Prevod sa finskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na japanski jezik

Za online prevod sa finskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Profesionalni i kvalitetni prevodi sa finskog jezika na japanski, a koje na zahtev klijenata vrše stručna lica zaposlena u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, su dostupni u obe varijante, to jest kako u pisanom, tako i u usmenom obliku .

Napominjemo da prevodioci i sudski tumači, osim simultanog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, takođe omogućuju klijentima i izvršenje usluge konsekutivnog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, a na raspolaganju im je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svi naši klijenti bi trebalo, ako ih ova usluga zanima da nas informišu na vreme o trajanju tog događaja, kao i o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, te o broju osoba koje će biti prisutne. A sve to se zahteva samo zato što pomenute vrste ove usluge ne mogu da budu primenjene na svaki tip događaja, već isključivo u tačno određenoj situaciji .

Uz to, naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje novinskih članaka sa finskog jezika na japanski, a ako je potrebno klijentima omogućiće im i profesionalnu obradu kako stručnih časopisa, tako i ilustrovanih. Zainteresovani mogu da zaduže pomenute stručnjake kako bi obradili bilo koje književno delo ili udžbenike, a sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, takođe profesionalno prevode i tekstualne sadržaje. Samim tim što oni imaju višegodišnje iskustvo, znači i da su dostupni direktni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa finskog jezika na japanski, a nevezano za to da li oni obrađuju temu iz domena društvenih ili prirodnih nauka.Prevođenje sa finskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na finski

Sem toga, omogućujemo klijentima da dobiju i kvalitetno obrađene internet sadržaje, to jest aplikacije i online kataloge, a zatim i internet sajtove, programe različitih vrsta, te web prodavnice i, generalno sve one sadržaje koji su na internetu dostupni. S obzirom na to da se radi o specifičnoj vrsti materijala, svi koji su zainteresovani bi trebalo da znaju i da prevodioci i sudski tumači kada vrše obradu ovih i mnogih drugih web materijala, implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi ih prilagodili za pretragu na internetu. Rezultat ovakvog pristupa je sasvim sigurno poboljšanje mesta koje je određeni sadržaj prethodno zauzimao u polju pretrage za neku ključnu reč.

Direktni prevodi marketinških materijala sa finskog jezika na japanski su isto tako zainteresovanima dostupni u svakoj našoj poslovnici, a navedeni stručnjaci osim reklamnih brošura, letaka i plakata, na njihov zahtev mogu da obrade i PR tekstove, zatim reklamne flajere, vizit kartice i kataloge, ali i uopšteno, sve one sadržaje koji prezentuju rad neke kompanije, to jest različite proizvode ili usluge. Audio i video materijale bilo koje vrste će pomenuti stručnjaci prvo da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga će se pojedinačni klijent opredeliti između usluge sinhronizacije kako serija i televizijskih, ali i radijskih emisija bilo koje vrste, tako i crtanih, dokumentarnih i igranih, te svih ostalih vrsta filmova, odnosno reklamnih poruka, kao i mnogih drugih sadržaja, stim da je u ponudi i njihovo profesionalno titlovanje.

Navedene sadržaje na obradu klijenti šalju mejlom, a ako tako žele, te im je dozvoljeno i da zahtevaju na isti način da ih preuzmu, nakon što pomenuti stručnjaci budu završili njihovu kompletnu obradu.Uzevši u obzir da radimo i direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na japanski, a da je postupak njihovog obrađivanja drugačiji nego za sve do sada pomenute materijale, prvo što moramo istaći jeste da svaki zainteresovani klijent ima obavezu da priloži originalna dokumenta na uvid. Stoga može da nam ih pošalje preko “Pošte Srbije”, a preporučenom pošiljkom, kao i da nam ih dostavi lično ili, pak da zaduži bilo koju kurirsku službu, kako bi bila izvršena dostava konkretnih dokumenata na adresu naše poslovnice. Napominjemo da se ovo zahteva jer klijent uz prevod u toj kombinaciji jezika, u svim našim poslovnicama dobija i overu obrađenog dokumenta, a koju vrši sudski tumač nakon što uporedi sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta. A ako u tom postupku bude došao do zaključka da ima propusta u urađenim prevodima, podrazumeva se da će biti izvršena usluga profesionalne redakture (lektura i korektura), a koju će da izvrše iskusni korektori i lektori, zaposleni u timu predstavništva naše institucije u svakom gradu.

Po zahtevu klijenta, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu kako za sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih i druga), tako isto i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), tako i za sva ona koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja se u njih svrstavaju).

Radimo i prevod diplome i dodatka diplome sa finskog jezika na japanski, ali i prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, a takođe kompletno obrađujemo i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i različite vrste radova, poput na primer naučnih, seminarskih ili diplomskih, odnosno sve one sadržaje koji spadaju u domen ili obrazovanja ili nauke.

Celokupnu poslovnu dokumentaciju će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata u ovoj varijanti jezika da prevedu, a ona osim osnivačkog akta preduzeća, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, svakako uključuje i godišnje, odnosno finansijske i revizorske izveštaje, a zatim i poslovne odluke, statute preduzeća i druga dokumenta koja tu vrstu dokumentacije čine.

Različite vrste kako izjava i potvrda, odnosno uverenja, tako i saglasnosti, su takođe prevodiva u ovoj varijanti jezika, a pored potvrde o visini primanja i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stanju računa u banci, naši stručnjaci kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Omogućićemo našim klijentima da dobiju i profesionalan prevod za tekovine Evropske Unije sa finskog jezika na japanski, ali i za sve tipove sertifikata i licenci, stim da sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i saglasnost za zastupanje, kao i sudska rešenja i tužbe, odnosno sudske žalbe, ali i presude, a primarno presude o razvodu braka, te sudske odluke i ostala pravna akta, to jest bilo koji dokument koji je svrstan kako u oblast sudstva, tako i u oblasti prava.

Apsolutno svaki dokument za koji klijent bude zahtevao kompletnu obradu u navedenoj jezičkoj varijanti će pomenuti stručnjaci u optimalnom roku da obrade onako kako navode pravila struke. A kada oni budu ispunili zahtev klijenta, omogućeno je preuzimanje lično u našoj poslovnici, stim da takođe klijenti imaju mogućnost i da prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta dobiju isporukom na njihovu adresu. A budući da će tu uslugu izvršiti nadležna kurirska služba, to znači da će ona da je i naplati i to direktno od konkretnog klijenta, a visina nadoknade u tom slučaju zavisi samo od cenovnika te službe, tako da će klijent direktno kuriru i platiti navedenu nadoknadu.

Naša je obaveza još da naglasimo i to da će, po potrebi prevodioci sudski tumači da izvrše i hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na japanski, ali je uslov da klijent prvo skenirane sadržaje pošalje preko mejla, te da ih odmah nakon toga i to u najkraćem mogućem roku, dostavi prema prethodno opisanim načinima, a pošto je i u tom slučaju on obavezan da na uvid priloži originale.

Svaki klijent kome je navedena usluga neophodna za bilo koji dokument, mora da bude informisan i o overi Apostille pečatom. Naime, takozvani Haški pečat, a kako je njegov drugačiji naziv, ne može da bude stavljen na određeni dokument od strane naših stručnjaka, a prvenstveno zato što su samo određene državne institucije za tu vrstu overe nadležne. A kako nisu dužni da vrše overu, tako sudski tumači i prevodioci nisu dužni ni da pruže informacije klijentima o tome, pa je stoga potrebno da pojedinačni klijent kontaktira nadležne institucije i sazna sve što je vezano za stavljanje pomenutog pečata na njegova dokumenta. Moramo naglasiti da se Haški pečat najčešće stavlja tek nakon što se sprovede regularan postupak obrade nekog dokumenta, to jest prvo ga klijent dostavlja našim stručnjacima, koji će da izvrše njegov prevod, a zatim ga i overe, te preuzima obrađen dokument i odnosi ga u nadležnu državnu instituciju, zarad izvršenja pomenute overe. Ali, postoje i neka dokumenta za koja je određeno da prvo mora biti stavljen Apostille pečat na njih, pa se tek onda pristupa prevođenju i overi, ali u toj situaciji se radi prevod dokumenta sa finskog jezika na japanski, kao i prevod haškog pečata i tek posle svega toga, sudski tumač ima pravo da dokument overi. Kako je primetno da postoji razlika u tipovima overe ovim pečatom, a da je to isključivo regulisano zakonom sa čijim odredbama naši stručnjaci ne moraju da budu upoznati, klijent bi trebalo prvo da pita da li za konkretna dokumenta mora ta vrsta overe da bude izvršena, a onda i da dobije relevantnu informaciju o postupku njegove obrade.

Profesionalno prevođenje reklamnih materijala sa finskog na japanski jezik

Kada klijent bude zahtevao obradu različitih vrsta reklamnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, on svakako mora znati da profesionalni prevodilac i sudski tumač imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju kako kataloga i reklamnih letaka, tako i plakata, a zatim i PR tekstova, brošura i reklamnih flajera, ali i vizit karti, to jest svih onih sadržaja koji služe reklamiraju neke kompanije, kao i konkretnih proizvoda ili usluga. Napominjemo da se njihov direktan prevod sa finskog jezika na japanski vrši uz pravilnu primenu dobrog marketinga, pa se na taj način poruka i prenosi svim govornicima japanskog jezika i to na način koji je ujedno i najbolji.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci će da izvrše, takođe i usmeno prevođenje sa finskog jezika na japanski, to jest primeniće sva pravila koja se odnose kako na prevod uz pomoć šapata, tako i na konsekutivni, ali i na simultani prevod u toj jezičkoj varijanti. Obaveza nam je da naglasimo da se sve te usluge ne vrše za bilo koji tip događaja, nego samo za onaj koji je predviđen pravilima ove struke. Sa tim u vezi i zahtevamo od svakog zainteresovanog klijenta da nam blagovremeno dostavi relevantne informacije, a koje su primarno vezane za tok određenog događaja. Naime, najvažnije je da znamo gde će on da bude održan, to jest koje su specifičnosti konkretnog prostora, a svakako će nam u izboru adekvatne usluge pomoći i one informacije koje su vezane za predviđeno trajanje događaja, odnosno one koje govore o broju učesnika. Sa obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tu uslugu će stručnjaci, koji su zaduženi za pripremu ponude u nju i uneti, a ako se budu opredelili za primenu tog tipa usmenog prevoda.

Zainteresovani klijenti od strane naših stručnjaka mogu da dobiju i profesionalnu obradu internet materijala u konkretnoj jezičkoj varijanti, budući da se direktni prevodi web sadržaja sa finskog jezika na japanski vrše uz korišćenje pravila SEO (Search Engine Optimisation). Dakle, kada prevodilac i sudski tumač budu obrađivali bilo internet prodavnicu, web sajt ili neki online katalog, podrazumeva se da će oni i da implementiraju pomenuta pravila, a kako bi na najbolji mogući način sadržinu prilagodili pravilima koja su vezana za web pregledače. Nedugo nakon što se ti sadržaji budu zvanično postavili na mrežu, gotovo sigurno će ih pretraživači prepoznati kao najbolju opciju za određene ključne reči, tako da će i njihovo mesto u opštoj pretrazi da bude mnogo bolje. Na zahtev klijenata, ovi stručnjaci će da izvrše, takođe maksimalno profesionalno i prevod softvera, a što znači da će izvršiti prevod programa i aplikacija za finskog jezika na japanski.

Prevod poetskih književnih dela sa finskog jezika na japanski

Koliko god da je kompleksno delo poezije za koje je nekom klijentu potreban direktan prevod u ovoj varijanti jezika, on svakako ne bi trebalo da brine, jer je dobro poznato da stručnjaci koji su zaposleni u svakom predstavništvu naše institucije imaju izuzetno visok nivo iskustva u obradi brojnih poetskih književnih dela u toj kombinaciji jezika. Pored toga, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i da izvrše, na zahtev klijenata prevođenje romana sa finskog na japanski jezik, te takođe mogu da profesionalno prevedu i ma koje drugo književno delo.

A obradiće, po potrebi i udžbenike, koji su vezani za bilo koju naučnu disciplinu, ali i bilo koji tip časopisa, te ako se to zahteva čak i članke iz novina.

Moramo naglasiti da je u svakoj našoj poslovnici dostupna i usluga koja je vezana za redakturu sadržaja, a nju će profesionalni lektori i korektori da izvrše kada klijent u posedu ima urađen prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, ali ga je dobio na nekom drugom mestu i on ne zadovoljava standarde prevodilačke struke. Ovi iskusni stručnjaci će tada primeniti sva pravila koja su vezana kako za proces lekture, tako i korekture, te će ih maksimalno prilagoditi ciljanom jeziku i na taj način svakom zainteresovanom klijentu omogućiti da ti sadržaji budu profesionalno obrađeni, to jest pružiće mu se mogućnost da ih bez ikakve zadrške koriste.

Prevod tekstova sa finskog na japanski jezik je još jedna od brojnih usluga koju svi zainteresovani klijenti imaju mogućnost da dobiju u brojnim poslovnicama naše institucije. A samim tim što je izuzetno veliki broj tema na koje bi ti tekstovi mogli da se odnose, mi ćemo istaći samo one koje se u praksi najčešće mogu sresti. Zapravo, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj kombinaciji jezika, a na zahtev klijenta, da prevedu i popularne i stručne tekstove, koji se odnose kako na oblast građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, odnosno marketinga, turizma i komunikologije, te filozofije, medicine i nauke, tako i sve one koji su vezani za oblast bankarstva, zatim psihologije i finansija, ali i prava, sociologije i ekonomije, te mnogih drugih naučnih disciplina.

Uz to je zainteresovanima omogućeno i direktno prevođenje video i audio sadržaja sa finskog na japanski jezik, stim da konkretna usluga uključuje i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, a zainteresovani klijenti u bilo kojoj poslovnici naše institucije mogu da angažuju i profesionalne titlere, kako bi pomenute materijale obradili u skladu sa njihovim potrebama. Dakle, ne samo da će klijenti dobiti prevedene igrane, odnosno dokumentarne, crtane i animirane filmove, već će isto tako, na jednom mestu da im bude dostupna i usluga njihove kako sinhronizacije, tako i profesionalno titlovanja, što znači da će ti sadržaji biti spremni za dalje plasiranje.

Naglašavamo i da sudski tumači i prevodioci, u pomenutoj varijanti jezika, po potrebi mogu da obrade i serije, a zatim i zabavne i dečije emisije, nevezano za to na kom mediju će svi ti sadržaji da budu prezentovani, ali i dečije emisije i reklamne poruke, zatim sve one emisije čiji je karakter informativan, kao i mnoge druge vrste i video i audio materijala.

Prevod lične karte sa finskog na japanski jezik i overa sudskog tumača

Uz direktno prevođenje lične karte sa finskog jezika na japanski, svakog zainteresovanog klijenta u poslovnicama naše institucije širom Srbije očekuje i vrlo važna usluga, a koja se odnosi na overavanje prevedenog dokumenta. Nju će, u skladu sa ovlašćenjima, da izvrše sudski tumači i tako će prevedenoj i ličnoj karti ili bilo kom drugom dokumentu, omogućiti da se smatra zakonski i pravno validnim.

Od apsolutno svakog klijenta kome je potreban prevod bilo kog dokumenta u navedenoj kombinaciji jezika, se zahteva da ispuni obavezu koja se odnosi na dostavljanje konkretnih materijala na obradu, što znači da tom prilikom mora originalna dokumenta da priloži. Kako je predviđeno izvršenje nadovere, ali isključivo za pojedina dokumenta, to se sve informacije vezano za overu Haškim, odnosno Apostille pečatom moraju dobiti u nadležnim institucijama. Zapravo, te podatke bi trebalo da obezbedi svaki zainteresovani klijent, kome će oni biti i vrlo korisni, te će mu svakako olakšati čitav proces obrade određenog dokumenata ili dokumentacije.

U pomenutoj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ostala lična dokumenta, to jest kako izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i izvod iz knjige venčanih, ali i izvod iz knjige umrlih, radnu dozvolu i vozačku, kao i pasoš i mnoga druga lična dokumenta.

Zainteresovani mogu da zahtevaju i direktan prevod dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa finskog jezika na japanski, a naši stručnjaci će im i omogućiti da dobiju kompletnu obradu za bilo koju vrstu saglasnosti i izjava, ali i za različite tipove potvrda, odnosno uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja u mnogim situacijama moraju da budu predata brojnim državnim institucijama).

Poslovnu dokumentaciju će, takođe sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, a ako to budu zahtevali klijenti, pa izuzev faktura i poslovnih odluka, odnosno različitih tipova poslovnih izveštaja, a na prvom mestu revizorskih, godišnjih finansijskih, u ponudi su i prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na japanski, ali i osnivačkog akta, odnosno statuta preduzeća, te svih ostalih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju.

Potrudićemo se i da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahtev klijenta kome su potrebni u navedenoj varijanti jezika prevodi medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), a omogućićemo im i da dobiju profesionalnu obradu za sva dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja, primarno ili na oblast nauke (diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola i mnoga druga).

Moramo navesti i informaciju da se, shodno zahtevima klijenata vrši i direktno prevođenje pravnih akata sa finskog jezika na japanski, to jest da prevodilac i sudski tumač osim punomoćja za zastupanje, sudskih odluka, presuda i rešenja, odnosno ugovora i sertifikata, prvo prevode, pa onda i overavaju i presude o razvodu braka, sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, ali i licence, te različita dokumenta koja se tiču kako oblasti prava, tako i sudstva.

Naravno da će stručna lica zaposlena u našoj instituciji omogućiti klijentima da dobiju i profesionalan prevod u varijanti jezika koja je navedena i za svaki dokument koji čini najpre tendersku, a zatim i građevinsku, ali i tehničku dokumentaciju. Izuzev građevinskih projekata, oni kompletno obrađuju i uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i bilo koji drugi dokument koji nije sada naveden, a ulazi u sastav bilo koje od tih vrsta dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje