Prevod sa finskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na bugarski jezik

Za online prevod sa finskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usluga koja je takođe dostupna po zahtevu klijenta podrazumeva i direktno prevođenje sa finskog jezika na bugarski, a ističemo da nju u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše stručni prevodioci i sudski tumači.

U pitanju je obrada sadržaja u pisanoj formi, ali isto tako je dostupna i usluga koja se odnosi na usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada se o njoj radi, napominjemo da ovi stručnjaci uz simultani, odnosno konsekutivni prevod, takođe mogu po potrebi da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa finskog jezika na bugarski. Takođe je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvršteno u standardne usluge koje su dostupne svakom klijentu koji ima potrebu za tim.

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac, isto tako mogu na zahtev klijenata da izvrše i profesionalnu obradu članaka iz novina i udžbenika, odnosno bilo koje vrste časopisa, kao i književnih dela, a nevezano za to da li su u pitanju prozna ili poetska.Prevođenje sa finskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na finski

Specijalizovani smo i za profesionalnu obradu internet sadržaja, a naši stručnjaci koriste pravila vezana za Search Engine Optimisation (SEO) kada obrađuju online prodavnice ili kataloge, zatim web sajtove, s tim da po zahtevu klijenata oni mogu da izvrše i direktno prevođenje softvera sa finskog jezika na bugarski, to jest da obrade ili bilo koji program ili aplikaciju. Takođe će prevodilac i sudski tumač da se pobrinu da odgovore maksimalno profesionalno na zahtev svakog klijenta koji u navedenoj jezičkoj varijanti želi da dobije profesionalno prevedene reklamne materijale. A tom prilikom će naši stručnjaci izuzev vizit kartica i PR tekstova, svakako profesionalno da obrade i kataloge i brošure, kao i plakate i mnoge druge materijale putem kojih se reklamiraju usluge ili proizvodi, kao i događaji, te poslovanje neke firme.

Svakako klijenti u bilo kojoj poslovnici naše institucije mogu da angažuju i pomenute, ali i druge stručnjake koje takođe zapošljavamo, a kako bi dobili kompletno obrađene video ili audio sadržaje. A pod tim mislimo na činjenicu da se prvo rade direktni prevodi filmova sa finskog jezika na bugarski (animirani, dečiji, igrani, crtani), odnosno reklamnih poruka, emisija (zabavne, dečije, informativne, obrazovne) i serija, ali i ostalih materijala ove vrste, a zatim se pristupa dodatnim uslugama koje uključuju kako njihovo titlovanje, tako i profesionalnu sinhronizaciju.

S obzirom na to da su profesionalni korektori i lektori stalno zaposleni u timu svakie poslovnice pomenute institucije, to apsolutno svaki klijent koji poseduje urađen prevod i to za bilo koju vrstu materijala, u ovoj jezičkoj varijanti ima mogućnost da ih angažuje kako bi na konkretnim sadržajima izvršili sve potrebne izmene i u potpunosti ih obradili tako da se mogu koristiti.Trebalo bi naglasiti i to da je klijentima omogućeno da sve pomenute sadržaje dostave elektronskim putem, što znači da bi trebalo skenirane da ih pošalju preko mejla, a omogućićemo im u potpuno isti način preuzimanja, pod uslovom da im on najviše i odgovara u datom trenutku.

Što se tiče obrade dokumenata, ona je nešto drugačija, pa se iz tog razloga i zahteva da se klijenti maksimalno pridržavaju pravila koja se odnosi na njihovo dostavljanje, budući da je vrlo važno da se u tom slučaju prilože na uvid i originalna dokumenta. Svakako im je dopušteno da ih pošalju ili preporučeno, a putem „Pošte Srbije“ ili preko kurirske službe, s tim što im je dozvoljeno i da dostave originalna dokumenta lično u prostorije jedne od poslovnica ove institucije.

Slanje dokumenata na mail je dozvoljeno isključivo kada se zahteva brza izrada prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, ali se svaki klijent i tom prilikom obavezuje da dostavi originale na uvid, s tim što je predviđeno da to bude na apsolutno najbrži od svih tih načina.

Sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da urade direktan prevod poslovnih dokumenata (osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski, godišnji i revizorski izveštaji i druga), ali i onih koja se smatraju ličnim, kao što su na primer izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, lična karta i potvrda o prebivalištu, ali i dozvola za boravak, zatim vozačka i radna dozvola, kao i pasoš, uverenje o državljanstvu i izvod iz knjige umrlih, te venčanih (venčani list) i ostala lična dokumenta.

Podrazumeva se, naravno da oni mogu apsolutno profesionalno da odgovore na zahtev svakog klijenta koji u navedenoj varijanti jezika želi da dobije kompletno obrađena pravna akta, počev od sudskih žalbi, tužbi i rešenja, odnosno sudskih odluka i presuda, preko različitih vrsta što sertifikata, što licenci, pa do punomoćja za zastupanje, tekovina Evropske Unije i ostalih dokumenata iz oblasti sudstva ili prava.

Takođe, klijenti kod nas mogu da angažuju ove stručnjake kako bi bilo izvršeno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa finskog jezika na bugarski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), a naravno da će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo tehničke, bilo tenderske ili građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Trebalo bi svakako da naglasimo i to da naši stručnjaci mogu, po potrebi kompletno da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest da će na zahtev klijenata da izvrše direktan prevod uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti sa finskog jezika na bugarski. A prvenstveno se u tom slučaju misli na kompletnu obradu kako saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o nekažnjavanju, tako i na prevod, a potom i overu potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stalnom zaposlenju i uopšteno rečeno, svih ostalih dokumenata koja mogu da budu zahtevana od bilo koje državne službe.

Kada naši stručnjaci budu završili sa kompletom obradom bilo kog dokumenta koji klijent dostavi, on će moći da ih lično preuzme i to u prostorijama one poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u koju ih je i dostavio, a svakako je omogućena i dostava kurirskom službom. Onaj klijent koji se bude opredelio za tu varijantu preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata će biti dužan da pomenutu uslugu plati kuriru i to onog trenutka kada bude vršio preuzimanje obrađenih dokumenata, s tim da će isključivo kurirska služba imati dozvolu u tom slučaju formira cenu.

Apsolutno bilo koji klijent koji bude zahtevao obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika treba da ima na umu vrlo važnu činjenicu koja je vezana za takozvanu nadoveru, odnosno koja uključuje stavljanje Haškog ili pečata koji je poznat još i kao Apostille. Obaveza nam je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u našoj instituciji tu vrstu overe nemaju pravo da urade i to samo zato što za nju nisu zvanično ovlašćeni. Takođe, klijent mora da zna i da se Haški pečat ne mora staviti na svaki dokument za koji se vrši direktan prevod sa finskog jezika na bugarski, jer je aktuelnim zakonom regulisano kada i po kom principu se ona vrši. A kako pomenuti stručnjaci ne rade taj tip overe, tako oni nisu ni dužni da imaju sve ove informacije, već je neophodno da svaki pojedinačni klijent kontaktira određene državne institucije koje vrše taj tip overe, a kako bi saznao da li je ona obavezna za njegova dokumenta. Bude li se dogodilo da sazna da se pomenuti pečat mora staviti na konkretna dokumenta, vrlo je važno i da tom prilikom pita da li se on mora staviti neposredno pre nego što naši stručnjaci budu izvršili prevod i overu konkretnog dokumenta ili prvo oni rade njegovo prevođenje u ovoj varijanti jezika, zatim overavaju dokumenta, pa tek nakon toga klijent ima obavezu da ih odnese u nadležne državne institucije, a kako bi tom prilikom bio stavljen na njih ovaj pečat.

Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog na bugarski jezik

Ističemo da su u timu apsolutno svake naše poslovnice u Srbiji zaposleni prevodioci i sudski tumači, koji na zahtev klijenata mogu da izvrše ne samo direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, nego i overu prevedenog dokumenta. Ipak, dužni smo da napomenemo da se radi o overi za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, te da se njom iznosi potvrda da su prevedena i originalna dokumenta potpuno ista, tako da njihov vlasnik ima pravo da ih preda bilo kojoj državnoj instituciji, to jest da ih koristi kao i sva druga originalna dokumenta.

Svakom našem klijentu kome su potrebni direktni prevodi različitih dokumenata u toj jezičkoj varijanti svakako preporučujemo da potpuno samostalno, a u nadležnim državnim institucijama zatraže informacije koje su vezane za stavljanje posebne vrste pečata, koji je poznat kao Haški ili Apostille, jer stručnjaci koje mi zapošljavamo neće moći tu overu da izvrše, pošto se ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Dobijanjem ovih informacija, svaki klijent u velikoj meri štedi i novac i vreme, pošto saznaje ne samo gde treba prvo konkretni dokument da odnese, nego i koliko je predviđeno, naravno odprilike, da njegova obrada traje.

Neophodno je da naglasimo i to da u ovom slučaju naši klijenti moraju da dostave na uvid sudskom tumaču i originalna dokumenta, jer je to predviđeno zakonom.

A svakako možemo da im ponudimo i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa finskog jezika na bugarski, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih nepomenutih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim službama, pomenuti stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrađuju, to jest različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga), a svakako će profesionalno odgovoriti i na zahtev svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na bugarski (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš i sva ostala lična dokumenta).

Naravno da će se prevodilac i sudski tumač potruditi da ispune očekivanja svakog klijenta koji u navedenoj varijanti jezika zahteva obradu bilo kog dokumenta koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, a izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, oni vrše i direktno prevođenje faktura sa finskog jezika na bugarski, ali i statuta preduzeća, kao i godišnjih, revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja, te uopšteno govoreći, svih dokumenata koja se smatraju delom poslovne dokumentacije.

Trebalo bi da napomenemo i to da svako ko ima potrebu, može u našim poslovnicama da zaduži ove stručnjake kako bi dobio direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika i overu diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, s tim da sudski tumači i prevodioci vrše i direktan prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na bugarski, ali kompletno obrađuju i diplomske, odnosno seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente i radove, to jest različita dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

A uz sve što je prethodno pomenuto, naglašavamo da smo specijalizovani i za obradu tekovina Evropske Unije, to jest da naši stručnjaci prevode i različite vrste ugovora, zatim sertifikata i licenci, kao i mnoga druga pravna akta, poput na primer sudskih tužbi, rešenja i presuda, ali i sudske žalbe i punomoćja za zastupanje, te sudske odluke i sva druga dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. Takođe možemo da izvršimo i direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa finskog jezika na bugarski, a profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu odbranu i za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno za uputstvo za rukovanje, te za sva ostala dokumenta koja čine tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju.

Prevod informativnih emisija sa finskog jezika na bugarski

Nevezano za to da li su klijentima potrebni direktni prevodi informativnih emisija sa finskog na bugarski jezik, a koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji, radiju ili internetu, u našim poslovnicama oni uz konkretnu uslugu imaju mogućnost da se opredele i za njihovu profesionalnu sinhronizaciju, te da angažuju stručnjake koji mogu, po potrebi da izvrše i titlovanje ovih sadržaja. Svakako brojni stručnjaci koje zapošljavamo obrađuju i zabavne, ali i edukativne, kao i dečije emisije, zatim igrane filmove, serije i animirane, te dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te crtane filmove i generalno govoreći, sve ostale video i audio materijale.

A prevodilac i sudski tumač, na zahtev klijenata rade i profesionalnu obradu marketinških materijala, tako da uz direktan prevod vizit kartice sa finskog na bugarski jezik, oni mogu da im ponude i profesionalnu obradu reklamnih letaka, odnosno plakata i flajera, zatim kataloga i PR tekstova, ali i brošura i svih ostalih materijala koji prezentuju različite usluge, proizvode, kompanije ili događaje. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci, uz adekvatno profesionalno iskustvo poseduju i sva potrebna znanja vezana za oblast reklamiranja, to će oni nastojati da prilikom obrade svih ovih, ali i mnogih drugih marketinških materijala, svoja znanja adekvatno primene u praksi.

Stručni korektori i lektori isto čine deo tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tako da klijenti mogu da ih angažuju kako bi bila izvršena redaktura (lektura i korektura) različitih vrsta materijala. Da malo pojasnimo, ovi stručnjaci se zadužuju da isprave sve greške koje je osoba zadužena za prevođenje bilo koje vrste sadržaja prethodno načinila. Tačnije, lektori i korektori su zaduženi da prilagode loše prevedene materijale pravilima prevodilačke struke, ali i pravilima ciljanog jezika.

Naši zaposleni su specijalizovani da izvrše i direktno prevođenje tekstova sa finskog na bugarski jezik, a oni mogu biti i stručni i popularni. Pored tekstova iz oblasti turizma, građevinske industrije i informacionih tehnologija, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao i nauke, menadžmenta i farmacije, ali i marketinga, obrazovanja i medicine, te komunikologije, profesionalni sudski tumači i prevodioci, po potrebi obrađuju i tekstove iz domena finansija, politike i sociologije, ali i one koji se bave tematikom vezano za oblast psihologije, prava i ekonomije, te filozofije i ostalih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Prevođenje web sajtova sa finskog jezika na bugarski

Profesionalni prevodi internet sajtova za finskog na bugarski jezik, koje će na zahtev zainteresovanog klijenta da izvrše prevodilac i sudski tumač, zaposleni u Akademiji Oxford, obavezno uključuju i njihovu optimizaciju, budući da se tom prilikom sa puno pažnje implementiraju i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Podrazumeva se, naravno da ovi stručnjaci osim sajtova, mogu kvalitetno da prevedu i online kataloge, ali i web prodavnice, kao i programe bilo koje vrste, ali i različite aplikacije, odnosno uopšteno rečeno, apsolutno sve one sadržaje koji su dostupni na internetu ili imaju ma kakve veze sa njim. Profesionalnim optimizovanjem takvih materijala se postiže njihova znatno bolja pozicija u polju pretrage, tako da ne sumnjamo da će njihovi vlasnici biti vrlo zadovoljni učinkom.

Stručnjaci koje angažujemo su specijalizovani i za direktno prevođenje udžbenika sa finskog na bugarski jezik, a pored toga oni na zahtev klijenta mogu da obrade kako časopise i članke iz novina, tako i različita književna dela i to ne samo prozna, već i poetska.

Isto tako bi trebalo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj varijanti mogu da izvrše i usmeni prevod, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao, te svakako moraju da znaju da je dostupna mogućnost da zainteresovani izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to pod sjajnim uslovima. Ipak, neophodno je da naglasimo da ovi stručnjaci uz konsekutivni i simultani prevod, takođe mogu da pruže i onu uslugu koja je vezana za prevod uz pomoć šapata sa finskog na bugarski jezik. Da ne bismo zbunjivali klijente, napomenućemo da se tačno zna za koju vrstu događaja treba da bude primenjena koja vrsta usluge usmenog prevoda, tako da se mora sprovesti adekvatna analiza informacija pre formiranja ponude. Zato i zahtevamo od klijenata koji žele da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji primene usmeni prevod, da nam dostave podatke ne samo o broju učesnika i o trajanju događaja, već i o karakteristikama mesta na kome bi on trebalo da bude održan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje