Prevod sa finskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na francuski jezik

Za online prevod sa finskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ne samo da će zainteresovani klijenti da dobiju uslugu koja se odnosi na direktan prevod sa finskog jezika na francuski u poslovnicama naše institucije koje se nalaze širom zemlje, već će isto tako dobiti i mnogobrojne dodatne usluge kojima će, sasvim sigurno, biti i više nego zadovoljni.

Na prvom mestu moramo pomenuti da zapošljavamo profesionalne korektore i lektore, a kako bi izvršili, kada je to potrebno klijentima, redakturu onih materijala koji su u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedeni, ali ne profesionalno. Zatim moramo pomenuti i to da prevodioci i sudski tumači vrše kako konsekutivno, tako i zapadno, ali i simultano prevođenje sa finskog jezika na francuski, te da svim klijentima kojima je to potrebno nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naročito je bitno da ko god želi pomenute stručnjake da zaduži kako bi bila izvršena usluga usmenog prevoda, najpre mora da informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford o osobenostima samog događaja. Stvar je u tome da se i zapadno i simultano i konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj varijanti mora primeniti u sklopu događaja koji ima tačno određene karakteristike, to jest, koji podrazumeva tačno određeni broj ljudi. Osim toga, na odabir usluge utiče i njegovo trajanje, ali i osobenosti mesta na kome bi on trebalo da bude održan. Upravo su to sve informacije koje je klijent obavezan nama da dostavi, ukoliko želi da izradimo ponudu za pomenutu uslugu.

Isto tako zapošljavamo i one profesionalce koji su specijalizovani da, na zahtev klijenata, izvrše kako titlovanje video ili audio sadržaja, tako i njihovu sinhronizaciju, što znači da klijenti koji žele da dobiju prevod audio i video materijala sa finskog jezika na francuski zapravo dobijaju njihovu profesionalnu i kompletnu obradu. Pomenuta usluga se odnosi kako na serije i obrazovne, odnosno, informativne emisije, a bez obzira gde one treba da budu emitovane, tako i na dokumentarne, ali i crtane filmove, zatim na reklamne poruke i zabavne emisije, odnosno, animirane filmove i mnoge druge vrste i audio i video materijala.Prevođenje sa finskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na finski

Trebalo bi da pomenemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj varijanti jezika takođe da prevedu i tekstualne materijale, a to se odnosi kako na stručne tekstove, tako i na popularne. Pored sadržaja koji se bave temom iz bilo koje društvene nauke, pomenuti stručnjaci takođe profesionalno prevode i sve one tekstove čija je tema vezana za ma koju granu prirodnih nauka. Isto tako, svi naši klijenti bi trebalo da znaju da ih u mnogobrojnim poslovnicama naše institucije očekuju i prevodi članaka iz novina sa finskog jezika na francuski, odnosno, sadržine stručnih i popularnih časopisa, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu, u ovoj varijanti jezika, i književna dela koja pripadaju kako prozi, tako i poeziji, ali i udzbenike.

Uz sve pomenuto, pobrinućemo se da ispunimo zahtev apsolutno svakoga ko želi da, u konkretnoj jezičkoj varijanti, dobije maksimalno profesionalno preveden website, ali i bilo koju drugu vrstu sadržaja koja je vezana za internet. Primarno, to se odnosi na online brošure, odnosno, web prodavnice i kataloge, te na software, to jest, bilo koje aplikacije i programe. Zapravo će prevodioci i sudski tumači za njihovo prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji primeniti, po potrebi, i ona pravila koja se tiču optimizovanja tih sadržaja za internet pregledača, a to znači da će se primarno rukovoditi smernicama koje navodi SEO - Search Engine Optimisation, kako bi im poboljšali poziciju u okviru globalne pretrage. Uz to, naši klijenti mogu da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice, brošure i kataloge, odnosno, reklamne flajere, PR tekstove, ali i reklamne letke i ostale marketinške materijale.

Predviđeno je da se svi pomenuti materijali za koje se zahteva obrada u ovoj jezičkoj varijanti dostave preko mejla, pošto je to najbrži, ali i najjednostavniji način dostavljanja, te je isto dozvoljeno pojedinačnom klijentu da ih tako preuzme, kada pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovom obradom. Međutim, budući da su u ponudi i prevodi dokumenata sa finskog jezika na francuski, a da klijenti dobijaju i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, postupak obrade je znatno drugačiji, pa se zahteva i dostavljanje originala na uvid. Klijenti mogu dokumenta za koja im je potreban prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji da lično dostave i to u bilo koju poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali i da ih pošalju ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od njih. Napominjemo da se ovo zahteva zato što ovlašćeni sudski tumač prvo mora da uporedi prevedeni i originalan dokument i da ustanovi da li je njihova sadržina potpuno ista.


Kako prevodioci i sudski tumači, na zahtev klijenta, mogu da izrade i prevod potrebnih dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to je klijentima, isključivo u toj situaciji, dozvoljeno da prvo izvrše njihovo slanje preko mejla, a da odmah posle toga dostave na uvid originalna dokumenta.

Samim tim što se moraju priložiti i originali, razlikuje se i način preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, što podrazumeva ili njihovo slanje na adresu klijenta ili preuzimanje u okviru konkretne poslovnice. Dakle, svaki klijent koji bude odabrao prvu ponuđenu uslugu treba da zna da se ona naplaćuje dodatno, to jest, potpuno odvojeno od kompletne obrade dokumenata, jer nije uračunata u osnovnu cenu. Napominjemo da je on obavezan da direktno kuriru plati navedenu uslugu, a informacije o visini te novčane nadoknade dobiće upravo od nadležnih u toj kurirskoj službi.

Naročito je važno da svi klijenti koji žele da dobiju kompletno obrađena dokumenta u ovoj varijanti jezika znaju i to da prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo ne mogu da odgovore na zahtev vezan za nadoveru, to jest, ne mogu na dokumenta, za koja je to potrebno, da stave takozvani Apostille pečat. Zapravo se radi o Haškom pečatu, kako ga drugačije nazivaju, i on se ne stavlja na sva dokumenta za koja se prevod u navedenoj varijanti jezika vrši, već samo na ona dokumenta za koja je to zakonom definisano. Kako naši stručnjaci nisu zaduženi za vršenje ove overe, oni isto tako i nisu u obavezi da klijentima pruže relevantne informacije u vezi sa njom, pa je stoga posebno važno da klijent, potpuno samostalno, pribavi sve potrebne podatke koji se na overu ovim pečatom odnose. Kada kažemo - sve podatke, mislimo na to da prvo mora pitati u nadležnim državnim institucijama da li se na dokument koji on želi da dobije preveden u ovoj varijanti jezika konkretan pečat mora staviti, a u slučaju da na to pitanje od službenika dobije potvrdan odgovor, vrlo je važno da pita i kada se taj tip overe vrši. Ističemo da se na neka dokumenta Haški pečat prvo stavlja, a zatim se ona donose našim stručnjacima, koji, u tom slučaju, vrše prvo prevođenje dokumenta sa finskog jezika na francuski, a odmah zatim i samog Apostille pečata, te na kraju ovlašćeni sudski tumač upoređuje original i prevedeni dokument i overava ga. Na neka druga dokumenta se pomenuti pečat stavlja tek nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše njegovu obradu u skladu sa pravilima, pa će sve te informacije značajno pomoći i pojedinačnom klijentu, jer će uticati na uštedu vremena, pošto će biti sasvim siguran gde treba najpre da odnese konkretna dokumenta na obradu.

Svi klijenti koji žele da dobiju profesionalno prevedena dokumenta bilo koje vrste bi trebalo da znaju da stručnjaci koji su zaposleni u apsolutno svakoj našoj poslovnici mogu da odgovore na njihov zahtev, nevezano za to da li su u pitanju prevodi ličnih dokumenata sa finskog jezika na francuski (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, venčani list, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, pasoš i druga) ili se radi o potrebi za dobijanjem prevedenih lekarskih nalaza, odnosno, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda ili dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno, svakog dokumenta koji čini medicinsku dokumentaciju.

Podrazumeva se i to da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a primarno se misli na različite tipove kako saglasnosti i uverenja, odnosno, potvrda, tako i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga). Dobro je pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, odnosno, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, a svakako će se pobrinuti i da izvrše i direktno prevođenje svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa finskog jezika na francuski, te, po potrebi, obrađuju i uverenje o položenim ispitima, naučne radove i prepise ocena, odnosno, potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske, te diplomske radove, kao i svaki drugi dokument i sadržaj koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke.

Ispunićemo zahteve svakog klijenta koji želi da dobije kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i drugo). Naši stručnjaci takođe prevode i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje i druga dokumenta koja čine kako tehničku, tako i građevinsku dokumentaciju, ali i dokumentaciju za tendere. Naravno da će, po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci da izvrše i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa finskog jezika na francuski, ali će obraditi kompletno i mnoga druga pravna akta, počev od sudskih žalbi, presuda i odluka, preko ugovora, sudskih tužbi i rešenja, pa do licenci, punomoćja za zastupanje, sertifikata i ostalih dokumenata koja se tiču sudstva ili prava.

Profesionalno prevođenje građevinskih projekata sa finskog na francuski jezik

U slučaju da je nekom klijentu potreban direktan prevod građevinskih projekata sa finskog jezika na francuski, može biti siguran da će u sklopu ma koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford moći da dobije maksimalno profesionalnu i kompletnu obradu i to ne samo ovog dokumenta, nego i bilo kog drugog, bez obzira da li se svrstava u građevinsku ili u neku drugu vrstu dokumentacije. Da budemo precizniji, prevodioci i sudski tumači pristupaju obradi konkretnih dokumenata u skladu sa svojim ovlašćenjima, a maksimalno poštujući pravila, te vrše i overu navedenih dokumenata. Glavni uslov za ispunjenje te usluge se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid kod zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što svakako znači da pojedinačni klijent u potpunosti mora da ispoštuje predviđeni način dostave. Pored toga, njemu se preporučuje i da, pre nego što priloži konkretna dokumenta za koja želi da dobije prevodu u konkretnoj jezičkoj varijanti, proveri da li se zahteva za njega izvršenja overe Haškim ili Apostille pečatom i na koji način, jer to nije u nadležnosti ovih stručnjaka.

Pomenuli bismo i to da klijente očekuje prevod i svih ostalih dokumenata koje čine građevinsku, ali i tendersku i tehničku dokumentaciju, tako da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju kako deklaracije proizvoda, tako i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje, te ostala dokumenta koja se u jednu od navedenih vrsta dokumentacija svrstavaju. U ponudi ove institucije su i direktni prevodi pravnih akata sa finskog jezika na francuski (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske presude, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i odluke, ugovori, ali i sudska rešenja i druga dokumenta vezana za sudstvo ili pravo). Osim toga će pomenuti stručnjaci, na zahtev klijenata, profesionalno da obrade i lekarske nalaze, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno, svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

Naravno da je potrebno naglasiti i da klijenti mogu, u okviru pomenute institucije, da dobiju i profesionalnu obradu za različita dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, naučni radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, diplomski radovi, uverenja o položenim ispitima, seminarski radovi i ostala dokumenta iz tih oblasti), a ispunjava se i zahtev svakog klijenta koji ima potrebu da dobije prevedeno rešenje o osnivanju pravnog lica ili godišnje i revizorske izveštaje, odnosno, osnivački akt preduzeća, te finansijske poslovne izveštaje, zatim fakture, statut preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju.

Podrazumeva se, naravno, da pomenuti stručnjaci vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na francuski, a tom prilikom, osim pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i lične karte, na zahtev klijenata, prevode kako krštenicu, to jest, izvod iz matične knjige rođenih, tako i izvod iz knjige venčanih, odnosno, umrlih, kao i sve vrste dozvola i to kako saobraćajnu i vozačku, tako i radnu, odnosno, dozvolu za boravak, ali i sva ostala lična dokumenta. Vrlo je važno naglasiti da se ispunjava zahteve svakom pojedinačnom klijentu kome su potrebni prevodi za dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su, recimo, različite vrste saglasnosti i potvrda, odnosno, izjava i uverenja. Najčešće se prevode uverenje o nekažnjavanju i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o slobodnom bračnom stanju i potvrda o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o stanju računa u banci, te potvrda o visini primanja i mnoga druga dokumenta, koja u većini slučajeva različite državne institucije zahtevaju od svojih klijenata.

Prevod stručnih i popularnih tekstova sa finskog jezika na francuski

Nevezano za to koja je tema obrađena u nekom tekstu za koji je klijentu potreban direktni prevod sa finskog na francuski jezik, on apsolutno nema razloga za brigu, jer je dobro poznato da profesionalni prevodioci i sudski tumači imaju ne samo bogato radno iskustvo, već i visok nivo opšte kulture. Samim tim oni mogu da prevedu kako popularne, tako i stručne tekstove čija tema se odnosi na oblast bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka. Uz one koji se bave tematikom iz oblasti politike, ekonomije ili prava, odnosno, nauke, obrazovanja, finansija i bankarstva, oni profesionalno obrađuju i tekstove vezane za oblasti filozofije, komunikologije i farmacije, odnosno, ekologije i zaštite životne sredine, zatim menadžmenta, informacionih tehnologija, građevinske industrije i marketinga i drugih naučnih disciplina.

Specijalizovani su i za pružanje usluga vezanih za usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, a u ponudi naše institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci vrše kako simultani prevod sa finskog na francuski jezik, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, to je posebno važno istaći da se vrsta usluge u potpunosti prilagođava zahtevima nekog događaja. S tim u vezi je potrebno da svaki pojedinačni klijent kome je navedena usluga potrebna u usmenom obliku dostavi i sve potrebne podatke, to jest, da nas informiše kako o predviđenom trajanju tog događaja, tako i o očekivanom broju učesnika, ali i o prostoru, to jest, o mestu na kome bi on trebalo da bude održan. Stručnjaci konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će zatim pažljivo analizirati sve dostupne podatke i proceniti koja bi tačno vrsta usluge mogla na najbolji način da odgovori na sve njih.

Svakako će, na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači da u konkretnoj jezičkoj varijanti profesionalno obrade i bilo koje književno delo, bez obzira da li spada u domen poezije ili proze, ali i članke iz novina, te ilustrovane i stručne časopise, odnosno, udžbenike.

U našem timu su zaposleni i profesionalni korektori, kao i lektori, koji će onda kada postoji za tim potreba da izvrše kompletnu redakturu bilo koje vrste materijala, to jest, da primene pravila vezana za tu uslugu, kako ona koja se tiču korekture, tako i ona vezana za lekturu teksta.

Direktni prevodi softvera sa finskog na francuski jezik

Različite vrste programa i aplikacija će profesionalno, u navedenoj varijanti jezika, takođe da obrade prevodioci i sudski tumači, ali će klijentima omogućiti da dobiju i prevod različitih internet sadržaja sa finskog jezika na francuski. Primarno se pod tim misli na profesionalnu obradu internet prodavnica, odnosno, web sajtova različite strukture, ali i online kataloga i ostalih sličnih materijala. Njihova obrada se vrši uz primenu pravila koja se odnose na optimizovanje za internet pregledača, što znači da se pomenuti stručnjaci maksimalno rukovode pravilima SEO - Search Engine Optimisation. Osnovni cilj ovakvog načina obrade pomenutih materijala jeste da u optimalnom roku po postavljanju na mrežu oni dostignu izuzetno dobru poziciju u polju pretrage. Preciznije govoreći, web pregledači ih relativno brzo počinju prepoznavati kao dobro optimizovane i samim tim ih i bolje kotiraju u pretrazi za konkretne ključne reči.

Podrazumeva se, takođe, da će sudski tumači i prevodioci izvršiti i prevod marketinških sadržaja sa finskog jezika na francuski, a osim reklamnih kataloga, flajera i letaka, oni će, na zahtev klijenata, da obrade i PR tekstove, vizit kartice, ali i plakate i mnoge druge materijale koji služe za reklamiranje neke kompanije, to jest, usluga ili proizvoda. S obzirom na to da, uz znanja iz svoje struke, oni imaju i višegodišnje iskustvo u obradi baš ovakvih sadržaja, sasvim smo sigurni da će konkretna poruka koju oni nose pronaći put do govornika francuskog jezika i pružiti mogućnost da se upoznaju sa sadržinom konkretnih materijala, te da relativno brzo počnu i konkretni proizvod da kupuju, to jest, da koriste onu uslugu koja se kroz njih prezentuje, čime će ustvari i biti ostvarena osnovna svrha koju obrada pomenutih sadržaja u navedenoj jezičkoj varijanti ima.

Pretpostavljamo da će klijenti kojima su potrebni prevodi video i audio sadržaja sa finskog jezika na francuski biti prijatno iznenađeni činjenicom da ih u svakoj našoj poslovnici očekuje i usluga njihovog titlovanja, s tim da zapošljavamo i stručnjake koji će, na zahtev klijenata, da izvrše i sinhronizaciju, a sve to zapravo znači da će oni dobiti kompletno obrađene igrane filmove različitih žanrova, to jest, reklamne poruke i zabavne, odnosno, informativne i dečije, te obrazovne emisije, ali i animirane, dokumentarne i crtane filmove, te sve ostale vrste video materijala, ali i audio, tako da će moći da ih vrlo brzo po završetku obrade prezentuju i u bioskopu, odnosno, na radiju, zatim na televiziji, internetu i, uopšteno, gde god postoji razlog za to.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje