Prevod sa finskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na korejski jezik

Za online prevod sa finskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Tek jedna od usluga koje će na zahtev klijenata da izvrše sudski tumači i prevodioci je i direktan prevod sa finskog jezika na korejski, a pored toga što su oni osposobljeni za pružanje ove usluge u pisanom obliku i to za različite vrste sadržaja, ovi stručnjaci će da izvrše po zahtevu klijenta i usmeni prevod u toj varijanti jezika. Ističemo da su u pitanju profesionalci, koji uz simultano i konsekutivno, vrše i prevođenje uz pomoć šapata. A završna odluka o tipu usluge koja će u konkretnom slučaju da bude primenjena se donosi tek nakon što klijent informiše naše stručnjake o vrsti događaja, a uzevši u obzir da se svaka od njih primenjuje u tačno određenim situacijama. Takođe, svi naši klijenti mogu i to po vrlo povoljnim cenama, da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako je u ponudi naše institucije i obrada tekstualnih materijala u ovoj jezičkoj varijanti, a prevodilac i sudski tumač, po potrebi mogu da obrade i novinske članke, zatim udžbenike i časopise, kao i književna dela i to kako prozna, tako i poetska. Uz to su dostupni i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog jezika na korejski, a pomenuta usluga se odnosi na profesionalnu obradu kako brošura, PR tekstova i reklamnih flajera, tako i plakata, zatim reklamnih letaka, vizit kartica, kataloga i svi ostalih nepomenutih sadržaja koji su za oblast reklamiranja vezani.

Osim toga, ovi stručnjaci mogu i to svakako profesionalno, da obrade i bilo koju vrstu internet sadržaja, a tom prilikom će primenjivati i pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za pregledače. Tako će se oni, prilikom obrade web sajtova, odnosno internet prodavnica, ali i online kataloga i ostalih internet sadržaja, primarno rukovoditi pravilima SEO - Search Engine Optimisation .Prevođenje sa finskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na finski

Kompletna obrada serija i različitih vrsta filmova, odnosno bilo kog video ili audio materijala je isto tako u ponudi naše institucije, a prevodilac i sudski tumač rade prvo njihov prevod u ovoj varijanti jezika, pa nakon toga obradu konkretnih sadržaja nastavljaju njihove kolege i to one koje su specijalizovane za pružanje usluga sinhronizacije ili titlovanja.

Isto tako su ovi stručnjaci osposobljeni i za direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na korejski, a klijente u svim našim poslovnicama očekuje njihova kompletna i profesionalna obrada. Inače, ta usluga uz prevod, uključuje i overu, ali će nju da izvrše sudski tumači, koji su od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćeni za to. Moramo napomenuti da je u većini slučajeva takav postupak obrade sasvim dovoljan da bi zainteresovani klijent mogao konkretan dokument da primenjuje, ali da ima i nekih dokumenata za koje je potrebno izvršiti nadoveru, a tu se radi o stavljanju pečata koji je poznat kao Apostille ili Haški i koji se stavlja isključivo na dokumenta za koja je to zvaničnim zakonom određeno. A ovaj pečat se stavlja ili na samom početku obrade dokumenata ili tek pošto prevodilac i sudski tumač urade posao za koji su specijalizovani, pa je vrlo važno da svaki zainteresovani klijent dobije neophodne informacije i o tom segmentu. Dakle, kada bude kontaktirao nadležnu državnu instituciju koja je jedina ovlašćena za izvršenje overe Apostille pečatom, prvo mora da sazna da li je njega potrebno staviti na konkretna dokumenta, ali je svakako važno da pita i da li će u tom slučaju Haški pečat biti stavljen tek kada pomenuti stručnjaci budu završili sa obradom tog dokumenta ili pre toga. Na osnovu svih tih informacija, svaki pojedinačni klijent će značajno uštedeti na vremenu, prvo zato što će znati gde treba da odnese dokument na obradu, a zatim i zato što će mu biti jasno koliko bi trebalo celokupan proces otprilike da traje.

Trebalo bi da naglasimo i to da je svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na korejski dužan da priloži originalna dokumenta na uvid, a to nije slučaj kada se rade prevodi u toj varijanti jezika za bilo koju drugu vrstu materijala. Upravo zato i ističemo da dokumenta može da dostavi preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“ (preporučeno), ali i da ih na obradu donese lično, a ostale materijale može da pošalje i da dobije prevedene preko mejla.Svakako postoji samo jedna situacija kada i dokumenta klijent može da dostavi skenirana na mail, a to je onda kada se zahteva njihovo hitno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, ali naravno da je vrlo važno da se i u tom slučaju ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču.

Pored toga što klijent može preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata da izvrši lično, on isto tako ima pravo da zahteva njihovu isporuku na svoju adresu, ali u tom slučaju se radi o dodatnoj usluzi, pa se i njena naplata vrši potpuno odvojeno od naplate usluge prevoda i overe dokumenata. Inače, cenu će tada odrediti kurirska služba, a taj klijent je u obavezi da u trenutku preuzimanja izvrši njeno plaćanje.

Podrazumeva se, naravno da će sudski tumač i prevodilac izuzev različitih vrsta pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske presude, sertifikati, sudske tužbe, licence, sudske žalbe i druga dokumenta iz domena prava i sudstva), na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na korejski. A izuzev različitih vrsta dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka, radna dozvola i druge), ovi stručnjaci na zahtev obrađuju i potvrdu o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, zatim ličnu kartu i izvode iz matičnih knjiga i to kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih.

Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje klijentima da dobiju i kompletno obrađena dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), tako i ona koja čine tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, kao što su na primer uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze.

Kompletna obrada svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i mnogih drugih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja je takođe u ponudi usluga za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani. Ukoliko je to klijentu potrebno, oni će kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplome, zatim seminarske i diplomske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i prepis ocena i uopšteno govoreći, sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja.

Različita dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju će, takođe onda kada to klijent bude zahtevao, ovi stručnjaci prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a posle toga i da overe i to isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su im data. A izuzev osnivačkog akta preduzeća, faktura i poslovnih odluka, navedeni stručnjaci vrše i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na korejski, ali obrađuju i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primer finansijskih, godišnjih ili revizorskih, a po zahtevu će svakako obraditi i rezultate naučnih istraživanja, zatim naučne patente, ali i naučne radove različite kompleksnosti, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se primarno odnose na oblast nauke.

Prevođenje novinskih članaka sa finskog jezika na korejski

U situaciji kada klijent zahteva direktan prevod novinskih članaka za finskog na korejski jezik, on može biti potpuno siguran da će stručni tim poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu, adekvatno da odgovori na taj zahtev. Sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti da obrade i stručne, ali i dečije i ilustrovane časopise, a ako to klijent bude zahtevao oni će da prevedu i bilo koje književno delo (poezija, beletristika, romani i druga prozna dela), kao i različite udžbenike.

Ističemo da je dostupno i usmeno prevođenje sa finskog na korejski jezik, a na zahtev klijenata se omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isključivo u skladu sa osnovnim karakteristikama događaja koji se organizuje, se definiše koji tip usluge bi trebalo da bude primenjen, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u ovoj instituciji, primenjuju kako prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj varijanti, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. U principu, predviđeno je da se zvanična odluka o vrsti usmenog prevođenja koje će biti primenjeno za neki događaj, donese tek nakon što se izvrši pravilna analiza svih dostupnih informacija o njemu, a koje je svaki zainteresovani klijent dužan da dostavi. Pod tim se misli primarno na trajanje samog događaja i osobenosti mesta njegovog održavanja, ali i na broj učesnika, te na informacije o načinu na koji bi on trebalo da bude organizovan.

Serije i igrane filmove, kao i animirane i dokumentarne će takođe ovi stručnjaci, po zahtevu klijenta da prevedu, a nakon toga je omogućena usluga profesionalnog titlovanja i sinhronizacije. Uz pomenute sadržaje, obrađujemo i reklamne poruke, zatim dečije emisije, kao i crtane filmove, ali i emisije koje imaju zabavni, odnosno informativni karakter, te bilo koju drugu vrstu video i audio materijala.

Direktni prevodi reklamnih materijala sa finskog na korejski jezik

Budući da su prevodilac i sudski tumači specijalizovani za prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na korejski članovi našeg tima, to je ova usluga dostupna u svim gradovima širom Srbije u kojima Prevodilački centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. A izuzev PR tekstova, plakata i reklamnih flajera, naši stručnjaci profesionalno prevode i brošure, odnosno kataloge, ali po potrebi obrađuju i reklamne letke, pa čak mogu ako to klijent zahteva, da prevedu i vizit kartice. Proces obrade ovih materijala je specifičan u tom smislu što većina njih nosi, donekle ne tako lako uočljivu poruku, a koja je namenjena potencijalnim klijentima, tako da se i prevođenje usmerava primarno upravo na pravilno oblikovanje te poruke u duhu korejskog jezika, ne bi li se na taj način njegovim izvornim govornicima pružila mogućnost da se sa sadržinom svih pomenutih materijala upoznaju na najbolji mogući način.

U našem timu su i profesionalci koji su specijalizovani za uslugu redakture, to jest iskusni korektori i lektori, a koji će na zahtev svakog klijenta da isprave greške u bilo kojoj vrsti sadržaja koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti.

Potrudićemo se, isto tako da odgovorimo maksimalno profesionalno na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi internet sajtova sa finskog jezika na korejski, ali i online prodavnica, programa i kataloga, kao i bilo koje aplikacije, te svih ostalih sadržaja koji su vezani za internet. Kada sudski tumači i prevodioci budu vršili prevod ovih materijala oni će, po potrebi primenjivati i SEO pravila (Search Engine Optimisation), što u stvari znači da će ih paralelno i optimizovati. Postupak optimizacije je naročito važan za pozicioniranje konkretnih sadržaja, a što će vrlo brzo pošto oni budu bili postavljeni na mrežu uočiti i njihovi vlasnici, uzevši u obzir da će se njihovo mesto u internet pretrazi za neku ključnu reč značajno poboljšati.

Tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, odnosno namene će isto tako profesionalni prevodilac i sudski tumač da u ovoj varijanti jezika prevedu. a pored tekstova koji su vezani za oblast ekonomije, finansija i bankarstva, odnosno prava i politike, oni vrše i direktan prevod filozofskih tekstova sa finskog jezika na korejski, ali i onih koji su vezani za oblast kako građevinske industrije, sociologije i nauke, tako i obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, ali i informacionih tehnologija, menadžmenta i farmacije, te marketinga, komunikologije i medicine, to jest sve one popularne i stručne tekstualne materijale koji obrađuju temu iz ma koje društvene ili prirodne naučne discipline.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na korejski

Da bi klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica svog na korist jezik mogli obrađeni dokumenta da koriste u praksi, neophodno je da on poseduje pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A upravo će im takav način obrade omogućiti prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford u zemlji, ali je vrlo važno da svaki klijent u tom slučaju dostavi i originalna dokumenta i to na uvid u ovom stručnjaku.

Izneta je zvanična preporuka u ovoj situaciji da se klijent samostalno raspita da li je obavezno na njegova dokumenta staviti Apostille (Haški) pečat i da li se on stavlja po završetku obrade tih dokumenata od strane pomenutih stručnjaka ili pre toga, jer sve te informacije nemaju obavezu da im pružaju zaposleni u ovoj instituciji, pošto to ne spada u njihova ovlašćenja.

Svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i poslovne odluke, revizorske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i finansijske izveštaje, zatim fakture i statut preduzeća, kao i finansijske poslovne izveštaje i generalno, sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. U ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog na korejski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), te će svakako pomenuti stručnjaci ispuniti zahtev svakom klijentu koji u ovoj varijanti jezika treba da dobije prevedenu medicinsku dokumentaciju. A to znači da će prevodioci i sudski tumači izuzev dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, na zahtev klijenata da prevedu i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji je svrstan u ovaj tip dokumentacije.

Različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja će isto tako ovi stručnjaci da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, oni kompletno obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stanju računa u banci, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Naravno da će zainteresovani klijent moći da dobije i kompletno obrađena pravna akta (tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, licence, sudske žalbe, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja, sudske odluke i druga dokumenta iz domena prava i sudstva), a prevodilac i sudski tumač vrše i direktan prevod građevinskih projekata sa fizičkog na korejski jezik, kao i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo građevinske dokumentacije.

Ko god ima potrebu za tim, može pomenute stručnjake da angažuje kako bi u konkretnoj varijanti jezika izvršili direktan prevod deklaracija proizvoda ili uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke dokumentacije.

Trebalo bi svakako da istaknemo i to da vršimo direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog na korejski jezik, a da u skladu sa zahtevima klijenata naši stručnjaci profesionalno obrađuju i mnoge druge sadržaje koji su za ove oblasti vezani, kao što su na primer diplomski, naučni ili seminarski radovi. Osim uverenja o položenim ispitima, naučnih patenata i prepisa ocena, sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod diplome i dodatka diplomi u toj varijanti jezika, ali i potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata, koja ovom prilikom nisu pomenuta, a u vezi su sa oblašću obrazovanja ili nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje