozofskih, oni obrađuju i ekonomske, odnosno političke i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja i menadžmenta, ali i komunikologije, farmacije i marketinga, te sve one koji se odnose na oblast sociologije, informacionih tehnologija i finansija, kao i svih ostalih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje