Prevod sa finskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na italijanski jezik

Za online prevod sa finskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


S obzirom na to da su u predstavništvima Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu širom zemlje zaposleni i prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je obrada sadržaja kako na finskom, tako i na italijanskom jeziku, najpre zahvaljujući njihovim izuzetno visokim kvalifikacijama, u mogućnosti smo da zainteresovanim klijentima omogućimo direktno prevođenje sa finskog na italijanski jezik. Navedena usluga se odnosi kako na obradu različitih materijala u pisanoj formi, tako isto i na uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti.

Zapravo, slobodno možemo da kažemo da su naši stručnjaci specijalizovani da, u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, prevedu najrazličitije vrste sadržaja, počev od stručnih i popularnih tekstova čija tema se bavi bilo kojom granom društvenih ili prirodnih nauka, preko članaka iz novina, časopisa i udzbenika, te književnih dela bilo koje vrste, pa do materijala koji su vezani za oblast marketinga i interneta (web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, internet katalozi, programi, vizit kartice, brošure, flajeri, PR tekstovi i ostalo). Pomenuli bismo i informaciju da se prevođenje internet materijala sa finskog na italijanski jezik radi uz poštovanje svih pravila koja se tiču njihovog optimizovanja za web pregledača. Preciznije, sudski tumači i prevodioci se u toku njihove obrade rukovode pravilima koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi ih prilagodili zahtevima globalne pretrage i time omogućili pretraživačima da ih prepoznaju kao relevantne za konkretne ključne reči, pa samim tim i da ih mnogo bolje pozicioniraju nego ranije.

Kada je u pitanju usluga vezana za usmeni prevod, obaveza nam je da napomenemo da prevodioci i sudski tumači vrše kako konsekutivno i simultano prevođenje, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa filmskog na italijanski jezik, te je takođe dobro da klijenti znaju da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako se konačna odluka o tipu usmenog prevoda koji može da pravilno odgovori na zahteve nekog događaja ne može doneti tek tako, to je potrebno da zainteresovani klijenti onim stručnim licima koja će ponudu i formirati daju podatke koji se odnose kako na mesto, to jest, prostor u kome bi događaj trebalo da bude sproveden, tako i one koji su vezani za predviđeno trajanje i za broj ljudi koji će tom prilikom uzeti učešće. Tek na osnovu tih podataka se može i proceniti da li je bolje primeniti šapatno ili konsekutivno, te možda simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika.Prevođenje sa finskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na finski

Uzevši u obzir da zapošljavamo i profesionalce koji su naročito specijalizovani za pružanje usluga titlovanja i sinhronizacije, to svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa finskog jezika na italijanski mogu i te usluge da dobiju u bilo kojoj poslovnici naše institucije. Izuzev serija, dokumentarnih, odnosno, igranih filmova, prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, zatim crtane filmove i dečije, kao i zabavne emisije, te animirane filmove, informativne emisije i, generalno, bilo koju vrstu video ili audio sadržaja.

Redaktura onih materijala koji su prethodno prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno, je isto navedena u zvaničnoj ponudi ove institucije, a nju, na zahtev klijenata, rade profesionalni korektori, to jest lektori.

Dužni smo da pomenemo da svaki klijent koji ima potrebu da za bilo koju od ovih vrste sadržaja dobije prevod u toj jezičkoj varijanti, ima pravo da ih pošalje mejlom, odnosno da ih, kompletno obrađene, primi na isti način, a pod uslovom da mu baš taj princip dostavljanja i odgovara.
Suprotno od toga, kada neko zahteva prevođenje dokumenata sa finskog na italijanski jezik, najvažnije je da prilozi na uvid original, tako da se, logično, razlikuje i način dostavljanja sadržaja te vrste. Naime, klijentima je omogućeno da materijale za prevod pošalju ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ako im nijedan od tih načina ne odgovara, postoji opcija da ih lično dostave u konkretno predstavništvo naše institucije. Da ne bi bilo zabune, ističemo da je ovaj zahtev samo zbog toga što ovlašćeni sudski tumači Akademije Oxford vrše overu prevedenog dokumenta, a pre toga oni moraju da ga uporede sa originalom.

Po završetku obrade, klijenti će doći lično u našu poslovnicu i preuzeti prevedena dokumenta, s tim da im je dozvoljeno i da ovlašćenom predstavniku konkretne poslovnice iznesu zahtev da im kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na željenu adresu. Ko god se bude za tu opciju opredelio, imaće obavezu da navedenu uslugu plati i to prema važećem cenovniku službe koja će i da dostavi kompletno obrađena dokumenta.

Da bi naši stručnjaci mogli da ispoštuju zahtev klijenta kome je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa finskog na italijanski jezik, dozvoljavamo, ali isključivo u takvoj situaciji, da ih pošalje elektronskim putem, što znači da ih u kratkom roku dostavi na našu zvaničnu mail adresu, ali se od njega zahteva da se pridržava već pomenutog pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču.

Svi koji su zainteresovani za pomenutu uslugu se, pre dostavljanje sadržaja pomenutim stručnjacima na obradu, moraju raspitati i o tome da li se overa takozvanim Apostille pečatom u tom slučaju mora izvršiti. Napominjemo da je taj pečat poznat još i pod nazivom Haški, a da klijenti moraju znati da stručnjaci koji su u našoj instituciji zaposleni nemaju mogućnost da konkretnu overu izvrše, budući da to nije u njihovoj nadležnosti. Upravo iz tog razloga je naša preporuka da klijent kome su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, izvrši na vreme apsolutno sve provere koje se odnose na ovaj postupak, a pod tim podrazumevamo da on mora da dobije relevantne informacije u nadležnim institucijama, to jest da sazna da li je konkretni pečat potrebno staviti i na njegova dokumenta. Ističemo da Apostille pečat nije obavezujući za apsolutno svaki dokument za koji se vrši prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a čak i da i kod onih za koje jeste obavezan, on može biti stavljen na dva načina. To je još jedna informacija koju klijent treba da dobije, budući da se ovaj pečat na pojedina dokumenta stavlja tek nakon što prevodioci i sudski tumači izrade njegov prevod i overu, a kod nekih je potrebno prvo da se konkretni tekstovi overe Apostille-om, ali se onda razlikuje i postupak obrade. Naime, u tom slučaju se zahteva da se uradi prevod i samog dokumenta i ovog pečata, pa se onda on predaje klijentu, koji treba da ga odnese u nadležnu instituciju i da zahteva ovu vrstu overe. Sasvim je jasno, posle svega navedenog, da će onaj klijent koji bude obezbedio pomenute podatke, zapravo dobiti na vremenu, jer će tako imati tačne informacije o tome gde konkretni dokument treba prvo da odnese na obradu.

Sem svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su, na primer, različiti tipovi potvrda, odnosno, izjava, uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta iz te grupe), sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe profesionalnoj obradi kako ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš, lična karta i ostala), tako i onih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga).

Sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke najpre će da prevedu, a odmah iza toga i da overe pečatom ovlašćenog lica, tako da će klijenti moći da dobiju ne samo direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog na italijanski jezik, već i kompletno obrađena svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim naučne patente i prepise ocena, odnosno, nastavne planove i programe fakulteta, seminarske, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju i druga, za sada nepomenuta dokumenta koja spadaju u neku od pomenutih oblasti.

Specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, po potrebi klijenta, će prevodioci i sudski tumači da kompletno obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, kao što će odgovoriti na zahtev apsolutno bilo kog klijenta kome su neophodni prevodi pravnih akata (ugovori, sudske žalbe i odluke, licence, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, sertifikati, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka i ostala), ali će, u kratkom roku, omogući zainteresovanima da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji čini kako građevinsku i tendersku, tako i tehničku dokumentaciju, a to se primarno odnosi na prevod građevinskih projekata sa finskog na italijanski jezik, odnosno, na profesionalnu obradu uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata iz te grupe.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa finskog jezika na italijanski

U slučaju da se, na zahtev klijenata, vrše direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog na italijanski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta, obavezno se radi i njegova overa za koju je tada zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. On će, stavljanjem konkretnog pečata na prevedena dokumenta, zapravo izneti potvrdu da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalnom dokumentu, pa se stoga od pojedinačnog klijenta i zahteva da priloži upravo originalna dokumenta na uvid. Sem toga mu je i preporučeno da sazna da li se takozvani Haški pečat, poznat još i kao Apostille, na njih mora staviti. Svakako će tu informaciju da dobije u službama koje se nalaze u sklopu Osnovnog suda u njegovom gradu i, ujedno, to su jedine institucije koje imaju nadležnost za izvršenje ove overe.

Klijente u našim poslovnicama očekuje i kompletna obrada kako naučnih patenata, tako i naučnih radova, ali i bilo kog drugog dokumenta koji je primarno fokusiran na nauku. Sem toga, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za različite vrste pravnih akata, tako da prevode sudske presude i odluke, odnosno, licence i ugovore, ali i sudska rešenja, sertifikate i sudske tužbe, zatim punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i još mnogo drugih dokumenata koja nismo naveli, a tiču se oblasti prava.

Rešenje o osnivanju pravnog lica će, isto tako, na zahtev, ovi stručnjaci da prevedu, a odmah iza toga i da pristupe njegovoj overi, s tim da se vrše i prevodi sa finskog jezika na italijanski za mnoga druga dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, kao što su, na primer, godišnji i revizorski izvještaji, zatim poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i finansijski izveštaji, te statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kod preduzetnika ili pravnog lica.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenje o položenim ispitima, kao i diplomu i dodatak diplomi, ali će, naravno, u skladu sa zahtevima klijenata, da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu kako maturske, odnosno seminarske radove, tako i diplomske radove, prepise ocena i sva druga dokumenta koja se na obrazovanje odnose.

Pomenućemo i to da ispunjavamo zahteve klijentima koji žele da dobiju prevod potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog na italijanski jezik, a to se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, te na saglasnost za zastupanje, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, ali i na sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Različite tipove dokumentacija će, takođe, pomenuti stručnjaci, ako je to zahtev klijenta, da u toj jezičkoj varijanti prevedu, a zatim će da na njih bude stavljen pečat zvanično ovlašćenog lica. Pored medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i drugo), vršimo i prevod lične dokumentacije sa finskog na italijanski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, pasoš, radna dozvola, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), ali i svih onih dokumenata koja čine najpre tehničku, a zatim i građevinsku, odnosno, dokumentaciju za tendere, kao što su, na primer, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno, građevinski projekti, ali i bilo koji drugi dokument koji može da bude smatran delom ovih vrsta dokumentacija.

Direktni prevodi romana sa finskog na italijanski jezik

Potpuno je svejedno koliko su obimni romani za koje su vam potrebni direktni prevodi u ovoj varijanti jezika, jer bi trebalo da znate da sudski tumači i prevodioci koji su u okviru pomenute institucije zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u obradi različitih tipova književnih dela u toj kombinaciji jezika. Zato će oni, izuzev romana, da na vaš zahtev i izvrše prevod beletristike sa finskog jezika na italijanski, ali će, naravno, u skladu sa potrebama, da prevedu i pesme, to jest, bilo koje poetsko književno delo, a u aktuelnoj ponudi usluga se nalazi i profesionalna obrada novinskih članaka, odnosno, stručnih, kao i ilustrovanih časopisa, ali i udzbenika.

Svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi igranih filmova sa finskog jezika na italijanski ili, pak, dokumentarnih, odnosno, crtanih i animiranih, mogu da dobiju kompletnu njihovu obradu, a ona podrazumeva i već pomenutu uslugu, ali i onu koja se tiče njihove profesionalne sinhronizacije, odnosno, titlovanja. Moramo istaći i to da prevodioci i sudski tumači mogu u konkretno varijanti jezika takođe da profesionalno obrade i reklamne poruke, zatim i zabavne ili, pak, informativne emisije, odnosno, serije, obrazovne i dečije emisije, te apsolutno bilo koji tip video ili audio sadržaja.

Usmeno prevođenje je isto tako svrstano u usluge za koje su naši stručnjaci specijalizovani, tako da oni, uz zapadno prevođenje sa finskog jezika na italijanski, po potrebi mogu da pruže i uslugu kako konsekutivnog, tako i simultanog prevoda. Omogućićemo i onim klijentima kojima bude to potrebno da, takođe, pod vrlo povoljnim uslovima, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svaki naš klijent koji želi da se za neku vrstu događaja zaduže pomenuti stručnjaci, kako bi u navedenoj kombinacije jezika izvršili uslugu usmenog prevoda, svakako moraju znati da se finalna odluka donosi tek nakon što osobe koje su dužne da izrade ponudu budu dobile relevantne informacije. Iz tog razloga je naglašeno da on mora da im obezbedi podatke o samom prostoru u okviru koga bi taj događaj trebalo da se održi, ali i one koje su vezane za broj osoba koje će tom prilikom da budu prisutne, te je svakako neizostavno važno da saznamo i koliko će taj događaj i da traje.

Prevod aplikacija i programa sa finskog jezika na italijanski

Kada se vrši, na zahtev klijenta, direktno prevođenje softvera sa finskog na italijanski jezik, mora se istaći činjenica da sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi pristupaju maksimalno profesionalno, s obzirom na to da poseduju višegodišnje iskustvo u obradi posebno ovakvih sadržaja. Svakako oni mogu, ako to bude želeo neki klijent, da prevedu i web sajtove, odnosno, online kataloge, kao i prodavnice, te mnoge druge internet materijale, a podrazumeva se isto tako da će ih optimizovati za pregledače. Radi se o tome da su oni u potpunosti upoznati sa svim pravilima koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), što znači da ih primenjuju kad god postoji za tim realna potreba. Kada se prevedeni web materijali budu optimizovali za pretragu, te nakon što budu i zvanično bili postavljeni na web, sasvim sigurno će njihova pozicija biti znatno bolja nego ranije. Osnovni razlog za to treba tražiti u činjenici da optimizacija ima za cilj upravo prepoznavanje konkretnih sadržaja od strane web pregledača, a samim tim i njihovo bolje pozicioniranje u globalni pretrazi.

Moramo pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu, u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, da prevedu i tekstove, nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni materijali. Kada govorimo o njihovoj temi, moramo istaći da pomenuti stručnjaci vrlo uspešno prevode tekstove koji se bave tematikom vezanom i za društvene i za prirodne nauke, te da njihova kompleksnost i dužina može biti sasvim različita. Osim tekstova koji se odnose na oblast komunikologije, filozofije, marketinga i sociologije, oni će takođe maksimalno profesionalno da prevedu i tekstove čija se tema bavi oblašću menadžmenta, odnosno, psihologije, nauke i sociologije. Podrazumeva se, naravno, da možemo kvalitetno da prevedemo i bilo koji tekst koji je vezan za oblast obrazovanja, politike i medicine, ali i one koji se bave temom vezanom za oblast farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i prava. Uz to će naši stručnjaci, po potrebi, da obrade i tekstove čija tema se odnosi na oblasti informacionih tehnologija, finansija i turizma, odnosno, građevinske industrije i svih ostalih grana kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Ističemo i informaciju da naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na italijanski jezik, tako da će, izuzev reklamnih letaka, brošura i flajera, oni da profesionalno obrade i plakate, kataloge, vizit karte i PR tekstove, ali i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamira neka kompanija, to jest, različite usluge ili proizvodi. Trebalo bi apsolutno svaki klijent koji želi da dobije profesionalno obrađene materijale ovog tipa da zna i to da sudski tumači i prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u radu, sa posebnim fokusom na obradu reklamnih materijala u navedenoj varijanti jezika, a to znači da oni njihov prevod u potpunosti prilagođavaju duhu i pravilima ciljanog, odnosno, italijanskog jezika, omogućujući tako svim njegovim govornicima da dođu do potrebnih informacija vezanim za ono što se reklamira kroz pomenute sadržaje. Upravo na taj način se i ostvaruje glavni cilj koji prevođenje ovih sadržaja ima, jer se osobama kojima je italijanski maternji jezik omogućuje da se sa njihovom sadržinom upoznaju na najbolji mogući način.

U slučaju da je direktan prevod sa finskog na italijanski jezik urađen i to za bilo koju vrstu sadržaja, a ne bi se baš moglo reći da je njegovoj obradi pristupljeno profesionalno, klijentima su na raspolaganju usluge za koje su zaduženi lektori i korektori. Nakon što oni budu izvršili kompletnu redakturu i to apsolutno bilo koje vrste sadržaja, klijent će imati materijale koji se mogu smatrati profesionalno obrađenim.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje