Prevod sa finskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na estonski jezik

Za online prevod sa finskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Želeći da zainteresovanima učini dostupnim mnoge usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford ima u ponudi i direktno prevođenje sa finskog jezika na estonski. A gotovo da smo potpuno uvereni da je ovo jedina institucija koja nudi navedenu uslugu, stim da je ona dostupna na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakom mestu u kom pomenuta institucija ima predstavništva.

Ističemo da prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu najrazličitije vrste materijala, ali i da pruže uslugu usmenog prevoda. Takođe zapošljavamo i stručne lektore i korektore, tako da po zahtevu klijenata radimo i profesionalnu redakturu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi.

Sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod internet materijala za finskog jezika na estonski, a kojom prilikom uz online kataloge i web sajtove, profesionalno prevode i bilo koju vrstu aplikacija ili programa, zatim online prodavnice, te sve one sadržaje koji imaju veze sa globalnom mrežom. Primenjujući pravila vezana za njihovo optimizovanje (SEO - Search Engine Optimisation), oni omogućuju konkretnim sadržajima da budu mnogo bolje kotirani na mreži, a čime se pozitivno utiče i na poslovanje njihovih vlasnika.Prevođenje sa finskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na finski

U ponudi ove institucije se nalaze i prevodi udžbenika sa finskog jezika na estonski, a pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata obrađuju i različita književna dela, zatim popularne tekstove, kao i stručne, odnosno časopise i članke iz novina.

Marketinške materijale, sudski tumač i prevodilac takođe mogu profesionalno da obrade u toj jezičkoj varijanti, a osim plakata, brošura i vizit kartica, odnosno PR tekstova, oni rade i direktan prevod reklamnih flajera i letaka, ali obrađuju i sve ostale materijale putem kojih se nešto reklamira.

Usluga na koju smo naročito ponosni uključuje direktno prevođenje video i audio materijala sa finskog jezika na estonski, a zatim i njihovo profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Primenom takvog načina obrade, naši klijenti u optimalnom vremenskom periodu dobijaju kompletno obrađene serije, odnosno različite vrste filmova (animirani, igrani, dokumentarni, crtani), kao i informativne i obrazovne emisije, zatim reklamne poruke, te sve ostale sadržaje iz ove grupe.

Već smo napomenuli da prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da pruže uslugu usmenog prevoda, a ona uključuje primenu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog, jer su ovi stručnjaci osposobljeni za svaku od njih. Kada se bude izrađivala ponuda, a ako to tim stručnjaka određene poslovnice bude predvideo primenu tog tipa usmenog prevoda, u njoj će se naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Takođe su ovi stručnjaci specijalizovani i za kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata, počev od ličnih (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, pasoš, vozačka dozvola, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola i druga), preko poslovnih (statut preduzeća, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća i ostala), pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija. A pod tim se misli prvenstveno na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, ali i na deklaracije proizvoda, to jest na sva ona dokumenta koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, ali i na ona koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije medicinskih proizvoda i mnoga druga).

Ukoliko bude postojala potreba klijenata, sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa finskog jezika na estonski i to kako sudskih žalbi i presuda, odnosno licenci i sertifikata, tako isto i punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i odluka, odnosno rešenja, ali i tekovina Evropske Unije i svih ostalih nenavedenih dokumenata koja se tiču oblasti sudstva ili prava.

Napominjemo da ispunjavamo zahtev svakom klijentu koji treba u konkretnoj jezičkoj varijanti da dobije preveden i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overen bilo koji dokument koji je u uskoj vezi sa oblašću nauke ili obrazovanja. A to, zapravo znači da prevodilac i sudski tumač uz svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, takođe kompletno obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, naučne radove i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske radove, zatim naučne patente, kao i diplomske radove, te sva ostala dokumenta koja se na konkretne oblasti odnose.

Iako je sve pomenuto tek manji deo ponude, moramo naglasiti da su klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na estonski i to bilo kog, u obavezi da se pridržavaju pravila vezano za njihovo dostavljanje na obradu našim stručnjacima. Radi se o tome da se uz prevod bilo kog dokumenta klijentima omogućuje i overa pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, pa je iz tog razloga bitno da se prilože i originalna dokumenta njemu na uvid. Samim tim se postupak dostavljanja dokumenata na prevod u značajnoj meri razlikuje u odnosu na bilo koju drugu vrstu sadržaja, jer ona ne podrazumeva izvršenje usluge pomenutog stručnjaka, pa je zato i dopušteno da klijenti takve sadržaje i dostave i prime prevedene preko mejla. A što se tiče dokumenata, originale donose lično, dostavljaju kurirskom službom ili preko „Pošte Srbije“, ali se naglašava da mora biti preporučena pošiljka, jer su u pitanju originalna dokumenta.

Samo onda kada neko zahteva prevod bilo kog dokumenta u posebno kratkom vremenskom periodu, on ima pravo da se ne pridržava ovog pravila u potpunosti, to jest da prvo dostavi sadržaje preko mejla skenirane, a posle i da priloži na uvid originale.

Nakon što prevodilac i sudski tumač budu ispunili zahtev pojedinačnog klijenta, to jest pošto budu profesionalno preveli i overili konkretna dokumenta, klijentima je omogućeno da se odluče da li će lično da dođu u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi preuzeli kompletno obrađena dokumenta ili će zahtevati da im ih kurirska služba isporuči na određenu adresu. S obzirom na to da mora da bude angažovana ta služba, klijent koji se opredeli za takav način dostave će imati obavezu da pomenutu uslugu plati, a naglašavamo da isključivo ova služba može i da kreira cenu u tom slučaju.

Nama je ostalo još da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač, koji su deo tima apsolutno svake naše poslovnice, nisu zaduženi za izvršenje posebnog tipa overe, odnosno da nemaju ovlašćenja za stavljanje takozvanog haškog (Apostille) pečata na dokumenta za koja se rade prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Takođe je važno da naglasimo i da se taj pečat ne mora staviti na apsolutno svaki dokument koji se prevodi, pa je upravo iz tog razloga naročito važno da svaki zainteresovani klijent za traži potrebne informacije o tom tipu overe i to u okviru državnih institucija, koje imaju nadležnost. Inače, one funkcionišu u celoj našoj zemlji, a u okviru osnovnih sudova i vrlo je važno da klijent sazna, na prvom mestu da li je overa haškim pečatom obavezujuća u njegovom slučaju, to jest za dokumenta za koja on zahteva direktan prevod sa finskog jezika na estonski. A ukoliko se bude dogodilo da jeste obaveza izvršenje ovog tipa overe, klijent svakako treba i da sazna kada se konkretnim pečat stavlja, odnosno da pita da li se prvo radi njegov prevod i overa sudskog tumača, pa onda treba dokumenta da odnese u tu službu, a kako bi bila izvršena overa haškim pečatom ili će ga prvo odneti da bi na njih bio stavljen taj pečat, pa ih tek onda doneti našim stručnjacima na dalju obradu.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa finskog jezika na estonski

Stručni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog na estonski jezik su isto svrstani u usluge koje po zahtevu bilo kog klijenta mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci. Naglašavamo da Prevodilački centar Akademije Oxford, u okviru koga su oni zaposleni, ima na preko 20 lokacija u zemlji svoja predstavništva, tako da svaki klijent u optimalnom roku može da dobije ovu uslugu i to bez obzira u kom delu Srbije da živi. Oored toga, pomenuti stručnjaci će da obrade i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke, a primarno naučne patente, kao i naučne radove, nevezano za to koliko oni bili kompleksni i dugi.

Svaki klijent će u okviru poslovnica ove institucije da dobije kompletnu uslugu pomenutih, ali i mnogih drugih dokumenata, a ona uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji uključuje i overu. Ističemo da overu prevedenih dokumenata vrše lica koja su za taj postupak ovlašćena od strane nadležnih državnih institucija, to jest sudski tumači, ali se zahteva da klijent u potpunosti ispoštuje pravila koja se tiču dostavljanja dokumenata na prevod. Zapravo, u toj situaciji je neophodno da klijent priloži i originalna dokumenta i to na uvid pomenutom stručnjaku, stim da bi bilo dobro takođe i da klijent samostalno sazna da li se na ta dokumenta mora staviti poseban tip overe, za koji ovi stručnjaci nisu nadležni. Pod tim mislimo na nadoveru, odnosno na stavljanje Apostille pečata na ta dokumenta, a on je takođe poznat i pod nazivom Haški.

Ovi stručnjaci će se pobrinuti da svakom klijentu kome su potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi sa finskog na estonski jezik tu uslugu omoguće u najkraćem mogućem roku, a oni će svakako po zahtevu da prevedu i overe potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i prepis ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, zatim svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i seminarske, te diplomske radove, ali i sva ostala dokumenta i druge materijale koji su prvenstveno vezani za oblast obrazovanja.

Ako to klijent bude zahtevao, sudski tumači i prevodioci rade kompletnu obradu i za različite vrste ugovora, punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, ali i za licence, sudske tužbe i odluke, zatim za sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, kao i za sertifikate bilo koje vrste i sudska rešenja, te za sva ostala pravna akta, odnosno za bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava.

Zainteresovani klijenti u sklopu poslovnica ove institucije mogu da angažuju pomenute stručnjake kako bi dobili prevedene građevinske projekte u toj varijanti jezika ili, pak bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije. Svakako oni mogu da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine tehničku ili dokumentaciju za tendere.

Direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog na estonski jezik su isto dostupni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a prevodilac i sudski tumač osim pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu i lične karte, na zahtev klijenata prevode dozvolu za boravak i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, zatim venčani list, kao i izvod iz knjige umrlih, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta.

Podrazumeva se svakako da se na zahtev zainteresovanog klijenta može izvršiti i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju za finskog na estonski jezik, kao i potvrde o stanju računa u banci, zatim potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, te svakako ovi stručnjaci prevode i bilo koju drugu vrstu potvrde.Naravno da će oni adekvatno odgovoriti na zahtev svakog klijenta koji želi da u pomenutoj varijanti jezika dobije preveden bilo koji drugi dokument koji se predaje nadležnim službama, a pod tim se na prvom mestu misli na različite vrste uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su recimo uverenje o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje ili uverenje o nekažnjavanju, ali i mnoga druga dokumenta koja različite državne institucije zahtevaju od klijenata.

Trebalo bi da pomenemo i to da sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

Prevodi PR tekstova sa finskog jezika na estonski

Predviđeno je da svaki zainteresovani klijent angažuje stručnjake zaposlene u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kada mu je potrebno direktno prevođenje PR tekstova za finskog na estonski jezik. Zapravo, profesionalni prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj varijanti mogu da obrade i reklamne flajere, brošure i kataloge, kao i vizit kartice, ali i reklamne letke, odnosno plakate i sve one materijale koji su vezani za oblasti marketinga. Bez obzira šta se tačno kroz njih prezentuje, to jest da li se predstavlja neka nova usluga ili proizvod, poslovanje neke kompanije ili događaj, njihovoj obradi se pristupa maksimalno profesionalno i uz primenu, kako pravila marketinga, tako isto i pravila prevođenja. Da budemo malo precizniji, pomenuti stručnjaci će na prvom mestu da otkriju koja je to skrivena poruka koju konkretni materijali nose, to jest koja mora da dođe do potencijalnih kupaca proizvoda ili korisnika usluge koja se reklamira. Zatim će nju posebnu pažljivo i da prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, kako bi svim govornicima estonskog jezika koji budu imali dodira sa pomenutim sadržajima omogućili adekvatno upoznavanje sa određenom kompanijom, događajem, proizvodom ili uslugom, to jest onim što se reklamira.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac na zahtev bilo kog klijenta da prevedu kako romane, odnosno beletristiku i bilo koje drugo književno prozno delo, tako i pesme, to jest dela poezije. A u oficijalnoj ponudi usluga ove institucije se nalaze i direktni prevodi udžbenika sa finskog na estonski jezik, te će svakako pomenuti stručnjaci po potrebi da prevedu i stručne časopise, kao i ilustrovane, odnosno novinske članke.

Podrazumeva se isto tako da svaki zainteresovani klijent u ovoj jezičkoj kombinaciji može da dobije preveden bilo koji tekstualni materijal, a nevezano za to da li se zahteva prevod stručnih tekstova sa finskog na estonski jezik ili popularnih. Naravno da će prevodioci i sudski tumači odgovoriti na zahtev klijenata i to maksimalno profesionalno, a u situaciji kada je potrebno izvršiti direktan prevod tekstova iz oblasti turizma, marketinga, građevinske industrije i komunikologije, odnosno onih koji se bave tematikom iz domena menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, ali i nauke, politike i informacionih tehnologija. Trebalo bi napomenuti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani da adekvatno obrade i tekstove koji se odnose na oblast finansija, prava i bankarstva, kao i obrazovanja, sociologije i farmacije, te ekonomije i mnogih drugih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Prevod crtanih filmova sa finskog na estonski jezik

Svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi crtanih filmova sa finskog jezika na estonski se u sklopu poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford pruža mogućnost da dobiju i finalnu obradu ovih sadržaja, s obzirom na to da je u ponudi ove institucije i usluga njihovog sinhronizovanja, te profesionalnog titlovanja. A pored crtanih filmova, sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i animirane, ali i igrane filmove različitih žanrova, kao i dokumentarne. Uz to, klijenti mogu da dobiju i kompletnu obradu reklamnih poruka i zabavnih emisija, odnosno informativnih, ali i obrazovnih emisija koje će biti prikazivane na radiju ili televiziji, kao i serija i uopšteno govoreći, svih ostalih video i audio materijala.

Pomenuta institucija se može pohvaliti činjenicom da zapošljava i lektore i korektore, a koji se angažuju u situaciji kada je prevod u pomenutoj varijanti jezika izvršen prethodno, ali osobe koje su ga uradile nisu obratile pažnju na pravila struke, već su im se potkrale određene greške. A upravo njih će ovi stručnjaci da isprave, te da konkretne materijale prilagode pravilima prevodilačke struke, ali ciljanog jezika, što je u ovoj kombinaciji estonski.

Napominjemo da su u našoj ponudi i direktni prevodi internet sadržaja sa finskog jezika na estonski, a to znači da prevodioci i sudski tumači osim online prodavnica i web sajtova, na zahtev bilo kog klijenta mogu da prevedu i različite vrste programa, zatim internet kataloge, kao i bilo koju aplikaciju, te sve ostale materijale koji su vezani za internet i dostupni su na globalnoj mreži. A s obzirom na to da se navedeni stručnjaci pridržavaju i onih pravila koja navodi SEO (Search Engine Optimisation), to klijenti sasvim sigurno bivaju zadovoljni pruženom uslugom, jer see bilo koja vrsta prevedenih materijala mnogo bolje kotira, a samim tim i njihova pozicija u okviru konkretnog pretraživača značajno poboljšava.

Usmeno prevođenje sa finskog jezika na estonski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje su takođe usluge koje su omogućene svim klijentima ove institucije i to na preko 20 lokacija u celoj zemlji. Ipak, moramo da pomenemo i podatak da prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima samog događaja za koji se ova usluga primenjuje, uz simultani prevod u toj varijanti jezika, po potrebi mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni. Ponuda za ovu uslugu se formira tek posle dobijanja informacija od klijenta o tipu događaja, a od njega se zahteva da nas informiše o njegovom trajanju, zatim o načinu na koji je zamišljeno da bude organizovan, ali i o broju učesnika, s tim da bi bilo dobro da saznamo i na kojoj lokaciji će događaj biti održan, a u smislu da budemo informisani o njenim osnovnim karakteristikama. Zapravo, naši stručnjaci ponudu za ovu uslugu mogu da izrade tek na osnovu ovih informacija, pa je poželjno da nam ih zainteresovani klijenti u što kraćem roku dostavi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje