Prevod sa finskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na mađarski jezik

Za online prevod sa finskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Sa ciljem da zainteresovanim klijentima omogućimo što kvalitetniju i bolju uslugu, uvrstili smo u našu ponudu i direktan prevod sa finskog jezika na mađarski, a koji profesionalni prevodioci i sudski tumači rade u oba oblika, to jest i usmeno i pisanim putem.

Ko god da je zainteresovan za usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, ima mogućnost da angažuje pomenute stručnjake, a oni će u skladu sa potrebama, to jest zahtevima događaja koji se organizuje, da izvrše ili simultano ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na mađarski ili prevod uz pomoć šapata. Usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je takođe dostupna na zahtev, a posebno je dobro naglasiti da je njena cena vrlo pristupačna.

Omogućujemo zainteresovanim klijentima da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice, odnosno brošure i kataloge u toj kombinaciji jezika, ali i plakate, zatim PR tekstove, kao i reklamne flajere i letke, to jest bilo koju vrstu reklamnih materijala. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da pristupe profesionalnoj obradi novinskih članaka, udžbenika i različitih vrsta kako književnih dela, tako i časopisa.Prevođenje sa finskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na finski

Direktni prevodi internet materijala za finskog jezika na mađarski će takođe da budu izvršeni, a kada budu klijenti zahtevali i to uz implementaciju svih onih pravila koja se tiču njihovog optimizovanja za internet pretragu. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač primenjuju smernice koje su date za SEO (Search Engine Optimisation), konkretni web sajtovi koji se prevode, ali i online katalozi, kao i web prodavnice, odnosno bilo koji drugi internet materijal, u optimalnom roku bivaju prepoznati kao najbolji odgovor za pretragu određene ključne reči, a što se dobro odražava na njegovo pozicioniranje u globalnoj pretrazi. Ako je klijentima potrebno, ovi stručnjaci će svakako profesionalno da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju.

Različite vrste tekstualnih materijala, a koji se bave tematikom iz domena prirodnih i društvenih nauka, te su namenjeni užoj i stručnoj publici ili široj javnosti, takođe pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a ako je to nekom klijentu potrebno. U bogatoj ponudi usluga koje vršimo se nalaze i direktni prevodi video i audio materijala sa finskog jezika na mađarski, ali i usluga njihovog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Uz sSerije i obrazovne, odnosno dečije televizijske i radijske emisije, naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i igrane filmove bilo kog žanra, zatim reklamne poruke i animirane filmove, kao informativne emisije, te dokumentarne i crtane filmove, ali i sve ostale vrste i audio i video sadržaja.

Kako su stalni članovi tima svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford lektori i korektori, to znači da svi klijenti koji su uslugu direktnog prevoda u navedenoj varijanti jezika za različite vrste sadržaja dobili na bilo kom drugom mestu, ali je ona neprofesionalno izvršen, pa u tim sadržajima ima grešaka, mogu da zahtevaju profesionalnu redakturu, a kako bi ti materijali bili prilagođeni pravilima ciljanog jezika, te da bi sve greške u njima adekvatno bile ispravljene.Posebna pažnja usmerena je na direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na mađarski, s obzirom na to da zainteresovani klijenti u našim poslovnicama dobijaju i overu i to onu, koju će da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač, a kako bi prevedenim dokumentima na taj način omogućio da se tretiraju kao pravno validna.

Uz bilo koji lični dokument (izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola i mnoga druga), sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na mađarski. Osim tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi, rešenja i odluka, oni rade kompletnu obradu i za sertifikate, sudske presude i tužbe, kao i za punomoćja za zastupanje, licence i ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva i prava.

Sva dokumenta koja čine kako poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga) isto mogu na zahtev klijenta da budu prevedena u pomenutoj kombinaciji jezika, ali će ovi stručnjaci kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i naučne patente, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomske i seminarske radove, odnosno diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa oblašću obrazovanja ili nauke.

Omogućeno je zainteresovanim klijentima da dobiju i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog jezika na mađarski, a svakako će sudski tumač i prevodilac na njihov zahtev u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uopšteno, apsolutno sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Uz kompletnu obradu građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje, odnosno onih dokumenata koja čine kako građevinskog, tako i tehničku i tendersku dokumentaciju, stručnjaci zaposleni u okviru naših poslovnica mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A u ponudi su kako direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, tako i potvrde o visini primanja, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i svih ostalih vrsta ne samo potvrda, saglasnosti i uverenja, već i izjava, to jest različitih dokumenata koja u različitim prilikama moraju da budu predana nadležnim institucijam Republike Srbije.

Budući da uz prevod različitih dokumenata u zahtevanoj varijanti jezika, naši stručnjaci vrše i njihovu finalnu obradu, to jest ovlašćeni sudski tumač overava preveden dokument, naglašavamo da se zahteva od svakog klijenta kome je potrebna obrada dokumenata da prilože njihove originale na uvid. Postupak dostavljanja dokumenata na prevod se svakako razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer se dokumenta šalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te donose lično, a svi ostali materijali se šalju preko mejla.

Logično, razlikuje se i način preuzimanja obrađenih sadržaja, te svi oni koje klijent pošalje preko mejla, tako isto i bivaju preuzeti po završetku obrade, a za dokumenta svaki pojedinačni klijent bira da li će zahtevati isporuku na adresu ili će ih preuzeti lično. Ko god se bude opredelio za opciju preuzimanja dokumenata na adresi, ima obavezu da tu uslugu plati i to prema cenovniku konkretne službe, koja će njihovo dostavljanje i da izvrši.

Moramo da naglasimo da se na zahtev klijenata može izvršiti i hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na mađarski, a budući da je u pitanju specifična usluga, jer se prevod mora brzo izraditi, klijent koji je za nju zainteresovan bi trebalo prvo da skenirane sadržaje pošalje elektronskim putem, to jest na mail, pa da naknadno izvrši dostavljanje originala na uvid, ali uz maksimalno poštovanje zadatih rokova.

Svakome ko želi da dobije prevod dokumenata bilo koje vrste u navedenoj jezičkoj kombinaciji se predlaže da se lično raspita da li se na njih mora staviti specijalna vrsta pečata, poznatog kao Haški ili Apostille, jer prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u našoj instituciji ne poseduju dozvole da taj tip overe izvrše. Svakako se ovaj pečat stavlja isključivo na dokumenta koja definiše aktuelni zakon, pa bi klijent trebalo da se u nadležnim institucijama raspita da li se za njegova dokumenta on zahteva i na koji tačno način se ta overa tada vrši. Obično se haški pečat stavlja ili na početku obrade ili na kraju, a od toga umnogome zavisi i trajanje celokupnog procesa. Radi se o tome da postupak obrade koji podrazumeva overu Apostille pečatom na početku uključuje prevođenje dokumenta sa finskog jezika na mađarski i prevođenje tog pečata, a na kraju i overavanje od strane sudskog tumača, što zapravo znači da je u pitanju nešto duži postupak obrade. Naime, ako se ovaj pečat mora staviti po završetku prevoda i overe pomenutog stručnjaka, onda se radi o klasičnom načinu obrade i on je svakako kraći od prethodno pomenutog.

Prevodi venčanog lista sa finskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača

Usluga koja se odnosi na direktan prevod izvoda iz knjige venčanih sa finskog jezika na mađarski, u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford podrazumeva i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Stavljanjem tog pečata se zvanično potvrđuje da je istovetna sadržina u originalnom i u prevedenom dokumentu, te stoga svaki zainteresovani klijent mora na uvid i da dostavi originalne. A njemu se, isto tako preporučuje i da u službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, prethodno izvrši sve potrebne provere, a koje se odnose na uoveru konkretnih dokumenata specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kao Apostille, to jest Haški.

Pored prevoda pomenutog dokumenta, odnosno njegove overe, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige rođenih, kao i izvod iz knjige umrlih, zatim dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, ali i pasoš i vozačku dozvolu, te radnu dozvolu, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, odnosno potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

Prevodimo i medicinsku dokumentaciju, to jest svaki onaj dokument koji u njen sastav ulazi, a na prvom mestu vršimo direktan prevod lekarskih nalaza sa finskog jezika na mađarski, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije u medicinskim proizvodima, a obrađujemo na zahtev klijenata i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i ostala dokumenta iz te grupe.

Potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i ostale vrste što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja, to jest mnogobrojna dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, sudski tumač i prevodilac, onda kada to pojedinačni klijent bude zahtevao, mogu da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i overe, a prema datim ovlašćenjima.

Prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na mađarski je takođe dostupno u svakoj poslovnici ove institucije, a to uključuje kompletnu obradu godišnjih poslovnih izveštaja, statuta preduzeća i finansijskih, odnosno revizorskih izveštaja, stim da pomenuti stručnjaci mogu na zahtev klijenata da obrade i poslovne odluke, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i osnivački akt preduzeća, ali i svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje bilo preduzetnika i pravnog lica.

Građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga dokumenta koja se smatraju delom najpre građevinske, a zatim i dokumentacije za tendere, ali i tehničke, po potrebi takođe prevodimo u konkretnoj kombinaciji jezika.

Apsolutno bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast prava i sudstva (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, ugovori, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske tužbe i druga) će profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev pojedinačnog klijenta da obrade, a oni vrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog jezika na mađarski. Uz rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, ovi stručnjaci obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i prepis ocena, kao i naučne radove, a zatim i potvrdu o redovnom školovanju, tepo potrebi profesionalno obrađuju i diplomske, odnosno Seminarske radov, a bez obzira koja im je tema.

Prevod informativnih emisija sa finskog jezika na mađarski

Kako je osnovni cilj poslovanja Prevodilačkog centra Akademije Oxford ispunjenje mnogobrojnih zahteva klijenata, to u sklopu usluge koja uključuje direktno prevođenje informativnih emisija sa finskog na mađarski jezik, oni dobijaju mogućnost i da bude izvršeno kako titlovanje, tako i sinhronizovanje. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, po potrebi da u toj kombinaciji jezika obrade i emisije zabavnog karaktera, odnosno dečije i obrazovne, ali i igrane filmove, reklamne poruke, zatim dokumentarne i crtane filmove, kao i serije, animirane filmove i ostale i video i audio materijale.

Direktni prevodi knjiga sa finskog na mađarski jezik su isto tako, na zahtev pojedinačnog klijenta dostupni u okviru bilo koje poslovnice naše institucije. Budući da pomenuti stručnjaci imaju zavidan nivo iskustva vezano za obradu sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, to oni maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev svakoga ko želi da dobije prevedeno bilo koje poetsko ili prozno književno delo, ali isto tako mogu da prevedu i udžbenike. A podrazumeva se, takođe da će na zahtev klijenta da obrade i stručne, ali i popularne časopise, to jest ilustrovane i dečije, kao i članke iz novina.

Ako je potrebno izvršiti direktan prevod internet sajtova za finskog na mađarski jezik, klijenti moraju da budu informisani da se ta usluga pruža isključivo u skladu sa načelima SEO ( Search Engine Optimisation), a kako bi sadržina konkretnog sajta bilo što bolje prikazana u polju pretrage. Naime, kada se određeni internet sadržaj dobro optimizuje za pregledače, oni ga u relativno kratkom vremenskom periodu prepoznaju kao dobre rezultate za pretragu po određenoj ključnoj reči i samim tim ga i svrstavaju u sam vrh pretrage. Profesionalni sudski tumači i prevodioci, takođe mogu u toj kombinaciji jezika da prevedu i aplikacije bilo koje vrste, kao i internet kataloge, a zatim i programe, te online prodavnice i uopšteno rečeno, bilo koji sadržaj koji je dostupan na internetu.

Prevodi reklamnih brošura sa finskog na mađarski jezik

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač uz iskustvo u svojoj struci, imaju i prilično visok nivo iskustva u obradi marketinških materijala, te odlično poznaju koje smernice podrazumeva oblast reklamiranja, to sa sigurnošću tvrdimo da direktan prevod reklamnih brošura sa finskog jezika na mađarski koji oni izvrše, u potpunosti ispunjava sve zahteve kvaliteta. Ako klijent bude zahtevao, ovi stručnjaci mogu da obrade i to maksimalno profesionalno, sve ostale marketinške materijale, a na prvom mestu PR tekstove, reklamne letke i kataloge, ali i vizit kartice, zatim plakate, kao i reklamne flajere i sve one sadržaje putem kojih se reklamira ili određena kompanija ili neki proizvod, odnosno usluga. Pravilnim oblikovanjem reklamne poruke kojr je izneta na finskom jeziku, a u duhu ciljanog jezika, se svim osobama koje su izvorni govornici mađarskog jezika, omogućuje ne samo da lako razumeju šta je prezentovano putem ovih materijala, već i da se zainteresuju za njihovu sadržinu, pa da uskoro postanu kupci tog proizvoda, to jest korisnici konkretne usluge.

Direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova za finskog jezika na mađarski takođe su svrstani u usluge koje sudski tumač i prevodilac vrše, a ako to neki klijent zahteva. U ponudi je veliki izbor tema, budući da ovi stručnjaci imaju i zavidan nivo znanja iz opšte kulture, tako da slobodno možemo reći da im nijedna tema nije strana. Kako tekstove koji se bave temom koja je vezana za oblast politike, ekonomije, bankarstva i prava, odnosno finansija i obrazovanja, farmacije, nauke i medicine, tako će oni na zahtev klijenata profesionalno da prevedu i tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblasti turizma, menadžmenta i psihologije, kao i sociologije. A podrazumeva se da profesionalno obrađuju i filozofske tekstove, odnosno one koji su vezani za marketing, informacione tehnologije i građevinsku industriju, ali i komunikologiju, te ekologiju i zaštitu životne sredine i, uopšte koji se tiču teme iz bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka.

Pomenuti stručnjaci, u skladu sa zahtevima pojedinačnog klijenta vrše i usmeno prevođenje sa finskog jezika na mađarski, a naša institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Radi se o profesionalnoj opremi vrhunskog kvaliteta, a visina nadoknade za njeno iznajmljivanje je naročito povoljna. Sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, po potrebi vrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni. Napominjemo da se sva tri tipa ove usluge ne mogu primeniti na bilo koju vrstu događaja, već na tačno određenu. Upravo to i jeste jedini razlog zbog koga je klijent kome je navedena usluga potrebna, u obavezi da nas obavesti koliko je predviđeno da konkretni događaji traje, ali i gde će se održati. Zapravo je potrebno da znamo koje su karakteristike tog prostora, a poželjno je i da dobijemo podatke koji se odnose na tačan broj učesnika. Posle pribavljanja ovih informacija, stručnjaci u timu konkretne poslovnice kojima se klijent i obratio sa željom da bude izvršen usmeni prevod u toj varijanti jezika, će se pobrinuti da izrade najbolju moguću ponudu, odnosno da u skladu sa potrebama konkretnog događaja odaberu onu vrstu ove usluge, koja svim tim zahtevima najviše i odgovara.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje