Prevod sa finskog na albanski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na albanski jezik

Za online prevod sa finskog na albanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako je potrebno izvršiti direktan prevod dokumenata sa finskog jezika na albanski, podrazumeva se da će stručnjaci koje naša institucija angažuje, ovu uslugu da pruže uz primenu overe pečatom sudskog tumača. Zapravo je to jedini način koji je validan za obradu dokumenata, jer im se, na taj način, pruža validnost pred zakonom.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno, različite tipove saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala). Takođe prevode i različite tipove dokumentacija, a pod tim se misli kako na medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), tako i na tehničku, poslovnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Na zahtev klijenata, osim rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinskih projekata i faktura, sudski tumači i prevodioci vrše direktno prevođenje statuta preduzeća sa finskog jezika na albanski, ali obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovne odluke i uputstva za rukovanje, zatim revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, deklaracije proizvoda, te osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija sačinjavaju.

U sklopu usluga za koje su ovi stručnjaci specijalizovani nalaze se i direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog jezika na albanski, a u tom slučaju oni vrše kompletnu obradu kako za naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima, tako i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim za naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, te za seminarske radove, prepise ocena i diplomske radove, odnosno, za rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja se svrstavaju u bilo koju od tih oblasti.Prevođenje sa finskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na finski

Napominjemo i to da će sudski tumači i prevodioci, u skladu sa zahtevima klijenata, da izvrše i prevod punomoćja za zastupanje sa finskog jezika na albanski, ali da će profesionalno da obrade i sudske tužbe, odnosno, presude, kao i tekovine Evropske Unije, zatim sudske žalbe i licence, ugovore, te sertifikate, sudska rešenja i ostala pravna akta. Neophodno je da naglasimo i to da vršimo direktan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za radnu dozvolu i vozačku, odnosno, dozvolu za boravak, te da, po potrebi, prevodimo i uverenje o državljanstvu, zatim venčani list i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz knjige umrlih, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno, za ličnu kartu, za izvod iz matične knjige rođenih i za sva ostala lična dokumenta.

Neophodno je da svaki klijent kome su potrebni i direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na albanski, u trenutku njihovog dostavljanja na obradu, prilozi na uvid originalna dokumenta, a kako bi ovlašćeni sudski tumač bio u mogućnosti da izvrši njihovu overu. Naime, pre nego što bude stavio svoj pečat na prevedeni dokument ma koje vrste, on će uporediti njega sa originalnim. Neophodno je da bude siguran da ne postoji razlika između ta dva dokumenta. Ako se ipak bude i dogodilo da primeti određena odstupanja, biće izvršena usluga profesionalne redakture, to jest, lektori i korektori Akademije Oxford će primeniti sva pravila vezana za sprovođenje lekture i korekture takvih materijala.

Dostavljanje dokumenata je omogućeno ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a svakako je klijentu dostupna i mogućnost da ih donese lično u prostorije jedne od poslovnica ove institucije. Ako mu je neophodno hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na albanski, prvoj će ih dostaviti skenirane na naš mejl, a zatim će pristupiti dostavljanju originala na uvid, budući da je obavezan da priloži i originalna dokumenta. To podrazumeva i da se način preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja sprovodi ili lično, u jednoj od naših poslovnica, ili Pošta Srbije ili kurirska služba isporučuju tako obrađena dokumenta na određenu adresu. Naglašavamo da tu uslugu isključivo vrši ovlašćena služba, tako da se ona tretira kao dodatna i samim tim naplaćuje direktno od pojedinačnog klijenta. Što se tiče cene za uslugu dostavljanja, naša institucija nema u nju uvid, te se klijentu savetuje da se o tome direktno informiše u konkretnoj kurirskoj službi.Obaveza nam je da naglasimo da zakon navodi potrebu za izvršenjem nadovere za pojedina dokumenta za koja se prevodi u navedenoj varijanti jezika rade. U pitanju je stavljanje Apostille-a, to jest, onog pečata koji je poznat pod nazivom Haški, a on se stavlja isključivo u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Samim tim što naši stručnjaci nisu zaduženi za ovaj tip overe, to se podrazumeva da nije njihova obaveza da klijentima daju informacije o Haškom pečatu. Stoga se preporučuje da klijent uzme na sebe pribavljanje informacija koje se na ovu vrstu overe odnose, to jest, da na prvom mestu dobije informaciju da li je uopšte Apostille pečat obavezno staviti na njegova dokumenta. Ako tom prilikom bude dobio potvrdan odgovor, njegova je obaveza da pita kada se on na ta dokumenta stavlja, zato što postoje najčešće dve vrste overe ovim pečatom. U slučaju da se Haški pečat stavlja na samom početku obrade, podrazumeva se da naši stručnjaci prevode i njega i sadržinu konkretnog dokumenta, a zatim ga overavaju, pa je, samim tim, i taj proces nešto duži. Drugi tip overe Apostille pečatom podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači uraditi svoj posao na uobičajen način, a zatim će se dokument dati klijentu koji bi trebalo da ga odnese u službu koja je nadležna za stavljanje tog pečata, kako bi bila izvršena overa.

Dostavljanje svih ostalih sadržaja za koje se radi prevod u ovoj varijanti jezika podrazumeva slanje preko mejla, ali i preuzimanje na isti takav način, budući da se klijent ne obavezuje da priloži na uvid originalne sadržaje. Pored popularnih i naučnih tekstova iz različitih oblasti koje su vezane za brojne prirodne ili društvene nauke, sudski tumači i prevodioci obrađuju i časopise svih vrsta (ilustrovani, dečiji, stručni i drugi), ali i članke iz novina. Naravno, ako to budu zahtevali klijenti, izvršiće i direktno prevođenje književnih dela sa finskog jezika na albanski, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska dela književnosti.

Pored toga će profesionalno da prevedu i sve one sadržaje koji se tiču oblasti interneta, poput, na primer, web sajtova, aplikacija i programa, kao i internet prodavnica, zatim online kataloga i mnogih drugih. S obzirom na to da su oni u potpunosti ovladali pravilima koja se odnose na optimizovanje tih materijala za web pregledače, to naši klijenti mogu biti sigurni da će, zahvaljujući pravilnoj implementaciji SEO (Search Engine Optimisation), materijali za koje oni zahtevaju prevod biti uskoro mnogo bolje pozicionirani u okviru internet pretrage.

Naši stručnjaci su specijalizovani da izvrše kompletnu obradu kako video sadržaja, tako i audio, a ona, uz prevod reklamnih poruka, serija i različitih tipova filmova, odnosno, emisija, uključuje i njihovo titlovanje, kao i profesionalno sinhronizovanje. Takođe su sudski tumač i prevodioci specijalizovani da izvrše usmeni prevod sa finskog jezika na albanski, to jest, da pruže uslugu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, ali i konsekutivnog prevoda u toj kombinaciji jezika. Zainteresovanima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po cenama kojima će gotovo sigurno biti i više nego zadovoljni. Priprema ponude za ovu uslugu uključuje informisanje naših stručnjaka o tipu događaja koji se organizuje, to jest, o njegovom trajanju, ali i o broju učesnika, te o mestu njegovog održavanja.

Trebalo bi da istaknemo i informaciju da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog jezika na albanski, a da, kao i svemu ostalom, prevodioci i sudski tumači njihovoj obradi pristupaju maksimalno profesionalno i korektno, tačnije, oblikujući pravilno poruku koja se nalazi bilo u PR tekstovima reklamnim flajerima ili brošurama, odnosno, u plakatima, te u katalozima i ostalim sličnim materijalima. Oni ostvaruju osnovni cilj koji njihovo prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ima, zapravo, na taj način se govornicima albanskog jezika prezentuju različite usluge ili proizvodi i to na najbolji mogući način, tako da bi oni trebalo da počnu uskoro da ih kupuju, odnosno, koriste. Takođe će pomenuti stručnjaci u ovoj varijanti jezika da prevedu i vizit kartice, a ako to klijenti budu zahtevali.

Simultani prevod sa finskog na albanski jezik

Kako je baš ta usluga i najčešće primenjivana u praksi, to napominjemo da profesionalni sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, vrše i simultano prevođenje sa finskog jezika na albanski. Naravno, oni su specijalizovani i za pružanje usluga kako prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako i konsekutivnog prevoda. Zainteresovanim klijentima Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje, pod odličnim uslovima, i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kome god da je potrebna ova vrsta usmenog prevoda, mora imati na umu da se i ona, ali i ostale dve pomenute, primenjuju u tačno određenoj situaciji, to jest, kada se organizuje događaja, ali je princip sprovođenja tačno definisan. Zato, pre nego što izrazimo ponudu za konkretnu uslugu, mi moramo znati koliko bi taj događaj trebalo da okupi ljudi, odnosno, koliko sati, to jest, dana bi on trebalo da traje, gde će da bude održan, u smislu da bi trebalo da znamo koje su osobenosti tog prostora ili mesta. Naši stručnjaci će sve dobijene informacije jasno sagledati i analizirati, te će, nakon toga, odlučiti zvanično da li će biti baš simultani prevod primenjen ili je bolje opredeliti se za zapadni, odnosno, konsekutivni.

Takođe će prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenata, da izvrše i direktan prevod knjiga sa finskog jezika na albanski, to jest, omogućiće im da dobiju profesionalno prevedene, bilo romane ili dela beletristike, odnosno, neko drugo prozno književno delo, bilo različite pesme, odnosno dela koja se svrstavaju u oblast poezije. Uz to, oni obrađuju i novinske članke, kao i različite vrste časopisa, i to kako ilustrovane, tako i stručne.

Profesionalni prevodi web sadržaja sa finskog jezika na albanski su takođe dostupni zainteresovanima u svim našim poslovnicama i njihova obrada se vrši uz korišćenje onih pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Kada se internet sajtovi ili online prodavnice, ali i web katalozi, te mnogi drugi internet materijali, obrađuju po tom principu, zapravo se vrši njihova profesionalna optimizacija, a prema zahtevima web pregledača, kako bi ih oni postavili na što bolju poziciju u polju pretrage za neku ključnu reč. Trebalo bi napomenuti i to da ko god želi u navedenoj jezičkoj varijanti da dobije profesionalan prevod softvera, to može u svakoj poslovnici ove institucije da dobije po povoljnim cenama.

Ukoliko posedujete urađen prevod sa finskog jezika na albanski, nevezano za to koja vrsta sadržaja je u pitanju, a postoji mogućnost da taj materijal nije preveden u skladu sa pravilima, nudimo vam uslugu redakture. Napominjemo da profesionalni lektori, kao i korektori, vrše ovu uslugu i obrađuju konkretne sadržaje, ne samo u skladu sa pravilima koja podrazumeva prevodilačka struka, već i prema onim pravilima koja navodi albanski jezik.

Prevođenje informativnih emisija sa finskog jezika na albanski

Pored toga što će informativne emisije u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu stručnjaci naše institucije, oni će takođe da izvrše i njihovu sinhronizaciju, to jest, omogućiće klijentima da dobiju uslugu njihovog profesionalnog titlovanja. Naravno da će sudski tumači i prevodioci da izvrše i prevod zabavnih, kao i obrazovnih, te dečijih emisija, odnosno, igranih i dokumentarnih filmova, zatim serija, animiranih, crtanih filmova, odnosno, svih tipova video i audio sadržaja. Prevodi marketinških materijala sa finskog na albanski jezik su takođe dostupni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Naši stručnjaci će, po zahtevu klijenata, u toj kombinaciji da obrade ne samo reklamne letke i kataloge, odnosno, plakate, već i PR tekstove, zatim brošure, pa čak, ako to klijenti zahtevaju, i vizit kartice, te, uopšteno, sve ostale sadržaje uz čiju pomoć se reklamiraju različite usluge ili proizvodi, to jest, konkretna kompanija. Ističemo i vrlo važnu informaciju koja je vezana za obradu ovih materijala, a ona podrazumeva da sudski tumači i prevodioci, tokom procesa prevođenja, nastoje da ih obrade tako da konkretna sadržina bude lako razumljiva izvornim govornicima albanskog jezika.

Trebalo bi da svi naši klijenti znaju i to da prevodioci i sudski tumači vrše direktno prevođenje tekstova sa finskog na albanski jezik. U principu njih ne interesuje da li je u pitanju nešto složeniji tekst, to jest, da li je možda njegova tema ređe obrađivana, jer oni mogu profesionalno da prevedu u toj kombinaciji jezika popularne i stručne tekstove i sadržaje ma koje tematike, a to podrazumeva da će izvršiti prevod tekstova koji su vezani kako za oblast politike, finansija, prava, ekonomije i bankarstva, odnosno, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine i komunikologije, tako i one koji su vezani za filozofiju, obrazovanje i nauku, odnosno, farmaciju, građevinsku industriju, te informacione tehnologije, medicinu i, generalno, za bilo koju naučnu disciplinu koja je vezana i za oblast društvenih i za oblast prirodnih nauka.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa finskog na albanski jezik

Da bismo izašli u susret zahtevu onog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa finskog jezika na albanski, mi ćemo izvršiti i dodatnu uslugu, kako bi konkretnom dokumentu omogućili zakonsku validnost. U pitanju je overa koju, prema pravilima svoje struke i datim ovlašćenjima, vrši zvanično ovlašćeno lice zaposleno u timu svake od preko 20 poslovnica naše institucije, to jest sudski tumač.

Napomenuli bismo da je svaki pojedinačni klijent, koji u navedenoj kombinaciji jezika ima potrebu da dobije prevedena dokumenta, obavezan da se pridržava pravila koja se odnose na dostavljanje određenih sadržaja na obradu, to jest, da originalna dokumenta svakako mora da priloži tom prilikom. Savetuje se svakome od njih da pribavi potpuno samostalno sve informacije koje su vezane za stavljanje Haškog pečata, to jest, onoga čiji je drugačiji naziv Apostille, na ta dokumenta, jer naši stručnjaci za tu vrstu overe ne poseduju nadležnost.

Istaćićemo i to da, u pomenutoj jezičkoj varijanti, prevodioci i sudski tumači takođe vrše kompletnu obradu kako za diplomu i dodatak diplomi, odnosno, diplomske i seminarske radove, tako i za uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, to jest, za bilo koji dokument koji se tiče oblasti nauke. Sem toga, naši stručnjaci nude kompletnu obradu i za sudske presude, tekovine Evropske Unije i licence, ali i za sudske tužbe, sertifikate i sudska rešenja i žalbe, te za sudske odluke, punomoćja za zastupanje i za mnoga druga nenavedena pravna akta. Naravno, sudski tumači i prevodioci mogu ispuniti zahtev svakoga kome su potrebni prevodi naučnih radova sa finskog na albanski jezik, te će svakako prevesti, a zatim i overiti, sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču nauke, a prvenstveno se misli na naučne patente, kao i na rezultate naučnih istraživanja.

Pomenućemo da svi zainteresovani mogu u svakoj našoj poslovnici da dobiju kompletnu obradu za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest, za različite vrste bilo potvrda i izjava, bilo saglasnosti ili uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i druga). Zainteresovanim klijentima omogućujemo da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji dobiju kompletno obrađena sva lična dokumenta, a osim uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige rođenih, sudski tumači i prevodioci vrše i kompletnu obradu i za pasoš, saobraćajnu i radnu dozvolu, zatim za izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu, vozačku dozvolu, te izvod iz knjige umrlih i za ostala lična dokumenta.

Pored lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ovi stručnjaci prevode, a posle toga i vrše overu koja je u njihovoj nadležnosti, i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno, različita dokumenta koja, na prvom mestu, čine medicinsku dokumentaciju.

U slučaju da je nekome potrebno direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na albanski ili, pak, tenderske, odnosno, građevinske i tehničke, tu uslugu će svakako izvršiti profesionalni prevodioci i sudski tumači. Pored rešenja o osnivanju pravnog lica i uputstva za rukovanje, odnosno, faktura i građevinskih projekata, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i statut preduzeća, zatim revizorske i godišnje poslovne izveštaje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te finansijske poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća i deklaracije proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja čine bilo koju od tih tipova dokumentacija, a nismo ih sada naveli.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje