Prevod sa finskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa finskog na bosanski jezik

Za online prevod sa finskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice na preko 20 lokacija u zemlji, to je i omogućeno zainteresovanima da dobiju uslugu koja se odnosi na direktan prevod dokumenata sa finskog jezika na bosanski, tako da te ona, praktično govoreći dostupna svim građanima naše zemlje bez obzira u kom njenom delom da žive.

Svakako, osim obrade pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše i mnoge druge usluge vezano za prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a primarno mislimo na usmeno prevođenje sa finskog jezika na bosanski. A izuzev pomenute usluge nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali bi trebalo naglasiti i da naši stručnjaci sem simultanog prevoda u toj varijanti jezika, vrše i konsekutivno, odnosno takozvano šapatno prevođenje.

Pored toga, oni mogu da obrade i različite vrste sadržaja u pisanoj formi, počev od članaka iz novina, časopisa i književnih dela, odnosno udžbenika, preko tekstualnih materijala različite vrste (stručni i popularni), pa do marketinških i internet sadržaja. Kada su u pitanju direktni prevodi reklamnih materijala sa finskog jezika na bosanski, najvažnije je napomenuti da sudski tumač i prevodilac maksimalno profesionalno obrađuju kako vizit kartice, plakate i reklamne kataloge, tako i PR tekstove, odnosno brošure, ali i flajere i, generalno bilo koju vrstu materijala čija je osnovna namena vezana za reklamiranje i to bez obzira šta se prezentuje kroz njih. Klijenti kojima je potrebna obrada takvih materijala mogu biti potpuno uvereni da će naši stručnjaci maksimalno korektno da izvrše njihov prevod u ovoj varijanti jezika, to jest da će nastojati tom prilikom da njihovu sadržinu prilagode kako duhu i pravilima ciljanog, to jest bosanskog jezika, tako isto i pravilima koja su vezana za oblast marketinga.Prevođenje sa finskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na finski

A ako su nekome potrebni prevodi internet materijala sa finskog jezika na bosanski, naglašavamo da se sudski tumač i prevodilac koji bivaju zaduženi za obradu bilo aplikacija, web sajtova ili online kataloga, bilo programa ili internet prodavnica, ali i drugih materijala, u tom slučaju u potpunosti pridržavaju pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju za pregledače, to jest da poštuju pravila koja su vezana za SEO (Search Engine Optimisation).

Istakli bismo i vrlo važnu informaciju koja je vezana za obradu različitih video, odnosno audio materijala, budući da se prvo na zahtev klijenata može izvršiti njihov direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a posle toga se pristupa dodatnim uslugama, to jest radi se ili profesionalno sinhronizovanje ili titlovanje takvih materijala. Pored toga što se pomenuta usluga primenjuje na igrane filmove različitih žanrova, takođe može da bude kompletno obrađena i bilo koja serija, zatim obrazovna ili zabavna, te dečija ili informativna emisija, ali i reklamna poruka, kao i dokumentarni film, animirani i ostali video i audio materijali.

Kao što smo prethodno naveli, prevodilac i sudski tumač su specijalizovanih i za direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na bosanski, stim da našim klijentima uz pomenutu uslugu omogućujemo i overu. Ali ističemo da je u pitanju overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te da svakako nju ne treba pomešati sa onom koja se odnosi na overu haškim pečatom. Što se tiče tog pečata, prvo napominjemo da je njegov drugačiji naziv Apostille, a zatim i da naši stručnjaci ne poseduju dozvolu da tu overu vrše, ukoliko je obavezna za određena dokumenta. Sa tim u vezi je posebno bitno naglasiti da bi bilo dobro svaki zainteresovani klijent da prvo izvrši sve neophodne provere, koje se tiču ovog tipa overe, to jest da u nadležnim državnim institucijama sazna ne samo da li je ona obavezna, nego i da li se haški pečat na dokumenta za koja je njemu potreban prevod u toj jezičkoj varijanti stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla ili se prvo stavlja Apostille pečat, pa se pristupa prevođenju i overi obrađenog dokumenta pečatom sudskog tumača. Od svih tih informacija zavisi ne samo trajanje obrade određenog dokumenta, nego isto tako i gde se on prvo mora odneti na obradu.Neophodno je da naglasimo i to da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena lična dokumenta, kao što su na primer dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, te umrlica (izvod iz knjige umrlih), radna dozvola, izvod iz knjige venčanih (venčani list), potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta ili bilo koja druga dokumenta, svakako ima obavezu da prilikom dostavljanja sadržaja na prevod našim stručnjacima priloži i originalan dokument. A taj postupak je važan upravo zarad overe pečatom sudskog tumača, tako da je omogućeno da klijenti dokumenta dostave na jedan od tri načina, to jest ili preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“ ili da ih donesu u našu poslovnicu ili da zaduže neku kurirsku službu da to uradi umesto njih.

Što se tiče obrade svih ostalih sadržaja, tu je omogućen najprostiji način i dostave i preuzimanja, jer je dozvoljeno da klijenti izvrše njihovo slanje preko mejla.

A budući da je u ponudi i hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na bosanski, to ističemo da je isključivo u toj situaciji dopušteno da klijent prvo pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem (preko mejla), a da zatim priloži i originale na uvid, ali je tada je vrlo važno da vodi računa o navedenom vremenskom periodu za koji mu je potreban prevod, te da izabere najbrži od svih načina dostave.

Podrazumeva se da će se razlikovati i princip preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da klijent ili dobija prevedena i overena dokumenta isporukom na adresu ili ih lično preuzima u jednoj od naših poslovnica. A ako se on bude odlučio za prvu opciju koja je ponuđena, svakako treba da zna da je u pitanju dodatna usluga i da njeno plaćanje vrši prilikom preuzimanja.

Uz navedena lična dokumenta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i bilo koju vrstu dokumentacije i to počev od poslovne (osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), preko tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala), pa do medicinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u njen sastav (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije medicinskih proizvoda i mnoga druga).

Naravno da će ovi stručnjaci, a na zahtev klijenata da izvrše i kompletnu obradu različitih pravnih akata i to kako tekovina Evropske Unije, presuda o razvodu braka i sertifikata, tako i sudskih rešenja, zatim licenci, sudskih odluka i punomoćja za zastupanje, te sudskih žalbi i tužbi i uopšteno, svih onih dokumenata koji su vezana za oblast prava i sudstva. U ponudi je i profesionalna obrada svih dokumenata koja se predaju nadležnim državnim službama, a što se osim na potvrde i uverenja, odnosi i na različite vrste saglasnosti i izjava. Stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava će, na zahtev zainteresovanih da prevedu i overe kako uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o visini primanja, tako i potvrdu o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta koja različite državne institucije mogu da zahtevaju.

Preostalo nam je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da odgovore na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa finskog jezika na bosanski, ali i da će svakako, po potrebi prevesti diplomske, odnosno seminarske radove, te uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i bilo koji drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, patenti i ostala).

Usmeni prevod sa finskog na bosanski jezik

Samo jedna od brojnih usluga koje prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na osnovu klijentovih zahteva mogu da izvrše jeste i usmeno prevođenje sa finskog jezika na bosanski. Svi koji su za pomenutu uslugu zainteresovani bi trebalo da znaju da ovi stručnjaci uz konsekutivni prevod u pomenutoj varijanti jezika, po potrebi vrše i takozvani šapatni, ali i simultani prevod. Ističemo da se ponuda za ovu uslugu formira tek nakon što zainteresovani klijent dostavi potrebne informacije, a vezano za princip organizacije određenog događaja, budući da izbor odgovarajuće vrste usmenog prevoda zavisi od broja učesnika, odnosno od predviđenog trajanja tog događaja, kao i od osnovnih karakteristika prostora, odnosno mesta na kome će on biti održan. Svakako je dobro da naglasimo i to da naša institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je najnovije generacije, a klijenti za čiji događaj će taj tip usluge biti predviđen, će moći da je iznajme po vrlo povoljnim uslovima.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata vrše i direktan prevod književnih dela sa finskog jezika na bosanski, a izuzev romana i beletristike, oni mogu da u toj kombinaciji jezika prevedu i bilo koje drugo prozno, ali i svako poetsko delo. Ovi stručnjaci će svakako odgovoriti i na zahtev svakog klijenta koji želi da u konkretnoj jezičkoj varijanti dobije preveden bilo koji udžbenik, ali i časopis (ilustrovani, stručni, dečiji), te po zahtevu klijenta prevode i novinske članke.

Budući da stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava odlično poznaju pravila koja se odnose na optimizaciju internet materijala, to se podrazumeva da prilikom obrade web sajtova, programa i internet kataloga, odnosno aplikacija i online prodavnica, ali i ostalih web materijala oni primarno koriste pravila koja navodi Search Engine Optimisation, to jest SEO. Time se doprinosi poboljšanju pozicioniranja konkretnih materijala na internetu, a sve to posredno ima vrlo pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika tih sadržaja.

Svakako klijenti mogu u našim poslovnicama da zahtevaju i direktan prevod reklamnih materijala sa finskog jezika na bosanski, a podrazumeva se da će naši stručnjaci uz plakate, vizit karte i reklamne flajere, odnosno letke, na njihov zahtev da prevedu i brošure, zatim PR tekstove, kao i različite vrste kataloga, to jest bilo koju vrstu materijala čija je osnovna svrha reklamiranje. Da bi se prevod ovakvih sadržaja mogao tretirati kao profesionalan, sudski tumač i prevodilac će se potruditi da reklamnu poruku iz originalnih materijala oblikuju isključivo prema pravilima bosanskog jezika, ali uz maksimalno poštovanje svih onih smernica koje navodi prevodilačka struka. Jednostavnije govoreći, oni će nastojati da ispune osnovni cilj koji ima prevođenje pomenutih sadržaja, te da izvornim govornicima ciljanog, to jest bosanskog jezika u ovom slučaju, omoguće da vrlo lako razumeju šta se kroz ove sadržaje prezentuje, a kako bi uskoro postali korisnici određene usluge ili, pak kupci konkretnog proizvoda.

Prevodi tekstova iz oblasti obrazovanja sa finskog jezika na bosanski

Ako se zahteva direktno prevođenje obrazovnih tekstova sa finskog na bosanski jezik, klijenti u tom slučaju uopšte ne treba da brinu ako je sadržina nešto složenija, jer profesionalci koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava imaju višegodišnje iskustvo u obradi upravo ovakvih materijala. Svakako će oni na zahtev klijenta da prevedu i stručne tekstove iz ove oblasti, ali i popularne, to jest one koji će biti dostupni većem broju ljudi. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač takođe mogu da obrade i tekstualne sadržaje koji se bave nekom temom iz bilo koje druge oblasti, a pored ostalog to se odnosi na tekstove vezane za oblast nauke, psihologije, medicine i farmacije, kao i na one čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike i sociologije, odnosno prava, bankarstva i filozofije, te finansija. Podrazumeva se, naravno da klijenti mogu u toj jezičkoj kombinaciji da dobiju i profesionalno prevedene tekstualne materijale koji se bave bilo kojom temom iz domena ekologije i zaštita životne sredine, komunikologije i informacionih tehnologija, odnosno marketinga i građevinske industrije, ali i menadžmenta, turizma i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.

Kompletna obrada različitih video i audio sadržaja je isto usluga koja se vrši na zahtev klijenata, a ona uključuje kako njihov prevod u ovoj varijanti jezika, tako i profesionalnu sinhronizaciju, ali i uslugu titlovanja takvih materijala. A svakako će prevodilac i sudski tumač, kada to klijent bude zahtevao da izvrše i direktno prevođenje serija sa finskog na bosanski jezik, odnosno igranih filmova i reklamnih poruka, te će da prevedu i animirane filmove, dečije emisije i crtane filmove, ali i emisije informativnog i zabavnog karaktera, to jest bilo koju vrstu video i audio materijala.

Profesionalna redaktura svih onih materijala za koje su direktni prevodi sa finskog na bosanski jezik urađeni, ali neprofesionalno, je takođe dostupna u svim poslovnicama ove institucije. Tačnije, pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da loše prevedene sadržaje bilo koje vrste u potpunosti prilagode pravilima prevodilačke struke i ciljanog jezika.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa finskog na bosanski jezik

Uz direktan prevod punomoćja za zastupanje za finskog jezika na bosanski, svaki zainteresovani klijent dobija i overu prevedenog dokumenta, a koju će u tom slučaju da izvrši ovlašćeni sudski tumač, stim da moramo naglasiti i da je pomenuta usluga dostupna u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj Srbiji.

Predviđeno je da svaki klijent kome je potreban prevod ili punomoćja za zastupanje ili bilo kog drugog dokumenta u ovoj varijanti jezika, obezbedi i originalna dokumenta, a koja mora priložiti na uvid sudskom tumaču. A svakako bi trebalo i da svaki zainteresovani i to neposredno pre nego što konkretne sadržaje pošalje na obradu stručnjacima ove institucije, kontaktira ovlašćene državne organe i raspita se detaljno o overi Apostille ili takozvanim Haškim pečatom.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko to klijent bude zahtevao da prevedu i ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava, kao što su na primer tekovine Evropske Unije, sudske odluke i presude, zatim licence i sudske žalbe, kao i punomoćje za zastupanje, različite vrste sertifikata, odnosno sudske tužbe i rešenja, ali i sva ostala pravna akta.

U ponudi se nalaze i direktni prevodi potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti sa finskog jezika na bosanski, a pomenuti stručnjaci uz kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, omogućuju klijentima da dobiju i profesionalno odrađenu saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u bilo kojoj situaciji.

Svakako će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na bosanski (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz knjige venčanih, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga), a takođe mogu kompletno da obrade i ona dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja ili nauke (uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenom razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi i ostalo).

Takođe će pomenuti stručnjaci da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije za finskog jezika na bosanski, to jest oni će po potrebi uz rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kompletno da obrade i godišnje, zatim revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, fakture i druga nepomenuta dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica. A mogu maksimalno korektno da odgovore i na zahtev svakog klijenta kome je u ovoj varijanti jezika potrebna kompletna obrada medicinske dokumentacije, pa izuzev lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci mogu, kada za tim postoji potreba da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta, a mogu se smatrati delom medicinske dokumentacije.

Posle svega navedenog, ostalo je da pomenemo i to da se u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi građevinskih projekata sa finskog jezika na bosanski, odnosno svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Takođe će stručnjaci koje zapošljavamo, a ako to klijent bude zahtevao, da prevedu, odnosno overe sva dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo dokumentacije za tendere ili tehničke dokumentacije, kao što su na primer deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali i sva ostala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na finski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam finskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs finskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika finski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online finski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs finskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku finskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online finskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I finski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje