Prevod sa finskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na ruski jezik

Za online prevod sa finskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U nizu usluga koje se vrše u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenta nalazi se i direktno prevođenje sa finskog jezika na ruski. Navedena usluga se primenjuje kako na dokumenta, tako i na tekstove, odnosno na različite vrste sadržaja u pisanom obliku, ali prevodioci i sudski tumači, po zahtevu mogu da u konkretnoj varijanti jezika izvrše i usmeni prevod.

Kako su oni osposobljeni za primenu simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to je naročito važno da klijent ima na umu da se za različite vrste događaja mora primeniti različita vrsta usmenog prevoda. Tačnije, na osnovu podataka vezano za broj učesnika i predviđeno trajanje tog događaja, odnosno u skladu sa informacijama koje se odnose na prostor njegovog održavanja, će i kreirati ponuda za ovu uslugu. A budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi na spisku usluga koje ova institucija može da ponudi klijentima, to se i podrazumeva da ako tim stručnjaka prilikom izrađivanja konkretne ponude bude doneo odluku da se primeni baš simultani prevod sa finskog jezika na ruski, onda će i nju naravno uneti u ponudu.

Svakako će sudski tumači i prevodioci, a ako to budu zahtevali klijenti da prevedu u pomenutoj varijanti jezika i vizit kartice, brošure i kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i reklamne flajere, letke i plakate, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za marketing i putem kojih se reklamiraju određene usluge, proizvodi ili neka kompanija. S obzirom na to da oni odlično vladaju pravilima takozvanog dobrog marketinga, klijenti mogu biti uvereni da će upravo poruka koju nose pomenuti, ali i mnogi drugi reklamni sadržaji pronaći najbolji put do potencijalnih klijenata, a kojima je ruski jezik maternji.Prevođenje sa finskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na finski

Uz to, pomenuti stručnjaci prevode i ilustrovane, kao i dečije, odnosno stručne časopise, a zatim i novinske članke, ali će naravno ako to budu zahtevali klijenti, profesionalno da prevedu i tekstualne materijale. Kada kažemo tekstualne materijale, mislimo kako na popularne, tako i na stručne tekstove, a koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti vezano za prirodne ili društvene nauke.

Napominjemo i to da su direktni prevodi udžbenika sa finskog jezika na ruski isto navedeni u ponudi ove institucije, stim da moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač takođe mogu da obrade i romane, odnosno dela beletristike, kao i bilo koje drugo prozno književno delo, ali da će u skladu sa zahtevima klijenata da obrade i pesme, to jest različita poetska književna dela.

Naročito je bitna informacija da ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koju vrstu video ili audio materijala, to jest da klijentima omogućuju da dobiju profesionalno prevedene serije i dokumentarne, odnosno igrane filmove, a zatim i informativne i zabavne emisije, a koje mogu da budu emitovane i na radiju i televiziji, ali i reklamne poruke, crtane filmove i mnoge druge video i audio sadržaje. Razlog zbog čega je istaknuta ova usluga jeste što klijenti kojima je potreban prevod audio i video materijala sa finskog jezika na ruski, uz njega dobijaju i uslugu sinhronizacije svih tih materijala ili njihovo profesionalno titlovanje.

Podrazumeva se, svakako da će ovi stručnjaci izvršiti i profesionalnu obradu online kataloga, ali i web sajtova i aplikacija, kao i različitih tipova programa, internet prodavnica i uopšteno, svih sadržaja koji su dostupni na internetu. Budući da su upoznati sa pravilima njihove optimizacije, to se i podrazumeva da će oni u konkretne materijale, a kada je to predviđeno pravilima prevodilačke struke, da implementiraju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), jer se time značajno pozitivno utiče na njihovo bolje pozicioniranje u pretrazi.

Kako profesionalni lektori i korektori isto čine deo tima ove institucije, to oni uslugu redakture, to je stručne lekture i korekture, svakako vrše po zahtevu klijenata.Osim svih sadržaja koji su do sada pomenuti, prevodioci i sudski tumači mogu ako to budu klijenti zahtevali da izvrše i direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na ruski, a uz to će da izvrše i njihovu overu.

Pored svih dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i naučni radovi i druga dokumenta iz pomenutih oblasti), naši stručnjaci takođe kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, to jest svaki onaj dokument koji ulazi u sastav dokumentacije za tendere, ali i građevinske i tehničke dokumentacije.

Na zahtev klijenata, navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i sva lična dokumenta (dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih i druga), ali će svakako ispuniti zahtev klijentu kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije za finskog jezika na ruski. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivačkog akta, kao i statuta preduzeća, prevodioci i sudski tumači obrađuju i godišnje poslovne izveštaje, zatim fakture, revizorske, kao i finansijske poslovne izveštaje, ali i poslovne odluke i, generalno svaki dokument koji ima bilo kakve veze sa poslovanjem nekog preduzetnika ili pravnog lica.

Budući da nadležne institucije vrlo često zahtevaju da im klijenti predaju različite saglasnosti ili potvrde, odnosno izjave, kao i uverenja, to naši stručnjaci mogu da prevedu i njih, a primarno se misli na uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, stim da naravno oni obrađuju i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o visini primanja, a zatim i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja se po potrebi podnose nadležnim institucijama.

Naravno da klijenti mogu da dobiju i prevedene, a potom i overene lekarske nalaze, to jest uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja čine sastavni deo medicinske dokumentacije. Sem toga, sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima pojedinačnih klijenata vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa finskog jezika na ruski, tako da će po potrebi da prevodu kako ugovore i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale tipove sudskih presuda, ali i tekovine Evropske Unije, tako i sudska rešenja, licence i sudske žalbe, odnosno odluke, ali i punomoćje za zastupanje, sertifikate, sudske tužbe i ostala nepomenuta dokumenta, a koja su kako za oblast prava vezana, tako i za oblast sudstva.

Moramo posebno da istaknemo informaciju koja se odnosi na dostavljanje sadržaja na prevod, pošto se u slučaju obrade dokumenata od klijenta zahteva da priloži i originale na uvid, jer sudski tumač mora prvo da ih sa prevedenim dokumentima uporedi, pa tek onda ima pravo da ih overi, a pod uslovom da nema razlika između ta dva sadržaja. Naravno da ako ustanovi određenu razliku, to jest ako proceni da bi trebalo neke greške ispraviti, on će preporučiti klijentu da bude izvršena usluga redakture, a koja je takođe dostupna u svakoj našoj poslovnici. Dakle, za sve sadržaje koji ne spadaju u dokumenta, se navodi mogućnost slanja preko mejla, a isto tako klijent može tu opciju da odabere i za njihovo preuzimanje.

Samim tim što je obaveza klijenta i da dostavi na uvid originalna dokumenta, to znači da on treba da ih donese i to lično u konkretnu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A ako mu taj princip dostavljanja ne odgovara, otvorena je ona koja podrazumeva da klijent ima pravo da zaduži neku kurirsku službu kako bi konkretna dokumenta dostavila na adresu jedne od naših poslovnica ili da jednostavno ode u najbližu „Poštu“ i pošalje nam ih preporučeno.

Za preuzimanje je, takođe definisan nešto drugačiji princip, jer bi klijent trebalo da dođe lično u poslovnicu u kojoj je i dostavio dokumenta, a kako bi ih preuzeo nakon završetka obrade. A druga opcija jeste da kurirska služba izvrši njihovo dostavljanje na klijentovu adresu, međutim ta usluga nije u sklopu osnovne cene za prevod i obradu dokumenta, što znači da se mora i naplatiti odvojeno, to jest da pojedinačni klijent koji se za nju opredeli ima obavezu da osobi koja i dostavlja pošiljku plati navedenu nadoknadu, a o čijoj visini će se informisati direktno u kurirskoj službi.

Kako se neretko događa da klijent ima potrebu da dobije hitan prevod dokumenata sa finskog jezika na ruski, to jest da je potrebno da profesionalni prevodioci i sudski tumači izvrše njegovu kompletnu obradu u najkraćem mogućem roku, to je omogućeno svakome kome je baš takva usluga potrebna, da prvo skenira dokumenta i pošalje ih preko našeg mejla. Međutim, posebno je bitno istaći da je klijenti u ovoj situaciji dužan na uvid da priloži originale, ali je neophodno da se opredeli za onaj način dostavljanja koji je u tom slučaju najbrži, a kako bi mogao da bude ispoštovan u potpunosti njegov zahtev za hitnom izradom prevoda.

Trebalo bi svakako da pojedinačne klijente kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na ruski, informišemo i o posebnoj vrsti overe, a za koju sudski tumači i prevodioci u našoj instituciji nisu ovlašćeni. Naime, ima dokumenata na koja se ona mora staviti, pa da ne bi bilo zabune, naglašavamo da se radi o takozvanom Apostille ili pečatu poznatom pod nazivom haški, a koji mora da bude stavljen na dokumenta definisana zakonom i to isključivo u okviru državnih službi koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije. Napominjemo da klijent treba prvo da proveri da li za onaj dokument za koji je njemu potrebna obrada u navedenoj jezičkoj kombinaciji mora da bude izvršena ova vrsta overe, to jest da se raspita kada se konkretni pečat na ta dokument stavlja. Reč je o tome da Apostille pečat najčešće biva stavljen nakon što pomenuti stručnjaci u našoj poslovnici završe njegovu obradu, to jest prvo se radi prevod dokumenta u navedenoj jezičkoj varijanti, a zatim se on overava pečatom sudskog tumača i klijent tek nakon toga treba taj dokument da odnese u nadležne institucije, a kako bi on bio overen haškim pečatom. Isto tako je prisutan i postupak koji podrazumeva da se prvo stavlja taj pečat, a klijent posle toga treba da donese ili dokument dostavi na jedan od opisanih načina nama, kako bi prevodilac izvršio prvo njegov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, stim da u tom slučaju postupak obrade traje nešto duže, jer on treba da prevede i sadržinu haškog pečata i određenog dokumenta, te da ga potom preda sudskom tumaču, kako bi izvršio overu. Podrazumeva se da pribavljanjem ovih informacija, svaki klijent dobija mogućnost da uštedi kako vreme, tako i značajna novčana sredstva, te će pored toga i da otprilike ima uvid u trajanje samog procesa obrade.

Prevod informativnih emisija sa finskog jezika na ruski

Osim usluge koja podrazumeva direktno prevođenje radijskih i televizijskih informativnih emisija sa finskog na ruski jezik, svi zainteresovani klijenti u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i njihovu sinhronizaciju, stim što im je omogućeno da se odluče i za uslugu titlovanja prevedenih emisija ove vrste. A prevodioci i sudski tumači, na zahtev obrađuju i zabavne, kao i dečije i obrazovne emisije, koje će biti emitovane na televiziji, radiju ili internetu, odnosno igrane i crtane filmove, zatim serije, kao i animirane filmove, reklamne poruke, dokumentarne filmove i sve ostale vrste video i audio sadržaja. Sama činjenica da klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu, sasvim dovoljno govori o visokom kvalitetu usluga koje pomenuta institucija pruža, jer svi oni imaju mogućnost da ih prezentuju vrlo brzo tamo gde žele.

Ističemo i to da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani da na zahtev klijenta izvrše i direktan prevod internet sadržaja sa finskog na ruski jezik. Zapravo, oni će osim web sajtova, prevesti i online prodavnice, kao i programe različite vrste, a zatim i web kataloge, te aplikacije i ostale online sadržaje. Budući da poznaju pravila koje se tiču njihove optimizacije za web, to jest da znaju kada i kako se moraju implementirati smernice SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će klijenti dobiti i profesionalno optimizovane materijale. A primaran cilj ovakvog načina obrade jeste da ih pretraživači prepoznaju kao apsolutno originalne, te da ih vremenom visoko pozicioniranju u polju pretrage.

Oni klijenti koji budu organizovali neki događaji, a na kome će učestvovati izvorni govornici ova dva jezika, mogu da zaduže pomenute stručnjake kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. A prevodilac i sudski tumač tom prilikom, osim simultanog prevoda, odnosno takozvaog šapatnog, takođe mogu da izvrše i konsekutivno prevođenje sa finskog na ruski jezik, stim da moramo pomenuti i to da im možemo ponuditi, a po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obaveštavamo sve klijente koji su za navedenu uslugu zainteresovani, da se pre formiranja ponude, to jest donošenja odluke o tome koja od navedenih usluga treba da bude primenjena za neki događaji, od njih zahteva da prilože sve informacije koje se na njegov tok odnose. A to podrazumeva da naši stručnjaci moraju biti informisani o tome koliko je određeno da konkretni događaj traje, odnosno koliko bi ljudi trebalo tada da bude prisutno, te svakako moramo znati i na kom mestu će on da bude održan, to jest koje su karakteristike tog prostora, a da bismo bili u prilici da formiramo ponudu, odnosno da bismo mogli da se odlučimo za onu vrstu usmenog prevoda za koju smo sigurni da će na potrebe tog događaja i njegovih učesnika odgovoriti na najbolji način.

Prevodi saobraćajne i vozačke dozvole sa finskog na ruski jezik

Kako su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u našoj instituciji, to znači da svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa finskog jezika na ruski, ustvari dobija njihovu kompletnu obradu, to jest uslugu overe pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. A baš zbog te usluge se i zahteva da klijenti, kada budu slali sadržaje na obradu, prilože i na uvid originalna dokumenta. Takođe bi trebalo i da dobiju sve relevantne informacije, koje se odnose na nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje takozvanog Apostille (Haškog) pečata na njih, jer im tu uslugu ne mogu pružiti naši stručnjaci.

Pored navedenih vrsta dozvola, oni mogu kompletno da obrade još i radnu, kao i dozvolu za boravak, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, te ličnu kartu, izvod iz knjige umrlih, ali i pasoš, izvod iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta. Uz to, na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac vrše prevod u navedenoj varijanti jezika, a posle toga pristupaju overi i za poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, finansijski izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), a svakako im omogućuju da dobiju i kompletno obrađena pravna akta (sudske odluke, licence, ugovori, sudske žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske tužbe i ostala dokumenta koja se tiču prava ili sudstva).

Ističemo da su u ponudi usluga za koje su profesionalni sudski tumači i prevodioci specijalizovani i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa finskog jezika na ruski, tako da klijenti mogu da dobiju obrađene ne samo specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, već i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja trenutno nisu pomenuta, a koja čine medicinsku dokumentaciju.

Svakako ovi stručnjaci vrše obradu i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i profesionalno obrađuju i seminarske, naučne i diplomske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, to jest bilo koji dokument koji se vezuje za oblast obrazovanja ili nauke.

Potrebno je da pomenemo i to da klijenti mogu da dobiju profesionalno urađen prevod dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na ruski, a to se odnosi na profesionalnu obradu potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, to jest saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, te uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostalih vrsta kako potvrda i izjava, tako i saglasnosti i uverenja.

Kompletna obrada građevinskih projekata je takođe uvrštena u usluge koje su dostupne zainteresovanim klijentima, stim da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske i tehničke dokumentacije, kao što su na primer deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga.

Prevođenje PR tekstova sa finskog na ruski jezik

Pre nego što pomenemo da je u ponudi i direktan prevod PR tekstova sa finskog jezika na ruski, moramo naglasiti da je u pitanju specijalna vrsta marketinških materijala, jer se zapravo radi o sadržajima kroz koje se reklamiraju različite usluge ili, pak proizvodi, a na poseban način, budući da je poruka koju oni nose za potencijalne klijente, donekle od njih sakrivena. Najpre iz tog razloga je naročito važno da stručnjaci koji budu bili zaduženi za njihovu obradu, svakako pažnju usmere upravo na taj detalj. A ti stručnjaci, ako to zahtevaju klijenti, mogu profesionalno da obrade i bilo koju drugu vrstu reklamnih sadržaja, a primarno se tu misli na različite tipove plakata, zatim na reklamne flajere ili vizit kartice, te na brošure, kataloge, reklamne letke i ostale materijale čija je ovo osnovna namena.

U našoj ponudi je i direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa finskog jezika na ruski, a prevodioci i sudski tumači izuzev onih koji se smatraju popularnim, te će biti dostupni široj čitalačkoj publici, u istoj varijanti jezika profesionalno obrađuju i stručne tekstove, to jest one koji su u osnovi namenjeni užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Podrazumeva se da će oni odgovoriti na zahtev klijenta kome je potreban prevod tekstova iz oblasti ekonomije, psihologije i bankarstva, odnosno sociologije, prava i finansija, te filozofije, a takođe će na zahtev da prevedu i one sadržaje koji su vezani za oblast kako menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine farmacije i nauke, tako isto i one koji se odnose na oblast građevinske industrije, turizma i marketinga, ali i obrazovanja i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Svakako, sudski tumači i prevodioci profesionalno odgovaraju na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi udžbenika sa finskog jezika na ruski, a uz to po potrebi u ovoj varijanti jezika prevode i različita književna dela i to kako ona koja su vezana za poeziju, tako i sva ona koja spadaju u prozna dela književnosti. Ako je to izneto kao zahtev klijenta, oni će takođe prevesti i ilustrovane časopise, odnosno stručne i dečije, ali i novinske članke.

Zainteresovanima je dostupna i usluga profesionalne korekture i lekture, a obaveza nam je da naglasimo da će i nju na zahtev klijenata da izvrše iskusni lektori i korektori.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje