Prevod sa finskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na poljski jezik

Za online prevod sa finskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usluga usmenog prevoda sa finskog na poljski jezik je dostupna zainteresovanim klijentima u bilo kojoj od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, stim da moramo istaći podatak da profesionalni prevodioci i sudski tumači, uz simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a isključivo u skladu sa zahtevima samog događaja, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šakota, kao i takozvani konsekutivni prevod. Kome god to bude odgovaralo, biće omogućeno da po posebno povoljnim cenama izvrši i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da se svaka od prethodno navedenih usluga mora primeniti za tačno određenu vrstu događaja, obaveza je svakog klijenta da informiše predstavnike naše institucija o tome koliko je prema planu određeno da će taj događaj trajati, zatim koje su sve osobenosti mesta na kome će on biti održan i koliko ljudi bi trebalo da mu prisustvuje. Neophodno je da posle toga naši stručnjaci analiziraju prispele informacije i da definišu ponudu, to jest da tom prilikom izaberu onu vrstu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika koja će vrlo kvalitetno i profesionalno moći da odgovori kako na zahteve događaja, tako i na zahteve učesnika, odnosno samog organizatora.

Pomenućemo i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci vrše direktno prevođenje članaka iz novina sa finskog jezika na poljski, kao i da po potrebi obrađuju ne samo ilustrovane časopise, već i stručne, ali i tekstualne materijale i to bilo koje dužine, složenosti, tematike i namene.

A odgovoriće i na zahtev klijenata kojima su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa finskog jezika na poljski i to maksimalno profesionalno, tako da će im uz pomenutu uslugu biti ponuđena i sinhronizacija ili titlovanje svih materijala te vrste. Ističemo da osim serija i dokumentarnih, crtanih i igranih filmova različitih žanrova, pomenuti stručnjaci obrađuju i zabavne emisije, zatim reklamne poruke i animirane filmove, kao i ostale vrste što video, što audio sadržaja.Prevođenje sa finskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na finski

U slučaju da je neki klijent predao određeni dokument ili neki drugi sadržaj bilo kojoj drugoj specijalizovanoj instituciji ili pojedincu, a kako bi bilo izvršeno direktno prevođenje sa finskog jezika na poljski, pa nije dobio profesionalnu obradu, mi mu možemo ponuditi izvršenje profesionalne usluge lekture i korekture, to jest redakture. Budući da profesionalni korektori i lektori takođe čine naš tim, to je klijentima ponuđena mogućnost da oni izvrše sve neophodne ispravke u neadekvatno prevedenim materijalima, a kako bi ih usaglasili sa pravilima prevodilačke struke i poljskog jezika.

Bilo koje književno delo će prevodilac i sudski tumač obraditi u toj varijanti jezika, a nevezano za to da li je poetsko ili, možda prozno delo književnosti, te će takođe oni na zahtev klijenata prevesti i udžbenike. A možemo da izvršimo i profesionalnu obradu vizit kartica, plakata i kataloga, odnosno PR tekstova, reklamnih flajera, brošura i letaka, odnosno bilo kog materijala koji je vezan za oblast marketinga.

Obrada internet sadržaja uključuje ne samo njihov direktan prevod sa finskog jezika na poljski, nego i uslugu profesionalne optimizacije, a budući da pomenuti stručnjaci primenjuju sva ona pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation). Nevezano za to da li je klijentu potrebna obrada za online prodavnice ili web sajtove, odnosno softver (aplikacije i programi) ili, pak internet kataloge, te uopšteno govoreći, bilo koju vrstu sadržaja koja se plasirala online. Klijenti mogu biti potpuno uvereni da će sudski tumač i prevodilac implementirati pomenuta pravila onda kada je to naloženo i konkretnim materijalima, svakako na taj način omogućiti, da budu prepoznati kao najbolji rezultat za određenu ključnu reč, te će ih nedugo nakon postavljanja na mrežu i sam pretraživač svrstati među prve rezultate pretrage.Klijenti kojima su prevodi u konkretnoj varijanti jezika potrebni za ma koji od pomenutih sadržaja, će ih na obradu našim stručnjacima dostaviti na najbrži način, a budući da je dozvoljeno njihovo slanje preko mejla. Po završetku obrade im je, isto tako omogućeno da se opredele za varijantu preuzimanja elektronskim putem.

Svakako su u ponudi Prevodilačkog centar Akademije Oxford i prevodi dokumenata sa finskog jezika na poljski, ali klijenti treba da znaju da se postupak njihove obrade razlikuje bitno u odnosu na sve sadržaje koji su do sada navedeni. Naime, prevodioci i sudski tumači prvo rade direktan prevod za konkretne dokumenta, a nakon toga pristupaju i postupku zvanične overe (pečatom ovlašćenog sudskog tumača), a kako bi mu na taj način omogućili da bude zakonski priznat.

Stoga je obaveza svakog klijenta da na uvid dostavi i originalna dokumenta, tako da nam ih može lično doneti ili poslati kako preko kurirske službe, tako i preporučenom poštanskom pošiljkom.

Na mail mogu biti poslata isključivo dokumenta za koja neko zahteva prevod u kratkom roku, ali je dužnost svakog tog klijenta da se pridržava pravila koja su prethodno pomenuta i da na najbrži mogući način dostavi originale na uvid posle toga.

Uz mogućnost da dođe lično u prostorije one poslovnice naše institucije kojoj je i dostavio određena dokumenta na obradu i preuzme ih, svakom klijentu je takođe ponuđena opcija da mu kompletno obrađena dokumenta kurirska služba dostavi na adresu. U skladu sa cenovnikom koji je u tom trenutku važeći u pomenutoj službi, klijent će biti obavezan i da kuriru izvrši plaćanje, jer cena te usluge nije uračunata u osnovnu.

Sve informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, a koji je poznatiji kao Apostille, klijenti će morati sami da pribave, jer naši stručnjaci tu vrstu overe ne vrše i nisu dužni da poseduju relevantne informacije o njoj, te da ih pružaju klijentima. Najbitnije je da oni saznaju da li je uopšte ta vrsta overe obavezujuća za dokumenta koja oni žele da naši stručnjaci obrade, jer je poznato da se haški pečat ne mora staviti na sva dokumenta koja se prevode u pomenutoj varijanti jezika. Ukoliko se bude desilo da im nadležna lica kažu da je obavezna overa Apostille pečatom, moraju i da saznaju da li se on stavlja posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka ili na samom početku. Pojednostavićemo sve pomenuto, a kako bi klijentima bilo jasnije, jer u praksi postoje dve vrste overe pomenutim pečatom, koje se najčešće primenjuju i razlikuju. Ako se haški pečat stavlja posle njegovog prevoda i overe pečatom sudskog tumača, klijent jednostavno dokumenta treba da odnese u nadležne državne institucije i zahteva overu njime. Ali zato ako bude dobio informaciju da se Apostille mora staviti na početku, treba da zna da se tada vrši kako direktan prevod dokumenta sa finskog jezika na poljski, tako i konkretnog pečata, te da se posle svega toga pristupa overi sudskog tumača, a što će automatski značiti da taj postupak obrade može duže da traje od prethodnog.

Sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke će sudski tumači i prevodioci po želji klijenta da kompletno obrade u navedenoj kombinaciji jezika (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i druga), a svakako će ispuniti zahtev pojedinačnom klijentu kome su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa finskog jezika na poljski (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, licence, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka i ostala dokumenta vezana za oblast prava).

Vršimo i kompletnu obradu kako građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja ih čine), tako i medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), ali i poslovne dokumentacije (godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća i sva ostala nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije).

Potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, odnosno bilo koji dokument koji se mora podneti različitim državnim institucijama će sudski tumač i prevodilac prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a zatim će u skladu sa pravilima da izvrše i njegovu profesionalnu overu.

A pored svih dokumenata koja su do ovog trenutka pomenuta, ističemo da se u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na poljski. Izuzev lične karte, uverenja o državljanstvu i krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno potvrde o prebivalištu, pomenuti stručnjaci će kompletno da obrade i različite vrste dozvola, poput na primer dozvole za boravak, zatim vozačke dozvole i radne, ali i saobraćajne, te će svakako prevesti i izvod iz knjige venčanih, odnosno izvod iz knjige umrlih, ali i svaki drugi lični dokument.

Direktni prevodi lekarskih nalaza sa finskog jezika na poljski

Pored prevoda lekarskih nalaza u pomenutoj varijanti jezika, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na poljski jezik, kao i kompletnu obradu dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci ova i ostala dokumenta obrađuju uz maksimalno poštovanje svih zakonskih regulativa, te vrše i prevod i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Ističemo da svaki klijent kome je navedena usluga potrebna za bilo koji dokument ima obavezu da se pridržava pravila koje je vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, to jest da tom prilikom priloži i originalna dokumenta na uvid. A svima njima preporučujemo da prethodno provere sve što se odnosi na overu Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom.

Naravno da će naši stručnjaci pružiti mogućnost svakome, a kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog na poljski jezik da dobiju njihovu kompletnu obradu. Izuzev uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, odnosno vozačke i saobraćajne, sudski tumači i prevodioci kompletno mogu da obrade i izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu i izvod iz knjige rođenih, kao i pasoš, zatim radnu dozvolu, venčani list i ostala lična dokumenta.

Prevod potvrde o visini primanja je isto dostupan u svakoj našoj poslovnici, a na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno različite vrste kako izjava i saglasnosti svih vrsta, tako i potvrda, kao i uverenja, to jest različita dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Dokumenta koja su svrstana kako u oblasti prava i sudstva (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudske tužbe i rešenja, licence, tekovine Evropske Unije i druga), takođe sudski tumači i prevodioci mogu u pomenutoj varijanti jezika prevedu, a zatim i da overe prema svojim ovlašćenjima. Klijentima će omogućiti da dobiju i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog na poljski jezik (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga).

Svaki onaj dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije isto može da bude kompletno obrađen, to jest preveden u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih i revizorski izveštaja, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, zatim fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i generalno, te bilo koji dokument koji se tiče poslovanja pravnog lica ili nekog preduzetnika.

U ponudi su i direktni prevodi građevinskih projekata sa finskog na poljski jezik, stim da po zahtevu možemo kompletno da obradimo i bilo koji dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, kao i sve one koji čine tendersku ili tehničku dokumentaciju, poput recimo laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, odnosno uputstava za rukovanje.

Prevođenje turističkih tekstova sa finskog jezika na poljski

Tek jedna od mnogobrojnih usluga, a koju na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači, jeste i direktno prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa finskog na poljski jezik. A svakako će naši stručnjaci u pomenutoj varijanti jezika stručno da obrade i one popularne ili naučne tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, bankarstva i prava, odnosno ekonomije, finansija i politike, ali i sve one čija tema se vezuje za domen informacionih tehnologija, menadžmenta i obrazovanja, te psihologije i sociologije, marketinga i građevinske industrije, ali i bilo koje druge naučne discipline, a koja je vezana za oblast prirodnih ili društvenih nauka.

Usmeni prevod u navedenoj kombinaciji uključuje mogućnost primene kako prevoda uz pomoć šapata, tako isto i simultanog, odnosno konsekutivnog, a odluku o tome da li će prevodilac i sudski tumači da primene možda simultani prevod sa finskog na poljski jezik ili, pak šapatni, odnosno konsekutivni, donosi iskljulivo tim stručnjaka jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a čija je dužnost da izradi ponudu za ovu uslugu. Međutim, svaki zainteresovani klijent treba da zna da je u tom slučaju on dužan da priloži sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju tog događaja, a tačnije od njega očekujemo da nas informiše prvo o prostoru u kome bi taj događaj trebalo da bude održan i on njegovim glavnim karakteristikama, a zatim i da nas obavesti o tome koliko ljudi će biti prisutno i koliko bi, generalno događaj trebalo da traje. A u okviru naše institucije se vrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja je dostupna klijentima po naročito pristupačnim uslovima.

Takođe su i profesionalni prevodi reklamnih sadržaja sa finskog na poljski jezik omogućeni zainteresovanima, a dužnost naše institucije jeste da napomene činjenicu da sudski tumači i prevodioci svakako odlično poznaju marketinška pravila, a koja će naravno i da implementiraju kada u ovoj varijanti jezika prevode bilo reklamne kataloge ili flajere, odnosno reklamne letke, bilo PR tekstove ili brošure, ali i najrazličitije vrste marketinških materijala.

Prevod online prodavnica sa finskog na poljski jezik

Online prodavnice različite sadržine će po zahtevu svakog klijenta stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne samo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, nego i da profesionalno optimizuju za pretragu na internetu. Prilikom njihove obrade oni će primeniti takozvana pravila SEO ( Search Engine Optimisation), to jest prilagodiće sadržinu online prodavnica pravilima koja su prisutna u okviru različitih web pregledača, a kako bi ih oni u što kraćem roku po postavljanju na mrežu i prepoznali kao kvalitetne i originalne, te samim tim i uvrstili među prve rezultate pretrage za tačno određene ključne reči. Podrazumeva se da će takav princip obrade imati naročito pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika tih prodavnica, a na za klijenata će prevodilac i sudski tumač da izvrše i profesionalan prevod web sajtova sa finskog jezika na poljski, ali i internet kataloga, kao i različitih tipova i aplikacija i programa, odnosno svih internet sadržaja.

Direktni prevodi filmova u toj varijanti jezika su takođe dostupni širom Srbije, a izuzev dokumentarnih i igranih, odnosno crtanih filmova, naši stručnjaci profesionalno obrađuju i animirane filmove, ali i sve ostale kako video, tako i audio sadržaje, poput na primer reklamnih poruka, zabavnih i dečijih, ali i informativnih emisija, kao i serija i mnogih drugih. Svaki zainteresovani klijent u okviru ove usluge će imati mogućnost da se opredeli i između njihovog sinhronizovanja i profesionalnog titlovanja.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje knjiga sa finskog jezika na poljski, što se prvenstveno odnosi na obradu romana i ostalih proznih dela, kao i na poetska književna dela i udžbenike. Po zahtevu klijenta, oni mogu da maksimalno korektno prevedu i ilustrovane, kao i stručne časopise, ali i članke iz novina.

Ako su direktni prevodi sa finskog jezika na poljski urađeni neprofesionalno, a nevezano za vrstu sadržaja, mi pružamo mogućnost klijentima da dobiju uslugu njihove korekture i lekture, a za čije izvršenje su isključivo zaduženi lektori i korektori u našem timu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje