Prevod sa finskog na makedonski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na makedonski jezik

Za online prevod sa finskog na makedonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usmeno prevođenje sa finskog jezika na makedonski podrazumeva primenu pravila vezanih kako za prevod uz pomoć šapata, tako i za konsekutivni, ali i za odnosno simultani prevod, stim da je zainteresovanima dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sa obzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše bilo koju od tih usluga, tek nakon dobijanja svih potrebnih informacija o samom toku događaja, se i izrađuje ponuda, a tom prilikom stručni tim konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford donosi odluku koja od svih tih usluga može profesionalno da odgovori ne samo na zahteve događaja, već i i na potrebe svakog pojedinačnog učesnika.

Ovi stručnjaci mogu da obrade i članke iz novina, zatim udžbenike i časopise bilo koje vrste, kao i književna dela. A u ponudi su i direktni prevodi sa finskog jezika na makedonski za filmove svih žanrova i vrsta (crtani, dokumentarni, igrani i animirani), ali i za bilo koji tip emisija (informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge),a sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika prevode i serije, odnosno reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje. Posebno je važno da napomenemo i to da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa finskog jezika na makedonski u svakoj našoj poslovnici očekuju dodatne usluge vezano za njihovu obradu, to jest njihovo profesionalnog titlovanje i sinhronizacija.

Različite sadržaje iz domena marketinga, a najpe brošure, kataloge i flajere, odnosno plakate, reklamne letke i vizit karte, kao i PR tekstove, ali i mnoge druge će naši zaposleni da prevedu u najkraćem mogućem roku i uz maksimalno poštovanje pravila marketinga. Njihova profesionalnost je naročito uočljiva u činjenici da kada vrše obradu različitih internet sadržaja, počev od web sajtova, odnosno internet prodavnica, pa do softvera i online kataloga, oni njih automatski i optimizuju, a budući da se u potpunosti pridržavaju SEO pravila (Sarch Engine Optimisation).Prevođenje sa finskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na finski

Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu dokumenata bilo koje vrste, a ta usluga uz njihovo direktno prevođenje u navedenoj varijanti jezika svakako uključuje i onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač i vezana je za overu prevedenog dokumenta.

Naime, kada se obradi dokumenata pristup na taj način, automatski se podrazumeva da pojedinačni klijent dobija zakonski i pravno potpuno važeća dokumenta, a što znači da mu je dozvoljeno ne samo da ih preda različitim državnim institucijama, nego i da ih neometano primenjuje u praksi. A najvažniji uslov koji mora da bude ispunjen da bi prevodilac i sudski tumač mogli da obrade dokumenta bilo koje vrste u ovoj varijanti jezika, jeste da klijent dostavi i originalna dokumenta i to na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču.

Njih može da pošalje preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili da ih donese lično, a svakako mu je na raspolaganju i mogućnost da ih na adresu jedne od naših poslovnica pošalje preko kurirske službe. Za sve sadržaje koji su prethodno navedeni, a ne spadaju u dokumenta, je znatno jednostavniji način i dostavljanja i preuzimanja po završetku obrade, jer se sve to vrši elektronskim putem, to jest preko mejla.A takav način slanja dokumenata je omogućen isključivo kada je nekom klijentu potreban izrađen prevod u posebno kratkom roku, stim da je predviđeno, naravno i tada da bude ispoštovano prethodno navedeno pravilo, tako da klijent treba naknadno i da dostavi originale na uvid.

Kada naši stručnjaci budu završili sa obradom onih dokumenata koja klijent dostavi, njemu je ponuđena mogućnost da ih dobije ili isporukom preko kurirske službe na adresu ili da lično izvrši njihovo preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Isporuka na adresu je dodatna usluga i kao takva je podložna dodatnoj naplati.

A kako bi svaki klijent što lakše i brže prošao kroz celokupan proces obrade nekog dokumenta, njemu se i savetuje da pre nego što započne čitav proces i dostavi nama sadržaje na obradu, obavezno kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi dobio sve potrebne informacije koje su vezane za stavljanje haškog pečata na njih. Radi se, zapravo o takozvanom Apostille pečatu, a za overu njime naši stručnjaci nisu zaduženi, jer nemaju dovoljno ovlašćenja. Ukratko rečeno, svaki klijent treba da se raspita da li je potrebno taj pečat da bude stavljen na njegova dokumenta i da li se stavlja pre početka obrade od strane naših stručnjaka ili tek posle toga.

U ponudi su direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa finskog na makedonski jezik, a izuzev različitih vrsta saglasnosti, potvrda i izjava, to se odnosi i na bilo koje uverenje (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga). Takođe, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i različite vrste dokumentacija, a počev od poslovne (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji izveštaji, statut preduzeća i druga), preko medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja je čine), pa do dokumentacije za tendere, zatim građedinske i tehničke (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga).

Sasvim je logično da će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na makedonski, a izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, te uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, oni kompletno obrađuju i ličnu kartu, zatim vozačku dozvolu i izvod iz knjige venčanih, kao i dozvolu za boravak, te izvod iz knjige umrlih, pasoš i radnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta.

Zainteresovanim klijentima je omogućeno, takođe da pomenute stručnjake angažuju kako bi bio izvršen direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na ,makedonski, a bez obzira da li im je potrebna obrada presuda o razvodu braka, tekovina Evropske Unije ili sertifikata, odnosno sudskih odluka, jer prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev mogu takođe da prevedu i punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, ali i sudska rešenja, licence i uopšteno, bilo koji drugi dokument koji ima veze sa oblašću sudstva ili prava.

Na kraju da pomenemo i to da su dostupni direktni prevodi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na makedonski, ali da će isto tako na zahtev naši stručnjaci da prevedu, a zatim i izvrše overu koja je u njihovoj nadležnosti i za diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, ali i za rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i diplomske radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, te za seminarske radove, kao i naučne patente, te za potvrdu o redovnom školovanju i za svaki drugi nepomenuti dokument koji je vezan ili za oblast obrazovanja ili za oblast nauke.

Prevodi serija sa finskog na makedonski jezik

Titlovanje i profesionalna sinhronizacija su usluge koje su na raspolaganju svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi serija sa finskog jezika na makedonski. Kada budu dobili njihovu kompletnu obradu, imaće mogućnost da ih odmah na televiziji prikazuju, a prevodioci i sudski tumači na njihov zahtev isto tako u ovoj kombinaciji jezika, mogu da kompletno obrade i sve ostale kako video, tako i audio materijale. Podrazumeva se da će izuzev igranih filmova različitih žanrova, reklamnih poruka i emisija zabavnog, informativnog ili obrazovno karaktera, a koje će da budu emitovane na bilo kom mediju, oni takođe da obrade kako crtane, tako i dokumentarne, ali i animirane filmove.

Ukoliko se zahteva usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, zainteresovani bivaju upoznati sa činjenicom da pomenuti stručnjaci uz simultano prevođenje sa finskog jezika na makedonski, takođe po potrebi primenjuju i ona pravila koja su vezana kako za prevod uz pomoć šapata, tako i za konsekutivni prevod, a u ponudi naše institucije jeste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dakle, apsolutno svaki klijent koji želi da sudski tumači i prevodioci izvrše usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, treba tom prilikom da ih informiše o tome koliko učesnika će biti na nekom događaju, a zatim mora da prosledi podatke koji su vezani za njegovo trajanje i uopšteno za čitavu njegovu organizaciju, te da svakako navede i u kom prostoru, to jest na kom tačno mestu će događaj da bude održan. Ističemo da je sve to zahtevano baš zato što ovi stručnjaci mogu da primene ma koju od postojećih vrsta usmenog prevoda, a poznato je da svaka od njih može da odgovori isključivo na zahtev tačno određenog događaja.

Profesionalna redaktura različitih vrsta sadržaja za koje su urađeni direktni prevodi sa finskog jezika na makedonski, stim da oni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta i da su u njima primećene greške, je usluga koju u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj zemlji, a na zahtev klijenata vrše profesionalni korektori, kao i lektori sa višegodišnjim radnim iskustvom.

Zainteresovanim klijentima takođe omogućujemo i da po odličnim uslovima dobiju direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na makedonski, te naši stručnjaci po potrebi obrađuju i popularne i stručne tekstualne sadržaje različite tematike, kompleksnosti i dužine. Ekonomija, menadžment, finansije, politika, komunikologija, pravo i bankarstvo su svakako oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova koje klijenti žele da prevodilac i sudski tumač obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A pored njih, oni svakako prevode i tekstove koji se bave oblašću kako sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, medicine i filozofije, tako i sve one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, turizma i farmacije, ali i nauke, građevinske industrije, psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina, kako prirodnih, tako i društvenih.

Prevođenje reklamnih letaka sa finskog jezika na makedonski

Direktni prevodi reklamnih letaka sa srpskog na makedonski jezik su isto tako omogućeni zainteresovanim klijentima, stim da moramo naglasiti da profesionalni sudski tumači i prevodioci tom prilikom naročito vode računa o pravilima koja su prisutna ne samo u ciljanom jeziku, već i u oblasti marketinga. A sve to ima za cilj da se upravo izvornim govornicima makedonskog jezika omogući da na najbolji mogući način dođu do svih informacija koje su bitne za sadržinu kako reklamnih letaka, tako i brošura, odnosno kataloga ili reklamnih flajera, te plakata, kao i PR tekstova, ali i svih ostalih marketinških materijala. Takođe, svim našim klijentima omogućujemo i da u najkraćem mogućem roku dobiju prevedene vizit kartice u toj kombinaciji jezika.

Sem toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa finskog na makedonski jezik, a koji mogu da se bave apsolutno bilo kojom oblašću i mogu, naravno da budu obimni koliko god je to potrebno.

Svakako će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači da izvrše i kompletnu obradu bilo kog književnog dela, a sasvim je svejedno da li se radi o onome koje je svrstano u prozno ili je u pitanju bilo koje književno delo poezije. Odgovorićemo adekvatno i na zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome je u navedenoj varijanti jezika potrebno direktno prevođenje za članke iz novina, odnosno za različite vrste časopisa, a nevezano da li se radi o popularnim ili o stručnim.

Direktni prevodi web sajtova sa finskog na makedonski jezik, takođe mogu da budu izvršeni na zahtev klijenta, ali je naša obaveza da napomenemo vrlo važnu informaciju koja je vezana za njihovu obradu. Naime, internet pregledači brojne sadržaje pozicioniranju prema tome koliko su dobro optimizovani za pretragu po određenim ključnim rečima. Iz tog razloga, sudski tumači i prevodioci naročito vode računa o pravilnoj implementaciji takozvanih SEO pravila (Search Engine Optimisation), a koja upravo imaju za cilj bolje pozicioniranje kako web sajtova, tako i svih ostalih sadržaja za koje klijent zahteva prevod u ovoj kombinaciji jezika. A pod tim se primarno misli na online kataloge, ali i na web prodavnice i sve ostale sadržaje koji su na internetu dostupni. Ako postoji potreba za tim, pomenuti stručnjaci će profesionalno da obrade i softver, to jest izvršiće profesionalno prevođenje aplikacija i programa sa finskog na makedonski jezik, a u skladu sa pravilima struke.

Prevod svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa finskog na makedonski jezik

Zainteresovani za direktno prevođenje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na makedonski mogu svakako u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford tu uslugu da zhatevaju, a uz nju dobijaju i onu koju pruža ovlašćeni sudski tumač. U pitanju je overa njegovim pečatom, čiji je osnovni cilj da se potvrdi autentičnost prevoda, to jest da se navede da je njegova sadržina potpuno ista kao i ona koja postoji u originalnom dokumentu. Ujedno je to jedini razlog zbog čega se od klijenta koji želi pomenutu uslugu da dobije za ovaj ili apsolutno bilo koji drugi dokument, zahteva da kada bude slao sadržaje na obradu, obavezno priloži na uvid i originale.

A da bi pojedinačmni klijent poštedeo sebe ne samo gubitka vremena, nego i da bi izbegao nepotrebnog nerviranje, preporučuje mu se da pre svega toga, izvrši sve potrebne provere koje se odnose na stavljanje takozvanog Apostille, to jest haškog pečata na dokumenta za koja zahteva obradu u toj kombinaciji jezika, jer pomenuti stručnjaci navedenu vrstu overe ne vrše, a samo zato što za njeno izvršenje nisu zvanično ovlašćeni.

Naravno da se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te po potrebi mogu da prevedu i diplomske, odnosno seminarske radove i to bilo koje tematike. Takođe su direktni prevodi pravnih akata sa finskog jezika na makedonski dostupni svakom zainteresovanom klijentu, a ta usluga je vezana kako za kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i ugovora, odnosno sertifikata bilo koje vrste, tako i za prevod, a potom i overu za različite vrste kako sudskih odluka, tako i žalbi, ali i sudskih rešenja i presuda, kao i tužbi, te za mnoga druga pravna akta.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti i dužine, a po potrebi i naučne patente, će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da obrade u toj kombinaciji jezika. Najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti, kada su u pitanju prevodi dokumenata sa finskog jezika na makedonski, sasvim sigurno se odnosi na obradu onih koji se moraju predati različitim državnim službama, a primarno se misli na saglasnosti različite vrste, kao i na izjave, odnosno potvrde i uverenja. Sa tim u vezi napominjemo da pomenuti stručnjaci mogu, na zahtev klijenta da prevedu, pored ostalog potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Naravno da će oni da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a osim uverenja o državljanstvu, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, kompletno obrađuju i venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz knjige umrlih, odnosno umrlicu, te apsolutno bilo koju dozvolu za koju klijent zahteva obradu, poput recimo vozačke ili saobraćajne, te radne dozvole i dozvole za boravak, ali i mnoga druga lična dokumenta.

Apsolutno svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci, kada to budu zahtevali klijenti da profesionalno obrade, tako da će izvršiti kako prevod lekarskih nalaza sa finskog jezika na makedonski, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, te svakako po potrebi oni obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji u pomenutu vrstu dokumentacije spada.

U aktuelnoj ponudi ove institucije se nalazi i kompletna obrada kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga dokumenta iz te grupe), tako i tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja u njihov sastav ulaze).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje