Prevod sa finskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na engleski jezik

Za online prevod sa finskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa finskog na engleski jezik

Pored toga što su u ponudi naše institucije direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na engleski, profesionalni prevodioci i sudski tumači će, takođe, izvršiti i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, ali i klijentima omogućiti da dobiju obradu mnogobrojnih sadržaja. Ističemo da je vrlo važno naglasiti da se obrada dokumenata u potpunosti razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, a prvenstveno zato što se smatra validnom isključivo onaj proces koji uključuje i njihovu overu i to pečatom sudskog tumača. Budući da je on jedan od članova tima Prevodilačkog centra Akademija Oxford, svi klijenti koji nama prepuste obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji dobijaju i tu uslugu, čime stiču mogućnost da obrađena dokumenta, bez ikakvih poteškoća, koriste u svakoj situaciji kada je to potrebno.

Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da izvrše prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa finskog jezika na engleski, odnosno, profesionalno će da obrade različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga), oni će takođe, po zahtevu klijenata, da izvrše profesionalnu obradu i lekarskih nalaza, odnosno, dokumentacije o medicinskim proizvodima, a zatim i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, odnosno, apsolutno svakog dokumenta koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije.

Napominjemo da su u ponudi usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa finskog jezika na engleski, te da se ona, naravno, po zahtevu klijenata prevode, a zatim i overavaju, kao i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. Pod tim se prvenstveno misli na kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, zatim potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i na prevođenje prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih i seminarskih radova, ali i mnogih drugih dokumenata i sadržaja koji su za obrazovanje vezani. Sva lična dokumenta će, takođe, ovi stručnjaci kompletno da obrade, a pored toga što vrše prevođenje lične karte i pasoša sa finskog jezika na engleski, oni obrađuju i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz knjige venčanih i vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno, potvrdu o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta.Prevođenje sa engleskog na finski
Prevođenje sa finskog na engleski

Svakako će se pobrinuti da kompletno obrade i tendersku, tehničku i građevinsku dokumentacij, odnosno, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga, a po zahtevu klijenata kompletno obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, odnosno, godišnje poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, kao i finansijske i revizorske izveštaje, te svaki onaj dokument koji čini poslovnu dokumentaciju.

Trebalo bi da istaknemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu, ako to klijent zahteva, da prevedu i tekovine Evropske Unije, odnosno, sudske žalbe, odluke i presude, kao i punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i sertifikate, te sudska rešenja, licence, ugovore i ostala pravna akta. Ostalo je da istaknemo i to da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi naučnih radova sa finskog jezika na engleski, te da, na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja, ali i sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču oblasti nauke.

Naša je obaveza i dužnost da maksimalno uprostimo čitav postupak obrade dokumenata, te da klijentima omogućimo i da uštede kako novac, tako i vreme, pa iz tog razloga napominjemo da bi oni trebalo, pre dostavljanja originalnih dokumenata na uvid našim stručnjacima, da kontaktiraju nadležne institucije Republike Srbije, kako bi dobili sva potrebna obaveštenja koja se odnose na overu Apostille pečatom.

Zapravo se radi o tome da takozvani Haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv, mora da bude stavljen na pojedina dokumenta za koja se rade prevodi sa finskog jezika na engleski, a da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu obavezni da poseduju te informacije, budući da ova vrsta overe ne spada u domen njihovog rada. Baš iz tog razloga je izneta zvanična preporuka svakom pojedinačnom klijentu koji želi da u ovoj jezičkoj varijanti dobije kompletno obrađena dokumenta, da zatraži sve neophodne informacije, a to znači da on mora prvo da sazna da li je pomenuti pečat obavezno staviti na dokumenta koja on želi da naši stručnjaci obrade, te u slučaju da na to pitanje dobije potvrdan odgovor, on je obavezan da pita i da li se haški pečat stavlja na tekst kada stručnjaci zaposleni u našoj instituciji završe sa njegovom obradom ili se, ipak, prvo mora staviti Apostille pečat, a zatim se izvršiti prevod kako dokumenta, tako i samog pečata, i na kraju overiti od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Kada bude sve pomenute informacije dobio, klijent će tačno znati na koje mesto prvo mora da odnese konkretni dokument, da bi bio obrađen, ali i koliko bi proces njegove obrade otprilike trebalo da traje.

Takođe je važno naglasiti i to da ko god želi da dobije prevod dokumenata sa finskog jezika na engleski ima obavezu i da, prilikom njihovog spajanja, prilozi na uvid originalne sadržaje. Zapravo, sudski tumač ima obavezu da prvo izvrši upoređivanje originalnih i dokumenata za koja su urađeni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kako bi bio potpuno uveren da nema razlike između njih. Međutim, ako se bude dogodilo da on u trenutku overe primeti da postoje određene razlike, klijent će biti informisan o tome, te će mu, svakako, biti predloženo i da se pristupi redakturi, to jest, još jednoj od usluga koju vrše stručnjaci zaposleni u našoj instituciji, to jest, profesionalni korektori i lektori, tako da klijent ne mora da brine o tome, a nakon što oni budu uradili svoj deo posla, sudski tumač će preuzeti obrađena dokumenta i sada ih overiti prema pravilima. Samo u onom slučaju kada su klijentu neophodni hitni prevodi dokumenata sa finskog jezika na engleski može mu se izaći u susret, u smislu da sadržaje dostavi prvo preko mejla, a posle i da obavezno priložio originale na uvid.

Inače, dokumenta za koja zahtevaju obradu u ovoj varijanti jezika klijenti nam dostavljaju ili preko Pošte Srbije, ali preporučenom pošiljkom, ili ih donose lično, a takođe mogu i preko kurirske službe da ih pošalju na adresu jedne od naših poslovnica. Budući da prilažu i originale, svakako se razlikuje i postupak njihovog preuzimanja pa klijenti mogu da izaberu da li će lično da dođu u naše prostorije kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa njihovom obradom, a kako bi preuzeli dokumenta, ili će poželeti da im ona budu isporučena na adresu. Moramo naglasiti da je u pitanju usluga koja nije uvrštena u osnovnu, tako da i njena cena nije uračunata u cenu navedenu za prevod i overu nekog dokumenta, a to znači da klijent mora da njeno plaćanje izvrši osobi koja bude dostavljala pošiljku, s tim da će, u tom slučaju, cenu da definiše isključivo ta služba.

Sa obzirom na to da pomenuti stručnjaci obrađuju i mnoge druge vrste sadržaja, a da se tada ne zahteva obavezno dostavljanje originala na uvid, svim klijentima je dopušteno ne samo da ih pošalju na obradu preko mejla, nego i da ih tako isto preuzmu kada pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovim prevođenjem.

Pored tekstova i to kako popularnih, tako i stručnih, sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, mogu da izvrše i prevod novinskih članaka sa finskog jezika na engleski, ali i udžbenika, te stručnih i ilustrovanih časopisa. Podrazumeva se, takođe, da će oni, ako to budu zahtevali klijenti, u navedenoj jezičkoj varijanti da prevedu i književna dela i to kako ona koja spadaju u domen poezije, tako i ona koja se smatraju proznim. Profesionalno obrađujemo i sve marketinške materijale, a izuzev vizit kartica, reklamnih brošura i kataloga, naši stručnjaci će obraditi i PR tekstove, zatim reklamne flajere, kao i ostale materijale koji prezentuju različite proizvode ili usluge. Posebno je važno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju različita marketinška pravila, te da ih, u skladu sa potrebama, i implementiraju u prevod pomenutih materijala. Jednostavnije rečeno, vrši se prilagođavanje konkretne marketinške poruke u različitim vrstama materijala, a kako bi ona omogućila svim osobama kojima je engleski jezik maternji, to jest, onima koji ga poznaju i njime se služe, da se vrlo lako informišu o tome šta je prezentovano kroz pomenute sadržaje.

Zainteresovani klijenti mogu naše stručnjake da angažuju i za izvršenje usluge koja podrazumeva usmeni prevod sa finskog jezika na engleski, kao što mogu i da, po vrlo povoljnim uslovima, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Trebalo bi da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači, osim prevoda uz pomoć šapata, odnosno, simultanog, u navedenoj jezičkoj kombinaciji primenjuju i pravila koja su vezana za konsekutivno prevođenje. Na osnovu podataka koje budemo dobili od zainteresovanog klijenta, a koji se odnose kako na trajanje određenog događaja, tako i na broj prisutnih, odnosno, na mesto njegovog održavanja, mi ćemo kreirati ponudu, to jest, naši stručnjaci će odabrati baš onu vrstu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti koja će moći svim učesnicima da omogući da uživaju u određenom događaju.

Dobro bi bilo da zainteresovani klijenti znaju i to da naši stručnjaci mogu da pristupe obradi i svih internet materijala, počev od sajtova i online prodavnica, preko web kataloga, te bilo koje aplikacije ili programa. Da bi oni klijentima omogućili profesionalnu i kvalitetnu obradu, svakako će primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation), to jest, prilagodiće prevode ovih i mnogih drugih materijala onim pravilima koja su vezana za internet pregledača. Zato njihove vlasnike ne bi trebalo da začudi ukoliko se konkretni sadržaji, brzo po prevođenju, odnosno, po zvaničnom postavljanju na internet, budu našli već među prvim rezultatima internet pretraga.

Preostalo je da istaknemo i činjenicu da, izuzev usluge koja je vezana za direktno prevođenje video i audio sadržaja sa finskog jezika na engleski, zainteresovani klijenti u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako mogu da dobiju i dodatne usluge, a koje se odnose kako na titlovanje igranih i animiranih, odnosno, dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka, tako i na sinhronizaciju istih, ali i serija, zatim dečijih, informativnih i zabavnih, kao i obrazovnih emisija, te mnogih drugih i audio i video materijala.

Prevod punomoćja za zastupanje sa finskog na engleski jezik

Tek jedna od mnogobrojnih usluga za koje su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford specijalizovani je i direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa filnskog jezika na engleski. Podrazumeva se da klijenti, u tom slučaju, dobijaju i onu uslugu koja se odnosi na overu, a koju će im pružiti zvanično ovlašćena lica - sudski tumači. Potrebno je naglasiti da se od klijenta prvo očekuje da na uvid priloži i originalna dokumenta, ali i da izvrši sve provere koje su potrebne, a tiču se overe Haškim ili Apostille pečatom.

Pored pomenutog, sudski tumači i prevodioci, takođe, obrađuju i presude o razvodu braka u ovoj jezičkoj varijanti, ali i sudske ugovore i odluke, kao i sudske žalbe, licence, zatim sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, sertifikate svih vrsta, ali i sudske žalbe, punomoćje za zastupanje i mnoga druga nenavedena dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, budući da su vezana za oblast sudstva ili prava. Isto tako će odgovoriti na zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog jezika na engleski, tako da će, osim potvrde o redovnom školovanju i diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja, kompletno da obrade i naučne patente, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva dokumenta i ostale sadržaje koji su za ove oblasti vezani.

Podrazumeva se, takođe, da prevodioci i sudski tumači, u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, u navedenoj varijanti jezika obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi kako na različite vrste uverenja i potvrda, tako i na sve tipove izjava i saglasnosti (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga).

Takođe je bitno pomenuti da naši stručnjaci vrše kompletnu obradu i za različite tipove dokumentacija, počev od medicinske (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga), preko tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala), pa do one koja je vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski izveštaji i sva ostala dokumenta koja pomenutu vrstu dokumentacije čine). Izuzevši sve što je do ovog trenutka pomenuto, sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenta, vrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na engleski, a tom prilikom, izuzev pasoša, radne i dozvole za boravak, odnosno, uverenja o državljanstvu, oni obrađuju i ličnu kartu, zatim saobraćajnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih, kao i venčani list, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno, krštenicu i sva ostala lična dokumenta.

Prevođenje književnih dela sa finskog jezika na engleski

Kada klijent zahteva obradu bilo kog književnog dela u navedenoj varijanti jezika, on svakako mora da ima na umu činjenicu da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani kako za prevođenje romana sa finskog na engleski jezik, tako i za profesionalnu obradu dela beletristike, ali i svakog drugog književnog dela koje spada u domen proze, te da će oni, na zahtev klijenta, takođe stručno da obrade i sva poetska književna dela. Isto tako mogu da prevedu članke iz novina, ali i udzbenike, odnosno, sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako i dečijih i stručnih.

Takođe je važno istaći da se u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog na engleski jezik, a da sudski tumači i prevodioci vrše njihovu obradu sa stanovišta marketinških pravila koja poznaju. Zapravo, oni prilagođavaju sadržinu marketinških materijala sa finskog jezika na engleski i to tako da govornici engleskog jezika jednostavno stiču utisak da su oni na tom jeziku i bili izvorno napisani. Posebnu pažnju će obratiti na pravilno prilagođavanje konkretne poruke koje se u materijalima ovog tipa nalazi, te će svakom izvornom govornika engleskog jezika koji dođe u dodir bilo sa prevedenim plakatima, tekstovima ili brošurama, odnosno, flajerima, katalozima i ostalim sličnim materijalima biti omogućeno da vrlo lako shvati šta se kroz njih reklamira.

Napomenuli bismo i to da ovi stručnjaci mogu, na zahtev bilo kog klijenta, da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i vizit kartice. Trebalo bi da svi naši klijenti znaju da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i da pruže uslugu koja podrazumeva profesionalan prevod internet sadržaja sa finskog na engleski jezik. U ovom slučaju njihova profesionalnost se ogleda u činjenici da se rukovode pravilima koje se tiču optimizovanje konkretnih materijala za web pregledače, to jest, da primenjuju Search Engine Optimisation – SEO. Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade, prevedeni web sajtovi ili online prodavnice, odnosno, internet katalozi i ostali materijali iz ove grupe bivaju mnogo bolje pozicionirani u polju globalne pretrage, čime svakako i njihovi vlasnici bivaju zadovoljni, jer sve više posetilaca može da dođe do željenih informacija koje konkretni materijali nude. Svakako će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko to klijent bude zahtevao, profesionalno da prevedu i software, to jest, bilo koju aplikaciju ili program.

Prevodi serija sa finskog na engleski jezik

Budući da su profesionalni titleri stalni članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali da su tu zaposlena i ona lica koja su se specijalizovala za sinhronizaciju različitih video i audio sadržaja, to svaki klijent kome je neophodan prevod serija sa finskog jezika na engleski može da dobije i ove usluge. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika da obrade i reklamne poruke, kao i dokumentarne i animirane filmove, odnosno, zabavne i obrazovne emisije, igrane i crtane filmove, informativne emisije i ostale i video i audio materijale. Moramo pomenuti i činjenicu da su profesionalni lektori i korektori isto tako deo tima svake poslovnice ove institucije, a da se njihove usluge primenjuju u slučaju da klijent prevod u ovoj varijanti jezika već poseduje, ali da nije njegovim kvalitetom zadovoljan. Tačnije, ovi stručnjaci će, tom prilikom, da isprave apsolutno svaku grešku na koju naiđu u urađenim prevodima i time svakom klijentu pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku dobije bilo koju vrstu sadržaja koji je profesionalno obrađen.

U stalnoj ponudi naše institucije su i direktni prevodi tekstualnih materijala sa finskog jezika na engleski, a prevodioci i sudski tumači mogu korektno da obrade i popularne i stručne tekstualne sadržaje i to bilo koje tematike, bez obzira da li se oni bave temom vezanom za društvene ili prirodne nauke. Klijenti mogu biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci njihovoj obradi pristupiti profesionalno, bez obzira koliko su tekstovi kompleksni ili dugi. Filozofija, sociologija i psihologija, odnosno, nauka, obrazovanje, medicina i komunikologija, te farmacija, ekologija i zaštita životne sredine i turizam su samo neke od oblasti na koje bi tema konkretnih tekstova mogla da se odnosi, s tim sto prevodioci i sudski tumači obrađuju svakako i tekstualne sadržaje sa političkom ili ekonomskom tematikom, te one koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, marketinga i finansija, odnosno, menadžmenta, bankarstva i ostalih naučnih disciplina, i to kako onih koje su primarno vezane za društvene nauke, tako i onih koje se odnose na prirodne.

Na kraju da napomenemo i to da ovi stručnjaci, po zahtevu klijenta, vrše i usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a pored toga što su usko specijalizovani za pružanje usluga prevoda uz pomoć šapata, oni će primeniti i simultano, odnosno, konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na engleski. Naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi usluga naše institucije, a svaki klijent koji želi pomenute stručnjake da zaduži, kako bi bila izvršena usluga usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, će blagovremeno morati i da nam dostavi informacije koje se na organizaciju konkretnog događaja odnose. Preciznije rečeno, potrebno je da saznamo koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje, zatim na kom mestu će da bude organizovan, kao i koliko, po programu, on treba da traje, da bismo bili u mogućnosti da pripremimo adekvatnu ponudu, to jest, da bi naši stručnjaci mogli da se odluče koja od svih usluga za koje su specijalizovani može na konkretne zahteve odgovoriti i to na najbolji mogući način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje